Protokół Nr IX/ 2007

z obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 29 marca 2007 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 2. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku,
 3. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
 4. utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie,
 5. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 6. wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 7. udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 8. udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2006 roku.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Protokół Nr IX/2007

z obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

29. 03. 2007 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 29. 03. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Wójt Gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie Dorota Klawenek

Dyrektor MOS “Dom na Szlaku” im. gen.T. Kutrzeby w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie Mirosław Szczepanowski

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS w Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

P.o. Dyrektora PCPR Mirosława Świerczewska

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu A. Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Jan Kraśniewski – usprawiedliwienie w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady IX sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż proponowany porządek obrad IX Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi.

Starosta Tadeusz Koryś zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad w punkcie 4f polegającej na wycofaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok a wprowadzeniu w to miejsce projektu uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na sesję przybył Radny J. Łopata. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprawkę do porządku obrad polegającą na wycofaniu z pkt 4f projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok a wprowadzeniu w zamian projektu uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Poprawka została przyjęta przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 2. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku,
 3. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
 4. utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie,
 5. zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,
 6. wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 7. udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 8. udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2006 roku.
 2. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3 Przyjęcie protokołu z VIII sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad VIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż zgodnie z Ustawą o zakładach opieki zdrowotnej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W skład Rady Społecznej wchodzą: starosta bądź osoba przez niego upoważniona, przedstawiciel Wojewody, przedstawiciele wybrani przez Rady Gmin z terenu Powiatu jak również przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu, o którym wspomniał Wiceprzewodniczący czytając projekt uchwały.

W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady Społecznej i nowo wybraną Radą Powiatu podjęto działania w celu wyłonienia nowych przedstawicieli do nowo powoływanej Rady Społecznej. Zwrócono się do Wojewody Mazowieckiego o wytypowanie swego przedstawiciela i do Rad Gmin o podjęcie stosownych uchwał wskazujących swoich przedstawicieli do Rady Społecznej. Wpłynęły do Starostwa uchwały od Rad Gmin jak również Wojewoda wskazał swojego przedstawiciela.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu wobec tego Rada Powiatu ma tu za zadanie wytypowanie swojego przedstawiciela jak również podjęcie uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Artur Papierowski poinformował, iż Komisja omówiła powyższy projekt uchwały i w porozumieniu z Zarządem Powiatu Komisja desygnuje do Rady Społecznej z ramienia Rady Powiatu p. Wojciecha Zbytniewskiego. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo- Regulaminowej p. Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 27.03.2007r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o dalsze kandydatury do Rady Społecznej.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zamknął listę zgłaszania kandydatur.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał Radnego Wojciecha Zbytniewskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie.

Radny Wojciech Zbytniewski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie kandydatury Radnego Wojciecha Zbytniewskiego jako przedstawiciela Rady Powiatu w Sochaczewie w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Rada Powiatu zdecydowała, by Radę Powiatu reprezentował Radny Wojciech Zbytniewski.

Kandydatura Radnego W. Zbytniewskiego została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż zgodnie z art. 45 ust.8 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej Rada Powiatu powinna również wskazaną osobę upoważnić do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej z określeniem terminu. Proponuję upoważnić Pana Wicestarostę, jednocześnie już Przewodniczącego Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie do zwołania pierwszego posiedzenia Rady do dnia 30 kwietnia 2007 roku.

Konsultowaliśmy tę sprawę z Radcą Prawnym i nie ma konieczności wskazywania konkretnego terminu a określić można go jako w danym czasie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o inne propozycje.

Innych propozycji terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek propozycję zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie w terminie do 30 kwietnia 2007 roku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Rada Powiatu upoważniła Wicestarostę Pana Piotra Osieckiego do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie w terminie do 30 kwietnia 2007 roku i przyjęła ją 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Ad. pkt 4b)   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek poinformował również o załączonej do projektu uchwały opinii Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe PFRON oraz wysokości środków na te zadania w 2007 roku.

Powiatowa Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zawartą w projekcie uchwały Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PCPR Pani Mirosławie Świerczewskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

Pani dyrektor M. Świerczewska poinformowała, iż podział środków dokonany wspólnie na spotkaniu z Radą Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych został dokonany na podstawie wykorzystania środków w roku ubiegłym. Przyznane środki są mniejsze od przyznanych środków w roku ubiegłym o kwotę 45.000 zł. Wykonanie za ubiegły rok jest większe z tytułu dodatkowych środków uzyskanych w roku ubiegłym Podejrzewamy, że w roku bieżącym, w III kwartale może mieć miejsce podobna sytuacja. Z tego podziału środki na rehabilitację zawodową, prowadzoną przez PUP w Sochaczewie przyznano kwotę 30.000zł, gdyż takie były potrzeby. Jeśli w ciągu roku zaistnieją większe potrzeby wówczas Rada Społeczna rozpatrzy ewentualną możliwość przekazania środków z poszczególnych zadań na tę rehabilitację zawodową. Na rehabilitację społeczną najwięcej środków przekazano na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Jest to grupa, która najwięcej środków wykorzystuje na tę właśnie formę. Osoby zgłaszające się z wnioskami o turnusy praktycznie w stu procentach otrzymują taką pomoc finansową, jeśli nie na początku, to po dofinansowaniu. Najpierw realizowane są wnioski osób, które pierwszy raz występują z wnioskiem oraz dzieci a następnie rozpatrywane są wnioski, które wcześniej były negatywnie rozpatrzone. Należy zaznaczyć, iż środki na warsztaty terapii zajęciowej zostały obniżone o 5% w porównaniu do roku ubiegłego, ale jeśli tylko jakiekolwiek środki zostaną pozyskane od samorządów gminnych, to w pierwszej kolejności skierowane zostaną dla warsztatów w ramach tych brakujących 5%.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca warsztatów wynosi 1.118zł.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Artur Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym, po wyjaśnieniach Dyrektora PCPR i Wicestarosty pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 roku została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4c)   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu przybliżenia projektu uchwały.

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż zmiany w Regulaminie obejmują połączenie niektórych Wydziałów. I tak zadania wykonywane w Wydziale Oświaty Kultury Sportu i Turystyki połączone zostałyby z zadaniami wykonywanymi dotychczas z zadaniami Wydziału Promocji.

Nowy Wydział nosiłby nazwę Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki. Jeśli chodzi zaś o zmiany dotyczące sfery Polityki Społecznej i Zdrowotnej, to dotychczasowy Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej proponujemy połączyć z komórką organizacyjną, która dotychczas zajmowała się tylko osobami niepełnosprawnymi. Sądzimy, że polityka związana z osobami niepełnosprawnymi stanowi jeden z elementów polityki społecznej i nie ma uzasadnienia by ją wydzielać.

Następna zmiana polegałaby na połączeniu dotychczasowego Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska z Wydziałem Gospodarki Mieniem. Nowoutworzony to Wydział Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zmiana ta jest zmianą w pewnym sensie nawiązującą do zmian, które powstały w Komisjach Rady Powiatu.

Polityka informacyjna dotychczas funkcjonowała w Wydziale Organizacyjnym a obecnie proponujemy, aby te zadania przenieść do Wydziału Promocji Kultury Sportu i Turystyki. Proponując te zmiany mamy cały czas przed sobą nadrzędny cel, aby zmiany te nie spowodowały obniżenia jakości pracy oraz nie zakłócały wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe.

Zmiany te przede wszystkim uproszczą strukturę, gdyż z 18 komórek organizacyjnych będziemy mieli 14. Połączenia Wydziałów na pewno przyniosą oszczędności finansowe, chociażby poprzez obniżenie ilości stanowisk kierowniczych, które dotychczas funkcjonują.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyńskiemu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wicestarosty oraz po dyskusji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, zapytał ile osób będzie pracowało po zmianach w Wydziale Promocji Kultury Sportu i Turystyki oraz w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ile etatów zyskamy na połączeniu.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił, iż kieruje sportem szkolnym powiatowym od 8 lat i skoro sport będzie teraz funkcjonował w Wydziale Promocji Kultury Sportu i Turystyki to myślę, że nadal współpraca będzie się nadal układała dobrze, tak jak w Wydziale Oświaty.

Chcę podziękować Panu dyrektorowi M. Fergańskiemu, za bardzo dobrą współpracę, była to merytoryczna praca, przeszliśmy wiele trudnych momentów w funkcjonowaniu sportu.

Radny nadmienił, iż sport szkolny w powiecie szkolnym funkcjonuje b. dobrze, sport w naszym powiecie jest wzorcowy, w wielu powiatach tego nie ma. My przeznaczamy na to środki finansowe i organizujemy imprezy na wysokim poziomie.

Wicestarosta P. Osiecki w odpowiedzi na pytanie Radnego T. Głuchowskiego poinformował, iż na dzień dzisiejszy zmiany w Regulaminie przyniosą oszczędności np. poprzez ograniczenie etatów kierowniczych oszczędzimy 4 etaty. W dotychczasowym Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pracował dyrektor i jego zastępca w Wydziale Gospodarki Mieniem również dyrektor i zastępca. Poprzez połączenie tych Wydziałów z innymi Wydziałami zaoszczędzamy 3 etaty a po wydzieleniu specjalisty ds. osób niepełnosprawnych zostanie zlikwidowanie stanowisko kierownicze w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej i tak zaoszczędzamy 1 stanowisko kierownicze.

