UCHWAŁA  NR  III/19/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  18 LUTEGO 2011 ROKU                   

 

w  sprawie  uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego

Starostwa  Powiatowego  w   Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn.  zmianami) Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

Uchwala  się  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie 
w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§  3

 

Traci  moc  uchwała  Nr IX/35/2007  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia
 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

 

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 marca 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zaproponowane  Radzie  Powiatu  zmiany  w  strukturze  organizacyjnej  Starostwa  Powiatowego w Sochaczewie wynikają  z  łączenia  stanowisk,  dodania nowych   zadań  oraz aktualizacji pozostałych zadań realizowanych przez tę jednostkę organizacyjną. Celem  ułatwienia  korzystania  z  regulaminu  organizacyjnego,  po  zmianach,  zasadnym  było  zaproponowanie  radzie  powiatu  do  uchwalenia  nowego  regulaminu  w  całości,  a  nie  tylko  zmian  do  już  funkcjonującego regulaminu. Kompetencje  w  zakresie  uchwalenia  regulaminu  organizacyjnego  Starostwa Powiatowego należą  do  Rady  Powiatu. Stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym regulamin organizacyjny uchwala rada na wniosek zarządu powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr III/19/2011

            Rady Powiatu w Sochaczewie

             z dnia  18 lutego 2011 roku.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

W SOCHACZEWIE

 

       ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwanego dalej „Starostwem” oraz zakresy spraw załatwianych przez jego wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2

 

Starostwo działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1)       ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /  Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami /

2)       ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustawach określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa / Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późniejszymi zmianami /

3)       ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami /

4)       Statutu Powiatu.

 

§ 3

 

1.       Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania  powiatu.

2.       Siedzibą Starostwa jest miasto Sochaczew.

 

§ 4

 

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

 

§ 5

 

Starostwo wykonuje:

1)       określone ustawami:

a)      zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,

b)     zadania z zakresu administracji rządowej,

c)      inne zadania.

2)       zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

3)       zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Organizacja Starostwa

 

 

1.       Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały i samodzielne stanowiska pracy.

2.       Wydziały i samodzielne stanowiska pracy podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu, w zakresie określonym w Regulaminie.

 

 

§ 6

 

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają symboli :

 

1)       Biuro Radców Prawnych                                                                                  BR;

2)       Wydział Organizacyjny                                                                         OR;

3)       Wydział Finansowy                                                                               FN;

4)       Wydział  Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki                        PR;

5)       Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                     WZ;

6)       Wydział Architektury i Budownictwa                                                   AB;                    

7)       Wydział Geodezji Kartografii                                                                      

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                                             GN;

8)       Wydział Komunikacji i Transportu                                                        KT;

9)       Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska        RŚ;

10)   Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego                          BKO;
i Spraw Obronnych                                                                               

11)   Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                    RK;

12)   Audytor Wewnętrzny                                                                            AW;

13)   Główny Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych                                 FS.

 

 

§ 7

 

1.       Wydziałami kierują Dyrektorzy.

2.       Dyrektorzy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.

3.       Dyrektorzy mogą kierować  wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez dyrektorów i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

 

§ 8

 

     Starosta 

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

1)       organizowanie pracy Starostwa;

2)       podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;

3)       upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

4)       realizacja polityki personalnej w Starostwie;

5)       wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa  z zakresu prawa pracy;

6)       wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i  Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu organizacyjnego Starostwa.

 

 § 9

 

   Wicestarosta

 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

 § 10

 

Sekretarz Powiatu

 

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)       czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie;

2)       koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;

3)       nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;

4)       koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;

5)       zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa;

6)       nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych;

7)       wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;

8)       nadzorowanie prac wydziału organizacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

 

Skarbnik Powiatu

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1)       zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;

2)       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

3)       nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli  jego wykonywania;

4)       zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;

5)       kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6)       sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zadania wspólne wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 12

 

Do wspólnych zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1)       prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty;

2)       przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na Sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty;

3)       realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu;

4)       współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu;

5)       rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych;

6)       prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7)       usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz usprawniania pracy Starostwa;

8)       przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

9)       prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu;

10)   współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań;

11)   programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów;

12)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;

13)   współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;

14)   współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Podstawowe zakresy działania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

 

 

§  13

 

Biuro Radców Prawnych „BR”

 

Do podstawowych zadań biura należy: zapewnienie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego, a w szczególności :

1)       opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem prawnym;

2)       udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;

3)       udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

4)       wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działań Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);

5)       wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6)       informowanie Zarządu, Starosty i dyrektorów wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.

