XXXV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie             31 marca 2009r.

 

 

Protokół Nr XXXV/ 2009

 

 

z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 31 marca 2009 r. o godz. 1300

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)       zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie;

c)        powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

d)       ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

5.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2008 roku.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXV / 2009

 

Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 31. 03. 2009 r. o godz. 13 00

 

              W obradach XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 31. 03. 2009r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19  Radnych.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny Józef Gołębiowski i Radny Jan Łopata.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                             Piotr Osiecki

      Sekretarz  Starostwa                                                                                        Zofia Romanowska Skarbnik   Starostwa                                                                                                          Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                                  Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                       Dariusz Sipak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                Małgorzata Dębowska

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                       Joanna Kamińska

Kierownik POIK                                                                                          Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                                  Julia Jakubowska

Dyrektor ZSS w Sochaczewie                                                                         Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                     Marek Fergiński

       Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

 i Ochrony Środowiska                                                                                    Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                              Marcin Podsędek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                           Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                                   Bogusław Marcinkowski

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                      Tadeusz Wachowski

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                           Krystyna Łapczyńska

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                            Zbigniew Madej

Członek Zarządu MIR                                                                                    Tadeusz Szymańczak

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                              Helena Bajurska

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych i innych związków,  uczniów ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie z p. Elżbietą Sobczyńską, media, wszystkich gości znajdujących się na sali oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 19 Radnych.

 

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Józef Gołębiowski i Radny Jan Łopata.

 

Usprawiedliwienie Radnego J. Gołębiowskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego J. Łopaty w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXXV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXV Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodniczący udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski w swoim imieniu wniósł o skreślenie z porządku obrad punktu 4b dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie i 4c dotyczącego powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców.

Radny Stwierdził, iż w otrzymanych materiałach na sesję projekty tych uchwał nie zawierały żadnego uzasadnienia, czym spowodowane jest zwiększenie liczebności komisji?

Jestem takim samym radnym jak ci, którzy podpisali się pod wnioskiem i może z chęcią podpisałbym się pod nim, jeśli znałbym uzasadnienie. Uważam, że projekt uchwały jest niedopracowany i mam propozycję zdjęcia go z obrad.

Należałoby również, tak dla formalności zapytać tych przewodniczących komisji, którzy nie podpisali się pod wnioskiem, czy nie podpisaliby takiego wniosku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego Rady w dniu 23.03.br. wpłynął wniosek następującej treści: Na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 statutu powiatu sochaczewskiego zwracamy się z prośbą o umieszczeniu w porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu punktu „Zmiany w składach komisji Rady Powiatu”. Do wniosku załączamy projekty uchwał.

Projekty te wysłałem do Państwa Radnych. Wniosek podpisało 11 Radnych:

Janusz Ciura, Halina Pędziejewska, Ryszard Ambroziak, Andrzej Chełpiński, Zbigniew Pakuła, Piotr Osiecki, Tomasz Połeć, Bogdan Dobrzyński, Tadeusz Koryś, Wiesław Domagalski i Jan Łopata.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne propozycje.

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zgłoszoną poprawkę przez Radnego M. Głuchowskiego o wykreślenie z proponowanego porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu punktów: 4b dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie i 4c dotyczącego powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  6  Radnych

"Przeciw"                                        11 Radnych

"Wstrzymało się"                              2 Radnych

 

 

Poprawka nie została przyjęta.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych w głosowaniu brało udział 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  14  Radnych

"Przeciw"                                          4 Radnych

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 14 głosami „Za”, 4 głosami „Przeciwnymi” przy braku głosów „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie;

c)      powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

d)     ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2008 roku.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

 

Ad pkt 3                    Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Ad pkt 4a)                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady  Powiatu Halinie Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały budżetowej polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 706.108zł.

Na sumę tę składają się następujące pozycje:

- na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, Powiat otrzymał środki na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice-Żuków w kwocie 598.000zł, jest to tzw. schetynówka”

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w kwocie 97.708zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- na dofinansowanie zakupu środków gaśniczych przeznaczono 15.000zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- w związku z korektą planu dotacji celowej dla DPS w Sochaczewie dokonano zwiększenia w kwocie 8.400zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- zwiększono również plan wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie w kwocie 5.000zł, środki pochodzą z najmu i dzierżawy w tej placówce,

- na zakup wyposażenia w Komendzie Powiatowej Policji przeznaczono dotację w kwocie 25.000zł

W związku z wypłatą tzw. „13” dokonano urealnienia planów finansowych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, (aby nie wystąpiły przekroczenia). Urealniono również plany finansowe rachunków dochodów własnych.

Dla potrzeb składania wniosków do RPO dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym poprzez dodanie do pozycji – adaptacja i rozbudowa DPS – pozycji wyposażenie. Takiej samej operacji dokonano w pozycji adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie. Zadania te otrzymują nazwę: „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia”.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła i uzasadniła proponowana autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

W związku z pozyskaniem środków finansowych z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni, wprowadzono zwiększenie planu w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnych artykułów spożywczych, które posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży do lat 18 z ubogich rodzin. Plan realizowany będzie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wraz z autopoprawką i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja opiniowała powyższy projekt uchwały w części dotyczącej inwestycji  i po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wyraża opinię jednogłośnie, pozytywną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Ad. pkt. 4b)   Uchwała w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie                                   

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w dniu dzisiejszym do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek tej samej 11 osobowej grupy Radnych następującej treści: Na podstawie  § 44 ust. 5 w związku z § 44,  ust. 1 statutu powiatu sochaczewskiego wnioskujemy o dokonanie następujących zmian w liczebności poszczególnych Komisji Rady Powiatu:

1)      Komisja Statutowo-Regulaminowa                                                              - 6 członków,

2)      Komisja Budżetowa                                                                                     - 5 członków,

3)      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki                     - 6 członków,

4)      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej                                         - 5 członków,

5)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego                                       - 6 członków,

6)      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska        - 7 członków”.

 

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie pracy Komisji. Wniosek podpisało 11 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym i jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, nadmienił, iż głosowaliśmy nad zdjęciem uchwał z porządku obrad dzisiejszej sesji, ponieważ nie otrzymaliśmy pełnej informacji. Nie rozumiem, co wnioskodawcy chcieli ukryć, nie podając pełnej informacji przy pierwszym złożeniu wniosku tylko dopiero teraz. Komisje już trzecią kadencję działają w 5 osobowych składach i jak do tej pory, przynajmniej w tej kadencji, nikt się nie skarżył, że któraś Komisja źle pracuje i są jakież niedociągnięcia w pracy.

