Protokół  Nr VIII/ 2011


z obrad  VIII Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  31 sierpnia 2011 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z VII sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)     określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

d)    zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego;

e)     zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Protokół Nr VIII/ 2011

 

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

31. 08. 2011 r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 31. 08. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego               Orliński Mirosław Adam

Starosta Sochaczewski                                                   Koryś Tadeusz

Wicestarosta Sochaczewski                                            Ciura Janusz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Teresinie                 Kaźmierczak Lech

Sekretarz  Starostwa                                                       Romanowska Zofia

Skarbnik   Starostwa                                                       Pawelak Teresa

Radca Prawny                                                                Błaszczyk Grażyna

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                       Wojciechowski Wojciech

Dyrektor PUP                                                               Wasilewski Krzysztof

Kierownik POIK                                                           Radwańska-Komosa Monika

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                       Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                                                      Grefkowicz Stefan

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                Sobotta Jarosław

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                    Masłowski Paweł

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                                                             Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki       Podsędek Marcin

Dyrektor PCPR                                                                Bogiel Barbara

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                                                           Jaworski Tadeusz

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                       Waldemar Orliński

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                  Bajurska Helena

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                                        Sosnowska Jolanta

Redakcja Echo Powiatu                                                    Łażewska Katarzyna

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

 

Nieobecność na Sesji usprawiedliwił: Radna Beata Fastyn

Usprawiedliwienie Radnej Beaty Fastyn w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady VIII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad VIII Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu S. Lewandowskiemu.

 

Radny S. Lewandowski zgłosił wniosek w imieniu klubu Radnych PiS o uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych z naszego Powiatu Sochaczewskiego, gdyż dzisiejsza Sesja przypada w przeddzień rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

 

Radni Powiatu Sochaczewskiego i goście, którzy przybyli na posiedzenie VIII Sesji Rady Powiatu uczcili minutą ciszy wszystkich poległych w II Wojnie Światowej.

 

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała porządek obrad  VIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z VII sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

d)     zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego;

e)      zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3.     Przyjęcie protokołu z VII  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

Do obrad VIII Sesji Rady dołączyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu J. Popiołek, od tej chwili na sali jest obecnych 20 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. A. Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest integralną częścią budżetu Powiatu na rok 2011, zmiany które nastąpiły to wysokość po stronie wydatkowej i dochodowej, które są zgodne z uchwałą. Nie ma zmian jeśli chodzi o przedsięwzięcia i nie są prowadzone jakiekolwiek zadania inwestycyjne na lata ponad rok 2011. W związku z tym ta uchwała jest załącznikiem do podjęcia uchwały, która zostanie podjęta w następnym punkcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień pani Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu J. Chocianowi.

 

Radny J. Chocian zwrócił się z pytaniem o dokładniejsze uzasadnienie, gdyż to, które jest tu przedstawione nie jest pełne. „Jeżeli czytam, że dochody bieżące zwiększa się o 67 tys. zł dobrze było by wyjaśnić z jakich powodów i tytułów one się zwiększają, a tu żadnych powodów i celu przeznaczenia tych pieniędzy się nie podaje”.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak wyjaśniła, że takiego zapisu dokonał ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych i najpierw podejmuje się uchwałę w sprawie WPF. „Uchwały tej nie wymaga od nas RIO, jednak mamy programy, które nas obowiązują i aby dokonać zmian w uchwale budżetowej, muszą być dokonane zmiany w WPF–ie. Aby to było bardziej czytelne jest to rozbite na rozdziały i działy”.

 

Radny J. Chocian stwierdził, że projekt uchwały, który został przedstawiony jest mało czytelny. Są tabele, które kończą się samymi zerami, rozchody i przychody dla, których są podane artykuły. Nie jest wyjaśnione jak te środki Starostwo Powiatowe będzie pozyskiwało. Wyjaśnił, iż kolejna uchwała nad którą Rada Powiatu będzie pracować również żadnego uzasadnienia nie ma i z samych zapisów nie bardzo można się zorientować o co chodzi.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak wyjaśniła, że pod projektem uchwały znajduje się uzasadnienie jeśli chodzi o poszczególne składniki i z niego wynika w których działach i rozdziałach nastąpiły zmiany.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski zgodził się z Radnym J. Chocianem i stwierdził, że jeżeli się coś zwiększa i zmniejsza to trzeba wyjaśnić dlaczego się tak dzieje. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego i na co środki zostały zmniejszone, zwiększone.

Radny stwierdził, iż informacja na co są przeznaczone środki powinna się zawierać w uzasadnieniu i  poprosił o udzielenie takiej informacji.

 

Glos zabrał Radny D. Dobrowolski, który poprosił o wyjaśnienie pojęcia wolne środki, które wynoszą 90 tys. zł.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak wyjaśniła, że zapis po stronie dochodowej równej 90 tys. zł jako wolne środki z rozliczeń krajowych są to środki, które pozostały z nierozliczonych dochodów z ubiegłego roku i nie do końca zapłaconych odsetek. Znajdują się one na rachunku bankowym i w momencie gdy są potrzebne środki jest możliwość wprowadzenia po stronie przychodowej do budżetu dla zrównoważenia i pokrycia wydatków. Wolne środki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy do dyskusji nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                            1 Radny

" Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, 1 głosem „ przeciwnym” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt 4b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. A. Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany budżetowe polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 929 173,00 zł, na którą składają się następujące pozycje:

-          na usuwanie klęsk żywiołowych powiat uzyskał 740 tys. zł.

-          na realizację zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 3813 w miejscowości Witkowice pod nazwą „Powódź – maj 2010 i marzec 2011” na opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się dochody i jednocześnie wydatki w tym dziale na kwotą 20 tys. zł.

-          plan przychodów budżetowych został zwiększony o 90 tys. zł są to środki z rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na dwa zadania 60 tys. zł na przyłącze gazowe w Zespole Szkół w Teresinie i 30 tys. zł na prace remontowe dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

- na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117 773 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

- na podstawie informacji z ministerstwa finansów został zwiększony plan dochodów i wydatków w kwocie 29 300 zł są to środki otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach oświatowych.

W celu urealnienia planów budżetowych i w związku z wyższym niż wcześniej zakładano wykonanie z niektórych wpływów zwiększa się po stronie dochodowej kwotę 20 550 zł z jednoczesnym zapisem tych środków na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu kosztów poniesionych podatku VAT w Starostwie Powiatowym. Dochody zmniejsza się o 116 tys. zł, polega to na urealnieniu planu miedzy paragrafami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz autopoprawkami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski poprosił o rozszerzenie rozdziału 75020 „Starostwo Powiatowe” w punkcie, który dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące 110 tys. zł.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak wyjaśniła, że „po jednej stronie są zwiększenia, a po drugiej przesunięcia pomiędzy paragrafami. Paragrafy polegają na tym, że pewne wydatki są zaklasyfikowane np. opłata za energię elektryczną jest pod paragrafem 4210 i w momencie kiedy mamy półroczne wykonanie nie czekamy do ostatniej chwili, tylko szukamy środków tam gdzie są one mniej wydatkowane i w tym momencie przesuwam te środki, to jest tzw. urealnienie planu. W poprzednim roku był dział, rozdział, paragraf i wtedy był bardzo czysty obraz sytuacji. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych jest tylko dział i rozdział. Takie są wymagania RIO i w takiej formie ten dokument jest później przekazywany”.

 

Radny D. Dobrowolski powiedział, że nie kwestionuje obowiązku sprawozdawczego ani ustawy o finansach publicznych, gdyż to wszystko jest zgodne z prawem. „Jednak za każdą złotówką kryją się konkretne wydatki i jeżeli Radni dostają dokument, gdzie w paragrafie dokonywane są  przesunięcia to są to konkretne pieniądze nad którymi Radni maja się pochylić aby były wydatkowane i zagospodarowane jak najlepiej.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski, który stwierdził, że już w drugim punkcie dzisiejszych obrad padają logiczne pytania, a nie ma odpowiedzi albo są one nie logiczne. „Chciałbym się zapytać na co zabrakło w urzędzie pieniędzy, a z czego możemy to pokryć. Proszę nam to powiedzieć przed podjęciem uchwały. Radny ma prawo to wiedzieć, a Skarbnik czy Starosta ma obowiązek na takie pytania odpowiedzieć”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu J. Chocianowi.

 

Radny J. Chocian stwierdził, iż jego wątpliwości dotyczą tego, że gdyby wyjaśnienia były zawarte w uzasadnieniu nie zadawane byłyby tego typu pytania, a odpowiedź pani Skarbnik jest wystarczająca i satysfakcjonująca.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała, czy Radni mają jeszcze jakieś pytania dotyczące dyskusji nad projektem uchwały.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 poddała pod głosowanie

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       15 Radnych

" Przeciw"                                                                                            1 Radny

" Wstrzymało się"                                 3 Radnych

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 15 głosami „za”, przy 1 glosie „przeciwnym” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania plany finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. A. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Pani Skarbnik Teresie Pawelak.

