UCHWAŁA  NR IX/48/2011

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011

 

 

w  sprawie  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,

odraczania  lub  rozkładania  na raty  spłaty  należności  pieniężnych

mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających 

Powiatowi  Sochaczewskiemu  lub  jego  jednostkom  podległym 

oraz  wskazania  organu  i  osób  do  tego  uprawnionych

 

 

 

Na  podstawie  art. 12 pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz 
art.  59 ust.  2 i 3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych 
(Dz.U.   z  2009 r. Nr  157,  poz.  1240  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Określa  się  szczegółowe  zasady,  sposób  i  tryb  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania 
na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Powiatowi  Sochaczewskiemu  lub  jego  jednostkom  podległym,  warunki  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną  oraz  wskazuje  się  organ  oraz  osoby  uprawnione  do  udzielania  tych  ulg.

 

§  2

 

Ilekroć  w  uchwale  jest  mowa  o:

1)      należnościach  pieniężnych  -  rozumie  się  przez  to  kwotę  główną  zobowiązań  mających  charakter  cywilnoprawny,  odsetki  za  zwłokę,  koszty  postępowania  sądowego  i  egzekucyjnego,  według  stanu  na  dzień  złożenia  wniosku,

2)      dłużniku  -  rozumie  się  przez  to  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  oraz  jednostkę  organizacyjną  nieposiadająca  osobowości  prawnej,

3)      wierzycielu  -  rozumie się  przez  to  Powiat  Sochaczewski  oraz  jego  jednostki  podległe,

4)      przedsiębiorcy  -  rozumie się  przedsiębiorcę,  o  którym  mowa w art.  4  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004 r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz.U.  z  2010 r.  Nr  220,  poz. 1447  z  późn. zm.),

5)      uldze  -  rozumie  się  przez  to  umorzenie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi  Sochaczewskiemu  lub  jego  jednostkom podległym.

 

§  3

 

1.      W  przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną  udzielenie  jej  następuje  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Komisji  (WE)  Nr  1998/2006 
z  dnia  15  grudnia  2006  r.  w  sprawie  stosowania  art.  87  i  art.  88  Traktatu 
do  pomocy  de  minimis  (Dz.U.  L 379  z  28  grudnia  2006 r.).

2.      Łączna  wartość  pomocy  udzielonej  przedsiębiorcy  na  podstawie  niniejszej  uchwały  nie  może  przekroczyć  równowartości  dopuszczalnej  wartości  pomocy,  o  której  stanowi  Rozporządzenie  wymienione  w  ust.  1.

3.      Wartość  udzielonej  pomocy  de  minimis  podlega  sumowaniu,  niezależnie 
od  organu,  który   tej  pomocy  udzielił.

4.      W  celu  uzyskania  pomocy,  o  której  mowa  w ust.  1  przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  organowi  lub  osobie  udzielającej pomocy,  zaświadczeń 
i  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  37  ust.  1  i  2  ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004  roku  o  postępowaniu  w  sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.U. 
z  2007 r.  Nr  59,  poz.  404  z  późn. zm.).

 

§  4

 

1.      Należności  pieniężne  mogą  być  umarzane  z  urzędu  w  całości  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  wymienionych  w  art.  56  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.  1240  z późn. zm.).

2.      Udzielenie  ulgi,  o  której  mowa  w  ust.  1  następuje  w  formie  określonej  w  art.  58  ust.  2 i 3  ustawy  wymienionej  w  ust.  1.

 

§  5

 

1.      Należności  pieniężne  mogą  być  na  wniosek  dłużnika  w  całości  lub  w  części  umarzane ,  ich  spłata  może  być  odraczana  lub  rozkładana  na  raty  w  przypadkach  uzasadnionych  ważnym  interesem  dłużnika  lub  interesem  publicznym 
w  szczególności  jeżeli:

1)        dłużnik  -  osoba  fizyczna  nie  jest  w  stanie  uiścić  należności  ze  względu 
na  wysokość  dochodów  oraz  zagrożenie  dla  egzystencji  dłużnika  i  osób  będących  na  jego  utrzymaniu  wywołane:  ubóstwem,  bezrobociem,  niepełnosprawnością,  długotrwałą  lub  ciężką  chorobą  dłużnika  lub  członka  jego  rodziny,  sieroctwem,  potrzebą  ochrony macierzyństwa  lub  wielodzietnością,  alkoholizmem,  narkomanią,  gdy  w  rodzinie    małoletnie  dzieci,  klęską żywiołową  lub  ekologiczną,  zdarzeniem  losowym  lub  sytuacją  kryzysową,

2)        dłużnik  -  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości  prawnej,  która  znalazła  się  w  przejściowej  trudnej  sytuacji  ekonomicznej.

2.      Udzielanie  ulg,  o  których  mowa  w  ust.  1  następuje  w  formie  pisemnej poprzez  zawarcie  porozumienia  między  dłużnikiem  a  organem lub  osobą  wymienioną  w  §  8  uchwały.

