Protokół Nr XXXII/ 2008

 

 

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 1300

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,

b)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2009 rok.

5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.

6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok.

7.       Przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2008.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXII / 2008

 

 

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 30. 12. 2008 r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 30. 12. 2008 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych.

W trakcie sesji na obrady przybył Radny A. Papierowski.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny J. Ciura, Radny W. Domagalski, Radny T. Połeć.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                   w/z Jan Piecka

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie   Maria Olędzka

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej       Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu                             Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                           Robert Szewczyk

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami       Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                            Krystyna Łapczyńska

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                 Waldemar Orliński

           

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

 

                    Otwarcia obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji w chwili obecnej udział bierze 17 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny J. Ciura, Radny W. Domagalski, Radny T. Połeć.

Usprawiedliwienie Radnego J. Ciury w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego T. Połcia w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXXII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXII Sesji  został doręczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie jego przyjęcie poddał  pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2009 rok.

5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.

6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok.

7.       Przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2008.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad. pkt 3a)                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na sesję przybył Radny A. Papierowski. Rada obraduje od tej chwili w 18 osobowym składzie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie to uaktualnienie planów dochodów i wydatków budżetowych do przewidywanego wykonania na 31.12.2008r.

Na zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.587.473 zł składają się następujące pozycje:

-          Niezrealizowana dotacja na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego ul. Młynarska na kwotę 1.500.000zł.

-          Niezrealizowana dotacja na budowę boiska w ZSS na kwotę 150.000zł.

Na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego środki te jako środki nie wygasające przejdą na rok 2009.

-          O kwotę 757.173 zł urealniony został plan dochodów  w dziale gospodarka mieszkaniowa w paragrafie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do wysokości przewidywanych dochodów na dzień 31.12.2008r.

-           490.000zł został zmniejszony plan dochodów w dziale 801 i 854 ponieważ nowy okres aplikacji o środki unijne nie przewiduje realizacji programów stypendialnych przez powiaty.

Zwiększenia planu dochodów do przewidywanego wpływy na dzień 31.12.2008r. dokonano z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o 200.000zł, oraz wyższej realizacji dochodów od osób prawnych (podatek CIT) o 125.000zł.

Z powodu braku realizacji kredytu dokonano zmniejszeń z tytułu przychodów o kwotę 340.000zł. Na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.927.473zł składają się takie pozycje jak:

-          W dziale transport i łączność kwota 1.500.000zł – jest to niezrealizowana dotacja na zadanie pn. przebudowa ciągu drogowego ul. Młynarska.

-          W dziale różne rozliczenia została rozwiązana rezerwa.

-          W dziale obsługa długu publicznego dokonano zmniejszeń na sumę 284.000zł, w tym w paragrafie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji urealniony został plan do wysokości naliczeń przez bank, oraz w paragrafie wypłaty z tytułu gwarancji  i poręczeń została zdjęta z planu kwota 234.000zł jako niewykorzystana. Jest to poręczenie kredytu dla szpitala.

-          W dziale 801dokonano zmniejszenia planu wydatków o 150.000zł z tytułu niezrealizowanej dotacji na budowę boiska w ZSS. W dziale tym jednocześnie dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 175.000zł z przeznaczeniem na prace remontowe w placówkach oświatowych.

-          W dziale 852 – pomoc społeczna dokonano zmniejszenia planów wydatków inwestycyjnych, chodzi o budowę DPS o kwotę 190.000zł. Jako źródła finansowania tych wydatków zapisany był kredyt, który nie został zrealizowany. Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały ze środków własnych.

Urealnione zostały plany dochodów i wydatków wszystkich jednostek organizacyjnych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach do wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2008r. poprzez wewnętrzne przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami.

Urealniono również plany finansowe rachunku dochodów własnych PFOŚiGW.

