UCHWAŁA  NR  XLIII / 159 / 2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Powiatu  Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych

 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i § 6 pkt.2 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik  Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820) oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej (wraz z pałacem i parkiem – objętymi ochroną konserwatorską), oznaczonej jako działka nr ewid. 170/10, o powierzchni 34.728 m2, (KW Nr PL1O/00016137/8) położonej w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej, obręb Karwowo – stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 

 

Przeprowadzenie procedury na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej (obręb Karwowo), wykorzystywanej dotychczas przez Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie, wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu wyrażonej w uchwale, z uwagi na zapis § 6 pkt.2 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dz. Urz. Wojew. Mazow. z dnia 17 marca 2009 roku, Nr 35, poz.820), który stanowi, że zgoda Rady Powiatu jest wymagana w razie zbycia nieruchomości, której wartość przekracza 2.500.000,00 złotych. Przedmiotowa nieruchomość – zgodnie z zapisami sporządzonego operatu szacunkowego – jest warta kwotę 3.439.400 złotych.

Ponadto przedmiotowa nieruchomość będzie zbędna na potrzeby realizacji zadań właściwych dla samorządu powiatowego, z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości jej adaptacji do takich celów. Dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie jest budowany obiekt w Młodzieszynie, który powinien zapewnić znacznie wyższy standard obsługi pensjonariuszy. Dotychczasowy obiekt jest dopuszczony do użytkowania w obecnym celu jedynie warunkowo, gdyż nie spełnia nowych wymogów przyjętych ustawowo dla domów pomocy społecznej. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu (pałac wraz z parkiem), który jest objęty opieką konserwatorską – nie ma możliwości, by zaadoptować go na potrzeby związane z realizacją zadań samorządu powiatowego, związanych np. ze szkolnictwem lub opieką społeczną. Natomiast bardzo wysokie koszty utrzymania substancji budynku powodują, iż nieopłacalne jest jego przystosowanie dla potrzeb administracyjnych.

W związku z powyższymi okolicznościami racjonalne jest zbycie nieruchomości w drodze przetargowej i wykorzystanie uzyskanych z tego tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji powiatowych (w tym przebudowy i rozbudowy nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 12:50:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 12:50:28
  • Liczba odsłon: 1298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441757]

przewiń do góry