Wydział Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych (IMZP)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny pracy
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Kontakt
tel.: (46) 46 864 18 61 - p.o. Dyrektor wydziału - Paulina Ćwiek
tel. zamówienia publiczne: (46) 46 864 18 45, (46) 46 864 18 32
faks: (46) 864 18 71

 

Zadania wydziału:

Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych należy:

Prowadzenie powiatowych inwestycji w tym:

 • sporządzanie planów inwestycyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem;
 • przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwestycji;
 • wykonywanie zadań i czynności w zakresie merytorycznym i technicznym przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie prawo zamówień publicznych, aktach wykonawczych oraz w wewnętrznych Regulaminach udzielania zamówień, które obowiązują w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie;;
 • nadzór merytoryczny nad opracowaniami projektowo kosztorysowymi planowanych remontów i inwestycji;
 • koordynacja warunków umów dotyczących realizacji robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego;
 • współudział w rozliczeniach finansowych pozyskiwanych środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji i remontów obiektów stanowiących mienie Powiatu Sochaczewskiego.

W zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi prowadzenie spraw związanych z:

 • wykonywaniem zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania procedur w zakresie gospodarki nieruchomościami w zakresie:
  • sprzedaży lub oddawania w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, użytkowanie lub najem gruntów stanowiących własność Powiatu-osobom fizycznym i prawnym,
  • prowadzenie postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
  • podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
   do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie, dzierżawę lub najem,
  • organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości i podawania ogłoszeń o przetargach do publicznej wiadomości,
  • oddawania nieruchomości stanowiących własność Powiatu w dzierżawę oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
  • prowadzenia spraw związanych z przedłużeniem na kolejny okres prawa użytkowania wieczystego, w tym przygotowanie projektów uchwał,
  • przekazywania gruntów w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
  • przygotowanie uchwał w sprawie ustanowienia i wygaśnięcia trwałego zarządu,
  • komunalizacja mienia,
  • sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
 • nadzorowaniem spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem mienia powiatowego;
 • przyjmowanie na własność Powiatu gruntów wydzielonych pod budowę ulic z nieruchomości objętej podziałem na wniosek właściciela;
 • nadzór nad prawnym uregulowaniem spraw własnościowych dotyczących mienia powiatu;
 • administrowaniem budynkami Starostwa;
 • zabezpieczeniem mienia powiatu;
 • ubezpieczeniem mienia Powiatu Sochaczewskiego;
 • tworzeniem powiatowego zasobu nieruchomości;
 • prowadzeniem spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu w tym remonty oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych należą sprawy:

 • prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej i innych podobnych źródeł finansowania (dotacji, pożyczek, kredytów) w zakresie możliwości realizacji zadań powiatu;
 • wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów;
 • sporządzanie przy współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych na realizacje inwestycji i terminowe ich przedłożenie, oraz rozliczanie otrzymanych środków;
 • bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych;
 • współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na zadania inwestycyjne ogólno powiatowe i współpraca z komórkami finansowymi w procesie rozliczania pozyskanych środków pozabudżetowych;
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji inwestycji, które mogą korzystać z finansowania
  w ramach określonych funduszy zewnętrznych;
 • współpraca z wydziałami starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w celu prawidłowego wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych;
 • udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych;
 • koordynacja realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy zewnętrznych;
 • opracowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów.

W zakresie zamówień publicznych:

 • obsługa starostwa i jednostek organizacyjnych w zakresie procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
  • przygotowywanie i uruchamianie procedur przetargowych – w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawcy (dostawcy) poprzez:
   • wybór trybu postępowania;
   • przygotowanie dokumentacji przetargowej;
   • ogłoszenie postępowania przetargowego;
   • proponowanie składów komisji przetargowych i przygotowanie projektów uchwał powołujących komisje;
   • współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych;
  • merytoryczny i formalno-prawny nadzór nad postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujący między innymi:
   • badanie ważności ofert;
   • wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości związanych z postępowaniem;
   • ocenę ofert i wyłonienie wykonawcy;
   • publiczne ogłaszanie i powiadamianie uczestników postępowania o jego wyniku;
   • sporządzenie w dokumentacji przeprowadzonego postępowania;
   • rozpatrywanie ewentualnych skarg i protestów;
   • nadzór nad prawidłową realizacją zadań wyłonionych w procesie postępowania o zamówienie publiczne.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-05 16:07:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 12:30:40
 • Liczba odsłon: 1112
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459328]

przewiń do góry