Zobacz podgałęzie

  Podstawa prawna

Art.78 ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 poz.110 tekst jednolity ).

 

                                          

 

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o sprzedaży złożone przez dotychczasowego(ych) właściciela(li) zawierające dane o nabywcy i datę zawarcia transakcji:

- imię i nazwisko (nazwę lub firmę),

- numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL -  serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

- datę i miejsce urodzenia,

- numer identyfikacji REGON,

- adres zamieszkania (siedziby),

 

Załączniki

 

  • kopia dokumentu przenoszącego własność pojazdu (np. umowa, faktura )

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90; stanowisko 1-4,

 

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  

 

 

UWAGA!

 

W poniedziałek w godz.8.00-10.00 i 16.00-17.30 jest ograniczona liczba stanowisk.

 

Wszystkie czynności związane z zawiadomieniem o zbyciu  pojazdu dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik .

W przypadku, gdy pojazd stanowi przedmiot współwłasności zawiadomienie może złożyć jeden ze współwłaścicieli załączając oświadczenie, że działa za zgodą współwłaściciela/większości współwłaścicieli.

 

Opłaty

Bez opłat


 - Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Kontakt: Monika Etmanowicz, Iwona Feliga, Mariola Pawlikowska

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8.00-15.00.

 

 

 

Do pobrania:

 

zawiadomienie_o_zbyciu_nabyciu_pojazdu.pdf

 

upowaznienie_rejestracja.pdf

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Kinga Oklińska.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Wlazło
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 10:30:31
  • Liczba odsłon: 15570
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459957]

przewiń do góry