Wnioskodawcy podają powód, usprawnienie pracy Komisji a ja bym chciał wiedzieć, na czym ma polegać to usprawnienie pracy poprzez zwiększenie ilości członków Komisji? Dlaczego w jednej się zwiększa liczebność Komisji o 2 członków a w innych o 1, a w niektórych się nie zwiększa?

Jest to manipulowanie resztą Rady, trzymanie pewnych rzeczy w tajemnicy, ja tego nie rozumiem. Jako Klub Radnych „Wspólnota Samorządowa” sprzeciwiamy się takiemu działaniu i będziemy głosowali przeciw, gdyż powinniśmy otrzymać taką informację w tym projekcie uchwały jak i w następnym, nie widzę  nic przeciw, aby od razu podać ilość członków wraz z uzasadnieniem.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż szkoda, że mamy dzisiaj taką dyskusję, kiedy młodzież jest na sesji, choć może niech się uczą demokracji, bo zdania mogą być różne.

Następnie Radny stwierdził, iż to nie jest tak, że w Radzie jest 11 Radnych, bo gdybym wiedział, iż jest taka potrzeba, to na 90% podpisałbym taki wniosek. Fakt ten, to pełne ignorowanie Radnych z opozycji. Potwierdziło się to, co powiedziałem na jednej z wcześniejszych sesji, przestaliśmy być samorządowcami staliśmy się politykami. Patrząc na ilościowe składy Komisji, np. Komisja Budżetowa, która ma najwięcej pracy pozostaje bez zmian, pytam czym to jest spowodowane? Ja wiem.

Pytam, kto ze mną rozmawiał jako z Przewodniczącym Komisji, że może wzmocnimy Komisję. Proszę  Państwa ja nie będę figurantem, nie będę robił czegoś wbrew swojej woli. Trzeba było zrezygnować w pierwszej kadencji z Przewodniczącego Rady, to zrezygnowałem. Prawdopodobnie powtórzę tę sprawę lada dzień, obecnie przemyślę to, ale prawdopodobnie taką decyzję podejmę. Zrobiliśmy w powiecie to, co się dzieje w innych samorządach. Przykro jest mi o tym mówić, jako jednemu z najstarszych Radnych i jednemu z tych, któremu najbardziej zależało, co mówiłem w wystąpieniu w styczniu, że polityka się skończyła i  pracujemy jako samorządowcy. 

Wniesienie interpelacji wprowadziło u niektórych Radnych niesamowitą dezaprobatę. Mało tego, pojawiły się głosy,  że Głuchowskich trzeba z przewodniczących usunąć. Jeśli tak, to ja wolę sam z tego zrezygnować. Za chwilę zobaczymy, co to za kandydaci są do tych komisji. Nie wierzę, że włączyły się do tego osoby, które nie podpisały się pod wnioskiem, bo byłaby to dla nas kompromitacja.

Stwierdzam, że w moim przekonaniu podjęcie obydwu uchwał jest z naruszeniem prawa i taką informację przekażę do Wojewody Mazowieckiego, do nadzoru.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał raz jeszcze projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       12 Radnych

"Przeciw"                                              6 Radnych

"Wstrzymało się"                                  1 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „Za”, 6 głosami „Przeciwnymi" i  1 głosem „Wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt. 4c)    Uchwała w sprawie  powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  odczytała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym i jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w dniu dzisiejszym do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek tej samej 11 osobowej grupy Radnych następującej treści: Na podstawie  § 44 ust. 5 statutu powiatu sochaczewskiego wnioskujemy o dokonanie następujących zmian w n/w składach Komisji Rady Powiatu:

 

1.      Komisja Statutowo – Regulaminowa – powołanie na członka tej Komisji Halinę Pędziejewską.

           

2.      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki - powołanie na członka tej Komisji Piotra Osieckiego.

 

3.      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - powołanie na członka tej Komisji Ryszarda Ambroziaka.

 

4.      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - powołanie na członków tej Komisji Tomasza Połcia, Janusza Ciurę.

 

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie pracy Komisji. Wniosek podpisało 11 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne kandydatury.

 

Rada nie zgłosiła innych kandydatur.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu J. Ciura.

 

Radny J. Ciura poinformował, iż nikt z przeczytanych kandydatur do Komisji nie miał zamiaru uprawiać polityki czy zmieniać przewodniczących. Osoby te wyraziły chęć pracy w Komisjach z uwagi

na to, że w roku bieżącym i przyszłym będą realizowane w powiecie b. duże inwestycje, wielomilionowe. Proszę się nie doszukiwać polityki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski kontynuując poprzednią wypowiedź stwierdził, iż jedna i druga uchwała będzie podjęta z naruszeniem prawa, gdyż Komisja Statutowo-Regulaminowa nie zaopiniowała projektów uchwał zarówno ze wskazaniem liczebności w poszczególnych Komisjach jak również ze wskazaniem nazwisk nowych osób. Ja rozumiem Radnego J. Ciurę, ale chcę przypomnieć zasadę obowiązującą w samorządach, że każdy Radny może przychodzić na każde posiedzenie Komisji.

Mówi Pan, że to nie jest polityka, to proszę mi wskazać osobę, która jest kandydaturą a jest spoza koalicji. Dlaczego nie poproszono o wskazanie kandydatur tu na sesji. To nie jest polityka? Ja również mógłbym wskazać kogoś, do którejś Komisji. Proszę Państwa, ja nie chcę być „aktorem” na tej sesji, uważam, że to co zrobiliście Państwo na tej sesji jest niegodne samorządowca. Jestem za tym, aby Komisje były liczniejsze ale to trzeba zrobić tak jak samorządowcy a nie politycy w Sejmie.

Radny zwrócił się do Rady, iż  jeśli Radny Domagalski ma coś do powiedzenia, to niech to zrobi z mównicy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta P. Osiecki nadmienił, iż z wielkim zdziwieniem wysłuchał opinii Radnego M. Głuchowskiego. Jako jeden z wnioskodawców powiem jakie motywy kierowały mną, podpisując ten wniosek. Padła propozycja, abym został członkiem Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki. Komisja ta nadzoruje szkoły powiatowe, które z racji funkcji Wicestarosty nadzoruje je  jako przedstawiciel Zarządu. Głównym motywem mojego działania w pracach tej Komisji, to nałożenie pewnych dodatkowych obowiązków ale nie spodziewałem się, że taka motywacja spotka się ze stwierdzeniem Radnego M. Głuchowskiego, jako działania niegodne samorządowca i padną zarzuty, że są to działania bezprawne. Proponowane uchwały są parafowane przez Radcę Prawnego tak jak wszystkie uchwały procedowane na sesjach. Proszę się nie doszukiwać żadnych działań politycznych. Zmiany w Komisjach ograniczają się tylko do tego, że niektórzy Radni biorą na siebie dodatkowe obowiązki, nie ma żadnych zmian w składach personalnych, przewodniczących i zastępców, jest to zwykła dokoptacja. 