3.      Odmowa  udzielenia  ulg,  o  których  mowa  w  ust.  1  następuje  w  formie  jednostronnego  oświadczenia  woli  złożonego  przez  organ lub  osobę  wymienioną 
w §  8  uchwały.

 

§  6

 

1.      Wniosek  o  udzielenie  ulgi  dłużnik  składa  wierzycielowi.

2.      Wniosek  o  udzielenie  ulgi  powinien  zawierać  informacje  dotyczące  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  §  5  ust.  1  uchwały,  opis  aktualnej  sytuacji  finansowej  oraz  wszelkie  okoliczności  uzasadniające  składany  wniosek. 

3.      Do  wniosku  powinny  zostać  dołączone  dokumenty  potwierdzające  okoliczności 
w  nim  wymienione.

4.      W  przypadku  stwierdzenia,    przedstawione  dokumenty    niewystarczające 
do  udzielenia  ulgi,  organ lub  osoba wymieniona  w  §  8  uchwały  wzywa  dłużnika  do  ich  uzupełnienia.

5.      Nieuzupełnienie  wniosku  przez  dłużnika  w  wyznaczonym  terminie,  powoduje  pozostawienie  go  bez  rozpatrzenia.

 

§  7

 

1.      W  przypadku  odroczenia  terminu  spłaty  całości  lub części   należności  pieniężnej  albo  rozłożenia  na  raty  płatności  całości  lub  części  tej  należności,  od  należności  pieniężnej  w  stosunku  do  której  zastosowaną    ulgę  nie  pobiera  się  odsetek 
za  zwłokę  za  okres  od  dnia  złożenia  przez  dłużnika  wniosku  w  sprawie  udzielenia  ulgi  do  dnia  upływu  ustalonych  terminów  zapłaty  należności.

2.      Umorzenie  części  należności pieniężnej  może  nastąpić  po  uregulowaniu  pozostałej  do  spłaty  kwoty  tej  należności.

3.      Umorzenie  należności  głównej  powoduje  również  umorzenie  odsetek  za  zwłokę  oraz  należności    ubocznych,  w  całości  lub  takiej części,  w  jakiej  została  umorzona  należność  główna.

4.      Umorzenie  należności  pieniężnych,  za  które  odpowiada  więcej  niż jeden  dłużnik,  może  nastąpić  w  przypadku,  gdy  warunki  umorzenia    spełnione  wobec  wszystkich  dłużników.

 

 

 

 

§  8

 

Do  udzielenia  ulg  uprawnieni  są:

1)      kierownik jednostki  podległej  Powiatowi  Sochaczewskiemu  - gdy  kwota  należności  pieniężnej  nie  przekracza 6.000,- zł;

2)      Zarząd  Powiatu  -  gdy  kwota  należności  pieniężnej przekracza 6.000,- zł,

 

§  9

 

1.      Należność  pieniężna  staje  się  natychmiast  wymagalna  wraz  z  odsetkami  należnymi  od  pierwotnego  terminu  wymagalności  do  dnia  zapłaty,  w  przypadku  gdy  zostanie  ustalone,  że:

1)        dowody  na  podstawie  których  udzielono  ulgi,  okazały  się  fałszywe,

2)        dłużnik  wprowadził  podmioty uprawnione  do  udzielania  ulg,  o  których  mowa  w § 8,  w  błąd  co  do  okoliczności  uzasadniających  jej  udzielenie,

3)        dłużnik  nie  spłacił  należności  pieniężnych  w  odroczonym  terminie.

2.      W  przypadku,  gdy  dłużnik  nie  spłacił  którejkolwiek  z  rat  -  niespłacona  należność  pieniężna  staje  się  natychmiast  wymagalna  wraz  z  odsetkami  należnymi 
od  pierwszego  terminu  wymagalności  do  dnia  zapłaty.

 

§  10

 

Do  wniosków  o  udzielenie  ulg  dotyczących  należności  mających  charakter  cywilnoprawny,  nierozpoznanych  do  dnia  wejścia  w  życie  uchwały  stosuje  się  przepisy  niniejszej  uchwały.

 

§  11

 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXVII/106/2008  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia 
30  października  2008  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  wierzytelności  przysługujących  Powiatowi  Sochaczewskiemu  oraz  jego  jednostkom  organizacyjnym,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  -  Ordynacja  podatkowa  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  213  poz.  8741).

 

§  12

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  13

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Przedstawiona  Radzie  Powiatu  uchwała  reguluje  zasady, sposób  i  tryb  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Powiatowi  lub  powiatowym  jednostkom  organizacyjnym.

Podjęcie powyższej  uchwały  umożliwi  prowadzenie   właściwej  gospodarki  finansowej  przez  Powiat  i  jednostki  organizacyjne  powiatu  w  zakresie   trudnych  lub  niemożliwych  do  ściągnięcia  wierzytelności  od  dłużników.

Zgodnie  z art.  59  ustawy   z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  -  kompetencje  w tym  zakresie  należą  do  organu  stanowiącego  tj.  Rady  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-24 10:42:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 10:42:49
  • Liczba odsłon: 1288
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460455]

przewiń do góry