UCHWAŁA  NR  VI/31/2011

                                                                                                    

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   06  CZERWCA  2011  ROKU


w  sprawie  udzielenia absolutorium  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  6,  art.  16  ust.  3 i  art.  30  ust.  1a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U. z  2001  roku   Nr  142,  poz.  1592  
z  późniejszymi  zmianami) oraz  art.  271  ust.  1  ustawy  z   dnia  27  sierpnia  2009  roku 
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157, poz.  1241  z  późn. zm.), 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Po  zapoznaniu  się  z  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Sochaczewskiego  za  2010  rok,    sprawozdaniem  finansowym  Powiatu  Sochaczewskiego,  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej w Warszawie  Zespół  w  Płocku,  informacją  o  stanie  mienia  Powiatu  Sochaczewskiego  oraz  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  -  udziela  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie  absolutorium  z  tytułu wykonania  budżetu Powiatu  Sochaczewskiego za  rok  2010.

 

 

§  2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W  dniu  19  maja  2011  roku  Komisja  Rewizyjna  rady  Powiatu  w  Sochaczewie  rozpatrzyła  sprawozdanie  finansowe  Powiatu  Sochaczewskiego,  sprawozdanie 
z  wykonania  budżetu  Powiatu  Sochaczewskiego  za  2010  rok  wraz  z  opinią  RIO  o  tym  sprawozdaniu  oraz  informacją  o  stanie  mienia  Powiatu  Sochaczewskiego.

Opinię  dotyczącą  w/w  sprawozdań  wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  zarządowi  Powiatu  przesłano  do  RIO  w  warszawie  Zespół  w  Płocku.  Regionalna Izba  Obrachunkowa  zaopiniowała  pozytywnie  wniosek  Komisji  Rewizyjnej.

Po  zapoznaniu  się  z  w/w  sprawozdaniami,  opiniami  i  informacja  o  stanie  mienia  komunalnego,  Rada  Powiatu  podejmuje  uchwałą  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Powiatu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 09:10:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 09:10:54
  • Liczba odsłon: 1359
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3443215]

przewiń do góry