UCHWAŁA NR XVI/71/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 ROKU

 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przekształca się Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poprzez rozszerzenie jego działalności o Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny
i Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Pododdział Psychogeriatryczny, w strukturach Działu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zwrócił się z prośbą
o wyrażenie zgody na rozszerzenie działalności Szpitala o Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny i Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Pododdział Psychogeriatryczny, działający w strukturach Działu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Dyrektor uzasadnił projekt utworzenia nowego oddziału potrzeba zapewnienia pośredniej formy opieki psychiatrycznej. Szpital uzyskał też pozytywna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie projektu adaptacji części pomieszczeń działu psychiatrycznego szpitala na Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny i Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze zapisy art. 36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który stanowi, że przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, należało przygotować uchwałę Rady Powiatu.

Powyższa uchwała, jako przepis prawa miejscowego podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 13:09:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 13:09:55
  • Liczba odsłon: 1280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460035]

przewiń do góry