Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 Nr  IV/21/2011

 Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 lutego 2011 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,                art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 238, art. 242, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,  art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

 

Dochody w łącznej kwocie 65.496.234 zł,  w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 62.508.434 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 2.987.800 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

1.  Wydatki w łącznej kwocie 64.637.663 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 62.508.434 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 2.129.229 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b                     do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 858.571 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 858.571 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 600.000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 600.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 341.429 zł)

-     zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł

 

 

 

§ 5

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  242.030 zł.         

2. Rezerwy celowe  w wysokości  107.000 zł, 

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 107.000 zł,

 

 

 

§ 6

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

 

 

 

§ 8

 

 

1.      Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 9

 

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 234.000 zł.

 

 

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

2)        przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3)        dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4)        dokonywanie zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

 

 

§ 11

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia           2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

 

zalaczniki_do_budzetu_na_2011r..xls


czesc_opisowa_na_2011.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-28 09:26:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-28 09:28:31
  • Liczba odsłon: 1455
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460001]

przewiń do góry