Może to budzić pewne emocje, podnosicie Państwo, że wcześniej o tym nie wiedzieliście. Myślę, że sesja jest po to, aby sobie o tym podyskutować, Radny wspominał, że gdyby wiedział, to by zgłosił. Uważam, że zgłaszanie powinno odbywać się tu na sesji i dyskusja nie jest hamowana i kandydatury można zgłaszać. Proponuję, abyśmy nie szafowali określeniami, które trącają trochę populizmem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski stwierdził, iż Pan Wicestarosta tak samo jak dwie sesje wstecz, nie słucha tego co mówię i posądza mnie o populizm. Ja sam bym Pana Wicestarostę zgłosił do tej Komisji. Ja temat ten poruszałem z Przewodniczącym tej Komisji, że osoba odpowiadająca za oświatę w powiecie nie jest w Komisji Oświaty. Chodziło tylko o sposób załatwienia sprawy. Ja również podpisałbym się pod tym wnioskiem i poparłbym Pana kandydaturę. Nie chodzi o ilość osób w Komisji, ale o sposób załatwienia.

Ja na następnej sesji powiem Panu Staroście, czym spowodowane są zmiany liczbowe w komisjach. Może będziecie również mieli tę satysfakcję, że złożę rezygnację z przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski nadmienił, iż tu na sali powinniśmy o tych sprawach dyskutować. Szanowni koledzy Radni z tak zwanej opozycji, my zgłosiliśmy wniosek, wy możecie poprosić o przerwę, zastanowić się i zgłosić swoich kandydatów. Zgłosiliśmy formułę poszerzenia składów osobowych Komisji i tu jest miejsce i czas i nie trzeba obrażać się na siebie. Jeżeli chcecie, poproście o przerwę  i zróbcie procedurę demokratycznie, tak jak przewiduje nasz statut.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu R. Ambroziakowi.

 

Radny R. Ambroziak odniósł się do wypowiedzi Radnego M. Głuchowskiego, przytaczając iż , Radny stwierdził, że uprawiana jest tu polityka i odbierana jest chęć do pracy w Komisjach.

W związku z powyższym Radny Ambroziak postawił pytanie, dlaczego Radny Głuchowski odbiera mu chęć pracy w Komisji, skoro on pracuje tylko w jednej a  chce pracować w drugiej?  Radny Głuchowski pracuje w dwóch Komisjach i ja też chcę  pracować w drugiej a jest to Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wyraziłem zgodę na pracę w tej Komisji nie ze względów politycznych,  lecz z chęci pracy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Połciowi.

 

Radny T. Połeć stwierdził, iż smutne to jest, kiedy padają zarzuty, że nie jesteśmy godni samorządowca. Myślę, że wszyscy zostaliśmy wybrani w sposób demokratyczny, każdy z nas otrzymał mandat społeczny i ma prawo podejmować niezależne decyzje.

Radny zwrócił się do Radnego Głuchowskiego stwierdzając, iż to nie on będzie decydował o tym co ja będę robił w Radzie. To jest moja sprawa i ja mam do tego pełne prawo, powoływanie się na to, że nikt z nikim nie konsultował tej sprawy jest zabawne. Dzisiaj dostaliśmy w materiałach wniosek Klubu „Wspólnota Samorządowa”  podpisany przez Pana Tadeusza Głuchowskiego, dotyczący podjęcia przez Radę Powiatu apelu skierowanego do Sejmu i Senatu RP w sprawie przywrócenia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Nikt tego ze mną nie konsultował, bo Klub Radnych ma takie prawo  i nie wolno mu tego prawa odbierać. Koalicja ma prawo podejmować takie decyzje  a  Radni mają prawo pracować w Komisji w jakiej chcą.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski uznał, iż odnosi wrażenie, jak byśmy w dwóch różnych językach do siebie mówili. My się nie sprzeciwiamy czy Komisje mają być sześcioosobowe, mogą być ośmioosobowe, niech Radny pracuje w pięciu Komisjach. Czy padło tu jakieś stwierdzenie? Musi tu być jakaś tajemnica skoro nie zostało nam to rozesłane w materiałach.

Przedmówca zwrócił uwagę na apel złożony przeze mnie do Przewodniczącego i tu proponuję spojrzeć na datę złożenia pisma. Pan Przewodniczący mógł rozesłać pismo w materiałach i Pan Radny, by je otrzymał. My oczekiwaliśmy pełnych informacji odnośnie tych dwóch uchwał i niczego innego nie chcieliśmy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wyjaśnił, iż wniosek Radnego T. Głuchowskiego wpłynął do Biura, ja również z nim rozmawiałem o tym i w sprawach różnych będziemy nad tym procedować. Jeśli było jakieś uchybienie z mojej strony, to mówię przepraszam.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek

 

Radna J. Popiołek stwierdziła, iż zgadza się z kolegami, z którymi głosowała przeciw wprowadzeniu tych punktów pod obrady, gdyż uważa, że nie zostało to załatwione tak jak powinno być. Zgadzam się z dokoptowaniem Radnych do Komisji ale w uzasadnieniu winno być powiedziane, że np. Pan P.Osiecki pracuje w jednej Komisji a chce pracować w dwóch, Radna H. Pędziejewska pracuje w jednej Komisji  a chce pracować w dwóch i tak kolejni Radni.

Ja, jeśli chodzi o Wicestarostę P. Osieckiego jestem „Za”.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski i zwrócił się do Radnych: Ambroziaka i Połcia z prośbą, aby „ nie wkładać w moje usta tego czego nie powiedziałem”, ja nie odbieram nikomu prawa do pracy w Komisji. Ja byłem zdziwiony, kiedy się dowiedziałem, że są Radni, którzy pracują w jednej Komisji. Chodzi tu tylko o sposób, w jaki się to przeprowadza. Raz jeszcze powtarzam, że każdy Radny ma prawo pracować w Komisjach i gdybym taki wniosek otrzymał, pewnie bym się pod nim podpisał. Po co i komu jest potrzebna ta dzisiejsza dyskusja? Jeżeli wszyscy jesteśmy tego samego zdania, to po co dyskutujemy nie wiadomo o czym. Chodzi tu o sposób. To, że Pan Wicestarosta będzie w Komisji Oświaty uważam za coś naturalnego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze kandydatury.