Pani skarbnik T. Pawelak poinformowała, „aby Zarząd Powiatu mógł zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawić Radzie Powiatu informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się WPF, Rada Powiatu jest zobowiązana do podjęcia stosownej uchwały, w której będzie zapis o kształtowaniu się WPF zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Po raz pierwszy informacja taka musi być wprowadzona, a w uchwale, która była podjęta 18 czerwca 2010 r. tego zapisu nie ma. W związku z powyższym należy uaktualnić tą uchwalę o nowy zapis. I stąd wynika podjęcie nowej uchwały zgodnie z zapisami w ustawie o finansach publicznych zawartych w art. 266 ust 2”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał Radny A. Grabarek i stwierdził, że nie było uzasadnienia do projektu tej uchwały i dobrze gdyby ono było, gdyż nie wszyscy Radni wiedzą jak przeczytać uchwałę. I nie wszyscy wiedzą co było poprzednio i z jakiego tytułu. Zgłosił pytanie: czy to sprawozdanie, które Zarząd Powiatu przedstawił na dzień dzisiejszy, jest według nowej uchwały czy starej, która za chwilę straci swoja moc prawną.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wyjaśniła, iż w tej uchwale nie ma uzasadnienia, ale Pani Skarbnik już ją wyjaśniała, jednak dodatkowo wprowadzony został ten punkt aby udzielić Radnym informacji uzasadniających uchwalę.

Głos zabrała Pani Skarbnik T. Pawelak i wyjaśniła, że jeśli chodzi o informacje z przebiegu za I półrocze do dnia dzisiejszego, sprawozdanie skonstruowane jest zgodnie z nowymi zapisami, a więc z WPF i informacją o planie finansowym Szpitala Powiatowego. Na następnej Sesji Rady Powiatu będzie przedstawiona informacja z wykonania budżetu, z wykonania WPF i z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała, czy są jakieś pytania odnośnie dyskusji nad projektem uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie przekazania skargi poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       12 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                               8 Radnych

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 12  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i przy 8 głosach „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 4d)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. A. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji Panu B. Bęzel w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji pan B. Bęzel poinformował, że Powiat Sochaczewski jest organem założycielskim i prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. W skład tego zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa, w której do tej pory nie był zorganizowany oddział przedszkolny, a takowe zainteresowanie mieszkańców naszego Powiatu wystąpiło w ostatnim okresie. W związku z tym Powiat Sochaczewski podjął działania aby taki oddział przedszkolny powołać w szkole specjalnej. Zadanie organizacji i prowadzenia przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Szkoła podstawowa, która znajduje się przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie położona jest na terenie Gminy Rybno i w związku z tym prowadzenie przedszkola jest zadaniem własnym Gminy Rybno. Jako Powiat zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyrażenie stanowiska w celu zinterpretowania w jaki sposób Powiat Sochaczewski może przejąć to zadanie gminy. Okazało się, że takie zadanie możemy przejąć na zasadzie porozumienia zawartego z Gminą Rybno. W związku z takim stanem formalnoprawnym konieczne jest podjęcie uchwały, która jest przedmiotem obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu.

Przewodniczący Komisji Oświaty i wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 29.08.br. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, że temat Komisji był już dawno znany i kiedy Komisja odbywała wyjazdowe posiedzenie między innymi w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, pani Dyrektor Szkoły mówiła, że jest zainteresowanie wśród rodziców utworzeniem właśnie takiego oddziału zerowego przy Zespole Szkół Specjalnych. Jako Komisja Oświaty cieszymy się, że są pieniądze na utworzenie takiego oddziału. I słuchając wyjaśnień pana Dyrektora nasuwa mi się pytanie, czy to wszystko jest zgodne z prawem, gdyż jak pan Dyrektor powiedział utworzenie oddziału zerowego jest zadaniem własnym gminy. Do tego oddziału nie będą uczęszczały dzieci tylko z Gminy Rybno, ale z terenu całego Powiatu i czy w tym wypadku nie powinno być porozumienia ze wszystkimi samorządami gminnymi.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła zapytał jak wygląda sprawa subwencji na przedszkola specjalne, ponieważ na normalne przedszkola nie ma subwencji oświatowej. „Na posiedzeniu Komisji otrzymaliśmy informację, że taka subwencja istnieje ale chciałbym jeszcze dokładnie o to dopytać”.

 

Głos zabrał Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji B. Bęzel i wyjaśnił, że porozumienie z wszystkimi gminami na terenie Powiatu nie jest konieczne, gdyż przedszkole będzie się znajdowało w gminie Rybno. Zawieramy porozumienie tylko z tą gminą, na terenie której powstanie przedszkole i takie stanowisko przedstawiło nam Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest ono dla nas wiążące. Jeśli chodzi o finansowanie, to do końca roku jest to zadanie własne Powiatu, gdyż subwencja będzie naliczona dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r. wagi które decydują o naliczeniu subwencji oświatowych są to wagi o numerach P36 i P28 , które przewidują wychowanków w wieku przedszkolnym ze sprzężeniami, jak również uwzględniają dzieci autystyczne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski zapytał, „czy mówimy o przedszkolach, czy o oddziałach zerowych prosiłbym o dokładne doprecyzowanie. Mówimy tu także o porozumieniu między samorządami, z przytoczonego uzasadnienia Ministerstwa mówił pan, że porozumienie to zawarte jest między Powiatem a Gminą Rybno. Czy Gmina Rybno ma aż tyle dzieci, które mogłyby korzystać z tej placówki? Czy aby mogły korzystać dzieci z innych gmin Powiatu Sochaczewskiego nie potrzebne jest porozumienie również z tymi gminami.”

 

Głos zabrał Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji B. Bęzel i wyjaśnił, że istotą jest położenie terytorialne według samorządu, w którym ta klasa zerowa będzie utworzona. Będzie utworzona w Erminowie, która to miejscowość znajduje się w Gminie Rybno i według Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienie zawieramy tylko i wyłącznie z tą gminą. Subwencja idzie za dziećmi nie tylko zamieszkałych na terenie gminy Rybno. Nie tworzymy tego oddziału tylko dla mieszkańców tej gminy, tylko dla całego Powiatu.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                      20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ----------------

 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 4e)         Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatwym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o odczytanie projektu uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. A. Łopatę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy K. Wasilewskiego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy K. Wasilewski wyjaśnił, iż „w grudniu 2008 roku Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tą nowelizacja wprowadzono zapis, który umożliwił Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej wydzielenie ze środków w rezerwie ministra na tworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowych w Powiatowych Urzędach Pracy. Środki te można było wykorzystać tylko w 2009 i 2010 roku, ponieważ nie wszystkie urzędy pracy w Polsce były to w stanie zrealizować, w grudniu 2010 roku, Sejm zaproponował zapis w Ustawie, i jeszcze w 2011 roku będzie można te środki wykorzystać. Jest to 80 średnich krajowych czyli około 280 tys. złotych i aby było można złożyć taki wniosek do ministerstwa konieczne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu, mówiącej o tym, że Rada Powiatu pozytywnie opiniuje tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Istnieje warunek, który mówi o tym, że 20% środków musi pochodzić ze środków Powiatu. W 2004 roku wprowadzono standardy dla urzędów pracy i można było je realizować, niestety tylko w jakiejś niewielkiej części. Ponieważ z tych standardów wynika ile powinno być zatrudnionych doradców czy pośredników, specjalistów rozwoju zawodowego. My te standardy wypełniamy, czyli ilość osób zatrudnionych jest odpowiednia i co roku na koniec czerwca musimy liczyć według algorytmu ilu specjalistów urząd powinien zatrudniać. Nie ma jednak odpowiednich warunków zgodnych ze standardami takich, które by umożliwiały właściwą obsługę osób zgłaszających się do urzędu pracy. Wymóg jest taki, że doradca powinien rozmawiać z osobą, która się zgłasza w cztery oczy. Dzięki temu, że będzie poradnia pedagogiczno - psychologiczna przeniesiona w inne miejsce urząd pracy pozyska dodatkowe pomieszczenia, które będzie można wykorzystać na pełne utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                      19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ----------------

 

Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 15 minutową przerwę od godz. 1315   do godz. 1330.

 

Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 5)           Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta poinformował również, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia i chciałby rozszerzyć niektóre z punktów zawartych w informacji pisemnej.