 

 

§  14

 

Wydział Organizacyjny „OR”

 

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno-administracyjnej, wojskowej, nadzór nad stowarzyszeniami.

Prowadzi obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków oraz załatwiania spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa :

1)       opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

2)       opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;

3)       inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

4)       wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

5)       prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;

6)       prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;

7)       obsługa posiedzeń Rady Powiatu i Komisji, (przygotowywanie materiałów, protokołowanie posiedzeń, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii, interpelacji radnych), przekazywanie właściwym podmiotom  do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

8)       obsługa posiedzeń Zarządu;

9)       przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

10)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;

11)   prowadzenie kontroli działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa; jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

 

2.       W zakresie spraw obywatelskich:

1)       prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy dla repatriantów;

2)       przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;

3)       załatwienie spraw związanych z organizowaniem, imprez masowych;

4)       wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;

5)       organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość;

6)       kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;

7)       organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

8)       realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony  kraju         w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

9)       prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby  wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

10)   opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej.

3.       W zakresie spraw pozostałych:

1)       przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

2)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;

3)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;

4)       przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą;

5)       prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;

6)       prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powołanych przez Starostę;

7)       prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

8)       koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

9)       planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

10)   zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

11)   załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;

12)   gospodarowanie drukami i formularzami;

13)   gospodarowanie taborem samochodowym;

14)   wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;

15)   zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

16)   prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa;

17)   zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej;

18)   wykonywanie obsługi kancelaryjnej  Starostwa;

19)   obsługa informatyczna Starostwa;

20)   wykonywanie zadań związanych z wyborami;

21)   prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.

 

 

§  15

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK”

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 

1.       Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1)    zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)    występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)    współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2.       Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziała z innymi powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów, organami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów w celu zapewnienia wzmocnienia ochrony interesów konsumentów w zakresie:

1)     wymiany wiedzy fachowej;

2)     wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów,

3)     mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego;

4)     lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów.

3.       Rzecznik Konsumentów może w szczególności:

1)     wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do      toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów w każdym jego stadium. Rzecznik Konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;

2)     zwracać się do przedsiębiorców o udzielenie wyjaśnień i informacji w sytuacjach naruszeń praw konsumenckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

Wydział Finansowy „FN”

 

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1)         opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonywania budżetu;

2)         nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;

3)         windykacja należności budżetowych  Powiatu i Skarbu Państwa;

4)         sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

5)         prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego oraz pozostałych funduszy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

6)         prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

7)         prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

8)         prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

9)         prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

10)     prowadzenie kontroli finansowej;

11)     współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

12)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 

 

§ 17

 

Audytor Wewnętrzny „AW”

 

Prowadzi sprawy związane z audytem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania  jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

 

Do  podstawowych  zadań  audytora  wewnętrznego  należy:

1)       sporządzanie  rocznego  planu   audytu wewnętrznego;

2)       przeprowadzenie  audytu  wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, a  w  uzasadnionych  przypadkach  poza  planem  audytu;

3)       wdrażanie  zasad  i  opracowanie procedur dotyczących  przyjętych zasad i procedur  audytu;

4)       koordynowanie pracami audytu wewnętrznego i zewnętrznego dla zapewnienia odpowiedniego  zakresu  dublowania  prac  audytorów  wewnętrznych  i  zewnętrznych;

5)       przedstawianie kierownikowi jednostki do końca marca każdego roku sprawozdania
o wynikach  audytu  wewnętrznego;

6)       przedstawianie  kierownikowi jednostki  do  końca października każdego roku planu audytu na rok następny.

§ 18

 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki „PR”

 

Opracowuje strategię rozwoju powiatu, koordynuje współprace zagraniczną oraz prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.        W zakresie promocji i polityki informacyjnej:

1)       opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu;

2)       opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie;

3)       promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą;

4)       dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych;

5)       podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój malej przedsiębiorczości;

6)       koordynowanie działań związanych z współpracą zagraniczną;

7)       współpraca z mediami;

8)       przygotowanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

9)       koordynacja działań związanych z integracją z Unią Europejską;  

10)   informacja medialna o działalności Starostwa Powiatowego:

a)       przygotowywanie informacji do mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich o działaniach Starostwa Powiatowego,

b)       przekazywanie informacji do prasy, radia i telewizji o organizowanych imprezach i sprawozdań z tych imprez,

c)       przygotowywanie krótkich informacji lokalnych do rozgłośni radiowych,

d)      organizacja konferencji prasowych władz powiatowych,

e)       udział w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Zarządu, Komisji Problemowych i innych gremiów w zależności od potrzeb i opracowywanie informacji z tych posiedzeń,

f)        opracowywanie i przekazywanie mediom danych o pracy wydziałów Starostwa.

