UCHWAŁA Nr XXXVIII/142/2009

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  22  czerwca  2009  roku

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców
z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U.  z  2001 roku  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 roku Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XII/51/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za  pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 189, poz. 5287)   § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 3.2.   Zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 dokonuje się według  zasad określonych
w  poniższej  tabeli:

 

Tabela zwolnień z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

Lp.

 

Dochód na osobę w rodzinie

lub dochód  osoby  samotnie

gospodarującej w stosunku do

kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z  art. 8  ust. 1 ustawy

 

Wysokość częściowego zwolnienia

% ponoszonej odpłatności

 

1.

do 150%

100%

0%

 

2.

powyżej  150% - 175%

90%

10%

 

3.

powyżej  175% – 200%

85%

15%

 

4.

powyżej  200% – 225%

80%

20%

 

5.

powyżej  225% – 250%

75%

25%

 

6.

powyżej  250% – 275%

70%

30%

 

7.

powyżej  275% – 300%

65%

35%

 

8.

powyżej  300% – 325%

60%

40%

 

9.

powyżej  325% – 350%

55%

45%

 

10.

powyżej  350% – 375%

50%

50%

 

11.

powyżej  375% – 400%

45%

55%

 

12.

powyżej  400%

0%

100%

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w tej rodzinie.

Ponieważ zapis dotyczący kryterium dochodowego, zawarty § 3 ust. 2 w „Tabeli zwolnień
z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej” obowiązującej uchwały nie był dostosowany do uregulowań określonych w ustawie o pomocy społecznej, należało powyższy zapis zmienić. Kryteria dochodowe, ustalane do świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
są bowiem brane pod uwagę  przy naliczaniu bądź zwalnianiu z opłat rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

 

 

  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 12:00:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 12:00:38
  • Liczba odsłon: 1317
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460539]

przewiń do góry