Starosta T. Koryś odniósł się do:

- pkt.4 gdzie poinformował, że przesłano do Burmistrza Miasta projekt porozumienia dotyczący sygnalizacji świetlnej na ulicy Gawłowskiej ze skrzyżowaniem z ulica Płocką. Efektem tego porozumienia było zlecenie analizy tego rozwiązania. W dniu wczorajszymi Pan Burmistrz otrzymał analizę i pojawiły się dwa rozwiązania. Poinformował, że na przyszły tydzień planowane jest spotkanie z panem Burmistrzem i wtedy zostanie wybrany wariant rozwiązania, tak, aby można było najlepiej rozwiązać sytuację. Musi zostać wybrany wariant realizowania tej inwestycji. „Czy będziemy realizowali ją w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy wybierzemy z Panem Burmistrzem jakieś inne rozwiązanie”.

- pkt.7 gdzie poinformował iż w dniu dzisiejszym został przez Zarząd Powiatu zatwierdzony wynik rekrutacji szkół ponadgimnazjalnych.

- pkt.12 – „w dniu dzisiejszym pojawiła się dokumentacja przebudowy Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej i został ogłoszony przetarg na wykonanie prac.

 

Następnie Starosta T. Koryś powiedział, że jeśli Radni będą mieli jakieś dotyczące informacji z prac Zarządu Powiatu, to bardzo chętnie na nie odpowie.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian poprosił o w wyjaśnienie:

-          pkt.2 w którym jest zawarta realizacja ul. XX - lecia w Teresinie i widnieje data zakończenia prac na 22 sierpnia. Zapytał czy prace te zostały zakończone.

-          pkt.4. „Chodzi mi tu o skrzyżowanie ulic Płockiej, Gawłowskiej i Warszawskiej, pan Starosta wspomniał, że został wykonany pomiar i analiza ruchu na tej trasie. Zastanawiam się czy to będzie odzwierciedlało rzeczywistość z tego względu, że ulica Warszawska jest w remoncie, a most na Utracie jest zablokowany w związku z tym to natężenie ruchu się bardzo zmieni. A jest to sprawa bardzo istotna dla mieszkańców Sochaczewa i ludzie oczekują na prawdę szybkiego działania. Cieszę się, że odbędzie się spotkanie z Panem Burmistrzem i wreszcie będą jakieś konkretne ustalenia i ten temat ruszy do przodu.

-          pkt.18 - Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odnośnie prac prowadzonych na drogach powiatowych. Prosił bym o rozszerzenie tego punktu, ja zdaję sobie sprawę, że jest brak pieniędzy i problemy są bardzo poważne, że mieszkańcy Powiatu męczą i naciskają. Ale skoro taki punkt się pojawił i Zarząd Powiatu się nim zajmował dobrze by było gdybyśmy i my jako Radni również trochę informacji na ten temat posiadali”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski zgłosił pytania odnośnie:

- pkt.10 – „przygotowano i zatwierdzono ogłoszenie o sprzedaży w formie rokowań powiatowych nieruchomości, a w następnym zdaniu czytam, że rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na 16 września. Pytanie moje dotyczy tego, czy te nieruchomości rozstrzygamy w formie przetargu? Jeśli tak, to który to przetarg? Czy te nieruchomości sprzedajemy z wolnej stopy na zasadzie rokowań? Jeśli tak, to czy są kontrahenci i czy Pan Starosta mógłby coś na ten temat bliżej powiedzieć?”

- pkt.11 i 17 – „gdyby można było coś bliżej powiedzieć o zakresie prac i środkach oraz przybliżyć na jakim etapie te prace są? Czy będą wykonane w terminie?”.

- pkt.18 – „proszę o doprecyzowanie informacji przedstawionej przez Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Moje pytanie jest bardzo konkretne, a mianowicie: ile razy w tym roku były sprzątane drogi powiatowe w mieście Sochaczewie? Chodzi mi tu głównie o ulicę Staszica, która w żaden sposób nie przypomina jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnej w mieście. Osobiście nie przypominam sobie żeby tam chociaż raz ktoś ją w tym roku czyścił. Jeżeli tak, to może nie zaważyłem i proszę żeby Pan Starosta wyprowadził mnie z tego błędu. Druga sprawa, tam obecnie prowadzone są roboty związane z układaniem gazociągu i czy istnieje jakiś nadzór ze strony Powiatu nad tymi pracami? Czy jest pomysł na ta ulicę? Czy mówimy tu o drogach, realizacji inwestycji, o pozyskiwaniu pewnych środków z zewnątrz czy jest szansa aby naprawdę pochylić się nad problemem ulicy Staszica i wprowadzić ją w najbliższym czasie do zadań inwestycyjnych?. Oczywiście w porozumieniu z Miastem Sochaczew oraz uzyskaniem środków z zewnątrz, ponieważ ta droga ze względu na swoja rangę i usytuowanie odpowiada by skorzystać z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i chciałbym by Pan Starosta coś na ten temat więcej powiedział.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek, który zgłosił pytanie odnośnie pkt.5. „Bardzo się cieszę, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup remontera. Moje pytanie jest takie: czy to urządzenie pozwoli nam na lepsze łatanie dziur i czy pozwoli na to, że jakość wykonywanych usług na drogach będzie znacznie lepsza?. Jeżeli popatrzymy na naprawę powiatowych dróg, to one znacznie się różnią od tych napraw, które są prowadzone na innych drogach. Będąc na sesjach Rady Gminy Iłów wyborcy zawsze pytają się o jakość. Jeżeli mamy je już remontować, to czy nie lepiej kupić takie urządzenie gdzie będzie się ta masa dobrze obrabiała i ta załatana dziura będzie służyła dłużej niż dwa czy trzy tygodnie?”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Rademu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski w odniesieniu pkt.2 poprosił o przedstawienie aktualnego harmonogramu prac na al. XX - lecia, „ponieważ jak wiadomo to, co jest napisane to już się nie spełniło. Kiedy te prace mają szansę się zakończyć?. I druga rzecz chciałem prosić jeśli to możliwe przedstawienie informacji odnośnie tego, jak ta inwestycja w zamiarach Zarządu Powiatu będzie rozliczana.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej W. Dragan.

 

Radna W. Dragan zwróciła się do Pana Starosty z pytaniem: „czy w najbliższym czasie zostanie dokończony remont polegający na wymianie urządzeń centralnego ogrzewania w Domu Dziecka w Giżycach. Zbliża się sezon grzewczy, część prac jest zrobionych. Zakupione są grzejniki, a w pomieszczeniach, do których dzieci już przyjeżdżają grzejniki są pourywane, rury są skorodowane. Nie wyobrażam sobie, że do sezonu grzewczego prace te miałyby być niewykonane. Pomieszczenia nie były malowane, gdyż szkoda wydawać pieniędzy przed wymiana grzejników, a my nie wiemy kiedy będzie to zrobione. Ja dzisiaj pytałam o to Panią Dyrektor Domu Dziecka i nie potrafiła mi odpowiedzieć, ponieważ nie ma jeszcze takiej decyzji. Więc może Pan Starosta ma już jakiś harmonogram tych prac.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu J. Żelichowskiemu.

 

Radny J. Żelichowski przypomniał , iż „mienie powiatowe w procedurach przetargowych będzie zbywane w formie rokowań i dlatego chciałbym wyrazić swoją obawę. Raz już taką procedurę zastosowano w samorządzie powiatowym, gdzie w drodze rokowań sprzedawano bardzo atrakcyjne mienie, jakim wówczas Powiat dysponował i którego brak do dziś nie pozwala mi pozytywnie głosować za prognozami, które Pani Skarbnik przygotowuje. Absolutnie nie mam tu żadnych zastrzeżeń do Pani Skarbnik, ani do Zarządu Powiatu, ale to są takie historyczne decyzje, które potem rzutują bardzo mocno na przyszłość. Chciałbym w tym momencie również podzielić pogląd Radnej B. Fastyn, która na komisji Budżetowej zadawała pytanie, czy wykorzystano wszystkie możliwe źródła promowania tych nieruchomości, ponieważ sprzedaż w formie rokowań jest z reguły najmniej atrakcyjną z punktu widzenia finansowego dla samorządu. Ile jest w stanie dać nabywca, na tyle się godzimy albo wracamy jeszcze raz z procedurą. Sprzedaje się raz, a zatem trzeba sprzedać to jak najatrakcyjniej, jak najkorzystniej, gdyż mam tą świadomość, że w budżecie po stronie przychodów są zaplanowane środki, które są przewidziane ze zbycia mienia. Myślę, że Rada podejdzie do tego ze zrozumieniem, jeśli nie znajdzie się atrakcyjny nabywca na to mienie.

Drugą sprawę jaka chciałbym poruszyć, to obszar placówek oświatowych, gdzie widać dużą troskę Zarządu Powiatu i starania o to, aby na bieżąco realizować potrzeby oświatowe. W naszym planie jest przewidziane bardzo duże zadanie, takie jak termomodernizacja obiektów. Wiem że wniosek został przygotowany, ale myślę, że informacja na jakim etapie są te działania była by bardzo wskazana.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzielił głosu Radnej A. Ulickiej.

