Uchwała Nr XVII/98/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 września 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217,        art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 354.530 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 110.392 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.523.458 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 248.058 zł oraz zmniejsza się o kwotę 81.422 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.807.355 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 106.472 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.970 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.716.103 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1  do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 898.044 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 653.906 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.343.636 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 512.403 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 622.090 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.495.880 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 385.641 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 31.816 zł Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.847.756 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2  do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.

 

5. § 3 uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.820.178 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.578.824 zł

- zaciągniętych pożyczek i kredytów – 241.354 zł,

2) Przychody w wysokości 6.378.750 zł oraz rozchody w wysokości 1.558.572 zł.

  Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok”.

6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie   - 241.354zł,

2)       Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.558.572zł.

7. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2012 rok”.

  8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

9. Zmiany w planie rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych, obejmują zmiany w planie   zgodnie z   załącznikiem   Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.”Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych”

 10. Zmiany w załączniku dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów”,

 

§ 2

 

  Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Uzasadnienie

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia na łączną kwotę 106.472 zł.

W związku ze sprzedażą złomu utworzono nowy paragraf wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie w kwocie 21.149 zł.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Powiatem Sochaczewskim wprowadzono zwiększenie w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W Mikołajew – Skotniki”.

Dokonano również zwiększenia w kwocie 35.323 zł – na mocy porozumienia z Urzędem Miejskim w Sochaczewie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 28.970 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec o długości 497mb, od 6+758 do 7+255 km”.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie otrzymanej decyzji Nr 106 Wojewody Mazowieckiego wprowadzono zwiększenie w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji nr 72/2012 Wojewody Mazowieckiego zwiększono o 2.455 zł plan z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów na rok 2012 na łączną kwotę   32.505 zł.

W związku z otrzymanymi decyzjami Nr 123 oraz 169 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 32.505 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na wydatki bieżące, w tym na: wypłatę odpraw, świadczeń emerytalnych, ekwiwalentu za nadgodziny oraz wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie pisma z Powiatowego Zarządu Dróg wprowadzono zwiększenie na kwotę 36.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Z powodu wyższego niż planowano wykonania planu dochodów zwiększono plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 260 zł.

 

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Z powodu większego niż przewidywano wykonania planu dochodów zwiększono plan   w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 60 zł.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zwiększeń w łącznej kwocie 3.200 zł.

Celem urealnienia planu dochodów zwiększono plany w paragrafach wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz w paragrafie wpływy z różnych dochodów – wyższe niż planowano wykonanie w stosunku do planu.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych na łączną kwotę 14.050 zł.

W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem zwiększono plany w paragrafach wpływy z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz w paragrafie wpływy z różnych dochodów.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Nr 156 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji o kwotę 8.400 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim wprowadzono dotacje na podstawie umów na łączną kwotę 19.548 zł na:

·          „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 158, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – 11.937 zł,

·          „Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” – w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zwiększenie w kwocie 7.611 zł – umowa z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu w wysokości 81.422 zł

Na podstawie pisma z jednostki zmniejszono plan dotacji w projekcie unijnym pn. „Czas na samodzielność”. Środki unijne zmniejszają się o 77.328 zł, a wkład budżetu państwa               o 4.094 zł.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W celu urealnienia planu dochodów budżetowych na rok 2012 zwiększono plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o 40 zł, w związku z wyższym wykonaniem w tym paragrafie.

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Celem urealnienia planu wydatków zwiększono o 1.540 zł plan w paragrafie wpływy                  z różnych dochodów, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem.

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie Uchwały Nr 161/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Powiat Sochaczewski otrzymał dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. Na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach” przyznana została dotacja w kwocie 80.000 zł.

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną kwotę 180.641 zł oraz zmniejszeń na kwotę 2.846 zł.

·          Na podstawie porozumienia z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie dokonano zwiększenia planu w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 70.646 zł, 35.323 zł to środki własne oraz 35.323 zł to środki z Urzędu Miejskiego.

·          Na podstawie pisma z jednostki zwiększono o kwotę 50.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego plan w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W Mikołajew – Skotniki”, wartość zadania po przetargu to kwota 212.729 zł w związku    z powyższym zmniejszono o kwotę 7.271 zł, środki zostały przesunięte na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz         z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku od skrzyżowania            w Elżbietowie do mostu”.