Na dzień dzisiejszy 4 etaty na stanowiskach kierowniczych zostają zmniejszone. Co będzie dalej na pewno trudno jeszcze dzisiaj mówić ale wiadomo, że zadania wykonywane przez powiat pozostają i wykonywać je będą pracownicy merytoryczni, którzy są nadal niezbędni.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4d)   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w celu przybliżenia proponowanej uchwały.

Dyrektor M. Fergiński nadmienił, iż zgodnie z art. 5 ust.9 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Proponowany projekt uchwały wraz ze statutem określa zasady funkcjonowania jednostki, która będzie łączyła w sobie typowe zadania usługowe na rzecz szkół w zakresie finansowym oraz dotychczasowe działania organizacyjne wykonywane przez Wydział Oświaty w zakresie oświaty.

Rozpoczęcie działalności nowej jednostki zaplanowano na dzień 1 lipca 2007 roku. Uważam, że jest to najlepszy moment wprowadzenia tej zmiany ze względu na koniec roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji. Termin ten zatem nie będzie zakłócał zakończenia tego roku, dwa miesiące wakacji pozwoli na wypracowanie odpowiednich dokumentów i uzgodnień z tymi jednostkami tak, aby bez zakłóceń rozpocząć nowy rok szkolny 2007/2008.

Utworzenie takiego Zespołu ma na celu ujednolicenie obsługi administracyjnej – sprawozdawczej, która umożliwi dokonywanie rzetelnych danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej. Będzie to jedyny dokument, który będzie podstawą do określania dochodów w zakresie oświaty dla samorządu.

Zespół ten zajmie się także obsługą projektów stypendialnych, które dość dużo czasu zajmowały administracji szkolnej. Pozwoli on także usprawnić obsługę finansową związaną z księgowością i naliczaniem wynagrodzeń. Przygotowanie wprowadzenia zmian zostało poprzedzone spotkaniami ze strony samorządu powiatowego – Rady Powiatu, z organizacjami związkowymi reprezentującymi środowisko oświatowe i doprowadziły one do podpisania uzgodnienia dotyczącego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy a w konsekwencji wypracowane zostały założenia dotyczące samych zainteresowanych pracowników zatrudnionych w administracji szkolnej. Ustalono, że utworzenie nowej jednostki nie spowoduje zwolnień z pracy oraz zmniejszenia wynagrodzeń pracowników dotychczas zatrudnionych w jednostkach szkolnych i placówkach oświatowych. Ten projekt zapowiada wywiązanie się z zapewnień ze strony związkowej.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania Kultury Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Kultury Sportu i Turystyki poinformował, iż Komisja w dniu 22.03.br. opiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji. Temat powołania Zespołu nie jest nowy, gdyż już w pierwszej kadencji Rady Powiatu był rozpatrywany, lecz ze względu na sprzeciwy dyrektorów szkół nie doszło do jego utworzenia. Jest to dość ważna decyzja, gdyż niesie duże zmiany w organizacji szkół jak i w Wydziale Oświaty.

Było wiele wątpliwości, dyskutowano ze związkami zawodowymi, przytaczane były argumenty za utworzeniem Zespołu jak również przedstawiano obawy, które mogą wystąpić w funkcjonowaniu tego Zespołu. Komisja zwróciła uwagę na fakt, aby powołanie Zespołu nie wpłynęło na obniżenie kompetencji dyrektora szkoły, aby nie było tak, że to dyrektor Zespołu decyduje o finansach szkoły.

Chcemy, aby dyrektor szkoły w pełni decydował o swoim budżecie.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głos zabrał Wicestarosta P. Osiecki, poinformował, iż proponowane powołanie nowej jednostki, jakim jest Powiatowy Zespół Edukacji ma na celu stworzenie jednostki usługowej w stosunku do naszych placówek oświatowych. Głównym dysponentem będzie dyrektor szkoły i od niego będzie zależało jak będzie prowadził politykę finansową. Powołując Zespół, chcemy zdjąć z dyrektorów odpowiedzialność finansową a będzie ona spoczywała na Zespole. W żaden sposób nie będzie tu ingerencji w kompetencje dyrektora i nic nie będzie się odbywało bez jego decyzji. Dyrektor będzie rozpoczynał procedurę a Zespół będzie realizował plan finansowy szkoły. Plan finansowy dla każdej ze szkół będzie oddzielny.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie została przyjęta 19 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4e).   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                       

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu przybliżenia proponowanych zmian.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 967.076 zł, na którą składają się następujące pozycje:

 • Kwota 801.389 zł jest to zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i wydatki w oświacie. Kwota ta w pełnej wysokości zapisana została po stronie wydatków w dziale oświata.
 • 177.700 zł – jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – są to środki Funduszu Pracy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Pracy, wcześniej zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W związku z tym, iż od 01.01.2007r. zatrudnienie w tej formie w Urzędzie Pracy nie może mieć miejsca, zatem jest to obecnie jak gdyby kontynuacja tej formy zatrudnienia finansowana przez Urząd Wojewódzki a nazwana inaczej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała na zakupy i bieżące wydatki dotację w kwocie 41.798zł w tym:

 • decyzją Wojewody Mazowieckiego kwotę 26.798zł
 • ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – kwotę 15.000zł

O kwotę 42.189 zł zwiększono dochody i wydatki w Domu Pomocy Społecznej w tym 35.100 zł jest to zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Kwota 7.089 zł są to środki finansowe zapisane jako depozyt po zmarłych pensjonariuszach, po które to spadkobiercy pomimo wielu pism i monitów nie zgłosili się po nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki te zwiększają dochody i przeznaczone są na wydatki w tejże placówce.

Po stronie dochodów zapisana została również kwota 42.093 zł – jest to zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od rachunków bankowych.

Po stronie zmniejszeń dochodów budżetowych a jednocześnie wydatków zapisana została kwota 219.243 zł, na którą składają się między innymi następujące pozycje:

 • kwota 123.243 zł – jest to zmniejszenie udziału powiatu w tzw. podatku PIT – dokonane na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
 • Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano zmniejszenia planu dotacji w kwocie 61.000 zł – na opłatę składek zdrowotnych od osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Pozostałe zmiany, które zostały dokonane polegają na tzw. urealnieniu planu dochodów czy też wydatków budżetowych a więc na przesunięciach środków pomiędzy paragrafami zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na urealnienie planu zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostały zwiększone środki finansowe na zadania inwestycyjne pod nazwą - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3813 Kamion-Witkowice-Sochaczew” w miejscowości Gawłów – ulica Gawłowska w tym budowa chodnika przy ul. Gawłowskiej o kwotę 50.000zł.

Środki te pochodzą z oszczędności na akcji zima – z bieżącego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg. Reasumując na opracowanie dokumentacji na to zadanie przeznaczono kwotę 70.000zł.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 27.03.2007r. omówiła proponowane zmiany i po wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Ad. pkt 4f) Podjęcie uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat  Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu przybliżenia proponowanych zmian.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż potrzeba wyemitowania nowych obligacji na wykup poprzednich spowodowana jest koniecznością poręczenia kredytu dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w wysokości 4 mln.zł. Aby uzyskać pozytywną opinię RIO w tej sprawie a konkretnie o prognozie długu i płynności finansowej należało podjąć próbę rozłożenia wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji w czasie. Stąd jest ta decyzja, gdyż by Powiat mógł udzielić poręczenia Szpitalowi to nasze zadłużenie musi być rozłożone w czasie. Operacja ta nie powoduje wzrostu zadłużenia a wręcz odwrotnie, gdyż obniża średnio roczny poziom zobowiązań. Emisja tych obligacji jest tak przewidziana, że jeśli w tym roku mamy wykup obligacji na kwotę 800.000 zł to emisja nowych będzie w tej samej wysokości, i tak analogicznie będzie w następnych latach np. w roku 2008 przypada nam wykup obligacji poprzedniej serii kwocie 2.000.000zł, to emisja nowych będzie na kwotę 1.800.000zł a 200.000zł będzie wykupione z własnych pieniędzy. Stąd jest ta różnica 5.500.000zł, jeśli chodzi o emisję nowych obligacji. W między czasie 1.700.000 zł. będzie dołożone z własnych środków a obligacje w całości zostaną wykupione do końca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 27.03.2007r. omówiła proponowany projekt uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat  Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat  Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu przybliżenia proponowanych zmian.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż Szpital Powiatowy w Sochaczewie zwrócił się do Powiatu z prośbą o poręczenie kredytu w wysokości 4.000.000zł na zaspokojenie roszczeń wynikających z “Ustawy 203”i tzw. “13”. Właściwie jest to jedyna forma, jaką możemy pomóc.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 27.03.2007r. omówiła proponowany projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Sochaczewie i po wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Artur Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RP Jan Łopata stwierdzając, iż wzięcie tego kredytu jest koniecznością dlatego, że bez tej pomocy szpital by upadł, dług jest rozłożony na 25 lat a za te 25 lat, może nas już nie być. My jako Rada Powiatu wywiązaliśmy się, jak również jako organ założycielski w stosunku do szpitala. Nie wiem jak się zachowa szpital. Od kilku miesięcy toczy się dyskusja, jak naprawić sytuację finansową powiatu i jego jednostek a ja nie słyszałem nic od dyrektora szpitala o jakiejkolwiek restrukturyzacji. Nie przedstawiał żadnych propozycji spłat długów szpitala, bo myślę, że to jest ostatni kredyt, który możemy poręczyć.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił, iż za chwilę Rada podejmie b. ważną decyzję dla Szpitala Powiatowego. Życząc dwa miesiące temu dyrektorowi szpitala samych dobrych osiągnięć wyraziłem pewność, że będzie dobrze. Myślę, że ten kredyt będzie tak zagospodarowany przez dyrektora, aby nie generował dalszego zadłużenia. Dyrektor jako szef dużego zakładu musi mieć dużą swobodę działania i zarządzania, choć nadzór Zarządu Powiatu musi być, ale nie wnikający w szczegółowe rozwiązania p. dyrektora. Myślę, że szpital pójdzie w dobrym kierunku, tam się leczymy i szpital w Sochaczewie musi być, bo jest to nasze wspólne dobro. Musimy pamiętać, że pacjent jest najważniejszy, bo bez niego nie będzie lekarzy, pracowników i dyrektora.