 

Radna A. Ulicka powiedziała, że nie znalazła w informacjach z prac Zarządu Powiatu żadnego punktu, który by dotyczył spełnienia naszych oczekiwań związanych z zamontowaniem krat w budynku ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza. „Kraty są od końca czerwca, natomiast nie ma pieniędzy na zamontowanie tych krat. I mam pytanie czy te pieniądze się znajda? Tam naprawdę jest bardzo drogi sprzęt. Nie możemy części sprzętów uruchomić, ponieważ boimy się aby ich ktoś nie ukradł.

Drugą sprawę, którą chciałam poruszyć to remont szatni w budynku przy ul. Chopina w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza. Remont nie został dokończony ponieważ zabrakło pieniędzy na utworzenie boksów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że wszyscy uczniowie maja wejście do jednego pomieszczenia. Nie jesteśmy w stanie upilnować tego, czy ktoś wychodzi w swojej kurtce, czy w swoich butach i za chwilę będziemy mieć mnóstwo sytuacji takich, które zagrażają bezpieczeństwu naszych uczniów. Moja prośba jest taka, aby Pan Starosta pomyślał pozytywnie o tej kwestii”.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który przypomniał, że w budżecie na ten rok jest zaplanowane 100 tys. zł. Na wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy ZS Centrum Kształcenia Praktycznego. Zapytał na jakim to jest etapie i czy był już przetarg czy dopiero będzie?

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Pana Starostę T. Korysia o odpowiedź na zadane pytania.

 

Pan Starosta T. Koryś odpowiedział na pytania dotyczące:

-          pkt.2 – „. Z tego względu, że Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg jest nieobecna i nie mogła dziś uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Powiatu, prosiłbym, aby państwo Radni poczekali z tymi szczegółowymi pytaniami np. dotyczącymi sprzątania ulic, a Pani Dyrektor udzieli odpowiedzi na piśmie.

Jeśli chodzi o ul. XX-lecia w Teresinie, nie odnosiłem się do tego, ponieważ nie było to tematem obrad dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu. Wiemy jednak, że Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wystąpiła do firmy wykonawczej o przedstawienie kolejnego harmonogramu aktualizującego poprzedni. Jak wiadomo prace na tej ulicy trwają. Jeśli chodzi o sposób rozliczenia inwestycji, to na odpowiednim etapie będziemy państwa Radnych informowali jakim trybem będziemy rozwiązywać ten problem

-          jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic Gawłowskiej i Płockiej, według nas to nie jest stracony czas. Analizę ruchu poprzedziło badanie natężenia ruchu, było ono porównywane z badaniami robionymi przed pracami na ulicy Gawłowskiej. Możliwe, że jest to zamazany obraz ale nie na tyle, aby nie można było się spotkać i przyjąć wariantu, który może doprowadzić do szczęśliwego końca tych prac. Pojawiły się dwa warianty rozwiązania problemu, dlatego nie później niż w poniedziałek zaplanowane jest spotkanie z panem Burmistrzem i spróbujemy również poruszyć temat ulicy Staszica, który naszym zdaniem jest nieporównywalnie większym problemem, niż rozwiązanie problemu świateł na ulicy Gawłowskiej. Dla tej ulicy jak dowiedzieliśmy się od Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, może trwać nawet około roku. Z tą ulicą związana jest potężna infrastruktura. Wykonanie prac związanych z instalacją gazową, jeśli chodzi o ich nadzór, to jest wpuszczona firma na zajęcia pasa drogowego i jej służby nadzorują wykonanie prac.

-          odnosząc się do krat, o których zamontowanie Prosiła Radna A. Ulicka. ZS w Teresinie wykonał te kraty, zostały one potem przewiezione do ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza i tam przeleżały całe wakacje i nikt nie zainteresował się tym tematem. Pani Dyrektor powinna wystąpić do nas z pismem, że oczekuje od nas jakiś kwot na zamontowanie tych krat. Myślę, że Pani Dyrektor pojawi się u nas z tym problemem nie wykorzystując Pani Radnej A. Ulickiej do takich drobnych spraw.

-          jako Powiat wystąpiliśmy z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o modernizację całego ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego i czekamy na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

-          Odnosząc się do pkt.10, 11 i 17 dotyczących przetargów o odpowiedź na te pytania Pan Starosta poprosił Dyrektora Wydziału Rozwoju rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicza. 

 

Głos zabrał Pan Wicestarosta J. Ciura który odniósł się do kwestii ulicy Gawłowskiej. „Zależy nam na funkcjonowaniu tej ulicy, nie tylko na światłach. Mamy w planach położenie nakładki na ta ulicę, najpierw jednak pan Burmistrz musi założyć kanalizację i mam nadzieję, że porozumiemy się co do położenia nowych chodników i gazu. Jeżeli chodzi o światła, to już jak Pan Starosta wspomniał, są dwa rozwiązania, do tego będzie przygotowywana dokumentacja po spotkaniu z panem Burmistrzem.

Jeżeli chodzi o tak zwany recykler, został on zakupiony gdyż nasz obecny sprzęt kupowaliśmy w I kadencji Rady Powiatu i w tym momencie już się on kompletnie rozsypał. Dlatego zaistniała potrzeba kupienia nowego. Sprzętem, który kupujemy będzie można pracować również w okresie zimowym, stąd taki sprzęt jest w Powiatowym Zarządzie Dróg potrzebny.

Jeśli chodzi o grzejniki w Domu Dziecka w Giżycach, to pierwszy etap prac został zakończony. Był to poważny etap, ponieważ zmienialiśmy dokumentację. Poprzednia dokumentacja była sporządzona pod kontem ogrzewania olejowego, natomiast teraz Pani Dyrektor poprosiła o ogrzewanie na groszek. Całe ogrzewanie funkcjonuje, jest tylko kwestia wymiany grzejników jeśli starczy środków. Na dzień dzisiejszy jest to w sposób dobry i funkcjonalny zrobione.

 

Głos zabrał Dyrektor Wydziały Rozwoju rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz, który wyjaśnił, że istnieją różne formy przetargów i w różnej formie się je przeprowadza. „Zarząd Powiatu podejmując decyzję o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży, wybrał formę najlepszą, ponieważ zarządził sprzedaż tych nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Zarząd Powiatu dbając o finanse Powiatu podjął decyzję o minimalnym podniesieniu ceny od wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Tak się złożyło, że były ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone odnośnie jednej i drugiej nieruchomości. Nie było nabywców na kupno tych nieruchomości więc Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu w formie negocjacji. Oferent proponuje cenę za która chce nabyć ta nieruchomość, a Zarząd Powiatu decyduje czy tą cenę przyjąć.

Jeśli chodzi o prace remontowe w szatniach w naszych szkołach to po przystąpieniu firmy do wykonywania prac remontowych okazało się, że niektórych zakresów prac nie dało się przewidzieć, ponieważ były ukryte. Sam budynek liceum jest w części podpiwniczony, a w drugiej części nie. W części która tego podpiwniczenia nie posiada projektant założył wykonanie nowego wejścia i nowej klatki schodowej, co wiąże się przepisami BHP i podwyższeniem bezpieczeństwa uczniów. Okazało się, że jedna ze ścian nośnych, która powinna mieć fundamenty ich nie posiada, nieczynna też była wentylacja i pomieszczenia piwnicy były bardzo zawilgocone, co wiązało się z rozwijaniem grzybów, które zagrażały zdrowiu uczniów. Takie sygnały dostawaliśmy i sanepid też nam zwracał na to uwagę. Aby zabezpieczyć substancje budynku po wyremontowaniu Zarząd Powiatu zdecydował o demontowaniu jeszcze instalacji wentylacyjnej.

Odnośnie pkt.17, w którym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu oddania tych prac, chcę tu państwa zapewnić, że w dniu 1 września wszyscy uczniowie wejdą do pomieszczeń szatni. Tylko zejście do szatni, które jest nowo projektowane, jeszcze na krótką chwilę firma remontowa będzie wykańczać tam prace, ale to spowodowane jest tymi nieprzewidzianymi pracami, które trzeba było tam wykonać”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Panu Wicestaroście J. Ciurze.

 

Wicestarosta Pan J. Ciura poinformował, „że nie ma na tyle środków aby wybudować salę gimnastyczną, zostało zapisane w planie 100 tys. zł, jednak nie zrobimy dokumentacji jeśli nie będziemy widzieli środków na wybudowanie tej sali.

Jeśli chodzi o remont szatni w liceum to przesunięcie tak jak Pan Dyrektor S. Grefkowicz powiedział jest związane z nieprzewidzianymi pracami, które dla bezpieczeństwa uczniów trzeba było wykonać.  Firma non stop pracuje w szkole i remont na pewno będzie skończony.”