2.       W zakresie kultury:

1)         współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie imprez artystycznych;

2)         ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego;

3)         wspieranie społecznego ruchu kulturowego w środowisku lokalnym i w regionie;

4)         koordynacja działań programowych w zakresie edukacji kulturalnej;

5)         inicjowanie i ożywianie społecznej aktywności kulturalnej jako istotnego czynnika procesu demokracji kultury poprzez : udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom kultury w powiecie, organizowanie szkoleń i konferencji z zakresu nowoczesnej polityki kulturalnej;

6)         reprezentowanie interesów społecznego ruchu kulturalnego i animatorów kultury na forum ponadlokalnym;

7)         promocja społecznej aktywności kulturalnej na forum regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym poprzez prezentację osiągnięć i promocję dorobku kulturalnego w środkach masowego przekazu oraz wymianę dorobku kulturalnego młodzieży;

8)         wspomaganie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki;

9)         doskonalenie form współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia możliwości dla realizacji merytorycznych i finansowych zadań kultury;

10)     wykorzystanie kreatywnej funkcji kultury oraz instytucjonalnych możliwości placówek kultury i organizacji pozarządowych do budowy nowoczesnych form sponsoringu;

11)     organizacja obchodów świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i imprez rozrywkowych;

12)     realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury;

13)     wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach;

14)     podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

15)     prowadzenie spraw związanych z działalnością powiatowych instytucji kultury.

3.        W zakresie sportu:

1)         prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

2)         prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

3)         organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a)     popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b)     organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c)     szkoleniem kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d)    tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej,

e)     organizowanie i prowadzenie zawodów powiatowych o różnym zasięgu.

 

 

§  19

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej„WZ”

 

 

Do podstawowych zadań Głównego Specjalisty należy:

1.       W zakresie polityki zdrowotnej :

1)       prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;

2)       prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem i standardem aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej;

3)       prowadzenie spraw związanych z konkursem na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywaniem stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie;

4)       przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej;

5)       przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub jego likwidacji;

6)       przygotowywanie projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;

7)       prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;

8)       opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

9)       powołanie, z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn          w razie braku lekarza;

10)   przygotowanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;

11)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach                   i chowaniu zmarłych;

12)   przygotowanie i aktualizacja rocznych planów zabezpieczenia medycznych  działań ratowniczych.

2.       W zakresie polityki społecznej :

1)      opracowywanie Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2)      sprawowanie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

3)      koordynacja działań wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych w zakresie spójności polityki społecznej;

4)      prowadzenie spraw Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)      podejmowanie i koordynacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

6)      opracowanie zgodnie ze strategią województwa i powiatu, projektów powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)      koordynowanie działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

§  20

 

Wydział Architektury i Budownictwa „AB”

 

Zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zamianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń obiektów oddanych do użytku.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1)         realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;

2)         realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych;

3)         wykonywanie zadań i związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

a)         zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno –   budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)         właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c)         wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do    obrotu i stosowania w budownictwie,

4)         prowadzenie  ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

5)         kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do wykonywania tych funkcji;

6)         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;

7)         przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego;

8)         przygotowanie pozwoleń na budowę;

9)         przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

10)     zgłaszanie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonywania robót         i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

11)     przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

12)     nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

13)     nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym       i  zatwierdzenie projektu budowlanego;

14)     stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

15)     prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;

16)     przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz drugiej osoby;

17)     nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów  wymagających zgłoszenia;

18)     rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

19)     przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie;

20)     przygotowanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

21)     przygotowanie decyzji pozwoleń na użytkowanie obiektu po minimum 5 latach od zakończenia budowy i po przeprowadzeniu postępowania przez organ nadzoru budowlanego;

22)     przygotowanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów;

23)     przyjmowanie zawiadomień o zmianie:

a)         kierownika budowy,

b)         inspektora nadzoru,

c)         projektanta sprawującego nadzór autorski,

24)     przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

25)     potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności;

26)     potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;

27)     potwierdzanie oświadczeń inwestora dotyczących wykonania robót infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług;

28)     przekazywanie kopii wydawanych decyzji i pozwoleń do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce  położenia obiektu budowlanego .