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radną H. Pędziejewską, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Statutowo – Regulaminowej.

 

Radna Halina Pędziejewska wyraziła zgodę na pracę w Komisji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego P. Osieckiego, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Radny Piotr Osiecki wyraził zgodę na pracę w Komisji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego R. Ambroziaka, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Radny Ryszard Ambroziak wyraził zgodę na pracę w Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego Tomasza Połcia, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Radny Tomasz Połeć wyraził zgodę na pracę w Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego Janusza Ciurę, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Radny Janusz Ciura wyraził zgodę na pracę w Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał proponowane składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców  a następnie projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     13 Radnych

"Przeciw"                                             6 Radnych

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „Za”, 6 głosami „przeciwnymi" przy braku głosów „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt. 4d)  Uchwała w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji Markowi Fergińskiemu w celu uzasadnienia proponowanego projektu uchwały.

 

Dyrektor M. Fergiński poinformował, iż na wstępie przedstawi autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały, która  wynika z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego w stosunku do uchwał, jakie już podjęły Rady, tego rodzaju regulaminy. Dotyczy ona mocy obowiązywania regulaminów od 01 stycznia 2009 roku. Podstawą do podjęcia uchwał dotyczących regulaminu wynagradzania są zapisy Karty Nauczyciela, które zostały znowelizowane w tym roku i obowiązują od 22 stycznia br. W związku z tym, zdaniem Radców Prawnych Wojewody Mazowieckiego, regulaminy mogą obowiązywać dopiero po tym terminie. Aby uniknąć sytuacji, które mają miejsce w województwie mazowieckim, (choć takie praktyki nie koniecznie  mają potwierdzenie w innych województwach) jest propozycja aby w § 3 zapisać tak, aby uchwała obowiązywała „z mocą od dnia 1 lutego 2009r.”, czyli po terminie nowelizacji Karty Nauczyciela. Z tym stanowiskiem można dyskutować, gdyż w nowelizowanej Karcie jest zapis w art. 30 ust. 11, który zobowiązuje do wypłaty wynagrodzeń z wyrównaniem od 01 stycznia.  Regulamin określa dodatki do wynagrodzeń będące

składnikami wynagrodzeń i w związku z tym upoważnia Rady Powiatu i organy prowadzące do wypłacania wyrównania wynagrodzeń od dnia 1 stycznia i myślę, że są przepisem nadrzędnym.

W kwestii formalnej poprawka jest zasadna.

W uzasadnieniu proponowanej uchwały wspomniany przepis Karty Nauczyciela zobowiązuje do poprzedzenia uchwały procedurą negocjacyjną z organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników oświaty. Taka procedura odbyła się, doszło do trzech spotkań przedstawicieli samorządu z organizacjami. W uzgodnieniach stronę związkową reprezentowała Pani H. Bajurska, Pani B. Traczyk i Pan M. Lewandowski przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pani H. Daniłowicz przedstawicielka Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, Pani E. Sobczyńska przedstawicielka ZSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i T. Barzec przedstawiciel Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność”  im. Ks. J. Popiełuszki. Stronę samorządową reprezentował Wicestarosta P. Osiecki, Członek Zarządu Powiatu w Sochaczewie T. Połeć, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Sportu i Turystyki T. Głuchowski i Pani J. Popiołek Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Sochaczewie i moja osoba Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji

Odbyły się trzy spotkania negocjacyjne, które zakończyły się podpisaniem protokołu uzgodnień treści regulaminu. Kolejnym elementem jest wymóg, który określony jest w Karcie Nauczyciela, zatem określone zostały kwoty bazowe określone w ustawie budżetowej państwa.

Regulamin tak powinien określać dodatki do wynagrodzeń, aby spełniał  wymóg formalny, polegający na kształtowaniu średnich wynagrodzeń na poszczególnym stopniu awansu zawodowego, aby przekraczał ustawowo określone średnie wynagrodzeń. Ustawowe średnie wynagrodzenia - w tym roku była wyjątkowo jedna kwota bazowa, natomiast ustawodawca zaplanował, że będzie podwyżka dwukrotnie po 5%, raz od 1 stycznia a drugi od 1 września. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń średnioroczny wynosi 6,75%. Na to ma wpływ przeciętne wynagrodzenie, które powinno wynieść: w przypadku nauczyciela stażysty  2.214 zł., kontraktowego 2.457zł, mianowanego 3.188zł i dyplomowanego 4.074zł.

Po skalkulowaniu ostatecznie regulaminu, kwoty te znacznie przekraczają normy ustawowe i tak: nauczyciele stażyści średnio będą mieli wyższe wynagrodzenie o 606zł, kontraktowi 331zł, mianowani 365zł a dyplomowani 417zł.

Oprócz wynagrodzeń zasadniczych, które zostały określone rozporządzeniem, zostały wynegocjowane warunki dodatków i są one zadawalające nauczycieli jak również związki zawodowe.

Regulamin przedstawia ogólne zasady kształtowania dodatków w zależności od kwoty bazowej, wynagrodzeń zasadniczych określanych przepisami wyższego rzędu, co daje możliwość waloryzacji wszystkich składników a tym samym średnich wynagrodzeń nauczycieli. Jeśli chodzi o wzrost dodatków określonych w tym regulaminie zamykają się kwotą ponad 108.000zł. Tyle powiat dokłada do bieżących wynagrodzeń. Na te wzrosty składają się:

- wzrost dodatków motywacyjnych,

- odpis od planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze 3%,

- dodatki funkcyjne kadry kierowniczej 6,75%,

- wzrost dodatków za wychowawstwo klasy wzrośnie z 80zł do 109 zł od 01 stycznia i do 114zł od

01 września,

- opiekuna stażu z 40zł do 44zł od 01 stycznia i do 46zł od 01 września,

- doradcy metodycznego z  300zł do 316 zł od 01 stycznia i do 332zł od 01 września,

- za trudne warunki pracy dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka i pedagogów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- dodatków mieszkaniowych – średnio o 2%.

Skutki wdrożenia podwyżek dla nauczycieli w skali powiatu sochaczewskiego wynoszą ponad 2.000.000zł.