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski powiedział, że „jeśli chodzi o przetarg i rokowanie ja mam pełną świadomość tego, że rokowania są elementem procedury przetargowej, gdzie pierwszy i drugi przetarg nie udaje się i wtedy przechodzimy do rokowań. Ja chciałem zwrócić uwagę, że tego typu praktykę historia naszego samorządu zna. I chciałbym prosić abyśmy nie powielali błędów.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosy Radnemu D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski zgłosił pytanie odnośnie pkt.10, który dotyczy sprzedaży nieruchomości, o których toczy dyskusja. Zapytał: „jaki jest koszt utrzymania tych nieruchomości? Ponieważ to są nieruchomości w dobrym stanie, a przed nami zima i trzeba to będzie ogrzewać. I czy jest zainteresowanie tymi nieruchomościami? Czy ktoś się o nie pyta i przejawia jakąkolwiek chęć jej kupna? Ponieważ już niedługo te nieruchomości będą obciążeniem dla budżetu Powiatu.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski i wyraził swoje zadowolenie, z tego powodu że coś dzieje się w oświacie. Zapytał czy coś się stało, że budowa sali gimnastycznej nie będzie robiona, czy te pieniądze zniknęły? Czy umieszczenie tego zadania było po prostu fikcją?

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska o wyjaśnienie pytania poprosiła Panią Skarbnik T. Pawelak.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że umieszczenie w budżecie zadania inwestycyjnego wieloletniego nie polega na tym, iż od razu się zapisuje środki na inwestycję. W przypadku ZS Centrum Kształcenia Praktycznego budowa sali była jako zapis - środki do pozyskania. W momencie kiedy Zarząd Powiatu ma wiedzę na ten temat, iż nie będzie możliwości w najbliższych dwóch latach na budowę tej sali. Dlatego prace projektowe zostały zaniechane. W momencie planowania budżetu były przesłanki, że będzie możliwość pozyskania środków. Była możliwość składania wniosków, ale te wnioski nie zostały ogłoszone w 2011 roku i nie ma możliwości pozyskania środków na rozbudowę infrastruktury oświatowej.

 

Głos zabrał Dyrektor wydziału Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz, który poinformował, że jeśli w tym terminie nie uda nam się sprzedać tej nieruchomość, to oczywiście trzeba będzie ponieść koszty ogrzewania. Są zapytania i ludzie dopytują się czy ten przetarg jest aktualny, ja przedstawiałem zainteresowanym ten obiekt, ale czy te osoby staną do przetargu nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ponieważ to jest już ich własna decyzja.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej.

 

Radna A. Ulicka powiedziała, „to nie jest tak, że ktokolwiek mnie wykorzystuje. A moje zainteresowanie wynika jedynie z troski o placówkę w której pracuję i jest to moja indywidualna inicjatywa, że tu przed państwem w tej sprawie występuję”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 6.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Obrady VIII Sesji Rady Powiatu opuścił Wiceprzewodniczący J. A. Łopata.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami,

 jako Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentowali całą Radę uczestnicząc w:

-          miesiącu lipcu w święcie Policji

-          otwarciu sklepu Luks otwartego przez PSS Społem

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że do Biura Rady jak i do Pana Starosty wpłynęło:

-          pismo Wójta Gminy Nowa sucha, który zwraca się z prośbą o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie Powiatu środków finansowych na wykonanie nawierzchni mineralno asfaltowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3836 w miejscowości Okopy na odcinku o długości ok. 2,5 km

-          pismo – protest mieszkańców wsi Kożuszki Parcel, Wojtówka, Feliksów, wieś Sochaczew, w którym żądają likwidacji schroniska dla zwierząt „AZOREK” we wsi Kożuszki Parcel.

-          Skarga pani Izabeli Kruczyk–Grabiec i pana Jakuba Grabiec na działalność Powiatowego Inspektora Budowlanego. Skarga ta została skierowane do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o dołączenie skargi przekazanej przez Pana Starostę. Otrzymaliśmy pismo potwierdzające, że dołączono ją do akt sprawy.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 7.         Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian „słuchając wypowiedzi Panów Starostów na temat prac Zarządu Powiatu bardzo mocno mnie zaniepokoiły informacje odnośnie ulicy Płockiej, Gawłowskiej i Warszawskiej. Jeżeli to co usłyszałem jest prawdą, to przez najbliższe dwa lub trzy lata nie ma szans na zrobienie tej sygnalizacji świetlnej. Tak samo jest z ulica Staszica. Zmierzam do sprawy, która miałam miejsce w poprzedniej kadencji, czyli do inwestycji Zosin – Kożuszki. Jest tragedia na tej drodze. Ja w pewnym czasie próbowałem coś z tym robić. Będąc radnym miejskim zadawałam pytania panu Burmistrzowi dlaczego ta inwestycja nie jest do końca zrealizowania. Zaprzepaszczono tę inwestycję. Dzisiaj rozmawiając z panem Burmistrzem, który mówił, że chce zrealizować to jako Miasto ale nie ma przyzwolenia starostwa. Wydawało mi się ze współpraca pana Starosty z dzisiejszym Burmistrzem  panem Osieckim była wzorowa. I wydawało mi się, że ta sytuacja będzie jeszcze lepsza. Niestety następuje hamowanie inwestycji. Pozostawmy nieporozumienia i zajmijmy się wspólną sprawą dla mieszkańców powiatu. Apeluje jako mieszkaniec Sochaczewa, żebyśmy cos wspólnie dobrego zrobili dla naszego powiatu.

Następnym tematem, który chciałbym poruszyć, to program bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku bezpieczeństwa. Dla mnie bezpieczeństwo jest bardzo istotne. Starałem się jako radny miejski współpracować z Policją i Strażą. Rozmawiałem z Komendantem Policji i on nie widzi jakiejkolwiek możliwości wykonania tego planu, ponieważ nie ma kompletnie pieniędzy na takie rzeczy. Tworzy się program, ale nie rozmawia się z ludźmi, których on dotyczy.

Jeżeli Powiat Sochaczewski nie będzie tworzył bazy do bycia Powiatem, to możemy za następną kadencje, a może nawet i w tej kadencji przestać istnieć. Ma zostać tylko 200 powiatów. Będąc na spotkaniu z Komendantem Powiatowej Policji, pokazał mi w jakich warunkach pracuje sochaczewska Policja. W takich warunkach nie może efektywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. W imieniu Forum Samorządowego apeluję, aby stworzyć uchwałę intencyjną w sprawie porozumienia między gminami, której celem będzie budowa budynku Powiatowej Komendy Policji.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski „zacznę od zapytania tylko nie wiem czy pytać o złośliwość czy braki w pamięci, ja prosiłem o rzecz najprostsza i uwydatniałem, że traktuję to jako weryfikację. Te drzwi, Panie Starosto wciąż się nie otwierają. To taka prosta rzecz,   to już nie jest krata. To może nie zależy od Pana, ale jakiś woźny tu jest i niech to naprawi, bo naprawdę tu wchodzą przedstawiciele Powiatu, ludzie z zewnątrz, dyrektorzy, a krzywdę można sobie zrobić. Chcę tylko na to zwrócić uwagę i serdecznie proszę to załatwić.

 