 

 

 

 

 

 

 

§  21

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  „GN”

 

 

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

1)       tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

2)       prowadzenie spraw dotyczących gromadzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

3)       prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;

4)       naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

5)       prowadzenie spraw związanych z egzekucją  należności o charakterze niepieniężnym;

6)       opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;

7)       prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego;

8)       przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi zgody;

9)       przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody;

10)   przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;

11)   prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej, oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;

12)   zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

13)   prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;

14)   podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

15)   zaliczenie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położnych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obcego obszaru Państwa;

16)   składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;

17)   przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadawanie resztówki;

18)   prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;

19)   prowadzenie spraw związanych z  przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;

20)   prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem i wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa  w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym a także niepaństwowym jednostkom, oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

21)   prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

22)   występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

23)   przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;

24)   prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Skarbowi Państwa w zamian za rentę;

25)   prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;

26)   przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;

27)   prowadzenie praw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;

28)   przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2.       W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

1)       prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2)       koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów;

3)       zakładanie osnów szczegółowych;

4)       zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

5)       prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie    map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6)       prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

7)       prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu       informacji o terenie;

8)       wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie     odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;

9)       wydawanie odpłatne na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu           ewidencyjnego;  

10)   zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych   ewidencji gruntów i budynków;

11)   sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji      gruntów i budynków;

12)   prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie   przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

13)   prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji;

14)   przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;

15)   prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia zadrzewienia, zakrzewienia lub złożenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;

16)   przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie  wartości użytkowej gruntu obowiązku ich rekultywacji;

17)   przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów   rolnych i leśnych;

18)   prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie  stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;

19)   prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie  zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;

20)   prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych               i  leśnych;

21)   ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

22)   ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

23)   przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;

24)   Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków.

 

§  22

 

Wydział Komunikacji i Transportu „KT”

 

Realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz drogami powiatowymi.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie ruchu drogowego:

1)       prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów         rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;

2)       prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem    pozwoleń  czasowych oraz tymczasowych tablic  rejestracyjnych w tym pojazdów na wywóz za  granicę;

3)       przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;

4)       wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu zastrzeżeń o szczególnych   warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;

5)       przyjmowanie wniosków i dokonywanie stosownych zmian w systemie informatycznym o zbyciu pojazdów;

6)       wydawanie decyzji na wniosek właściciela i z urzędu o wyrejestrowaniu pojazdu w przypadku jego kasacji oraz kradzieży i wywozu za granicę, jeżeli pojazd został zbyty    za  granicę;

7)       kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego      przypuszczenia że zagraża bezpieczeństwu w ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;

8)       powołanie komisji egzaminacyjnej i przeprowadzanie egzaminów kierowców   ubiegających  się o wydanie licencji na wykonywanie transportu taksówką osobową;

9)       ewidencjonowanie oraz zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez Policję  po wyegzekwowaniu ustania przyczyny;

10)   wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i rejestrowanych po raz pierwszy w kraju;

11)   wydawanie decyzji na wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej oraz prowadzenie  ewidencji nadanych numerów nadwozia, ramy oraz wydawanie decyzji      w tym zakresie;

12)   prowadzenie ewidencji pojazdów i kierowców w ogólnopolskim systemie  teleinformatycznym;

13)   udostępnianie danych z prowadzonych ewidencji podmiotom wymienionym enumeratywnie w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

14)   wysyłanie zawiadomień do Funduszu Gwarancyjnego o braku spełnienia obowiązku        ubezpieczenia pojazdu;

15)   sporządzanie wykazów pojazdów dla potrzeb Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin w    cyklu comiesięcznym;

16)   sporządzanie sprawozdań dla potrzeb WKU i GUS;

17)   wydawanie stosownych decyzji w zakresie rejestracji pojazdów w przypadku  ujawnienia nowych okoliczności istotnych w sprawie /zawiadomienia organów ścigania/;

18)   wyznaczanie przedziałów numerowych dla pojazdów rejestrowanych przez Policję;

19)   tworzenie przedziałów numerowych do produkcji tablic rejestracyjnych dla pojazdów           rejestrowanych w wydziale;

20)   wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdów pow. 3,5 t;

21)   dokonywanie wpisów w systemie ,dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów                  o spełnieniu obowiązku podatkowego VAT;

22)   wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:

a)       prawa jazdy krajowe,

b)       pozwolenia do kierowania tramwajem,

c)       prawa jazdy międzynarodowe,

23)   dokonywanie wymiany praw jazdy zagranicznych wydawanych

a)       w oparciu o dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich,

b)       w oparciu o Konwencję o ruchu drogowym,

c)       w zamian za nieokreślone w Konwencjach o Ruchu drogowym a o wzajemnej  wymianie praw jazdy na podstawie umów zawartych pomiędzy państwami umawiającymi się,