Więcej głosów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi szpitala p. Franciszkowi Pasiakowi.

Dyrektor F. Pasiak nadmienił, iż już na jednym z poprzednich posiedzeń mówił, że szpital jest zagrożony. Jego zagrożenie stanowi zadłużenie wynagrodzeń w stosunku do załogi. Zadłużenie, to kwota 4,5 mln.zł. Nie załagodzenie tych spraw jest równoznaczne z ustaniem działalności szpitala, gdyż o tę sumę upomni się komornik powiększając ją o koszty komornicze. Szpital wówczas straciłby płynność finansową i przestałby istnieć. Stąd pomysł rozwiązaniu tego problemu. Jestem b. wdzięczny Radzie Powiatu za to, że ten pomysł, który tak sobie wyobrażałem został zaakceptowany i mam nadzieję, że uzyskamy ten kredyt a wtedy załagodzimy sprawy między ludzkie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie załatwia sprawy, gdyż dług będzie ciążył.

Wiemy przecież, że ten szpital od 10 lat generuje zadłużenie ok. 10%, to czy ja mogę podjąć się takiej wypowiedzi, że biorąc ten kredyt sprawię, iż szpital od tego roku będzie wychodził na swoje. Tego powiedzieć nie mogę. Mogę powiedzieć o takich działaniach jak: zwróciłem się osobiście do p. Burmistrza i do wszystkich Wójtów gmin z zapytaniem, czy są oni zainteresowani pomóc mi finansowo. Muszę powiedzieć, że wszyscy z wielką rozwagą wysłuchali moich próśb i powiedzieli, że pomogą, ale z finansami są trudności, co do ich przekazania ze względu na przepisy. W efekcie tych wizyt doszliśmy do wniosku, że gminy mogą się zrzeszać na rzecz pomocy szpitalowi, tu powinno być 15 gmin, u nas jest 7, ale mogą do tego związku zrzeszać się różni pracodawcy. Myślę, że znajdą się chętni i wówczas 1% od podatku będzie można odpisać właśnie na rzecz szpitala. Mam nadzieję, że moi pracownicy też odpiszą ten 1%, nikt nam nie będzie spłacał tego kredytu, lecz my honorowo go sobie spłacimy. Zdaję sobie sprawę p. dr Łopata, że długo może nie będę, ale chciałbym pozostawić nie to, co moi poprzednicy, żeby nie było bałaganu i takiego zdania, iż zadłużyłem szpital na 25 lat i sobie poszedłem. Nikt nie powiedział mi również, że nie jest mi w stanie zadeklarować odpowiedniej sumy jednorazowo na zakup czegoś powyżej 3,5 tys.zł.

Restrukturyzacja, to podjęcie działań mających na celu przyniesienie zysku. Ja będąc na sympozjum w Krakowie na temat przekształcania szpitali dowiedziałem się, że taką trudną sytuację finansową, jaką my mamy, tzn. z tytułu “Ustawy 203” i “13” ma w Polsce tylko 4% szpitali, 96% szpitali wywiązało się z tego i tego problemu nie mają. Następnie dyrektor przytoczył przykład sytuacji szpitala w Zamościu, który upadł. Nadmienił, iż organ założycielski musi wówczas wypłacić wszystkie zadłużenia wierzycielom jak i pracownikom. Wszystkich pracowników wówczas się zwalnia. Dobrze jak w pobliżu bądź w powiecie są dwa szpitale, to ten drugi przejmuje działalność a nowy się tworzy. Tworzenie nowego szpitala prywatnego, to między innymi w kwestii zatrudnienia, przyjęcie ok. 30-50% pracowników. Taki szpital dostaje kontrakt z Funduszu i na pozór nic się nie zmienia, jedynie ludzie nie mają pracy, w szpitalu jest ciasno, ale później okazuje się, że w takim szpitalu robi się tylko to, co się opłaci. Zatem szpital taki nie spełnia wymogów. Co ja myślę o naszym szpitalu? Jeśli będzie współpraca i zrozumienie, będziemy spłacać kredyt bez obciążania szpitala, to będę prowadził gospodarkę, aby wychodzić na zero. Tak widzę przyszłość szpitali, to nie jest produkcja, on może przynosić straty, ale przy tych finansach w sposób uczciwy na tym nie zarobi. Oczywiście jednym z elementów jest restrukturyzacja poprzez otworzenie dodatkowej działalności albo poprzez redukcje kadry. Jest to trudny temat, trzeba do tego podejść rozważnie, za każdym pracownikiem kryje się rodzina, dzieci itd. Mnie ten kierunek nie odpowiada. Ja optuję za ograniczeniem działalności nieekonomicznych. My mamy bardzo mało łóżek długoterminowych. Myślę, że my na tę działalność podpiszemy kontrakt. Będziemy czynili starania w Funduszu. Taka działalność pozwoli nam na przesunięcie zatrudnienia z dotychczasowej działalności i nie będzie trzeba zwalniać pracowników.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski pogratulował dyrektorowi szpitala pomysłu utworzenia Zrzeszenia na rzecz pomocy szpitalowi a co za tym idzie możliwości 1% odpisu dla szpitala.

Głos zabrał Starosta Tadeusz Koryś poinformował, iż w dniu 17 kwietnia br. planowane jest spotkanie z Burmistrzami i Wójtami naszego powiatu w temacie pomocy dla szpitala oraz szeroko pojętej infrastruktury drogowej. Te kwestie powinny być omówione z Wójtami tak, aby jak najbardziej pomóc szpitalowi, np. długoterminowo. Myślę, że wypracujemy takie formy, by działały ku dobru wspólnemu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. Artur Papierowski nadmienił, iż wypowiedzi dyrektora szpitala wszyscy słuchaliśmy z zainteresowaniem. Mówił on o sposobach wyjścia z kryzysu, choć nie ma wykształcenia menadżerskiego. Propozycja utworzenia Stowarzyszenia i odpisu 1% przez podatników jest b.dobrym pomysłem. Mamy również duże zakłady pracy na terenie naszego powiatu, zatem powinniśmy zwrócić się do pracowników o przekazanie szpitalowi 1% odpisu. Indywidualne rozmowy z szefami gmin i miasta świadczą o zaangażowaniu wyprowadzenia naszego szpitala i danie mu przyszłości. My jako pracownicy również widzimy te dobre ruchy ku dobru.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem p.Stefanowi Grefkowiczowi.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem nadmienił, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na nas szereg obowiązków, jeżeli nosimy się z zamiarem zbycia nieruchomości. Pierwszym obowiązkiem jest ustalenie ceny nieruchomości. Ustawa mówi, że ceny ustala się w oparciu o jej wartość. Taka wartość została określona, ale było to dwa lata temu. W związku z tym jest ona nieaktualna i w miesiącu marcu br. dokonano aktualnej wyceny. Pod uwagę należy wziąć jeszcze rynek obrotu tymi nieruchomościami jak i stan techniczny tej nieruchomości. Biorąc to wszystko pod uwagę Zarząd ustalił cenę tej nieruchomości w wysokości 2.100.000zł . Mają tu również zastosowanie zapisy art.68 Ustawy, który brzmi: ustaloną cenę nieruchomości bądź jej części wpisaną do rejestru zabytków obniża się o 50%. Wydaje się, że obniżenie tak drastyczne tej wartości byłoby nieuzasadnione, ale jest zapis, który daje nam jeszcze taką możliwość, iż właściwy organ, czyli Rada Powiatu może zmienić tę bonifikatę. Proponuje się 10% bonifikatę, gdyż nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie będzie mógł od razu przejąć tej nieruchomości, ponieważ my chcemy przenieść siedzibę DPS-u w inne miejsce i dlatego musimy mieć czas na doposażenie nowego Domu. W warunkach przetargowych zapisane będzie, że fizyczne przekazanie odbędzie się w terminie późniejszym, który zostanie dokładnie określony.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji M. Głuchowski poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Przewodniczący nadmienił również, że powierzchnia gruntów przeznaczonych do sprzedaży przy DPS wynosi ok.3,5ha. Natomiast bonifikata 50% byłaby nie do przyjęcia i Komisja w pełni popiera 10% bonifikatę.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głos zabrał Radny T.Głuchowski zapytał, czy znana jest lokalizacja przyszłego DPS-u.