 Radny Sz. Ziółkowski złożył ustną interpelację: „sprawa jest ubiegłotygodniowa i dotyczy wycinania drzew, a więc dotyczy ochrony środowiska. Składam to w formie interpelacji, ponieważ zastrzeżenia według mnie tutaj są poważne, a można je opisać w taki sposób, że przy tej sprawie, nie wiem na jaką to jest robione skalę, po pierwsze urzędnicy nie dopełniają obowiązków, potwierdzają nieprawdę, a po drugie niszczą środowisko. Ja zacznę od początku. Mianowicie w ubiegłym tygodniu wycięto w Gminie Teresin cztery dęby. Miały one obwód od 150 do 250 cm. Wycięto je przy drodze, którą codziennie jeżdżę do pracy. Te drzewa doskonale znam, co więcej miałem do nich pewien sentyment, ponieważ one na jesieni się pięknie przebarwiały, a w swoim ogrodzie mam dęby właśnie z rozmnożenia z tych drzew. Jadę jednego dnia, jeden dąb był już położony, a trzy były ogłowione do cna. Ekipa działała sprawnie i na polecenia władz Gminy Teresin,. Tak więc pojechałem zaraz do Urzędu Gminy, poprosiłem o decyzję. Zostały one wydane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Wszystko jednak zaczęło się w Gminie Teresin. Potwierdzanie nieprawdy oraz tworzenie de facto fałszywych dokumentów. Natomiast będę mówił o zastrzeżeniach jakie mam do Powiatu, ponieważ te dokumenty wpłynęły i tutaj, po pierwsze nie zostały one w żaden sposób zweryfikowane. Co więcej urzędnicy powiatowi wykazali się tutaj jakąś nieuzasadnioną zupełnie nadgorliwością urzędniczą, ponieważ do tej nieprawdy, do której napisali w Gminie Teresin, dokładali w sposób intensywny własną nieprawdę. I nie wiem, co w związku z tym myśleć. Czy to jest jakaś kolosalna nieświadomość urzędników, czy to idzie w kierunku działania, które w jakiś sposób być może ktoś planuje. Otóż zdrowe drzewa zostały w protokole z Gminy Teresin określone jako z licznym podsuszem, rdzewiejącymi gałęziami. Na podstawie tego protokołu, sporządzonego jednoosobowo przez urzędniczkę w Gminie Teresin, wicewójt Gminy Teresin sporządził wniosek do powiatu. Ponieważ te drzewa rosły w pasie drogi powiatowej. I co dzieje się w powiecie. W powiecie bezkrytycznie urzędnicy przepisują dane z tego wniosku i z protokołu, przy czym już łatwo zauważyć, że to co napisała pierwotnie urzędniczka w protokole jednoosobowym to było mniej nieprawdziwych informacji niż w informacjach, które do powiatu przekazał wicewójt. Natomiast w samym powiecie bezkrytycznie przepisuje się to co napisano w Gminie, a następnie z drzew z suchymi gałęziami robi się drzewa z licznymi suchymi konarami o zachwianej statyce, czego w ogóle nie było w papierach z Gminy. Dysponuję zdjęciami i mogę to państwu pokazać. Te drzewa nie były ani zamierające ani usychające, sfotografowałem ścięte gałęzie i nie było tam żadnych suchych gałęzi, zachwiana statyka również nie była co państwo mogą zobaczyć na zdjęciach. Zwróciłem się w związku z tym o wyjaśnienia do pracowników Starostwa, zwróciłem się także do pana Wicestarosty i spotkałem się tutaj z bardzo dobrym zrozumieniem tematu i bardzo dobrym podejściem do tego, że takie sytuacje nie powinny się zdarzać. Dlatego w interpelacji wnioskuje do Zarządu Powiatu aby tej sprawie przyjrzał się i sformułował jednolite procedury postępowania. Bo z tego co mogłem się zapoznać w powiecie, różne gminy w różny sposób to robią. Jedne przedkładają dokumentację fotograficzną, inne nie przedkładają. Nie wiem jak to wygląda szczegółowo z protokołami, ale pragnę zwrócić uwagę, że taki protokół jednoosobowo zrobiony jest podstawą do tego, żeby niszczyć kilkudziesięcioletnie drzewa i to jest jakieś nie porozumienie i niedociągnięcie. Dlatego składam tą interpelację i proszę o udzielenie mi informacji na następnej sesji i o zajęcie się Zarządu Powiatu tą sprawą oraz przedstawienie mi jak to będzie wyglądało na przyszłość. Ze swojej strony także będę podejmował stosowne działania i nie poprzestanę na tym, że złożę tutaj tą interpelację. Zwracam się z prośba o złożenie jednolitych procedur i zbadanie tego jak to wygląda w Starostwie Powiatowym.

 W kolejnej interpelacji chciałem nawiązać do tego co było już w przeszłości, mianowicie szanowni państwo nie może być tak, i o tym mówmy właściwie na każdej sesji, że Radny składa interpelację, pada odpowiedź niepełna, bo tym się charakteryzują niemalże wszystkie odpowiedzi  na moje i nie tylko moje interpelacje. Po to się pytamy, żeby później nie dochodziło do takich sytuacji, że później nawalą jakieś procedury, że ktoś po łepkach będzie coś robił. Nie chciałbym żeby także i Zarząd Powiatu po łepkach odpowiadał na nasze zapytania. A tu niestety praktyka jest zła bo raz, że my nie możemy nabyć informacji odnośnie rzeczy, które nas interesują, a dwa to dowodzi, że nie wiem czy jest płaszczyzna do tego, żeby rozwiązywać problemy. Ja rozumiem, że ktoś może nie zrozumieć tego, co ja napisałem w zapytaniu, więc jeśli się nie zrozumiemy to i problemu nie rozwiążemy. Dlatego proszę tutaj po raz kolejny aby uzupełnić odpowiedzi na interpelacje, które składaliśmy do tej pory i tutaj w kilku słowach przypomnę czego te kwestie dotyczyły. Otrzymałem odpowiedź na interpelację odnośnie DPS w Młodzieszynie. Były tam 4 pytania, połowa odpowiedzi na interpelację jest nie na temat. Ja się nie pytałem odnośnie tego kto był organizatorem tej uroczystości, tylko kto uczestniczył. Ja rozumiem tu się pisze później, że nie było listy, że niektórych nazwisk nie można podać. Ja bym mógł zapytać Państwa kto był i gdybyście podnieśli ręce już by było pół odpowiedzi na to moje pytanie. Ale ja tak nie chcę pytać, ponieważ to jest robienie jakiegoś przedstawienia z tego wszystkiego. Ja wiem, że ktoś może nie chcieć się przyznać do pewnych rzeczy. Nie byłem na części zamkniętej dla ogółu i nie korzystałem z bufetu. I właśnie ktoś może traktować to jako pierdołę, ale kolejne pytanie jest takie: spożywano tam alkohol czy nie? Pito tam wódkę, wino czy nie? Przecież nie trzeba pisać całych stron nie na temat. No więc kto się przyzna? Tu nawet nie chodzi o to kto się przyzna, tu chodzi o to czy Starosta Powiatu Sochaczewskiego jest w stanie powiedzieć prawdę? Czy nie zaczyna się od tego czy Starosta mówi prawdę, i czasami to nie są pierdoły, tylko podstawy tego żeby ludzie ze sobą współżyli.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Radnego o przejście do konkretów i wskazanie pytań, na które zdaniem Radnego, Starosta nie odpowiedział.

 

Radny Sz. Ziółkowski kontynuował wypowiedź, „proszę nie organizować imprez w Powiecie Sochaczewskim na których będzie spożywany alkohol, tak się nie robi, to po prostu wyklucza jeśli chodzi o kwestie postępowania w samorządzie między ludźmi. To się również tyczy Pani Przewodniczącej, bo Pani Przewodnicząca w ogóle nie odpowiedziała. Proszę udzielić mi pełnej odpowiedzi na interpelacje odnośnie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Moja interpelacja jest złożona. I apeluje również tu do Pani Przewodniczącej na odpowiedzenie na mój wniosek w tej sprawie. Bo Pani zasłoniła się tutaj Panem Starostą, w gruncie rzeczy mogę przyjąć, że Pani podpisuje się pod tymi odpowiedziami, ale Pani reprezentuje Radę Powiatu i to jest w Pani obowiązku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odpowiedziała, że Radny otrzymał odpowiedź i ona jako Przewodnicząca Rady Powiatu utożsamia się z nią, gdyż również uczestniczyła jak i Radny w tym spotkaniu. Poprosiła Radnego Sz. Ziółkowskiego o następna interpelację jeśli ją posiada.

 

Radny Sz. Ziółkowski kontynuował, że jego kolejna interpelacja dotyczy porozumienia odnośnie przedterminowego odbioru robót na Al. XX-lecia w Teresinie. „Składałem interpelację na początku czerwca, miałem później rozmowę z Panem Starostą, ponieważ odpowiedź jaką uzyskałem tez była nie pełna, i nie odnosiła się do tego czy takie porozumienie zostało zawarte czy nie, co było przedmiotem interpelacji. Odnosiła się tylko do tego, co to jest informacja publiczna, co to jest informacja prywatna, zresztą w tej odpowiedzi jest napisane: umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach. Ja pytałem właśnie o umowę miedzy Starostwem a Wykonawcą. Więc skoro to jest jawne, to czemu mi Pan w odpowiedzi nie pisze czy taka umowa była zawarta czy nie. Później na spotkaniu, przypomnę tutaj państwu odpowiedź Pana Starosty, który zdeklarował, że takiej umowy nie podpisywał. Chciałbym tą odpowiedź na piśmie, z uwzględnieniem tego, że takie porozumienie nie było podpisywane także przez osoby, które reprezentują Starostwo  jak np. Pani Dyrektor PZD, Pan Wicestarosta czy nie wiem kto jeszcze. Czy było porozumienie pomiędzy Starostwem a Wykonawcą na  przedterminowy odbiór prac, który miał się odbyć do końca ubiegłego roku.

Następna moja prośba dotyczy znów pełnej odpowiedzi. Reagujecie już państwo na te nasze prośby, już się poprawiacie odnośnie Pani Dyrektor DPS - u, już jest poprawka odpowiedzi. Ale poprawka jest także niepełna, najpierw było, że w 2 miejscach teraz, że w 3 miejscach ale wynagrodzenia wciąż nie znamy. Więc proszę udzielenie odpowiedzi także w tej sprawie.