Powyższy projekt uchwały rekomenduję do uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja powyższy projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego omawiała na posiedzeniu w dniu wczorajszym. Komisja uczestniczyła również w negocjacjach wynagrodzeń i porozumienie zostało podpisane. Czy podwyżki będą wystarczające, to zweryfikuje to czas. Myślę, że dyrektor PZE dobrze to wyliczył. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  udzielił głosu Radnemu J. Kraśniewskiemu.

 

Radny J. Kraśniewski poinformował, iż po wysłuchaniu opinii Komisji i wyjaśnień dyrektora PZE będzie głosował za przyjęciem regulaminu.

Niemniej chcę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o dodatki i płace kadry kierowniczej w oświacie, to odstają one rzeczywistości. Tak naprawdę myślę, a Pan dyrektor to potwierdzi, że nauczyciel, który ma godziny nadliczbowe odbiera większe wynagrodzenie od wicedyrektora, gdzie „widełki” dodatków są od 15 do 30%.   To łatwo sprawdzić spoglądając na wydruki „13” pensji.  Myślę, że są to dość niskie dodatki. Jeżeli dodatek dyrektora szkoły z oddziałami od 17, wynosi od 30 do 60% kwoty bazowej, która jest niższa od wynagrodzenia zasadniczego i faktycznie dodatek ma na poziomie 60% plus dodatek motywacyjny na poziomie 50% , to i tak zarabia porównywalnie z pracownikami.

 Jest to jedyna instytucja, aby szef tak zarabiał. Myślę, że w Starostwie tak nie jest. Proszę wskazać mi inną instytucję. Należy z radością przyjąć dodatek za wychowawstwo, gdzie z mozołem ale już przekracza 100zł. Wiem coś o tym, a ręczę, że w tych czasach wychowawcą jest się z przymusu a nie dla dodatku funkcyjnego.

Występując tu dzisiaj chcę zapytać, czy jeżeli zwiększylibyśmy te dodatki wskaźnikiem 1,5  , to jakie byłyby koszty w porównaniu do całości?

W szkołach pracuje administracja i obsługa, w zeszłym roku, gdy głosowaliśmy wzrost wynagrodzeń w tej grupie zawodowej, to Pan dyrektor mówił, że są osoby, którym należy wyrównywać do najniższego wynagrodzenia. Czy w tej chwili jest to przeszłość, czy taka sytuacja jeszcze występuje?

   

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PZE M. Fergińskiemu w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Dyrektor PZE M. Fergiński  w odpowiedzi poinformował, iż aby określić średnie wynagrodzenia należy sporządzić specjalną kalkulację, na którą składają się te wszystkie składniki wynagrodzenia również dodatki funkcyjne dyrektorów. W skali miesiąca jest to 16.000zł x 12 miesięcy, to stanowi 170.000zł w skali roku do tego 1,5  i otrzymamy kwotę 80.000zł. Są to koszty wdrożenia wskaźnika 1,5.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w administracji, od kilku lat stosujemy wzrost tych wynagrodzeń przy wzroście wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym nastąpił 5% wzrost od 1.01. a kolejne 5% nastąpi od 1.09.br. Nadal nie są to zbyt wysokie wynagrodzenia, choć liczba osób, która jest na pensji minimalnej jest znacznie mniejsza niż miało to miejsce w ubiegłym roku. Pojedyncze przypadki się zdarzały przy podwyżce 5%.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                            -------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował młodzieży i Pani profesor za uczestniczenie w sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutowa przerwę od godz. 1420 do godz. 1430.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt. 5)      Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2008 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Rani otrzymali w materiałach na sesję Informację o sytuacji na rynku pracy 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Panu Krzysztofowi Wasilewskiemu w celu przybliżenia Informacji.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski poinformował, iż na powiatowym rynku pracy rok 2008 był najlepszym rokiem w dziesięcioleciu istnienia powiatu, ponieważ stopa bezrobocia zmniejszyła się w listopadzie 2008r. do 6,6%. Przypominam, że cztery lata temu stopa ta wynosiła prawie 20%.

Polska obecnie  jest poniżej średniej europejskiej a ta wynosi 7,4%. Nasze bezrobocie jest na mniejszym poziomie niż w Unii Europejskiej.

 

W dalszej części Dyrektor przedstawił prezentację i odniósł się do przedstawionych zagadnień.

 

·          Stopa bezrobocia w państwach Unii Europejskiej na koniec XII 2008 roku;

·          Stopa bezrobocia w sąsiednich powiatach na koniec XII 2008 roku;

·          Liczba bezrobotnych w powiecie sochaczewskim na tle województwa mazowieckiego;

·          Stopa bezrobocia w latach 1999-2008;

·          Stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim XII 2007 – II 2009;

·          Stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim w latach 1999-2008 (w%);

·          Liczba bezrobotnych ogółem zarejestrowanych w latach 1998-2008;

·          Udział bezrobotnych wg płci;

·          Napływ i odpływ bezrobotnych w okresie  grudzień 2007 – grudzień 2008r.;

·          Bezrobotni w gminach Powiatu Sochaczewskiego;

·          Bezrobotni wg wieku w grudniu 2008r.;

·          Bezrobotni wg wykształcenia;

·          Bezrobotni wg wykształcenia w grudniu 2008r.;

·          Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w grudniu 2008r.;

·          Bezrobotna młodzież w grudniu 2008r.;

·          Środki Funduszu Pracy przyznane i pozyskane na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w latach 2002-2008 (w tys.zł.);

·          Wydatki z Funduszu Pracy w 2008r. (w tys.zł);

·          Bezrobotni z prawem do zasiłku;

·          Wypłacone zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne w latach 2005, 2006, 2007 i 2008 (w tys.zł)

·          Udział bezrobotnych rozpoczynających w powiecie sochaczewskim aktywizację w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy, PFRON i EFS w 2008r.;

·          Współpraca przedsiębiorców z Powiatowym Urzędem Pracy;

·          Liczba ofert pracy w latach 2000-2008;

·          Oferty pracy w roku 2008;

·          Środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2008 roku;

·          Dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

·          Strategia Lizbońska;

·          Zadania wynikające ze Strategii Lizbońskiej i jak te cele osiągnąć;

·          Jak poprawić funkcjonowanie instytucji rynku pracy.

 

 

Prezentacja w załączeniuZałącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski nadmienił, iż Powiatowy Urząd Pracy wykonał b. dużą pracę, która złagodzi skutki kryzysu, umożliwi najmniejszym podmiotom gospodarczym przebrnąć przez najbliższe miesiące.