W odpowiedzi na pytanie Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż przyszła lokalizacja DPS-u planowana jest w Młodzieszynie. Na dzień 12.04.2007r. wyznaczony jest u notariusza termin zakupu nieruchomości. Ta decyzja będzie nas determinowała, co do budowy nowej siedziby DPS.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował wszystkim Komisjom za merytoryczną pracę, która pozwoliła m.in. na sprawne przeprowadzenie części obrad dotyczącej podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15 minutową przerwę od godz. 15.00 do godz.15.15.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż od tej chwili Rada będzie obradować w 16 osobowym składzie, ponieważ 4 radnych zwolniło się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5 Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2006 roku

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali w materiałach na sesję obszerną informację o sytuacji na rynku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy p. K. Wasilewskiemu celem przedstawienia najważniejszych informacji w tym zakresie.

Dyrektor PUP K. Wasilewski na wstępie poinformował, iż materiały, które przekazał Radnym dotyczą danych za rok 2006 i dlatego pozwolił sobie rozdać radnym dodatkowe informacje, bardziej aktualne. Informacje te załączone są – dotyczące 2006 roku jako Załącznik nr 12, wg stanu na dzień 28.02.2007r. – Załącznik nr 13.

Następnie dyrektor PUP przedstawił prezentację dotyczącą porównań sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa mazowieckiego.

Bezrobocie na Mazowszu na koniec grudnia 2006 wynosiło między 4-11,9%. W powiecie sochaczewskim wahało się w przedziale – 12-17,9%. Mamy u nas bezrobocie wyższe niż województwo ale niższe od krajowego.

 • Od roku 2003 stopa bezrobocia w naszym powiecie maleje i obecnie wynosi 12,8%.
 • Liczba bezrobotnych na koniec 2006 wynosiła 4113 osób. Największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata i jest ich 26,8%, następną grupą bezrobotnych są osoby w wieku 45-54 lata – 25,8% oraz w wieku 35-44 lata – 16,9%.
 • Wykształcenie bezrobotnych – największą grupę bezrobotnych pod względem wykształcenia stanowią ci, którzy mają ukończone tylko gimnazjum i poniżej 32,70% oraz zasadnicze zawodowe 34%. Zatem osób zarejestrowanych w Urzędzie, którzy posiadają wykształcenie zasadnicze i poniżej jest 66,7% . W dzisiejszej gospodarce obojętnie jaka dziedzinę byśmy wzięli wykształcenie jest b. ważne. Np. murarz to nie jest ten sam murarz co przed laty, gdyż nowoczesne maszyny i urządzenia wymagają odpowiedniego przygotowania przez obsługujących.
 • Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na koniec grudnia 2006:

 • bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy to grupa 32,4%
 • bezrobotni pozostający bez pracy od 12-24 miesięcy 15,5%

Razem stanowią oni grupę osób długotrwale bezrobotnych w wielkości 47,9%. Najczęściej z osobami tymi bardzo trudno jest się porozumieć, gdyż nie chcą się oni szkolić, nie chcą jakiejkolwiek pracy i stąd problem naszego bezrobocia strukturalnego, ponieważ grupa osób jest niby oczekująca ale jak im się proponuje to nie chcą z tego korzystać. Oferuje się tym ludziom wiele form. Tu dyrektor przedstawił i omówił wykres przedstawiający Środki Funduszu Pracy przyznane i pozyskane na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w latach 2002 – 2006 (w tys.zł)

 • Udział bezrobotnych rozpoczynających w powiecie sochaczewskim aktywizację w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy w 2006 roku.

 • Staże 53,98%
 • Szkolenia 12,45%
 • Przygotowanie zawodowe 10,00%
 • Roboty publiczne 9,29%
 • Prace społecznie użyteczne 7,86%
 • Jednorazowe środki dla bezrob. na podjęcie działalności gospod. 4,29%
 • Wyposażenie i doposażenie miejsc pracy 3,78%
 • Prace interwencyjne 2,14%

 • Wypłacone zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacji w latach 2005 i 2006 (w tys.zł)
 • Wydane zaświadczenia i decyzje w 2006 roku:

 • 5217 – zaświadczenia dla GOPS, MOPS, ZUS, Urzędu Miasta, Gminy, zakłady pracy, Sądy i Policja.
 • 13.443 – wydane decyzje w tym: 3850 – z prawem do zasiłku

7767 – bez prawa do zasiłku: przyznanie statusu osoby bezrobotnej, pozbawienie statusu osoby bezrobotnej, z tytułu podjęcia pracy, na wniosek osoby bezrobotnej, przyznanie renty, emerytury, nie zgłoszenie się na termin i inne

1244 – skierowanie na staż, przygotowanie zawodowe

436 – przyznanie dodatku aktywizacyjnego

146 – przyznanie dodatku szkoleniowego

 • Cechy charakterystyczne, wyrażające specyfikę polskiego rynku pracy:

 • silniejsza niż w innych krajach UE tendencja do dezaktywizacji zasobów pracy ( w Polsce spadek o 26% w innych krajach wzrost),
 • Dominacja zawodów rolniczych i robotniczych nad innymi kategoriami zawodów w skali nie występującej w UE ( Polska – 55%, UE – 33%)
 • Znacznie mniejsza rola grupy zawodów “specjaliści” w przyroście zatrudnienia w Polsce niż w krajach UE (Polska 8%, UE 30%),
 • Wyjątkowo duży udział zawodów robotniczych w ogólnym spadku zatrudnienia ( w Polsce 63%, w UE 26%),
 • Niedorozwój nowoczesnych elementów struktury zatrudnienia spowodowany spadkiem, w przeciwieństwie do UE zatrudnienia w szeregu dziedzin o decydującym znaczeniu dla modernizacji gospodarki i kwalifikacji zasobów pracy oraz procesów innowacyjnych w gospodarce (nauka, przemysły wysokiej techniki),
 • Spadek ogólnej liczby samozatrudnionych w Polsce pod wpływem zmniejszania się zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym, nie występujący w krajach UE (w Polsce spadek o 25%, w UE wzrost o 20%),
 • Silniejsze niedostosowanie struktury kształcenia w stosunku do struktury potrzeb rynku pracy (jeden z najniższych udział absolwentów o kierunku przyrodniczym i technicznym, 11% wobec 18% w UE),
 • Znacznie większe zróżnicowanie w Polsce niż średnio w UE poziomów wykształcenia ludności w dużych miastach niż na wsi i małych miasteczkach, a w rezultacie niższy poziom kwalifikacji osób pochodzących ze wsi, skąd napływa 1/3 nowego zatrudnienia,
 • Znacznie większy w Polsce niż w UE wpływ migracji zagranicznych na sytuację rynku pracy (wyjazd do pracy za granicę stanowiły w Polsce 9-15% zatrudnienia w kraju, średnio w UE około 7-8%),
 • Niedopasowanie regionalne i lokalne zapotrzebowania i podaży pracy występujące w szerszej skali w UE.

 • Przyczyny wysokiego bezrobocia:

 • edukacja szkolna,
 • edukacja ustawiczna,
 • niedostateczne wdrażanie do rynku pracy,
 • wyeliminowanie kształcenia zawodowego,
 • wykluczenie cyfrowe.

 • Zawody deficytowe:

 • projektanci i administratorzy systemów informatycznych,
 • dyrektorzy generalni,
 • inżynierowie budowlani i ochrony środowiska,
 • lekarze i pielęgniarki,
 • kierowcy samochodów ciężarowych,
 • sprzedawcy i demonstratorzy,
 • murarze i pokrewni,
 • spawacze i pokrewni.

 • Zawody nadwyżkowe:

 • rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • filozofowie, historycy i politolodzy,
 • dietetycy i żywieniowcy,
 • kuśnierze i pośredni, technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni,
 • kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy,
 • operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni,
 • technicy mechanicy,
 • przygotowywacze włókna i przędzarze,
 • elektroenergetycy i pokrewni,
 • technicy technologii żywności,
 • ekonomiści.

 • Zawody zrównoważone:

 • farmaceuci,
 • nauczyciele szkół specjalnych,
 • operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru,
 • pracownicy domowej opieki osobistej,
 • inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni,
 • specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej nieklasyfikowani.

 • Strategia Lizbońska – skupiła się na czterech kwestiach:

 • innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy),
 • liberalizacji rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych,
 • przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej)
 • spójności społecznej (kształtowanie nowego modelu państwa socjalnego).

 • Zadania wynikające ze Strategii Lizbońskiej:

 • wzrost zatrudnienia w UE do 2010r. do 70%, a także wzrost udziału kobiet na rynku pracy do 60%,
 • poprawienie konkurencyjności europejskiej siły roboczej (w kontekście rozwoju technologii informatycznych),
 • modernizacja systemu zabezpieczeń społecznych,
 • reforma instrumentów kreujących popyt na rynku pracy.

 • Jak te cele osiągnąć?

 • stymulowanie wzrostu produkcji,
 • wzrost popytu na usługi,
 • eliminowanie utrudnień biurokratycznych,
 • odbudowa szkolnictwa zawodowego,
 • rozwój szkoleń zawodowych,
 • modernizacja i poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy.