24)   wydawanie wtórników uprawnień wymienionych w pkt.22 i 23:

a)       na podstawie składanych wniosków i oświadczeń kierowców o utracie prawa   jazdy,

b)       o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych,

25)   przyjmowanie do depozytu druków praw jazdy odnalezionych a wcześniej ujętych  w ewidencji druków utraconych;

26)   wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania:

a)       w związku z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję:

-       za nieważność ze względu na badanie lekarskie,

-       za przekroczony limit 24 pkt karnych przez kierowcę,

b)       w związku z wnioskami wystosowanymi przez właściwe organy /wójta, burmistrza/  wobec dłużnika alimentacyjnego.

27)wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku:

a)       stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

b)       stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego wydanego po  przeprowadzeniu  badania psychologicznego za spowodowanie przez kierowcę wypadku drogowego lub istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

c)       utraty przez kierowcę kwalifikacji w wyniku egzaminu państwowego,

d)      na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji za naruszenie przepisów    ruchu   drogowego tj. przekroczenie limitu 20 pkt karnych w okresie 1 roku od dnia   wydania  po raz pierwszy prawa jazdy,

e)       nie poddania się sprawdzeniu kwalifikacji lub stosownym badaniom,

28)wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po    ustaniu  przyczyn ,które spowodowały jego cofnięcie;

29)   wydawanie decyzji o odmowie wydania uprawnień w okresie obowiązywania zakazu w oparciu o wyroki sądu lub po stwierdzeniu aktywnej formy uzależnienia od alkoholu;

30)   wydawanie decyzji unieważniających lub uchylających własne  decyzje                          w przedmiocie wydania prawa jazdy uwzględniając nowe okoliczności mające wpływ na podstawę  zasadności tych decyzji;

31)   prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

32)   prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  kierowców;

33)   sprawowanie nadzoru na szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorców                     o których mowa w pkt.31   i 32;

34)   wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru przedsiębiorców;

35)   zatwierdzanie projektów organizacji ruchu dla wszystkich odcinków dróg powiatowych  gminnych będących w administrowaniu i prowadzenie stosownej ewidencji;

36)   wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

37)   wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do wykonywania badań technicznych;

38)   prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie stosownych legitymacji;

39)   wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji;

40)   wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;

41)dokonywanie okresowych kontroli co najmniej raz na sześć miesięcy prawidłowości        oznakowania wszystkich dróg powiatowych i gminnych;

42)   prowadzenie systematycznej analizy istniejącej organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa.

W zakresie dróg i prawa przewozowego:

1)    koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności  od przebiegu linii komunikacyjnej;

2)    wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;

3)    wydawanie i cofanie licencji dla krajowego transportu drogowego /osób i rzeczy/  w  zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

4)    wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób                       w transporcie krajowym na obszar wykraczający poza granice jednej gminy;

5)    wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby  własne z wyłączeniem działalności wytwórczej w rolnictwie;

6)    przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie wydanych  zezwoleń ,licencji i zaświadczeń;

7)    wydawanie decyzji spadkobiercy  w  tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub spółki komandytowej przenoszących uprawnienia wynikające z licencji w razie :

a)         śmierci osoby fizycznej posiadającej licencje i wstąpienia na jej miejsce,

b)         połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami  przedsiębiorcy posiadającego licencje,

c)         przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,

8)     wydawanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy  przewozie rzeczy.

 

 

§ 23

 

Główny Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych „FS”

 

 

Prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem Funduszy z Unii Europejskiej .

 

Do podstawowych zadań Głównego Specjalisty ds. Funduszy Strukturalnych należy :

1)       prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych krajowych  i zagranicznych;

2)       prowadzenie korespondencji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi;

3)       przygotowywanie wniosków o płatność do projektów oraz rozliczanie otrzymanych środków;

4)       przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów;

5)       monitoring i przechowywanie dokumentacji związanej z programami zgodnie                   z   ustaleniami finansowania projektów.