Niestety jest jeden mankament, biurokracja. To jest dzisiaj b. trudno wypełnić. Ja prowadząc działalność gospodarczą korzystałbym z takich form ale nie mam czasu na noszenie teczek papieru do PUP, a mógłbym w ciągu roku co najmniej 2 osoby zatrudnić w ramach prac zleconych przez PUP. Problem jest dalej idący, gdyż działania które my podjęliśmy złagodzą skutki ale problem jest w napływie środków za wykonane usługi i wyprodukowane dobra. To przechodzi z krajów unijnych do Polski a brak tych środków na rynku spowoduje, że nastąpią zahamowania w przepływie środków w naszym kraju i wówczas pomoc PUP będzie w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej potrzebna.  Cieszy niemniej to, że program napisany jest na większą kwotę pieniędzy dodatkowo, bo to może załagodzi te skutki. My jako Radni musimy być przygotowani, że w najbliższych miesiącach czekać nas będzie większa debata  na temat o sytuacji dużych zakładów na naszym terenie, bo tam prawdopodobnie nastąpią największe redukcje zatrudnienia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż chce wypowiedzieć się jako Radny i jako pracodawca. Jednoznacznie chcę powiedzieć, że współpraca z dyrektorem PUP jest wzorowa. Stwierdzam, że wiele działań, które podejmuje PUP służy szczególnie jeśli chodzi o zakładanie nowych firm, realizowanie programów z których moja firma korzysta. Dyrektor powiedział, że PUP nie tworzy miejsc pracy a tworzą je pracodawcy. W moim przekonaniu samorządy lokalne powinny stwarzać warunki, aby nowe

firmy powstawały a szczególnie miasto Sochaczew. PUP organizuje i realizuje różne programy, które łagodzą bezrobocie. Bezrobocie narasta o czym mówił przedmówca i Pan dyrektor.

Życzę Panu dyrektorowi, aby dalej realizował swoje pomysły, pozyskiwał jak najwięcej środków finansowych, które będą służyły szkoleniom i będą pomocne w zakładaniu nowych firm.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu B. Dobrzyńskiemu.

 

Radny B. Dobrzyński nadmienił, iż po wysłuchaniu wypowiedzi Radnego Domagalskiego i Radnego Głuchowskiego zgadza się z oceną Radnego M. Głuchowskiego odnośnie współpracy z PUP, że jest ona wzorowa, gmina Brochów współpracuje i ja również to potwierdzam ale nie zgadzam się z wypowiedzią Radnego W. Domagalskiego, że  jeśli chcemy zatrudnić na robotach interwencyjnych, publicznych czy stażach lub z EFS, trzeba wypełnić teczki papieru. Ja może tak mówię, gdyż od 20 lat jestem działaczem samorządowym i pracuję w samorządzie i jestem urzędnikiem ale wniosków, załączników  i ich wypełniania jest niewiele. Myślę, że wnioski są proste a odnoszę się tutaj do zatrudniania pracowników w formach pomocowych ale może tu chodzi o wnioski na pozyskanie środków, tego nie wiem, bo nie prowadzę firmy. Chcę powiedzieć również, że nie tylko Pan dyrektor PUP ale i jego pracownicy służą pomocą, jeśli takiej potrzeba.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski nadmienił, iż małe firmy nie zatrudniają urzędników, my jesteśmy małymi firmami, które wykonują usługę  i nie mamy kadry. W urzędzie pracownik wypełnia dokumenty a my w przyszłości oczekujemy od ustawodawcy  aby tak zminimalizować te potrzeby, żeby to była np. jedna kartka do wypełnienia. Ja mogę zatrudnić pracownika ale nie mam czasu na biurokrację.

 

Głos zabrał Radny B. Dobrzyński odniósł się wniosków, które należy wypełnić i stwierdził, iż są to cztery kartki, przy czym 90% wniosku jest już wypełniona przez Urząd. Czas potrzebny na wypełnienie to ok. 30 minut.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PUP. K. Wasilewskiemu.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski stwierdził, że zgadza się, iż biurokracji jest coraz więcej i musimy starać się aby upraszczać niemniej musimy pamiętać, że wydatkowanie tych wszystkich środków to pieniądze, które są objęte ustawą o pomocy publicznej. To nie jest tak, że możemy sobie te pieniądze wypłacać, potrzebne są dokumenty. Wnioski składane przez zainteresowane osoby to 1/3 części biurokracji resztę musi wykonać PUP. Pieniądze wydawane na ten cel muszą być wydane zasadnie a to ponosi za sobą dość szczegółowe rozpatrywanie złożonych wniosków. Po ostatnim szkoleniu na ten temat zaostrzono wymogi, pieniądze wydane potrzebują odpowiedniego zabezpieczenia jeśli chodzi o dokumenty i to nie jest wymóg PUP lecz wymóg odgórny i obowiązujący w całym kraju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Ad. pkt 6.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie uzupełnię pkt 3  tej informacji;

- została podpisana umowa na budowę przepraw mostowych w ciągu ul. Młynarskiej a 18.03.br. został na teren budowy wprowadzony wykonawca, wykonanie przewiduje się nie na koniec listopada lecz wcześniej.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski stwierdził, iż skończyły się pytania, kiedy most zostanie zrobiony, cieszy fakt, że ta inwestycja w takim tempie zostanie zrobiona. Wyrażam zadowolenie.

Chcę podziękować również niektórym dyrektorom Starostwa za dobrą współpracę, Panu Bogusławowi Marcinkowskiemu dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Panu Marcinowi Podsędkowi – dyrektorowi. Pogratulował Wydziałowi Promocji i Rozwoju i Panu Markowi Fergińskiemu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji.

 

Więcej pytań i głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczyłem w:

- IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Pasjonat 2009;

- sesji Rady Gminy w Iłowie;

- Samorządowym Konkursie Nastolatków „ 8 Wspaniałych” w Sochaczewie;

- Widowisku Tanecznym „ W starym zamku” w MOK w Sochaczewie;

- sesji Rady Gminy w Rybnie.

Do Rady Powiatu wpłynęły pisma:

- Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” PKS w Żyrardowie Placówki w Sochaczewie – Przewodniczący odczytał treść pisma -  pismo w załączeniu – Załącznik Nr 11.

Pismo podobnej treści było skierowane wcześniej do Zarządu Powiatu, o czym informował Pan Starosta.