Następną sprawą jest sprawa Al. XX-lecia. Dzisiaj zwróciłem się z zapytaniem odnośnie sposobu ewentualnego rozliczenia tej inwestycji. Wiem, że odpowiedz na to pytanie rezerwuje się dla grona Zarządu Powiatu i osób najbardziej związanych, zaufanych. Nie spodziewałam się, prawdę mówiąc, odpowiedzi na to pytanie ale chciałem żeby padło to oficjalnie. Ja rozumiem, że to może być przeszkoda w jakimś egzekwowaniu należności i w jakiś negocjacjach czy wpływaniu na wykonawcę. Natomiast w tym miejscu chciałem prosić o uwzględnienie takich elementów przy tych rozmowach i chce to powiedzieć publicznie, żeby było jasne, żeby nie było tak, że później ktoś powie „a myśmy nie wiedzieli”. A przypuszczam, że tak może być ponieważ przed dwoma tygodniami rozmawiałem z Panią Dyrektor na Al. XX-lecia no i okazało się że Pani Dyrektor nie zna ekspertyzy, którą wykonano, nie zna umowy. Zdziwiona była, że ja mówię o pewnych rzeczach, które nie zostały wykonane, a które powinny być wykonane. Zdziwiona była, że ekspertyza mówi o brakach, których jak zrozumiałem sobie nie uświadamia i myślę, że moja ostatnia rozmowa z Panem Wicestarostą także to potwierdza. Było pewne takie tam wtrącenie na temat XX-lecia. Nie wykluczam, że to zahacza o wniosek ale już później nie będę wychodził. Prosił bym po pierwsze o uwzględnienie kar umownych, po drugie uwzględnienie strat jakie Powiat poniósł z tytułu utraty dotacji wojewody i po trzecie prosiłbym o uwzględnienie tych robót, które nie zostały wykonane, a których nie widać, a o których mówi ekspertyza. Państwo odpuściliście sprawę, niemal całkowicie zdając się na to, co wam zaproponuje wykonawca. Państwo poprzestaliście na kilkunastu odwiertach sprawdzających co tam naprawdę jest. Ale z tych kilkunastu odwiertów widać czego w którym miejscu już nie wbudowano. Więc proszę Zarząd Powiatu o uwzględnienie tego w negocjacjach. Żeby nie było tak, że ładnie wygląda na wierzchu, a pod spodem płacicie de facto za to czego nie zrobiono. W tych kilku punktach formuje swój wniosek.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski odniósł się do wypowiedzi Radnego Sz. Ziółkowskiego zgadzając się z nim i zastanawiając się nad tym, czy jest sens składania interpelacji, gdyż odpowiedzi na nie są zupełnie nie na temat. Stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i regulaminie Rady Powiatu, Radny ma prawo składnia interpelacji, a obowiązkiem Starosty jest udzielenie odpowiedzi. Przypomniał, że grupa Radnych złożyła interpelację w sposób kulturalny, natomiast odpowiedź na nią jest całkowicie nie na temat. „Jest odbite mnóstwo materiału, który tak na dobrą sprawę posiadamy. Natomiast forma odpowiedzi na interpelację, ze strony Starosty jest bardzo nieelegancka. Na pewno Pani Mecenas powie, że to jest zgodne z prawem, w pewnym momencie na koniec jest takie zdanie: Wzywam Państwa Radnych do uzupełnienia swojego wniosku. Jest podany termin 14 dni od jego doręczenia. Skoro tak jest w ustawie, to nie znaczy, że tak ma być,  jesteśmy tutaj w jednej Radzie Powiatu i wzywanie, wyznaczanie terminów jest naprawdę bardzo nieeleganckie. Myślę, że inna forma byłaby zupełnie inaczej odebrana. Co do uzupełnienia tego wniosku, to na pewno go nie uzupełnię, ponieważ otrzymam drugie 30 czy 40 stron kserokopii i to nic nie wniesie. Myślę, że to nie ma sensu i czuję zniesmaczenie. Można to trochę bardziej w jakiś koleżeński sposób załatwić, a nie od razu wzywać”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski podzielił pogląd Radnego T. Głuchowskiego i powiedział, że nie wie do końca co rozumieć pod pojęciem wzywamy państwa. „To znaczy czego państwo ode mnie oczekują? że jak my to wykażemy? Przecież zrobiliśmy cos, co statutowo jest przewidziane. Zwróciliśmy się z prośba o wyjaśnienie rzeczy, które uznajemy za istotne. Mówię o interpelacji, w której Zarząd Powiatu oczekuje od nas w terminie 14 dni jakiegoś dopowiedzenia. Oczekuję odpowiedzi na tą interpelację, nie wiem w jaki sposób mam to uszczegóławiać, a poza tym nie mam ochoty tego uszczegóławiać, ponieważ uważam, że jeśli Radny zwraca się z prośbą o informację to Państwa obowiązkiem jest na nią odpowiedzieć. Natomiast z Państwa pisma wynika, że jest wielkim problemem wzięcie informacji z jednego pokoju czy z drugiego i przedstawić Radnemu pełną informację o którą pyta. Odpowiedzcie nam na pytania i pokażcie że jesteście w stanie to zrobić.”

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura odpowiedział Radnemu J. Chocianowi na zadane pytania i poinformował, że jeśli chodzi o sygnalizację świetlną, to nie ma ona związku z przebudowa ulicy Gawłowskiej od ul. Batalionów do ul. Płockiej. Jest porozumienie z Burmistrzem Miasta podpisane i wybierzemy wariant najkorzystniejszy dla mieszkańców. Poinformował, że tematem budowy Powiatowej Komendy Policji, Starosta zajął się w miesiącu maju. Prowadziliśmy wiele spotkań z Komendantem i jego zastępcą i z wszystkimi Wójtami, z Burmistrzem włącznie i taka uchwała intencyjna poszła do Komendy Głównej Policji dwa miesiące temu. Wszyscy Wójtowie się pod nią podpisali, każdy przeznaczył swoje środki na budowę tej Komendy. I tym działaniom Starosta poświęcił bardzo dużo czasu. Samych środków zabezpieczyliśmy 3 miliony zł. Robimy wszystko aby utrzymać Powiat Sochaczewski.

 

Wicestarosta Pan J. Ciura odpowiedział również Radnemu Sz. Ziółkowskiemu, że Zarząd Powiatu również ma na względzie interes publiczny, stąd prośba do Radnego i pytanie jaki Radny ma interes rozmawiając z wykonawcą robót w Teresinie. „Zastanawiamy się na posiedzeniach Zarządu Powiatu jaki ma pan w tym interes?. Pan przeszkadza w budowie tej drogi. Pan nie może prowadzić negocjacji z wykonawcą, jeżeli my tych negocjacji nie zakończyliśmy”.

 

Głos zabrał Radny P. Gaik, który powiedział, że w sprawie Komendy Policji również Senator Eryk Smulewicz wystąpił do ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. Dlatego, że problem rozbija się o środki. Samorządy z własnych środków nie będą w stanie tej inwestycji zrealizować. Jedyna rzeczą, która stoi dziś na przeszkodzie to jest wyasygnowanie tych środków przez właściwy organ administracji rządowej. Porozumienie to było na Sesji Rady Powiatu przedstawiane. W jego treści zawarte są kwoty, które władze wykonawcze poszczególnych samorządów zobowiązały się przedstawić właściwym ciałom uchwałodawczym czyli w tym przypadku Radzie Powiatu, w momencie gdy zostaną pozyskane środki przez Komendanta.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski, stwierdził, że „rolą Komendanta Policji Powiatowej w Sochaczewie jest pilnowanie porządku, a nie budowanie Komendy. Drugą sprawą jest to, że porozumienie spisane pomiędzy włodarzami poszczególnych gmin, nie ma takiej rangi jak uchwała Rady Powiatu. Chociaż by to była uchwała intencyjna, która nie kosztuje nas jako Powiat ani złotówki, jednak podnosi rangę sprawy, o której tu dzisiaj mówimy. Podejrzewam, że taką uchwalę możemy podjąć przez aklamację, dlatego podtrzymuję wniosek Radnego J. Chociana aby Pan Starosta i Zarząd Powiatu przygotowali uchwalę intencyjną, która podniesie rangę problemu, z którym chcemy się zmierzyć, że upoważniamy Pana Starostę do zawarcie porozumienia z gminami w konkretnym celu, którym jest budowa Komendy Powiatowej Policji. A o środkach będziemy mówili dalej, ponieważ deklaracje jak tu słyszymy są z każdej strony.”