 • Jak poprawić funkcjonowanie instytucji rynku pracy?

 • zmienić proporcje między działaniami pasywnymi i aktywnymi (w 2000r. – 95% pasywne i 5% aktywne; w 2006r. 50%/50% a w tym roku na 40% pasywne i 60% aktywne,
 • wprowadzić standardy zatrudnienia (obecnie 1 doradca zawodowy na 5000/6000 bezrobotnych w UE 1 na 150/300 bezrobotnych,
 • zwiększyć ilość pośredników pracy (obecnie 1 pośrednik na 3000 bezrobotnych w UE 1 na 300 bezrobotnych),
 • utworzyć nowoczesne regionalne ośrodki szkoleniowe dla bezrobotnych,
 • poprawić współdziałanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcami.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik nr 14.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję odnośnie przedstawionej prezentacji.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił, iż szkoda, że tak małe jest zainteresowanie tematyką sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie ze strony mediów i Wójtów gmin. Pozostawiam, to do przemyślenia.

Następnie uznał, iż przedstawiony materiał został b. dobrze przygotowany i dał wiele do myślenia. Ja jako pracodawca współpracuję z PUP w Sochaczewie i jest to na pewno zasługa p. dyrektora, że wykazuje duże zaangażowanie we współpracy.

W odniesieniu do przedstawionych materiałów chciałbym zwrócić uwagę na:

 • Ilość bezrobotnych ze względu na wykształcenie, gdyż tu jako powiat mamy dużo do zrobienia. Zwróćmy uwagę, że największą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zawodowym i ponadgimnazjalnym. Cztery lata temu proponowałem stworzyć w powiecie kształcenie ustawiczne ale wówczas pewnie nie pasowałem politycznie i dlatego nie podjęto tego tematu. Może teraz bylibyśmy w innej sytuacji, jeśli chodzi o bezrobocie. Kształcenie ustawiczne w naszym powiecie wygląda tak, że szkoda słów. Nie każdego młodego człowieka jest stać na szkołę prywatną W naszych szkołach, czy to w ZS CKP czy w ZS RCKU powinny być takie szkoły i kierunki, aby ludzie ci mogli zrobić maturę lub uzyskać dodatkowe wykształcenie. Wykształcenie ma wpływ na uzyskanie pracy a zarazem bezrobocie byłoby niższe. A może my jesteśmy zainteresowani pracą w szkołach prywatnych i dlatego idzie to w innym kierunku. Dotychczas współpraca moja ze Starostami układa się b.dobrze i mówię to po to, by mieć powyższe na uwadze. Może nie w tym roku, ale w przyszłym pomyślimy o szkołach w powiecie. Taki stawiam wniosek, aby Wydział Oświaty, Komisja Oświaty i Zarząd Powiatu poszli w takim kierunku. Kształcenie ustawiczne np.w powiecie skierniewickim kwitnie i my też powinniśmy o tym pomyśleć. Nie jestem przeciwnikiem szkół prywatnych, ale powinniśmy pomóc młodym ludziom bezrobotnym.
 • Następna sprawa to staże i popieram tę formę, gdyż młody człowiek ma szansę na uzyskanie doświadczenia zawodowego.
 • Popieram również starania dyrektora PUP o pozyskiwanie środków z zewnątrz na staże, roboty publiczne czy dokształcanie.

Pocieszający jest spadek bezrobocia, ale mam nadzieję, że u nas pojawią się wreszcie także miejsca pracy. Powinniśmy i my, i gminy b.poważnie o tym myśleć, stwarzajmy warunki, aby te miejsca pracy się tworzyły.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący J. Łopata nadmienił, iż z materiału wynika, że na koniec roku 2006 stan bezrobotnych w naszym powiecie wynosił 4.271 osób, a w Gm. Teresin 453 z tym, że prawo do zasiłku mają tylko 52 osoby. Widać, że prawie 400 osób nie ma prawa do zasiłku. Bezrobocie w wysokości 13,6% jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Dane te pomijają 2.000.000 osób, które nie mogły znaleźć pracy w Polsce i wyjechały np. 600 tys. do Irlandii.

Duża liczba bezrobotnych w Polsce to grupa tzw. zawód bezrobotny, robią to oni z wyboru. Zaczęcie poszukiwań od PUP i uzyskanie tam pieniędzy, to nie robi się po to, aby lepiej żyć, ale przeznacza się zasiłek na egzystencję na poziomie “na przelew”. Ludziom tym proponuje się pracę, ale oni jej nie chcą, z różnych powodów nie chcą pracować. Jeśli się otrzymuje pieniądze za nic, bez wykonywania prac np. na rzecz gminy to się nie dziwię, sam gdybym nie miał środków do życia skorzystałbym z takiej okazji.

Głos zabrał Wicestarosta P. Osiecki nadmienił, iż w wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego padło duże uogólnienie, gdyż nie chciałbym, abyśmy odnieśli wrażenie, że rozmawiamy o ludziach, którzy nie chcą pracować. Sądzę, że jeśli tacy są, to jest to margines. Taka osoba bezrobotna staje się wykluczona zarówno pod względem ekonomicznym i społecznym. Nie jest to problem jednostkowy, dotyczy on przeważnie całej rodziny tej osoby, jej najbliższych. W prezentacji słyszeliśmy o problemie, który dotyczy całej Polski, że b. duży odsetek bezrobotnych dotyczy ludzi młodych, którym trudno jest rozpocząć życie zawodowe. Te osoby już na starcie widzą, że nie ma dla nich żadnej alternatywy i popadają oni w wysoki dyskomfort. Bezrobocie jest trudne dla każdego wieku, ale jeśli dotyczy człowieka młodego, pełnego marzeń i planów, to jest to szczególnie trudne. Bardzo duży jest odsetek ludzi z wykształceniem zawodowym, co jest dla mnie dziwne, gdyż przewyższa on tych, którzy mają wykształcenie ogólnokształcące. Ja myślałem, że wykształcenie ogólnokształcące daje mniejsze szanse na znalezienie pracy, ale widać, że może nie są tu dopasowane kierunki kształcenia i stąd ten problem. Jest to rola organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne. Myślę, że w ten sposób możemy łagodzić skutki bezrobocia i poprawiać sytuację na rynku pracy. Innych instrumentów jako samorząd powiatowy nie mamy. Tak jak mówił Radny Głuchowski, musi być kształcenie ustawiczne dla tych osób, którzy chcą zmienić swą profesję, dla łatwiejszego znalezienia pracy i powinny być odpowiednie kierunki kształcenia dla tych, którzy podejmują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Głos zabrał Radny Tomasz Połeć nadmienił, iż pomijamy jeden z ważniejszych aspektów tej sprawy, my nie raz rozmawialiśmy z dyrektorem PUP o tych problemach. Idziemy w takim kierunku, że jest bezrobocie i jak z nim walczyć. Nie mówimy o miejscach pracy. Dopóki tych miejsc nie będzie a jest to problem w całej Polsce, to do tego momentu bezrobocie nie będzie się zmniejszało. Młodzi wyjeżdżają, bo nie mają tej pracy, u nas w Sochaczewie też nie ma miejsc pracy. My jako Rada nie musimy sobie zarzucać za wiele, gdyż w miarę możliwości zrobiliśmy krok, aby te miejsca pracy się znalazły. Firma na “polach czerwonkowskich” buduje magazyny i jakieś miejsca pracy będą, powinniśmy również współpracować z samorządami. To co powiedział Radny Głuchowski, w Mszczonowie sprzedawano ziemię za przysłowiowe złotówki ale za to są miejsca pracy. Tam ludzie są dowożeni do pracy z innych powiatów. My jako Starostwo nie korzystamy z tych sprzedaży i szukaniu firm, lecz korzysta z tego gmina czy miasto, ale po to tu jesteśmy, i tym będziemy się zajmować.

Głos zabrał dyrektor Wydziału Oświaty M. Fergański w odniesieniu do wypowiedzi dotyczącej kształcenia ustawicznego poinformował, iż praktycznie co roku wprowadzany jest nowy zawód w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Mam zaszczyt pracować w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, która opiniuje propozycje. Odnośnie kompetencji - dyrektorzy szkół są zobowiązani w uzgodnieniu z organem prowadzącym i zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia wprowadzać nowe zawody. Tak stanie się i w tym roku. Za kilka dni PRZ, na swym posiedzeniu będzie obradowała m.in. na temat wprowadzenia nowych zawodów. I tak informacyjnie w ostatnich latach pojawiły się takie zawody jak: technik hotelarstwa, technik spedytor i technik budownictwa. Powstały również szkoły uzupełniające i policealne. Być może tych szkół powinno być więcej, ale obecnie kształcenie dorosłych odbywa się w ZS w Teresinie – technik mechanizacji rolnictwa i ZS CKP w Sochaczewie – zawód technik mechanik. Zostały powołane również w ZS RCKU w Sochaczewie następujące szkoły – szkoła policealna i technika uzupełniające. To nie jest jedynie problem z propozycją zawodu, ale i z ich promocją i konkurencją ze szkołami niepublicznymi. Te szkoły niepubliczne wybierane są z różnych powodów, dają szeroką ofertę, ale i z innych powodów, być może ze względu na poziom nauczania i łatwiejsze zaliczenie. Nie chciałbym tego oceniać. Przedstawiam, zatem nasze propozycje i nie chcę, aby było takie przeświadczenie, iż powiat nic nie robi. Próbowaliśmy organizować różne kursy np. dla spawaczy, lecz nie udało się zebrać odpowiedniej grupy, aby koszty się zbilansowały. Najwięcej jest jednak chęci osób do przekwalifikowania się i podejmowania działań w kierunku poprawy swojej wiedzy i umiejętności w celu poszukiwania pracy. W tym roku nowe kierunki to: technik logistyk, technik architektury i krajobrazu a w szkołach uzupełniających zawód dla pracowników ochrony i pracowników zarządzania informacją. Poszukujemy nowych rozwiązań, proponujemy nowe zawody oraz funkcjonują klasy wielozawodowe, w których są zawody murarzy, spawaczy, zegarmistrzów a oprócz tego uczniowie ci korzystają, z kursów w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego.