Przewodniczący zaproponował, aby pismem tym zajęły się dwie Komisje Rady Powiatu, Komisja Budżetowa i Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poddaję pod rozwagę Rady, czy Rada postanowi od razu tego nie rozpatrywać i nie przyjmować. Stanowisko Zarządu było negatywne. Niemniej taki wniosek do Rady Powiatu wpłynął.

- wpłynął wniosek Klubu Radnych „Wspólnota Samorządowa” w sprawie przyjęcia Apelu, który będziemy rozpatrywać w punkcie Sprawy różne.

- wpłynęła informacja z Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie w sprawie wszczęcia śledztwa p-ko Janowi Łopata członkowi Rady Powiatu o  czyn z art. 271 § 1 kk.

 

Przewodniczący poinformował, iż na dzień 24.04.br. została zwołana sesja absolutoryjna, być może w tym dniu będzie jeszcze jedna sesja, mam prośbę do Komisji, o zaplanowanie posiedzeń, abyśmy mogli wywiązać się z tego, na czas.

Przewodniczący przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia i wypełnianiu w pkt VIII – również dochodów małżonka i źródła tych dochodów.

Przewodniczący poinformował, iż wraz z Starostą podpisał życzenia świąteczne do licznych samorządów, jednostek organizacyjnych, zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

Do Rady Powiatu dotychczas napłynęły życzenia Wielkanocne od:

- dyrekcji i rady pedagogicznej ZS CKP w Sochaczewie,

- dyrekcji, mieszkańców i pracowników DPS w Sochaczewie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu swoim i całego Prezydium Rady życzę wszystkim Państwu Radnym Powiatu, Zarządowi Powiatu, pracownikom Starostwa i zaproszonym gościom oraz samorządowcom ziemi sochaczewskiej, by Chrystus Zmartwychwstały obdarzył Was zdrowiem, wszelkimi łaskami, dodał Wam sił do pracy, sprawił, by nadchodzące Święta były dla Was radosne. Życzę również smacznego jajka i mokrego Śmigusa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu, który poinformował, iż na sesji Rady Gminy w Sochaczewie został zobowiązany do przekazania krytyki odnośnie złego stanu drogi powiatowej Żelazowa Wola – Mokas. Radni tej Gminy nadmienili, że współpraca drogowa Gminy z Powiatem układa się dobrze a o drogi się nie dba. Nie oczekuję odpowiedzi na tą wypowiedź.

Druga sprawa dotyczy ul. Gawłowskiej, od samego początku droga ta mnie interesowała, Pan Starosta na sesji budżetowej mówił, że ta droga, (nawierzchnia i chodnik) od terenu Gminy Sochaczew w stronę Miasta Sochaczew będzie robiona w tym roku. W gazecie ukazała się informacja w artykule „Gawłowska w 2010”. Tu Radny odczytał fragment artykułu „Przebudowę powiatowego odcinka leżącego na terenie miasta Zarząd Powiatu postanowił rozpocząć w 2010 roku.

Chciałbym, aby Pan Starosta zdementował tę plotkę, gdyż myślę, że budżet został uchwalony i myślę, że droga ta przez miasto będzie robiona.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Wicestarosta P. Osiecki w odpowiedzi o stanie dróg, w tym na terenie Gminy Sochaczew poinformował, iż w ciągu ostatnich dwóch lat, jeśli chodzi o drogi zrobiono b. dużo. Oczywiście nadal stan nie jest zadawalający, są odcinki dróg, które wymagają remontu ale my jako Radni, zdajemy sobie sprawę z możliwości budżetu powiatu i w związku z tym trudno oczekiwać, że w krótkim okresie czasu, 270 km dróg zostanie zmodernizowane.

Odcinek drogi, którą Radny wymienił – są tu wspólne próby, Powiatu Sochaczewskiego, Gminy  Sochaczew i Gminy Brochów, aby na szczeblu Województwa Mazowieckiego utworzyć komponent, my go nazywamy „Chopinowski” i w 2010 roku zmodernizować tę drogę.

Jeśli chodzi o ul. Gawłowską, to w ramach RPO zostały złożone trzy wnioski i od września 2008 roku są one wstępnie przyjęte, przyszły już do nas fazy oceny formalnej i merytorycznej ale nie znamy jeszcze listy rankingowej. Myślę, że pozyskamy środki na te inwestycje. Nie naszą winą jest, że jest opóźnienie w rozpatrywaniu tych wniosków. My również spodziewaliśmy się, że po pół roku wnioski zostaną rozstrzygnięte ale niestety terminy zostały przesunięte. Wynika to prawdopodobnie z dużego zainteresowania ze strony samorządów, jest to priorytet, na który wpłynęła największa ilość wniosków a do tego wnioski są dość skomplikowane. Myślę, że pierwsze półrocze będzie terminem rozstrzygnięcia tych wniosków i wówczas rozpoczniemy ich realizację. Oczywiście przyjmując, że te wnioski otrzymają dofinansowanie. Ulica Gawłowska jest dla nas inwestycja priorytetową ale uwarunkowania zewnętrzne powodują, że nasze plany przesuwają się w czasie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu, który stwierdził, iż Radni z Gminy Sochaczew wiedzą jaka jest sytuacja a ja mówiłem o bieżącej naprawie tej drogi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne zapytania i interpelacje.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                             Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

 

Radny A. Papierowski nadmienił, iż chce zainteresować Radę Powiatu problemem parkingu przy szpitalu powiatowym. W ostatnim czasie dyrektor szpitala wystąpił do Zarządu Powiatu o pomoc finansową na rzecz przebudowy parkingu. W tej chwili parking jest w skandalicznym stanie, drogi dojazdowe są zniszczone a po drogach tych jeżdżą karetki z chorymi i samochody osobowe dowożące chorych. Chorzy narażeni są na wstrząsy, które również zakłócają pracę aparatury w karetkach. Obecnie ludzie parkują samochody, gdzie mogą. W szpitalu pracuje sporo osób, które przyjeżdżają samochodami a oprócz tego przywożeni są chorzy oraz parkują odwiedzający. Samochody stawiane są na drogach dojazdowych, co zagraża bezpieczeństwu przejazdów. 

W związku z tym, dyrektor szpitala wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie budowy parkingów i dróg dojazdowych.

Oprócz tego chcę zwrócić uwagę na zły stan ciągów korytarzy w budynku szpitala, szczególnie na oddziałach zabiegowych, są one w fatalnym stanie. Podłogi się wykruszyły, przykryte są wykładziną ale Sanepid może nam takie oddziały pozamykać, bo stwarza to zagrożenie epidemiologiczne nie mówiąc o estetyce. Przede wszystkim chodzi tu o chirurgię. Wygląd korytarzy po drobnych naprawach również jest niezbyt estetyczny. Uważam, że trzeba zrobić nową wylewkę.

