UCHWAŁA NR XVII/99/2012

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.)  oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (MP z 2012 r., poz. 579)  Rada Powiatu
w  Sochaczewie  uchwala, co  następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w następującej wysokości:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 110 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 17 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 218 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 478 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 37 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 597 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 49 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 846 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 71 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 247 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 132 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 518 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

 

§ 2

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2012 r.                        w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  z  2012  roku,  poz.  1704).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie  po  upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z  mocą  od dnia 1 stycznia  2013  roku.

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie  z  dyspozycja  art.  130 a  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  roku  (Dz.U.  z 2005 r. Nr  108,  poz. 908  z  późn. zm.)  Prawo  o  ruchu  drogowym  rada  powiatu  ustala  corocznie,  w  drodze  uchwały,  wysokość  opłat  za  usunięcie  pojazdu  z  drogi 
w  przypadkach  określonych  ustawa  i  jego  przechowywanie  oraz  wysokość  kosztów  powstałych  w  przypadku  odstąpienia  od usunięcia  pojazdu,  jeżeli  wydanie  dyspozycji  usunięcia  pojazdu  spowodowało  powstanie  tych  kosztów.  Obwieszczenie  z  dnia 
7  sierpnia  2012  roku  Ministra  Finansów  określa  maksymalne  stawki  opłat  za  usunięcie  pojazdu  z  drogi  i  jego  przechowywanie  na  parkingu  strzeżonym  obowiązujące  w  2013  roku.

W  związku  z  powyższym  zaszła  konieczność  określenia  stawek  za    czynności  obowiązujących  w  2013  roku  na  terenie  Powiatu  Sochaczewskiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-08 15:00:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-08 15:00:23
  • Liczba odsłon: 1256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441725]

przewiń do góry