·          Zmniejszono plan w zadaniu pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”     o kwotę 23.995 zł – zgodnie z ostatecznym rozliczeniem zakupu w/w sprzętu.

·          Zwiększono plan o kwotę 67.266 zł w zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej                Nr 3837W na odcinku od skrzyżowania w Elżbietowie do mostu”. Zmiany w tym zadaniu polegają na:

- przesunięciu kwoty 7.271 zł   z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek Mikołajew – Skotniki”.

- zwiększeniu środków w kwocie 36.000 zł z zajęcia pasa drogowego

- zwiększeniu środków w kwocie 23.995 zł – są to środki pozostałe z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”

- Zmieniona została również nazwa tego zadania z „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin” na „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku od skrzyżowania             w Elżbietowie do mostu”.

·          Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 21.149 zł.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec o długości 497mb, od 6+758 do 7+255 km” o kwotę 28.970 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 321.130 zł zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 dokonano zwiększenia planu wydatków na 2012 rok na kwotę 50.000 zł. Zwiększono plan w paragrafie zakup usług pozostałych oraz wprowadzono nowe paragrafy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy praz wynagrodzenia bezosobowe. Środki te przeznaczone zostaną na prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 800 zł oraz zwiększeń na łączną kwotę 3.255 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2012 zwiększono plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.455 zł celem wypłaty nagrody jubileuszowej. Dodatkowo na podstawie pisma z jednostki przesunięto kwotę 800 zł z paragrafu podróże służbowe krajowe na paragraf zakupu energii celem zabezpieczenia środków w planie wydatków.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 215.000 zł oraz zwiększenia na kwotę 200.000 zł.

Celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dachów                        w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                            w Załuskowie”, przesunięto z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakup usług pozostałych kwotę 200.000 na paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na w/w zadanie.

Kwota 10.000 zł została przeniesiona do rozdziału 92605.

Kwota 5.000 zł została przeniesiona do rozdziału 80195 na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej        w Sochaczewie” do wysokości rozstrzygniętego przetargu tj. 125.000 zł.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną kwotę 79.405 zł oraz zmniejszeń na łączną kwotę 46.900 zł.

Na podstawie decyzji nr 123/2012 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan w paragrafie pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 1.926 zł.

Decyzją Nr 169 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan w paragrafie pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 30.579 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca     2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu służby.

Dodatkowo przesunięto kwotę 46.900 zł z paragrafów uposażenia żołnierzy zawodowych              i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na paragrafy pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, zakupu energii oraz zakupu usług remontowych. Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla strażaków oraz zakupu gazu do ogrzewania budynku komendy.

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji wprowadzono zmiany na kwotę 82 zł polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na podstawie pisma z jednostki zmniejszono o   kwotę 115.323 zł paragraf rezerwy ogólnej.

·          80.000 zł przeznaczone zostało na realizację zadania bieżącego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach” w rozdziale 92120,

·          30.323 zł przeniesione zostało do rozdziału 60014 celem zabezpieczenia środków na zwiększenie środków własnych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej                   Nr 3813W – ul. Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększono plan wydatków na 2012 w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.261 zł. Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 80195.

 

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększono plan wydatków na 2012 w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.801 zł. Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 80195.

 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym dokonano zwiększenia na łączną kwotę 3.811 zł oraz zmniejszenia na kwotę 1.200 zł.

Zwiększono plan wydatków na 2012 w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych. Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 80195.

Zmniejszono natomiast paragraf usług pozostałych.

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi administracyjno – ekonomicznej szkół

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na łączną kwotę 13.392 zł oraz zwiększenia o 392 zł.

Zmniejszono paragrafy zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Zwiększono plan w paragrafie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Kwota zmniejszenia została przeniesiona na pozostałe rozdziały działu 801.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym dokonano zwieszeń na kwotę 17.243 zł, oraz zmniejszeń na kwotę 2.661 zł.

Zwiększono plan wydatków na 2012 w paragrafach wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 80195.

