Uchwała  Nr XXVII/106/2008

Rady Powiatu w Sochaczewie

z  dnia 30 października 2008 roku

w  sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przysługujących Powiatowi Sochaczewskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy –     Ordynacja podatkowa.

 

Na podstawie  art. 12  pkt.  11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie  powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 43  ust.2  ustawy z  dnia 30 czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr 249 poz. 2104  z późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Sochaczewskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” -  wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

1.  Wierzytelność może być umorzona w całości lub części, wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności gdy :

1/ wierzytelności nie odzyskano w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

       2/  nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby  lub dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru,

 3/  dłużnik zmarł:

a)      nie pozostawiając żadnego majątku,

b)      pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

c)      nie można ustalić jego spadkobierców  (następców prawnych).

 4/  ściągnięcie wierzytelności zagrażałoby ważnym interesom dłużnika, a w szczególności dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu pozbawione byłyby niezbędnych środków utrzymania,

  5/   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztu dochodzenia  i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

 

2.      Umorzenie wierzytelności może nastąpić na wniosek dłużnika bądź z urzędu.

3.      Umorzenie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 3

1.      Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części wierzytelności, jeżeli : przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, interes Powiatu Sochaczewskiego lub jego jednostki organizacyjnej nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie takiej ulgi rokuje zapłatę wierzytelności.

2.      Odroczenie terminu zapłaty wierzytelności może nastąpić na okres do jednego roku, zaś okres spłaty wierzytelności rozłożony na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

3.      Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono, lub której spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę: za okres od dnia odroczenia lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu spłaty.

4.      Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości wierzytelności lub ustalonych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

5.      Wobec tej samej wierzytelności, ulga w jej spłacie może być udzielona tylko jednorazowo.

§ 4

1.      Umorzenia wierzytelności w całości lub części, rozłożenia jej na raty, albo odroczenia terminu zapłaty dokonuje :

1/ kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do wierzytelności przypadającej tej jednostce, jeżeli wartość tej wierzytelności nie przekracza 3.000 zł.

2/    Zarząd Powiatu – jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1.

2.   Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1 pkt.1 i 2  rozumie się należność główną

3. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie terminu spłaty wierzytelności, albo rozłożenie płatności wierzytelności na raty następuje :

1/  w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym – na podstawie decyzji uprawnionego organu,

2/  w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym – na podstawie przepisów prawa cywilnego, w  formie pisemnej.

§ 5

1.      Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych przedstawiają Skarbnikowi Powiatu informację z zakresu umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności w okresach półrocznych : w terminie do 31 lipca każdego roku, według stanu na dzień 30 czerwca oraz             w terminie do 31 stycznia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

2.      Skarbnik Powiatu przedstawia Zarządowi Powiatu zbiorcze sprawozdanie dotyczące umorzeń, odroczeń i rozłożenia płatności wierzytelności na raty w terminie prezentowania półrocznego              i rocznego sprawozdania finansowego.

3.      Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie dotyczące umorzeń, odroczeń                  i rozłożenia na raty płatność wierzytelności w terminie prezentowania półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.

§ 6

Wnioski o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi jej spłacie nie załatwione do dnia wejścia               w życie uchwały  podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 7

     Traci moc Uchwała Nr XXIII/106/2004 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Sochaczewskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 197 poz. 5256)

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

 

Przedstawiona Radzie Powiatu uchwała reguluje zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz  rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu.

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi prowadzenie właściwej gospodarki finansowej przez powiat               i jednostki organizacyjne powiatu w zakresie trudnych lub niemożliwych do ściągania wierzytelności od dłużników.

Zgodnie z art.  43  ust.2  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych – kompetencje w zakresie ustalania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu                 i jednostek organizacyjnych należą do organu stanowiącego tj. Rady Powiatu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 13:40:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 13:40:21
  • Liczba odsłon: 1268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460458]

przewiń do góry