Uchwała Nr XII/62/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 grudnia 2011 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ( w przypadku upoważnień ), art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   w związku z art. 122 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)  oraz art. 169 – 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku     z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające o ustawę    o finansach publicznych Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.    Zaciągania zobowiązań:
a)    związanych z realizacją przedsięwzięć  na lata 2012 – 2032 ujętych w załączniku Nr 2.

2.    Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których ,mowa w ust. 1

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr IV/20/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.


Załączniki:
1_wieloletnia_prognoza_finansowa_-_budzet.pdf

2_wieloletnia_prognoza_finansowa_-_przeplywy.pdf

3_przedsiewziecia_zbiorowka.pdf

4_wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf


5.1_wykaz_przedsiewziec_do_wpf-a_2012-2032.pdf

5.2_wykaz_przedsiewziec_do_wpf-b_2012-2032.pdf

5.3_wykaz_przedsiewziec_do_wpf-c_2012-2032.pdf

5.4_wykaz_przedsiewziec_do_wpf-2_2012-2032.pdf

5.5_wykaz_przedsiewziec_do_wpf-3_2012-2032.pdf

6_objasnienie_wpf.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:06:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:09:35
  • Liczba odsłon: 1431
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459447]

przewiń do góry