Zmniejszono plan w paragrafach zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu usług dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki.

 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną sumę 61.107 zł oraz zmniejszeń na kwotę 10.566 zł.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, a zmniejszono plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, oraz zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego na wydatki związane z dokształcaniem uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych” oraz „Blacharz samochodowy”. W Zespole Szkół w Teresinie zwiększono plan w wydatkach związanych z ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych.

Środki na zwiększenia pochodzą z rozdziału 80195.

Wprowadzono również zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami      w kwocie 1.235 zł w programie unijnym pn. „Podnoszenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”. (Środki europejskie – przesunięcie w kwocie 1.120 zł, środki             z budżetu państwa – przesunięcie w kwocie 115 zł).

 

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększono plan wydatków na 2012 w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.232 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z innych rozdziałów działu 801.

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 1.697 zł oraz zwiększeń na kwotę 1.050 zł.

Zwiększono plan wydatków w paragrafach zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe, zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Kwota zmniejszenia została przeniesiona na pozostał rozdziały działu 801.

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Celem urealnienia planu wydatków na 2012 rok w rozdziale tym dokonano zmniejszeń na kwotę 57. 692 zł oraz zwiększeń na sumę 32.842 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych.

Zwiększono plan w paragrafach wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, podróży służbowych krajowych.

Dodatkowo z działu 75020 przesunięto kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie”.

Kwota zmniejszeń została przesunięta na pozostałe rozdziały działu 801.

Wszystkie zmiany w dziale 801 dokonane zostały na wniosek dyrektorów jednostek po analizie wykonania planów finansowych.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na sumę 9.045 zł oraz zmniejszenia na kwotę 645 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2012 zwiększono plan w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.400 zł.

Dodatkowo przesunięto środki z paragrafu podatku od nieruchomości na paragraf różne opłaty i składki kwotę 645 zł.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenia w łącznej kwocie 44.300 zł.

Na podstawie umów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim wprowadzono nowe programy realizowane w tym rozdziale pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zwiększenie w kwocie 10.873 zł,            w tym 3.262 zł to wkład własny i 7.611 zł to dotacja oraz „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych” – Resortowy program wspierania rodziny zwiększenie w kwocie 23.874 zł, w tym 11.937 zł jako środki własne i 11.937 zł to dotacja.

Dodatkowo celem urealnienia planu wydatków na 2012 rok dokonano zwiększenia                    w paragrafie świadczenia społeczne o kwotę 9.553 zł. Kwota zwiększenia pochodzi                      z rozdziału 85218.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2012 rok o łączną kwotę     111.177 zł oraz jego zwiększenia o kwotę 5.003 zł.

Z powodu aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” zmniejszono plany w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych (środki europejskie zmniejszono o 77.328 zł). Dodatkowo zmniejszono środki z budżetu państwa        o kwotę 13.647 zł oraz na podstawie pisma jednostki przesunięto do rozdziału 85204                z paragrafu świadczenia społeczne kwotę 9.553 zł.

Zmniejszono paragraf wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15.199 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny w rozdziale 85204 w programach „Koordynator rodzinnej pieczy zstępczej” oraz „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                     i ośrodki interwencji kryzysowej

Na podstawie pisma z jednostki dokonano urealnienia planu wydatków budżetowych na rok 2012.

Przesunięto kwotę 11.400 zł z paragrafów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług zdrowotnych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 2.740 zł oraz zwiększeń na łączną kwotę 9.132 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz różne opłaty i składki.

Zwiększono plany w paragrafach wydatków osobowych niezaliczonych do wygrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług pozostałych.

Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 85495.

 

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Celem urealnienia planu wydatków zmniejszono plan w paragrafie dotacje podmiotowe               z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.700 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

 

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Celem urealnienia planu wydatków zmniejszono plan w paragrafie dotacje podmiotowe               z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10.000 zł.

Kwota zmniejszenia posłuży zabezpieczeniu środków na wydatki w działach 801 i 854.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zmniejszeń na sumę 7.100 zł oraz zwiększeń na łączną kwotę 11.042 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki.