 

Głos zabrał Pan Starosta T. Koryś - „Komendant Powiatowy musiał z czymś jechać do Komendanta Wojewódzkiego, aby ten z kolei mógł rozmawiać z Komendantem Głównym. Odbyły się trzy spotkania w gronie samorządów. Po analizie, padała kwota wszystkich samorządów 20% jest to nie więcej jak 3 miliony złotych. Przewidywany koszt inwestycji to 14 - 15 milionów nie licząc działki. Wszyscy zainteresowani tematem się pod tym podpisali i taki dokument otrzymał Komendant Wojewódzki. Na nieformalnym spotkaniu jakie prowadziliśmy z Zastępca Komendanta Wojewódzkiego ds. Inwestycji, potwierdził, że w rozmowach z Komendantem Głównym, taka kwota jak tu państwu przedstawiłem i procent zaangażowania samorządów jest za mały, aby można było dalej rozmawiać o utworzeniu Komendy Powiatowej Policji. Mówi się o 50% zaangażowania samorządów aby można było dalej prowadzić negocjacje. Zastanawiam się nad propozycją uchwały intencyjnej, kiedy my taką uchwalę podejmiemy, każdy samorząd z osobna będzie musiał  też podjąć taką uchwałę. Nie widzę problemu aby taka uchwałę podjąć, jeśli się nie mówi o środkach finansowych. Na następną Sesje Rady Powiatu przygotujemy taka uchwałę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu J. Żelichowskiemu.

 

Radny J. Żelichowski zgłosił wniosek i chciałby zaszczepić myśl czy nie pójść w kierunku usprawnienia pracy Biura Rady, które przygotowuje dużą ilość materiałów pisemnych na każdą Sesję Rady Powiatu. Materiały potem są praktycznie bezużyteczne. Nie jest to kwestia papieru ale także i czasu jaki trzeba poświęcić na ich przygotowanie, rozwiezienie. Są to koszty, które jakbyśmy policzyli w skali roku są warte rozważenia. Można to usprawnić takim narzędziem informatycznym jak notebook, który daje możliwość łatwego komunikowania się i przesłania materiałów. Kwestia kosztów jest do przeanalizowania, można dziś na rynku uzyskać atrakcyjne ceny. W skali roku nie będą to duże kwoty. Od tego roku obowiązuje nowy plan rozwoju informatycznego Polski. Wyznacza on bardzo poważne zadania dla samorządów lokalnych w obszarze rozwoju budowy społeczeństwa informatycznego. Było zarezerwowanych sporo środków unijnych na ten obszar i nie zostały one wykorzystane. Wiem, że niektórzy mogą mieć przed tym opory, ale powinniśmy dawać wyraźny przykład i iść powoli w tym kierunku.

I drugi wniosek jaki chciałbym tu złożyć dotyczy realizowanego na Mazowszu dużego projektu informatycznego przez Agencję Rozwoju Mazowsza, która w swoich założeniach ma budowę społeczeństwa informacyjnego. Jest 8 bardzo przydatnych szkoleń e-lerningowych, na które można się bezpłatnie zapisać i w ramach tych ośmiu bloków szkoleniowych próbować sobie przybliżać i oswajać z narzędziami informatycznymi. Mmsi.pl to strona, na której można się zapisać do tych szkoleń.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosy Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do Wicestarosty J. Ciury, że sugeruje przez pytania rzeczy nieprawdziwe, „w związku z tym oświadczyć chciałem, że nieprawdą jest jakobym cokolwiek negocjował z wykonawcą. Problem polega na tym, że to pan nie negocjuje z wykonawcą, natomiast ja nic takiego nie robię. Ja się udałem tam po to, aby dowiedzieć się jaka jest sytuacja, ponieważ nie mogłem się tego dowiedzieć w Starostwie Powiatowym. Państwo blokujecie informacje na ten temat, blokujecie w myśl tego co kilka razy powtarzał Pan Starosta przed chwilą „nieformalnie”, wszystko się robi nieformalnie. Ponieważ jak się robi formalnie, to nie wiem czemu ale w majestacie prawa formuła jakoś nie wychodzi niektórym. W związku z tym, oświadczam, że niczego nie negocjowałem, a odnośnie interesów to już było naprawdę Panie Starosto niegrzeczne. Ponieważ ja to robię z obowiązku, poświęcam własny czas i chcę w Teresinie jeździć drogą, która jest dobrze zrobiona. I proszę nie wchodzić w takie zaułki, że Pan sobie nazbyt wiele pozwala w tym momencie. Jak ma pan dowody proszę bardzo, a jeśli nie to przepraszam, ale takie pytania są na tej sali nie na miejscu”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne wnioski bądź zapytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.       Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

Glos zabrał Pan Starosta T. Koryś poinformował, że w najbliższą niedzielę odbędą się w Gminie Sochaczew, w miejscowości Kąty o godzinie 11.30 msza dożynkowa i później część świecka na płycie stadionu za sklepem meblowym MM. W imieniu Zarządu Powiatu serdecznie państwa Radnych i wszystkich gości zaprosił uroczystość. Impreza towarzyszącą dożynkom będzie Festiwal Miodu.

Głos zabrał Wicestarosta Pan J. Ciura, który zwrócił się do Radnego Sz. Ziółkowskiego i powiedział , że nie posądza Radnego o to o czym Radny sam wspomniał. „Tylko chciałbym aby w trakcie realizacji tego zadania nie czynił Pan wszelkiego rodzaju rozmów z wykonawcą bo to nie wróży dobrze realizacji zadania. A to zadanie jest w trakcie realizacji. Mamy ogromne problemy z wykonawcą jak pan wie. Mnie również zależy na interesie publicznym i na finansach, aby zakończyć tą inwestycję i aby mieszkańcy Teresina byli zadowoleni. Pracujemy nad tym bardzo ciężko i o to samo nam chodzi, tu nie chodzi o posądzenia. Proszę dać nam spokojnie skończyć tą inwestycję, a później będzie nas pan z tego rozliczał”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o kolejne pytania.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że przed zakończeniem obrad o głos poprosił Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego pan Adam Orliński.

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego A. Orliński wyraził zadowolenie z tego, że „Sesje Rady Powiatu wyglądają tak, że państwo tutaj mówicie, że musimy realizować różne rzeczy i to jest ważne, że trzeba rozmawiać i budować consensus. Ja myślę, że przykładem takiego consensusu będzie inwestycja, jaką samorząd województwa będzie wykonywać w najbliższym czasie tzn. 6 września zostanie wyłoniony wykonawca na odbudowę mostu w Kamionie. Przeprawa, która wydawała się niemożliwa do zrealizowania, odwlekana w czasie Wspólnie z Wójtem Gminy Brochów składam podziękowania za wspólną pracę i motywację. Po długich rozmowach z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem zdecydowaliśmy się, że realizujemy tę inwestycję i wchodzimy w tę ogromną inwestycję dla Powiatu Sochaczewskiego, która będzie kosztowała ok. 16 milionów złotych. Jest to most około 170 metrów, także jest to ogromna inwestycja. Jeśli chodzi o sprawy mostowe to tak jak mówiłem dziś zostaje puszczony ruch na moście na Utracie i na 1 września, każdy będzie tym mostem mógł przejechać, czy do pracy czy do szkół. Oficjalne otwarcie nastąpi za dwa tygodnie kiedy przyjedzie Komisja i zatwierdzi, że wszystko się tam zgadza. Wczoraj tam byłem i naprawdę, ta praca jest tam sumiennie i dobrze wykonana.

Udało się wypracować porozumienie w sprawie parkingu Park and Ride i tutaj ze strony pana Marszałka, ze strony samorządu wojewódzkiego jest zielone światło, na takich warunkach jakie są w gminie Teresin możemy wchodzić w tę inwestycje. Teraz kończymy to w Teresinie i mamy zgodę i jeżeli miasto Sochaczew podejdzie do tego wspólnie z nami, nie ma problemu wchodzimy w tę inwestycję. Tutaj po wielu rozmowach i patrzeniu na tę sprawę także my jako samorząd województwa wspieramy.

A jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Policji to pragnę powiedzieć, że co tydzień rozmawiam z Panem Wiceministrem Rapackim, który odpowiada za Policję i z panem Wiceministrem Sosnowskim, który odpowiada za Straż Pożarną i oprócz wsparcia pana Senatora Smulewicza jest wsparcie koalicyjne, także pan Wicepremier Rządu Waldemar Pawlak i ze sprawy niemożliwej do realizacji, przechodzi to do sfery możliwej, ale pod znakiem zapytania i zależy to od tego czy Komendant Główny puści na to środki. Tak więc jest lepiej niż było, sprawa trochę rusza z miejsca, więc myślę, że wspólnie z poparciem i ciągłym naciskiem damy radę”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego A. Orlińskiemu za wsparcie.

 

Ad. pkt 10.                Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1545.

 

Protokołowała: Izabela Beta

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-25 10:46:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 10:46:50
  • Liczba odsłon: 1360
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459602]

przewiń do góry