 

 

 

§ 24

 

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska „RŚ”

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie rozwoju:

1)       prowadzenie powiatowych inwestycji;

2)       nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych;

3)       sporządzanie planów inwestycyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem;

4)       nadzór nad prawnym uregulowaniem spraw własnościowych dotyczących mienia powiatu;

5)       nadzorowanie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem mienia powiatowego,

6)       przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwestycji;

7)       administrowanie budynkami Starostwa;

8)       zabezpieczenie mienia powiatu;

9)       tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości;

10)   prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu w tym

remonty oraz gospodarka powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

2.  W zakresie gospodarki wodnej:

1)       prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód określonych ustawą prawo wodne;

2)       ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody;

3)       wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:

a)       szczególne korzystanie z wód,

b)       wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych                        i  korzystaniu z nich,

c)       rolnicze wykorzystanie ścieków,

d)      odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów  górniczych,

e)       długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

f)        piętrzenie wody podziemnej,

g)       wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

h)       wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

i)         regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

4)       stwierdzanie, w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno prawnego;

5)       prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodno prawnym;

6)       prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód;

7)       dokonywanie, co 4 lata, przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;

8)       prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

9)       wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych;

10)   wydawanie decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek wodnych przez osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści                z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;

11)   wydawanie decyzji na wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych przez właścicieli gruntów, które nie są objęte działalnością spółki wodnej;

12)   wydawanie decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej;

13)   wydawanie decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych na własność właściciela wody;

14)   wydawanie decyzji następcy prawnemu zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne o przejęciu praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia              z zastrzeżeniem, że pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji;

15)   stwierdzenie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniami wodnymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz wykreślenie z tego zasobu;

16)   współdziałanie z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych;

17)   wzywanie zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku;

18)   przygotowywanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej;

19)   ustalenie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;

20)   wydawanie decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa;

21)   nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią;

22)   wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wynikających z ustaw - prawo wodne i prawo ochrony środowiska.

W zakresie rybactwa śródlądowego:

1)       wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2)       wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;

3)       wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na   wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

4)       rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

5)       przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej;

6)       prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego     oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

W zakresie leśnictwa:

1)       prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności  Skarbu Państwa;

2)       powierzanie nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad  lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień;

3)       przygotowywanie decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

4)       prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

5)       wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

6)       przygotowywanie propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych;

7)       współdziałanie z nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego;

8)       cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9)       wnioskowanie o uznaniu lasu za ochronny;

10)   zlecanie wykonania planów urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:

1)       prowadzenie rejestru złożonych wniosków w sprawie zalesienia gruntów rolnych;

2)       prowadzenie spraw o zalesienie w ramach dotacji z budżetu państwa na pokrycie  kosztów zalesienia;

3)        naliczanie ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej;

4)       przygotowywanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz prowadzenie rozliczeń z tą Agencją;

5)       sprawowanie kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw,       w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzania lasu;

6)       orzekanie o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie;

7)       przygotowywanie wniosków o przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych zgodnie z ustawą;

8)       wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy                      o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

W zakresie prawa łowieckiego:

1)       przygotowywanie zezwoleń na odstępstwa - w szczególnych przypadkach - od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

2)       wydawanie decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców;

3)       wydawanie decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownych;

4)       prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich;

5)       przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny                        w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych       i użyteczności publicznej.

W zakresie postępowania z odpadami:

1)       wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;

2)       przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, jeśli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;

3)       wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku                      z eksploatacją instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tyś. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;

4)       wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

5)       prowadzenie rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie w/w działalności na podstawie właściwych przepisów;

6)       przekazywanie Marszałkowi Województwa zestawienia rejestrów w terminie do końca kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy;

7)       wydawanie decyzji o skreśleniu z rejestru posiadaczy odpadów w przypadku:

a)       złożenia przez tego posiadacza lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów wniosku o skreślenie z rejestru,

b)       upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu działalności,

c)       śmierci posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie  transportu odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej posiadaczem odpadów lub prowadzącym działalność w zakresie transportu odpadów,

8)       wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska,                    z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

9)       wydawanie zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

10)   opracowywanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja co 4 lata;

11)   opiniowanie wojewódzkiego i gminnych projektów planów gospodarki odpadami,

12)   przygotowywanie Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji powiatowego  programu gospodarki odpadami;

13)   przedkładanie do opiniowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego i organom wykonawczym gmin projektu powiatowego planu gospodarki odpadami;

14)   przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej;

15)   określanie w drodze decyzji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami        z wypadków w tym obowiązków przekazania ich właściwym posiadaczom odpadów;

16)   gospodarowanie odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna;

17)   występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy;

W zakresie prawa ochrony środowiska:

1)      prowadzenie postępowania w sprawie oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

a)       wydawanie opinii o potrzebie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresie, gdy obowiązek sporządzania raportu może być wymagany przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,

b)       uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony  środowiska,

c)       uzgadnianie projektu budowlanego inwestycji (na podstawie przedłożonego raportu) w zakresie ochrony środowiska,

2)       prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie;

3)       prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi;

4)       wydawanie pozwoleń zintegrowanych;

5)       wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

6)       wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

7)       wydawanie pozwoleń na emitowania hałasu do środowiska;

8)       wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi;

9)       stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia  wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii;

10)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga  pozwolenia;

11)przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia                     z  uwagi na:

a)       wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b)       wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

c)       powodowanie hałasu,

12)   wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

13)   nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi;

14)   nakładanie w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla  instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

15)   prowadzenie spraw związanych z utworzeniem  obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany;

16)   zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;

17)   sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji;

18)   występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów           o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić;

19)   prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem projektów planów przychodów             i  wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          i prowadzenie  spraw związanych z jego funkcjonowaniem;

20)   prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska;

21)   sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska;

22)   opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;

23)   zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych;

24)   uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

25)   przenoszenie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na wniosek zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji dającej rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków;

W zakresie ochrony przyrody

1)       popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2)       prowadzenie rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych;

3)       wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do  nieruchomości będących własnością gmin;

4)       wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji;

2)       zatwierdzanie projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich;

3)       zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i geologiczno – inżynierskich;

4)       przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek;

5)       przyjmowanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji  uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;

6)       prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych;

7)       wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne                         i górnicze.

 

W  zakresie spraw pozostałych:

1)       prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu  naturalnego na czas określony;

2)       prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na utworzenie ogrodu  zoologicznego;

3)       prowadzenie spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 

§ 25

 

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych „BKO”

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie sprawowania koordynacji powiatowych służb inspekcji i straży:

1)     przygotowanie opinii do programów działania zespolonych służb, inspekcji                  i straży;

2)     uzgodnienia wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu,

3)     przygotowywanie decyzji dla Starosty do kierowania wspólnymi działaniami tych jednostek;

4)     przygotowywanie organizacyjne i techniczne wspólnych kontroli tych służb na terenie powiatu;

5)     opracowanie ocen stanu bezpieczeństwa, porządku oraz realizacji programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży dla Zarządu i Rady Powiatu;

6)     obsługa organizacyjna i techniczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty;

2.       W zakresie przygotowania, ograniczenia i zwalczania zagrożeń kryzysowych:

1)     opracowywanie rocznych planów pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sochaczewie;

2)     aktualizowanie planu reagowania kryzysowego;

3)     opracowywanie planu ćwiczeń zespołu;

4)     prowadzenie protokołów posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym                        i czasowym zespołu;

5)     prowadzenie dokumentacji – raportów bieżących i okresowych, kart zdarzeń, raportów odbudowy zespołu;

6)     przygotowywanie organizacyjne i techniczne posiedzeń zespołu.

3.       W  zakresie realizacji zadań obrony Cywilnej Powiatu:

1)     opracowywanie wytycznych Starosty Sochaczewskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

2)     aktualizowanie powiatowego planu obrony cywilnej;

3)     uzgadnianie z WKU potrzeb osobowych i sprzętowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej powiatu;

4)     koordynowanie szkolenia kadry kierowniczej i aparatu wychowawczego w zakresie alarmowania i ochrony ludności;

5)     uczestnictwo w ćwiczeniach i treningach formacji obrony cywilnej;

6)     sprawowanie nadzoru nad właściwym przechowywaniem, konserwacja, eksploatacją i wymianą sprzętu obrony cywilnej;

7)     organizacja planowanej ewakuacji i ludności z rejonów zagrożonych.

 

4.        W zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz  prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych:

1)      przygotowanie zamówień publicznych na usuwanie pojazdów z dróg
i prowadzenie parkingów strzeżonych na czas nie dłuższy niż 3 lata;

2)      ustalanie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów;

3)      przygotowywanie wniosków do sądu o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu w przypadku jego nieodebrania z parkingu;

4)      przekazywanie do urzędu celnego pojazdów zatrzymanych, które zarejestrowane są poza UE;

5)      ustalenie własności pojazdów porzuconych;

6)      analizowanie warunków – przesłanek niezbędnych dla wydania orzeczenia
o przepadku pojazdu zatrzymanego;

7)      wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;

8)      przygotowywanie decyzji o zapłatę za usunięcie i parkowanie pojazdu;

9)      prowadzenie postępowania egzekucyjnego dot. pojazdów, za które nie zostały uregulowane należności finansowe.