Zwiększono plany w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Kwota zwiększenia pochodzi z rozdziału 85495.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące tj. zakup środków czystości czy artykułów szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                         w Załuskowie.

 

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia planu w paragrafie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 8.015 zł. Kwota ta posłużyła zwiększeniu planów wydatków                      w pozostałych rozdziałach działu 854.

Wszystkie zmiany w dziale 854 dokonane zostały na wniosek dyrektorów w wyniku analizy wykonania planów finansowych jednostek.

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym przesunięto kwotę 3.000 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

 

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Utworzono nowe zadanie bieżące pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka w Giżycach”, plan 160.000 zł, w tym środki własne 80.000 zł oraz otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 80.000 zł.

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków na sumę 10.000 zł.

Zwiększono plan w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zmniejszono plan o kwotę 23.995 zł, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem. Plan po zmianie wynosi 86.005 zł.

2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono plan o kwotę 70.646 zł. W tym środki własne zwiększają się o kwotę 35.323 zł i po zmianie wynoszą 435.323 zł oraz środki pozyskane na mocy porozumienia z Urzędem Miasta Sochaczew zwiększają się o kwotę 35.323 zł i wynoszą obecnie 435.323 zł, plan po zmianie wynosi 870.646 zł.

3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W Mikołajew – Skotniki” zmniejszono plan o kwotę 7.271 zł. Plan po zmianie wynosi 212.729 zł. Kwota zmniejszenia została przesunięta na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku od skrzyżowania w Elżbietowie do mostu”, dodatkowo pozyskano środki na to zadanie w kwocie 50.000 zł (środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego).

4. Zwiększono plan o kwotę 67.266 zł w zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku od skrzyżowania w Elżbietowie do mostu”. Zmiany w tym zadaniu polegają na:

- przesunięciu kwoty 7.271 zł na to zadanie   z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek Mikołajew – Skotniki”,

- zwiększeniu środków w kwocie 36.000 zł z zajęcia pasa drogowego

- zwiększeniu środków w kwocie 23.995 zł – są to środki pozostałe z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”,

- zmieniona została również nazwa tego zadania z „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin” na „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów gm. Teresin oraz wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku od skrzyżowania              w Elżbietowie do mostu”. Plan po zmianie wynosi 197.266 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 zmniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec o długości 497 mb od 6+758 do 7+255 km” o kwotę 28.970 zł. Plan po zmianie   wynosi 321.030 zł.

6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym     w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” zwiększono plan o kwotę 200.000 zł ze środków własnych. Plan po zmianie wynosi 1.200.000 zł. Jest to inwestycja na którą Starostwo Powiatowe ogłaszało przetarg. Umowa z wykonawcą podpisana jest przez Starostwo, zadanie to nadzorowane jest przez Wydział Mienia w Starostwie i rozliczone będzie również przez ten wydział.

7. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie” zwiększono plan o kwotę 5.000 zł ze środków własnych. Plan po zmianie wynosi 125.000 zł.

8. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 21.149 zł ze środków własnych.

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych”

1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 990 zł. Dodatkowo przeniesiono środki na nowo utworzony paragraf zakup usług remontowych

2. W Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.010 zł. Dodatkowo przeniesiono środki finansowe w celu zabezpieczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej.

3. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.520 zł. Zwiększenie po stronie dochodowej wynika      z wpływu dodatkowych środków za usługi związane z działalnością szkoły oraz w związku      z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej.

4. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie zmniejszono plan dochodów   i wydatków o kwotę 1.000 zł. Dodatkowo przeniesiono środki finansowe w celu zabezpieczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej.


zalacznik_nr_1_28.09.2012.xls

zalacznik_nr_2_28.09.2012.xls

zalacznik_nr_3_28.0902012.xls

zalacznik_nr_4_28.09.2012.xls

zalacznik_nr_5_28.09.2012.xlsx

zalacznik_nr_6_28.09.2012.xls

zalacznik_nr_7_28.09.2012.xlsx

zalacznik_nr_8_28.09.2012.xlsx

zalacznik_nr_9_28.09.2012.xlsx
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-17 14:49:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 12:14:34
  • Liczba odsłon: 1392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459373]

przewiń do góry