Uszczelnianie budynku przy budowie było robione w różny sposób, nawet uszczelniano papierem. Kiedy wymieniano okna można było to zauważyć. Podobnie wykonano podłogi.

W imieniu Klubu Radnych Powiatowego Forum Samorządowego zwracam się do Zarządu Powiatu o przekazanie pieniędzy, które w ubiegłym roku były zabezpieczeniem kredytu poręczeniowego w kwocie 234.000zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski  poinformował, iż został zatrzymany w spektakularny sposób Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i lekarz. Sposób zatrzymania przypominał trochę czasy PRL-u, gdzie policja i służby stosowały represje w stosunku do nas, w celach wiadomych. Dzisiaj jesteśmy w państwie demokratycznym i odbiór tego zatrzymania był bardzo podobny. Ja nie neguję procedur policji i prokuratury i nie po to tu przyszedłem ale jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa chcę zwołać posiedzenie Komisji i omówić sprawy związane z bezpieczeństwem szeroko rozumianym na terenie powiatu sochaczewskiego. Dopiero wówczas wznowię swój udział w Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście w skład, której wchodzą wszystkie służby. W tej chwili sam zastanawiam, czy moja osoba jest tam potrzebna, skoro są inne przepisy, koordynatorzy i inne cele.

Ja osobiście nie tyle kwestionuje formę zatrzymania, niemniej procedując zgodnie z przepisami uważam, że policja mocno naraziła 8,5tys. mieszkańców mojej gminy na brak właściwej opieki medycznej przez 2 doby, ponieważ odbyło się to w godzinach prac, nagle.

Zgłosili się również do mnie mieszkańcy z innym problemem i zapytaniem co dalej, ponieważ zatrzymano ich karty i nikt nie jest w stanie przedłużyć im leków. Są chorzy przewlekle, którym tylko na podstawie dokumentów można przedłużać leki. Coś z tym procedowaniem jest nie tak.

Oprócz tego chcę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, na które złożyło się kilka ważnych wydarzeń na  terenie naszego powiatu m.in. spłonął zakład w Mizerce, a temat ten został omówiony z naszym Powiatowym Komendantem dość szczegółowo jak również omawialiśmy wszelkie zagrożenia i zdarzenia roku ubiegłego. Myślę, że na najbliższe posiedzenie zaprosimy Komendanta Policji i omówimy bezpieczeństwo szeroko rozumiane, jeśli chodzi o zabezpieczenia policyjne.

Mamy obecnie na naszym terenie przebudowy dróg, w ostatni weekend zginęły na obwodnicy Sochaczewa – 2 osoby a na trasie A-2 – 3 osoby a m.in. stało się to dlatego, że nikt nie wnosi do zarządcy drogi, iż są duże koleiny i jest zły stan nawierzchni drogi. Zginęły 3 kobiety wracające z pracy.  Kolejny aspekt dotyczy oznakowania trasy w miejscowości Wojtówka, gdzie 3 samochody poruszające przede mną rozbiły się o wysepkę. Ja usłyszałem huk i zauważyłem wypadające samochody i miałem szczęście, że zahamowałem.

W związku z powyższym, tam jest potrzebna policja i wzmożone działania, gdyż remont dopiero się zaczyna.

Myślę, że do końca II kwartału Rada Powiatu, po wcześniejszym przygotowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa, na specjalnej debacie podejmie apel, nawet może wnioski do zmian ustawodawczych w pewnych procedurach, aby przyjęty Program „Bezpieczny Powiat” był tym szeroko rozumianym bezpieczeństwem, że będziemy wdrażać go w życie. Okazuje się, że życie pisze inny scenariusz i z tym nasza Komisja musi się zmierzyć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono. 

 

 

Ad . pkt 10.                           Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż wpłynął wniosek Klubu Radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu wniosku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie przez Radę proponowanego apelu  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     15 Radnych

"Przeciw"                                             1 Radnych

"Wstrzymało się"                                3 Radnych

 

Apel został przyjęty 15 głosami „Za”, 1 głosem „przeciwnym" i 3  głosami „wstrzymującymi się”.

 

Wniosek – Apel w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu, który poparł wniosek Radnego A. Papierowskiego, gdyż szpital sochaczewski z posiadanych informacji pracuje coraz lepiej. Potwierdzam, iż istnieje problem z parkowaniem pojazdów przy szpitalu.

Powinniśmy pomóc dyrektorowi szpitala i załodze.

W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego W. Domagalskiego stwierdził, iż nigdy nie powinniśmy się cieszyć, jeżeli coś przykrego przydarzy się któremuś Radnemu. Nie chcę wchodzić w szczegóły ale mnie również jest przykro, że taka sytuacja miała miejsce.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż do Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ wpłynęło pismo, którego autorem jest Mazowiecki Ogólnopolski Związek Lekarzy. W piśmie tym poruszana jest sprawa współpracy szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia, dokładnie chodzi o wycenę wartości punktu i wielkości kontraktów.  Tę sprawę na poprzedniej sesji przybliżał dyrektor szpitala Pan F. Pasiak. Ja mam prośbę, aby Komisja Ochrony  Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Sochaczewie wypracowała stanowisko do NFZ, gdzie poruszana byłaby sprawa wartości punktu i sugestia o zwiększenie go z 51zł i wynosiła co najmniej 54 lub 55zł.

Druga sprawa dotyczy tworzenia kontraktów. Obowiązujące uwarunkowania obowiązują w I półroczu a nasz szpital od 2 lat ma ustabilizowaną sytuację finansową i nie chcemy, abyśmy ze względu na warunki podyktowane przez NFZ, który jest monopolistą w zakresie finansowania szpitala, powrócili do trudnych sytuacji.

Sądzę, że wypracowanie stanowiska i skierowanie takiego apelu do NFZ, wzorem innych samorządów, być może wpłynie na politykę NFZ  i  będzie to w pewnym sensie wyprzedzenie faktów i spowodowanie, aby tych zagrożeń uniknąć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy przeciwne, aby Komisja Ochrony Zdrowia zajęła się wypracowaniem stanowiska.

 

Głosów przeciwnych, aby Komisja wypracowała wniosek i przedstawiła na kolejnej sesji Radzie nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 45.

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:47:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:47:35
 • Liczba odsłon: 1414
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460443]

przewiń do góry