5.       W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1)     zapewnienie ochrony  informacji niejawnych , w tym ich ochrony fizycznej;

2)     zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,  przetwarzane i przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)     kontrola ochrony informacji  niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

4)     okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)     opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej             i nadzorowanie jego realizacji;

6)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji na zasadach określonych              w ustawie o ochronie informacji niejawnych;      

7)     nadzorowanie kancelarii tajnej odpowiedzialnej za właściwe  rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne;

6.       W zakresie ochrony danych osobowych  - jako Administrator bezpieczeństwa  informacji - nadzoruje przestrzeganie zasad zastosowania środków technicznych              
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.      

 7.   W  zakresie obronności :

      1)      opracowywuje wytyczne, plany oraz programy zamierzeń i szkoleń obronnych;

      2) opracowywuje dokumenty zapewniając wykonywanie zadań obronnych                                  w  wyższych stanach gotowości obronnej, w tym dokumentację Stałego Dyżuru;

      3)     planuje i prowadzi kontrolę z zakresu realizacji zadań obronnych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

  

§ 26

 

1.       Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 10.00 – 15.00.

2.       Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.

3.       W przypadku, gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz oraz Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10.00 – 15.00.

4.       Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w gmachu Starostwa.

 

§ 27

 

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia skargi lub wnioski zawierający:

1)       datę przyjęcia;

2)       imię, nazwisko i adres składającego;

3)       zwięzłe określenie sprawy;

4)       imię i nazwisko przyjmującego;

5)       podpis składającego.

 

 

§ 28

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.

 

 

 

§ 29

 

1.       Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków, oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:

1)     S – skarga;

2)     W – wniosek;

2.       Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkową literą „s”, „p” lub „r”.

 

§ 30

 

1.       Sprawy związane ze skargami i wnioskami składanymi lub adresowanymi do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków  Zarządu prowadzi Wydział Organizacyjny.

2.       Pozostałe skargi i wnioski  załatwiają wydziały Starostwa w ramach właściwości rzeczowej.

                                                                  § 31

 

1.       Odpowiedzi na skargi podpisuje Starosta lub Wicestarosta.

2.       Odpowiedzi na wnioski podpisuje:

1)     w zakresie wniosków, o których mowa w § 30 ust.1  - Starosta;

2)     pozostałe odpowiedzi – Dyrektorzy Wydziałów na podstawie udzielonego im upoważnienia.

 

§ 32

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny który:

1)       czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi;

2)       udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału, lub organizuje przyjęcie obywateli przez Starostę lub właściwego członka Zarządu;

3)       prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach;

4)       opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

          § 33

 

Dyrektorzy wydziałów odpowiedzialni są za:

1)       wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków;

2)       niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków przez ten Wydział.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Organizowanie działalności kontrolnej

 

§ 34

 

Celem kontroli jest:

1)       zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektownego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji;

2)       ocena stopnia wykonywania zadań, prawidłowości i legalności działania, oraz skuteczności stosowanych metod i środków;

3)       doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 35

 

1.       System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

2.       Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy, oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.

3.       Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy  czynności.

§ 36

 

W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:

1)       Wydział Organizacyjny – w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów oraz dyscypliny pracy;

2)       Wydział Finansowy – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości;

3)       Wydział Organizacyjny – w zakresie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;

4)       Doraźne zespoły powoływane przez Starostę.

 

 

 

 

 

 

§ 37

 

1.       Wydziały prowadzą działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Starostę lub na podstawie doraźnego polecenia Starosty.

2.       Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.

3.       Dyrektorzy wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.

4.       O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta.

 

§ 38

 

Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady podpisywania pism

 

§ 39

 

1.       Do podpisu Starosty zastrzeżone są:

1)     pisma w sprawach należących do jego właściwości;

2)     odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora;

3)     decyzje w sprawach kadrowych pracowników starostwa;

4)     pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu;

5)     korespondencja kierowana do:

a)         Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,

b)         Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

c)         ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,

d)        wojewodów,

e)         sejmików samorządowych województw,

f)          starostów.

2.       W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.

 

§ 40

 

1.       Dyrektorzy wydziałów:

1)     aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Sekretarza i Skarbnika;

2)     podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w pkt.1 a należących do zakresu działania wydziałów;

3)     podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników wydziału.

2.       Dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy podpisują na podstawie upoważnienia Starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3.       Pracownicy opracowujący  pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-25 15:30:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 15:30:01
  • Liczba odsłon: 1480
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459492]

przewiń do góry