Głos zabrał Dyrektor PUP K. Wasilewski nadmienił, iż to, o czym mówił, dotyczy rozwiązań systemowych, my możemy dużo rzeczy robić i robić to dobrze, ale pewne rozwiązania systemowe są potrzebne, jeśli chodzi o edukację czy działania na drodze edukacja – pracodawcy. Do tego potrzebny jest dialog społeczny, praca komisji trójstronnej. Myślę, że tak będzie, bo z mojej wiedzy wynika, iż takie rzeczy są przygotowywane. Potrzebne są również pewne nakłady, aby Centra Kształcenia Praktycznego czy Ustawicznego nie były pozostawione samorządom, ale powinny one być wsparte odpowiednimi środkami i rozwiązaniami. Widziałem takie rozwiązania w Portugalii, Irlandii czy Belgii, gdzie tego rodzaju Centra przy b. dużym wsparciu państwa dobrze funkcjonują i b. dużo osób z tego korzysta. Jeśli chodzi o bezrobotnych to nie znaczy, że wszyscy zarejestrowani ludzie to są “nygusy”. Wg badań wynika, że 1/3 bezrobotnych to ludzie, którzy mają problem, że ich to dotknęło, ale oni starają się o pracę. W poprzedniej kadencji mówiłem Państwu o szkoleniu dla spawaczy, które organizowane jest, co roku 2-3 krotnie. Koszt szkolenia, to kwota ponad 7.000zł i z takim szkoleniem i uzyskanym certyfikatem w Polsce można znaleźć wiele miejsc pracy, nawet w Sochaczewie a także na całym świecie. Przesłuchaliśmy 40 osób, ale tylko 6 osób się zdecydowało. W czasie szkolenia wypłacaliśmy stypendium, po pierwszym szkoleniu otrzymali oni pracę i dalej się szkolili, gdyż zakład pracy inwestował w tych pracowników, ale wiele osób nie chciało zainwestować w siebie. Takie są też sytuacje.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w między czasie na sesję przybył Wójt Gm. Nowa Sucha Cz. Chodakowski.

 

Ad. pkt 6 Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 15.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o bliższe poinformowanie, co postanowił Zarząd.

Starosta T. Koryś poinformował, iż uzupełni punkt 18 informacji dotyczący stanu technicznego mostu w Kozłowie Szlacheckim. W dniu wczorajszym Zarząd Powiatu zajmował się po raz kolejny tą sprawą. Na wcześniejszym posiedzeniu Zarząd postanowił w uzgodnieniu z PZD w Sochaczewie o przygotowaniu analizy, która miała na celu wprowadzenie ograniczenia przejazdu przez most sprzętu ciężkiego i samochodów TIR o dużym tonażu. W dniu wczorajszym dyrektor PZD poinformował nas, iż sporządzenie tej analizy przedłuża się i koszty wykonania tych ograniczeń są dość wysokie.

Również w dniu wczorajszym Zarząd na swym posiedzeniu zobowiązał PZD do opracowania innej koncepcji ograniczającej wjazd samochodów ciężkich a umożliwił wjazd ciągników ze sprzętem lekkim. Będą to ograniczenia pionowe, które umożliwią przejazd sprzętu rolniczego a uniemożliwią przejazd samochodów ciężkich. Jest to kolejny problem na drogach powiatowych i przeprawy mostowej, którego kolejna ekspertyza nie jest pocieszająca w perspektywie do rozwiązania w  sposób satysfakcjonujący dla wszystkich korzystających z tej drogi. Chcę również powiedzieć, że na tę przeprawę jest na ukończeniu dokumentacja techniczna. Dokumentacja ta nie załatwia problemu a nasz samorząd powiatowy nie jest jedyny, który się z tą problematyką zmierza. Nie wiem ile jest samorządów powiatowych w kraju, które dają sobie radę z przeprawami mostowymi, ale na pewno jest ich niewiele. Co innego jest remont drogi a w naszym powiecie mamy kilka przypadków mostów, jeden został zamknięty, drugi jest mocno zagrożony a jeszcze inny w Skotnikach wymagał w ubiegłym tygodniu natychmiastowej naprawy. Nie wiem jak poradzi sobie PZD, bo samo wykonanie dokumentacji nic nie pomoże skoro nie posiadamy środków i w tej sytuacji będzie to możliwe wtedy, kiedy stać nas będzie sięgnąć po środki zewnętrzne. Taką koncepcję mamy, spotkamy się z Wójtami, gdyż jedynym rozwiązaniem w tej sprawie może być złożenie wniosków tzw. sieciowych. Wtedy udział środków z zewnątrz wynosi 85% a pozostałe 15% będzie pochodzić ze środków własnych. Na tych spotkaniach będziemy przygotowywać tę koncepcję, która musi być gotowa na koniec III lub początek IV kwartału, gdyż rozpatrywanie nastąpi w lutym – marcu przyszłego roku. W roku 2007 jest niemożliwe pozyskanie środków, gdyż Ministerstwo, którym kieruje p. Kęsicka jeszcze nie rozpoczęło pracy, nawet nie ma jeszcze wniosków i nie ma rozporządzeń wykonawczych. Wnioski sieciowe polegają na tym, że my przygotujemy koncepcję do dyskusji Wójtów, będziemy się posiłkowali opiniami Generalnej Dyrekcji Dróg i Mostów w celu określenia dróg do wniosku sieciowego. Jeśli koncepcja zostanie zaakceptowana, to jest możliwość zrealizowania wniosków w wielkości 90%. Jest to szansa na pozyskanie środków z zewnątrz. Małe wnioski nie maja większych szans. Selekcja odrzuci wnioski na drogi np. o długości 1km.

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tym tygodniu zapoznała się naocznie ze stanem ok. 40% dróg powiatowych. W tym posiedzeniu wyjazdowym uczestniczyli również Wicestarosta P. Osiecki oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem i dyrektor Wydziału Komunikacji.

W trakcie Komisji zapytałem p. Wicestarostę, ile potrzeba byłoby pieniędzy, aby zrobić drogi powiatowe, które wynoszą ok. 300 km i 15 km dróg piaszczystych oraz kilku mostów. Wówczas usłyszałem, że przy tym sposobie finansowania potrzebne jest 20-30 kadencji Rad Powiatu, aby je zrobić. Drogi te są fatalne. Most w Kozłowie Szlacheckim jest b. zdegradowany i nie stało się to przez ostatnie lata, kiedy nasz samorząd przejął ten most. Trzeba jasno powiedzieć, że również most w Kozłowie Biskupim jest w złym stanie a o moście w ciągu ul. Młynarskiej lepiej nie mówić.

Radny poparł propozycję wspólnych działań z gminami i składanie wniosków sieciowych. Należy wszystko zrobić, aby pozyskać środki z zewnątrz, szkoda, że tak późno, ale lepiej teraz niż za następne 4 lata. Problematyka jest b. ważna a swoimi środkami nic nie zrobimy, trzeba współdziałać i pozyskiwać środki.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RP J. Łopata uznał, iż sprawa mostów zawsze go bulwersowała, gdyż zawsze się mówiło o planach, opracowaniach, że należy zrobić, lecz się nie robiło. Ja już to słyszę 9 rok. Sprawa ta coraz bardziej dojrzewa, gdyż mosty te przestają funkcjonować. Nie wiem, jaka to musiałaby być droga, aby nią nie mógł przejechać samochód, ale bez przepraw mostowych się nie przejedzie. Most na ul. Młynarskiej i w Kozłowie Szlacheckim dobrze znam, bo nimi przejeżdżam, co prawda jeden już jest zamknięty, po drugim w Kozłowie pewnie niedługo również się nie przejedzie a ja słyszę, że dopiero w marcu przyszłego roku będą prowadzone rozmowy. To jest rok czasu. My mówimy o pieniądzach unijnych, których nie ma. Mnie zawsze uczono, że jak mam liczyć na kogoś to najlepiej na siebie. Jeżeli będziemy liczyć na czyjeś środki, to się przeliczymy, gdyż do końca nie wiadomo, czy my te środki pozyskamy. Mamy tylko nadzieję, zatem powinniśmy wszędzie szukać środków. Nie jestem przekonany, że sprawa przepraw mostowych to jest tylko sprawą powiatową i tylko dlatego, że jest to droga powiatowa. Myślę, że jest to sprawa również Generalnej Dyrekcji Dróg w Polsce, gdyż drogi powiatowe wpisują się w drogi systemu w całej Polsce. Jeśli się nie przejedzie drogą powiatową to nie dojedzie się do drogi wojewódzkiej i krajowej. Pomoc powinna się znaleźć. Ja uważam, że my w trybie pilnym powinniśmy się zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego o jakieś dotacje celowe, to Zarząd za to odpowiada i wie, co trzeba zrobić. Mówi się o tym, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy to robilibyśmy drogi i mosty a my przerabialiśmy ten temat już w poprzedniej kadencji. Pieniądze nie są znaczone, które przychodzą do powiatu a zatem przybywa urzędników i są one “przejadane”. Wydajemy pieniądze na rzeczy, które nie przynoszą pożądanych efektów, środki nie zamieniają się na kilometry nakładek asfaltowych czy inwestycje.

