Uchwała Nr XV/65/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 26 października 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego stanowiącym załącznik

do Uchwały Nr L/225/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 września 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 201 poz. 7618), wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 ust. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
  2. “§ 4 ust. 1. Placówkom oświatowym udziela się dotacji na każdego wychowanka w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sochaczewskiego.”

  3. § 6 regulaminu otrzymuje brzmienie:

“§ 6. Należna dotacja obliczana jest w każdym miesiącu na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków), o której mowa w § 2 ust. 4 regulaminu i przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatowej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego.

Podjęcie powyższej uchwały wynika z konieczności dostosowania obowiązującego regulaminu dotowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych do aktualnego stanu prawnego określonego w art. 90 ustawy o systemie oświaty (zmiana ogłoszona w Dz. U. Nr 80 poz. 542 z dnia 09.05.2007r.). Zgodnie z aktualnym stanem prawnym placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt5 i 7 ustawy o systemie oświaty (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ; placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) otrzymują z budżetu powiatu sochaczewskiego dotację na każdego wychowanka w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sochaczewskiego.

Dotychczas wysokość dotacji do internatów w szkołach niepublicznych zależna była od wysokości średnich wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Zmiana powyższej regulacji spowoduje zwiększenie dotacji do internatów niepublicznych o ok. 95 000zł w roku 2007.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 12:58:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 12:58:00
  • Liczba odsłon: 1400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459508]

przewiń do góry