I. Podstawa prawna 

1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990)
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t j. Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zm.),
4.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702) ,
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096).

 

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy, wypełniony z własnoręcznym podpisem.

 2. Załączniki:

 • kopia posiadanego prawa jazdy ,

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna * ,

 • orzeczenie lekarskie,

 • orzeczenie psychologiczne (nie dotyczy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, BE, T)

   

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

3. Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania osoby składającej wniosek,

 • oryginał prawa jazdy.
III. Miejsce złożenia dokumentów i odbioru prawa jazdy

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. M. J. Piłsudskiego 65, pokój nr 11

tel. 046 864 18 11.

 

III. Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł;
Opłata ewidencyjna - 0,50 zł;

 

IV. Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Status realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy można sprawdzić pod nr tel.

046 864 18 11 lub na stronie internetowej:


https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 

V. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.VI. Uwagi

1. Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy w celu jego unieważnienia

 

VII. Kontakt:
Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz 
w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.30, w pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.
tel. 046 864 18 11 

wniosek_na_prawo_jazdy.pdf  

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia składanego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 09:21:21
 • Liczba odsłon: 1966
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448775]

przewiń do góry