My mamy tylko ambicje negatywne, aby być najgorszym powiatem w Polsce. Ja takich ambicji nie mam i dlatego zabieram dzisiaj ten głos.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

Wicestarosta P. Osiecki stwierdził, iż przysłuchuje się czwarty miesiąc tematyce poruszanej na sesjach i powiem szczerze, że niekiedy jestem mocno zaskoczony, gdyż ktoś postronny siedząc na obradach mógłby pomyśleć, iż aktualni Radni i Zarząd są nieodpowiedzialni, bo mosty się zawaliły, drogi są nieprzejezdne, pieniądze są “przejadane” i jest duża niegospodarność. Proszę Państwa, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to my tak bardzo się nie obciążajmy, gdyż w skali kraju dróg nadających się do użytku jest 1%. Zatem nasz powiat ani nie jest dobry ani zły. Infrastruktura drogowa, to nie tylko problem samorządów powiatowych, ale dotyczy on samorządów gminnych, co jako mieszkaniec gminy i wieloletni mieszkaniec miasta mogę potwierdzić. My jako samorząd powiatowy mamy do dyspozycji infrastrukturę drogową, która pełni b. ważną rolę w sieci dróg. Drogi nasze w sytuacji jakiejkolwiek awarii czy wypadku na drogach wojewódzkich i krajowych wykorzystywane są jako “bajpasy”. Most w Kozłowie Szlacheckim oprócz zaniedbań z lat ubiegłych został zdegradowany właśnie przez transport ciężki. Most ten posiada nośność 15 t a powszechnie był używany przez znacznie cięższy sprzęt. Podobnie jest w okolicach Młodzieszyna, gdzie jeśli coś się dzieje na obwodnicy, to natychmiast ruch jest kierowany na nasze drogi. Sądzę, że powiedzieliśmy na temat infrastruktury dróg wiele i kolejne głosy powielają dotychczasowe. Mam prośbę do Radnych i innych, którzy dają nam wskazówki, aby dali Zarządowi czas. Trzy miesiące, to zbyt krótki czas. Apeluję o cierpliwość.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                         sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 • w sesji Rady Gminy w Młodzieszynie,
 • w zebraniu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sochaczewie,
 • w powiatowym konkursie “ Młodzież zapobiega pożarom” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
 • w seminarium “ Przedsiębiorczość mieszkańców - szansą rozwoju regionu ” w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa w Gimnazjum w Iłowie,
 • w IV gali Mistrzów Sportu Powiatu Sochaczewskiego w Sochaczewie,
 • w sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie.

Wiceprzewodnicząca RP H. Pędziejewska uczestniczyła:

 • w I gali Wolontariatu “Ośmiu Wspaniałych” w Sochaczewie,
 • w Mistrzostwach Powiatu w pływaniu.

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata uczestniczył w Międzynarodowych Zawodach Zapaśniczych w Teresinie.

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 • Postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 13 marca br. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przekształcenia z dniem 01.09.br. ZS RCKU w Sochaczewie – likwidacja internatu.
 • Postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 14 marca br. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przekształcenia z dniem 01.09.br. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
 • Wpłynął apel Radnej I i II kadencji K. Rysińskiej z powiatu kieleckiego o pomoc finansową na leczenie 7-letniej córki. Apel w załączeniu – Załącznik 16 – Przewodniczący odczytał treść apelu.
 • Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok. Bardzo proszę o odebranie od Pań z Biura Rady powyższych sprawozdań.
 • Pismo Wójta Gminy Nowa Sucha w sprawie remontu mostu w Kozłowie Szlacheckim, o czym była mowa w dniu dzisiejszym.
 • W ramach prac Przewodniczącego Rady, wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska przekazałem do Zarządu Powiatu,
 • Prowadziłem rozmowy z Przewodniczącym Rady Gminy w Sochaczewie i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sochaczewie, które dotyczyły organizacji wspólnej sesji informacyjnej 3 samorządów na temat budowy lotniska w Bielicach. Miasto zdecydowało się zorganizować sesję zupełnie samodzielną, do czego mają prawo i taka sesja odbyła się w dniu 27 marca br. Rada Powiatu w zakresie lotniska nie ma żadnych mocy stanowiących, zatem nie może jako samorząd powiatowy uczestniczyć jako spółka. Niemniej jest b. dobrze, jeśli Państwo Radni są zorientowani na temat tego przedsięwzięcia. Ja jestem otwarty w tym zakresie i dla propozycji Państwa Radnych i zainteresowanych samorządów. Myślę, że to nie jest koniec drogi dojścia i będzie taka okazja, gdzie informacyjnie, jako Rada Powiatu będziemy mogli i mieli miejsce się z tym zapoznać.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z art. 8 pkt 31 Ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, która mówi: właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób kandydujących na funkcję publiczną właściwy organ powołujący, w naszym przypadku osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu tej ustawy zgodnie z art. 4 pkt 32 jest: skarbnik i sekretarz powiatu. W sytuacji takiej Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę o powiadomieniu skarbnika oraz sekretarza powiatu i powierzyć wykonanie tej uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu. Przewodniczący wówczas powinien wystąpić do skarbnika i sekretarza powiatu o zlustrowanie się i przekazanie oświadczeń.

W dniu 22.03.2007r. skarbnik powiatu i sekretarz powiatu złożyły na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu bez powiadamiania – oświadczenia lustracyjne. Ustawa na to zezwala.

Stąd bezprzedmiotowe jest podejmowanie przez Radę Powiatu, w dniu dzisiejszym uchwały w tej sprawie. Należy jednak przeprowadzić procedurę upoważniającą Przewodniczącego RP, bądź jakąś inną osobę do przekazania Oświadczenia lustracyjnego skarbnika i sekretarza powiatu do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Bez takiego upoważnienia, ja nie mogę tych oświadczeń tam przekazać.

Zatem Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował powyższe upoważnienie udzielić w formie przegłosowania i tę decyzję Rady Powiatu zapisać w protokole Rady Powiatu. Jeżeli Państwo zaakceptują upoważnienie Przewodniczącego, by mógł przekazać oświadczenia, to będę to robił ja, a jeśli będzie inaczej, to będziemy zastanawiać się później.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek – propozycję, kto jest za upoważnieniem Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania do Biura Lustracyjnego IPN, oświadczeń lustracyjnych skarbnika i sekretarza powiatu, które już złożyły oświadczenia poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

" Za" głosowało 16 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Rada Powiatu upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania do Biura Lustracyjnego IPN oświadczeń lustracyjnych skarbnika i sekretarza powiatu 16 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

W dalszej części Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, do złożenia oświadczeń lustracyjnych zobowiązani są Państwo Radni. Dla Radnych właściwym organem jest Wojewoda. Ja przekazałem już Wojewodzie listę Państwa Radnych. Państwo Radni w niedługim czasie powinni otrzymać od Wojewody stosowne powiadomienia. Po ich otrzymaniu Biuro Rady, niezwłocznie powiadomi każdego Radnego, że otrzymał to powiadomienie a Państwo odbiór powiadomienia pokwitujecie w Biurze Rady. Państwo Radni będą mieli 30 dni na złożenie oświadczeń Wojewodzie. Gdyby Pan Wojewoda w swoim piśmie nie przesłał druków lustracyjnych, to jest taka możliwość pomocy ze strony Biura Rady, gdyż takie druki będziemy posiadać. Chcę również powiedzieć, iż zgodnie z tą Ustawą, jeżeli ktoś pełni dwie funkcje publiczne, to lustruje się w jednej a drugą informuje, że złożył oświadczenie lustracyjne.

Przewodniczący przypomniał Radnym, iż do dnia 30.04.br. mija termin złożenia oświadczeń majątkowych wraz z kopiami PIT-ów. Proszę o dotrzymanie terminu oraz o dołożenie wszelkiej staranności, aby nie było kłopotów z ich uzupełnianiem. Druki oświadczeń majątkowych są w Biurze Rady.

Do Rady Powiatu z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wpłynęły do Rady następujące życzenia:

 • od Przewodniczącej RG p.A. Doroba i Wójt Gminy Młodzieszyn p. J. Szymańskiej,
 • dyrekcji, mieszkańców i pracowników DPS w Sochaczewie.

Przewodniczący w imieniu własnym i całego Prezydium wszystkim Radnym, dyrektorom i Szanownym gościom z okazji Świąt Wielkanocnych życzył spokoju, radości i dużo sił od Zmartwychwstałego Chrystusa, Wesołego Alleluja, smacznego jajka i mokrego Śmigusa Dyngusa.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 8. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

 

 

Ad. pkt 9. Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani oświadczeń.

 

 

Ad. pkt 10. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej Urszuli Pawlak.

Radna U. Pawlak odniosła się do dyskusji dotyczącej bezrobocia i stwierdziła, iż dobrze się stało, że nasze samorządy powiatowy i miejski starają się pozyskiwać na nasz teren jak największą liczbę inwestorów. Samorząd powiatowy sprzedał “pola czerwonkowskie” i zaczyna się coś dziać a samorząd miejski i nie tylko, toczy batalie o lotnisko. Lotnisko to ogromna inwestycja, budzi wiele emocji, ma swoich zwolenników i przeciwników. Żeby zapoznać społeczeństwo z plusami czy minusami tej inwestycji została zorganizowana w dniu 27.03. br. sesja poświęcona tej sprawie. Na sesję zostali zaproszeni eksperci, zarówno przez tych, którzy sprawę tę popierają jak i przez tych, którzy ją negują. Obie strony przedstawiały merytoryczne aspekty całej tej sprawy. Pomimo, że samorząd powiatowy nie posiada decyzyjności w tej sprawie to uważam, że jako radni powiatowi powinniśmy wyrobić sobie stanowisko o całej tej sprawie, gdyż, jeśli ta inwestycja powstanie na tym terenie, to będzie ona miała ogromny wpływ na rozwój miasta czy powiatu ale również województwa mazowieckiego.

Trochę mi przykro było, że na sesji poświęconej tej ważnej sprawie, było tylko 5 przedstawicieli Rady Powiatu. Myślę, zatem, że jeżeli nadarzy się tylko okazja, iż będziecie Państwo mogli zapoznać się z tak wartościowymi i fachowymi materiałami, to na pewno to zrobicie i nie pozostaniecie obojętni na tę inwestycję.

Głos zabrał Wójt Gm. Nowa Sucha Cz. Chodakowski, na wstępie podziękował p. Staroście za zajęcie się sprawą mostu w Kozłowie Szlacheckim na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Myślę, że tak jak zapewnił mnie Radny J. Ciura, temat mostu zostanie w najbliższych dniach załatwiony, a chodzi tu o umożliwienie przejazdu przez ten most sprzętu lekkiego. Temat ten jest trudny, ale b. ważny. Przyjmuję u siebie codziennie b. dużo osób zainteresowanych przejazdem przez ten most. Kwestia mostu w Kozłowie, to nie czas 8 lat, o nim mówiło się od dawna. Po tym moście jeździły ciężkie samochody, prosiłem w swoim czasie o policję, aby trochę odzwyczaili przejeżdżających TIR-ami, ale nie chciano mi pomóc.

Sprawa wniosków sieciowych, o tym była mowa z Panami Starostami, ale jest pewna zmiana, dowiedziałem się wczoraj, iż wnioski będą przyjmowane systematycznie i że będą one uproszczone, a uzupełnienia będą później. Dofinansowanie 85% daje ten luksus, że te 15 % może byśmy wyłuskali i załatwili te najpotrzebniejsze sprawy.

Wójt zapowiedział, iż na most postara się przeznaczyć 50 tys.zł.

Dofinansowanie projektu będziemy załatwiali na bieżąco.

Wójt Gm. Nowa Sucha podziękował dyrektorowi PUP w Sochaczewie za współpracę i wyraził nadzieję, iż będzie się ona nadal dobrze układała.

Wójt wyraził zdanie odnośnie kształcenia przez pracodawców i stwierdził, iż przedsiębiorcy często nie są w stanie wyłożyć pieniędzy na dokształcanie i poparł propozycję dokształcania przez szkoły.

Na zakończenie Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 

Głos zabrał Radny J. Ciura nawiązał do wystąpienia Radnej U. Pawlak i stwierdził, iż wspólna sesja byłaby niezbędna, mielibyśmy trochę informacji na temat lotniska, bo na dzień dzisiejszy niewiele wiemy. My chcemy wspólną sesję a nie tak, że otrzymaliśmy zaproszenie telefonicznie i po takim zaproszeniu jako goście nie moglibyśmy zabrać głosu tak jak radni miejscy. Chcemy wspólnej sesji, na której moglibyśmy rozmawiać na tematy, które interesują radnych miejskich i radnych powiatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej Urszuli Pawlak.

Radna U. Pawlak poparła wniosek Radnego J. Ciury ale nadmieniła, iż pracuje w Biurze Rady Miejskiej i wiadome jej jest, że zaproszenia do radnych powiatowych miały dotrzeć, w tym temacie porozumiewali się Przewodnicząca Rady Miejskiej z Przewodniczącym Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż sam pierwszy dzwonił do Przewodniczącej Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Gminy w Sochaczewie. Była tutaj jakaś taka sytuacja, że Rada Miejska ma prawo decydować. Ja to szanuję, taka była decyzja Rady Miejskiej. Tak jak powiedziałem w swoim dzisiejszym wystąpieniu, że jestem otwarty na sesję trzech samorządów. Mnie jest trudno zaprosić na sesję Rady Miejskiej. Powiadomiłem wszystkich, starałem się to zrobić jak najszybciej. Rozmawiałem z samorządem gminnym i być może do takiej wspólnej sesji dojdzie, gdyż myślę, że droga do tego lotniska jest jeszcze daleka. Gdyby sprawy potoczyły się “ekspresowo” to i tak najmniej potrwa to dwa lata, chyba to Pani Radna potwierdzi.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący J. Łopata zwrócił się do Radnej U. Pawlak i stwierdził, iż trzy samorządy w tej sprawie to dużo ale jest za mało co najmniej o samorząd gminy Teresin. Tereny lotniska przylegają do terenów Gm. Teresin i Gmina chce uczestniczyć w decyzjach jako strona.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek nadmienił, iż nie wypowiadał się w tej sprawie tak szeroko, ale rozmowy w sprawie sesji dotyczącej lotniska zawierały z mojej strony propozycje, aby sesja ta była sesją trzech samorządów a oprócz tego udział w niej powinni wziąć jako przedstawiciele dwa samorządy, gmina Teresin i Nowa Sucha. Gminy te są nie mniej blisko, jak samo miasto Sochaczew. Potrzeba wspólnej rozmowy jest nieunikniona skoro to ma być tak duże przedsięwzięcie.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący J. Łopata stwierdził, iż jeśli ta sprawa nie będzie nagłośniona i nie będzie dyskusji w tym temacie to sprawa ta skończy się referendum. Referendum, uważam będzie niekorzystne dla tego przedsięwzięcia.

Głos zabrał dyrektor PZD K. Najdzik nadmienił, iż o drogi i mosty męczy Radnych od 7-8 lat. Szczególnie chodziło tu o pieniądze, robiło się to, na co było nas stać. A stać nas było na niewiele. Gdyby były środki, to wiele byśmy zrobili.

Chcę sprostować to, co powiedział Wójt Cz. Chodakowski, że była subwencja drogowa a nie zrobiono mostów. Chcę powiedzieć, że była kiedyś subwencja drogowa, ale bez uwzględnienia mostów i ulic w mieście. Na ulice w mieście potrzeba 4-5 krotnie więcej środków na 1 km niż poza miastem. Była subwencja drogowa np. w roku 1999 wynosiła – 2.248.000zł. Stan naszych dróg i mostów nie odbiega od stanu dróg i mostów innych powiatach w całej Polsce. Jestem w posiadaniu artykułu z gazety Motor z października 2005r., gdzie wówczas pisano, iż stan dróg i mostów jest katastrofalny. NIK sprawdził 1600 mostów, w tym 900 obiektów nie spełnia norm. Wynika to stąd, że obciążenie dróg i mostów bardzo się zwiększyło a dotyczy to całej Polski, mówi się o budowie autostrad, ale do autostrad trzeba po czymś dojechać. Subwencja drogowa była bardzo skromna, most w Kozłowie Szlacheckim pobudowany prawie 50 lat temu, a w między czasie powstał ruch ciężkiego sprzętu. TIR-y są o dużym tonażu, drogi i mosty budowane w latach ’70,’80 czy ’90-tych były budowane pod inne tonaże. Wszystkie drogi powstałe do 1990 roku nie spełniają praktycznie norm, którym odpowiadają drogi publiczne. Materiały budulcowe były zupełnie inne. Kiedyś norma 30t była b. duża a teraz buduje się na tonaż 60t. My możemy wiele pogadać, ale skoro w Warszawie większość mostów nadaje się do rozbiórki, to co my mamy zrobić. Sytuacja w naszym powiecie jest poważna, ale w całym kraju jest podobnie. Trudno wymagać, aby przy takim finansowaniu stan dróg się poprawiał. Chcę, aby Państwo mieli świadomość, że sprawa dróg i mostów jest ogólnokrajowa. Nie wiem, czy będzie łatwo pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek w imieniu całej Rady Powiatu podziękował Panu dyrektorowi Kazimierzowi Najdzikowi za pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg, gdyż p. dyrektor w najbliższych dniach odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 11. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad IX został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady IX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz.1730.

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:19:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:19:20
 • Liczba odsłon: 1167
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3103513]

przewiń do góry