Dokonano stosownych zapisów zgodnie z planami wydatków w załącznikach inwestycyjnych.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Na podstawie pism z Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatowego Zespołu Edukacji, Zarząd proponuje dokonać zmian polegających na przesunięciu środków w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 40.242 zł w celu urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2008r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok wraz z autopoprawką poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

Ad. pkt. 3 b)              Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż w przedstawionym projekcie uchwały Zarząd powiatu proponuje ująć wykaz wydatków niewygasających. Są to wydatki związane z remontem I i II piętra budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 398.804 zł, które zgodnie z zawartą umową zrealizowane będą do końca stycznia 2009 roku. W uchwale proponowany jest termin rozliczenia środków 31 marca 2009r. Chodzi tu o bezpieczny czas na rozliczenie faktur, odbiór prac.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

Ad. pkt 4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2009 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania proponowanego Harmonogramu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał propozycje Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2009 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż przedstawiony projekt Harmonogramu zawiera zadania, które wynikają z zadań okresowych samorządu powiatowego, a także debaty problemowe np. poświęcona zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Przedstawiony projekt dokumentu nawet po przyjęciu przez Radę być może będzie musiał ulec zmianie w miarę potrzeb jakie będą stawiane przed samorządem powiatowym.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym powyższy Harmonogram pracy Rady Powiatu na 2009 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie. Komisja stwierdza, iż został on przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami i proponuje go do zatwierdzenia przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2009 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Harmonogram został zatwierdzony przez Radę Powiatu 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2009 rok w załączeniu - Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu odczytania proponowanego rocznego planu kontroli na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Andrzej Chełpiński odczytał przyjęty przez Komisję roczny plan kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym powyższy roczny plan kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie. Komisja stwierdza, iż został on przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami i proponuje go do zatwierdzenia przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

Roczny plan kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie został zatwierdzony przez Radę Powiatu 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Roczny plan kontroli na 2009 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt 6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż radni otrzymali plany wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu na 2009 rok w materiałach na sesję i podziękował wszystkim Komisjom za ich terminowe przygotowanie. Następnie zaproponował Radzie, aby nie czytać planów pracy, jeśli nie będzie głosów sprzeciwu to przejdzie do dalszych procedur.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej Panu Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji  Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się planami pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Plany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję i proponuje się ich zatwierdzenie przez Radę Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował Radzie, aby zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2009 zostało dokonane w czasie jednego głosowania. Nadmienił, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok następujących Komisji:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2009 rok w załączeniu – Załączniki od Nr 10 – do Nr 16.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7.       Przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2008

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie powiatu za rok ubiegły najpóźniej do końca stycznia następnego roku. Takie sprawozdanie otrzymali Radni na piśmie. Przewodniczący poprosił zatem o przybliżenie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za poprzedni rok p. T. Wachowskiego Głównego Specjalistę ds. współpracy z zespolonymi służbami.

 

Pan T. Wachowski Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym Pan Starosta w ramach sprawowanego nadzoru nad zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami przedstawia sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu.

Zadania Komisji głównie sprowadzają się do zakresu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, przygotowania programów dotyczących tych spraw oraz nadzorowania realizacji zadań przez zespolone służby.

Sprawozdanie podzielone jest na 3 działy.

W pierwszym dziale jest dokonana ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ocena ta została opracowana na podstawie informacji, które przedstawiły inspekcje, służby i straż pożarna naszego powiatu.

W drugiej części została dokonana ocena realizacji rocznego planu komisji. Opisane zostały te zadania, które zrealizowała Komisja. Między innymi Komisja dokonała:

-          oceny uchwały w zakresie realizacji poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,

-          oceny ćwiczeń, które zostały zorganizowane na terenie powiatu w zakresie zwalczania ptasiej grypy,

-          oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu: sprawozdania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i Weterynarii.

Trzecia część sprawozdania obejmuje krótką informację z realizacji uchwały Bezpieczny Powiat 2007-2010. Na posiedzeniu Komisji została dokonana ocena materiałów, które przedstawiły poszczególne służby powiatowe.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2008 poddał pod głosowanie:

 

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych

 

"Za"                              głosowało       17 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                  1 Radny

 

Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2008 zostały przyjęte 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Sprawozdanie  w załączeniu – Załącznik Nr 17.

 

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego ich uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta odniósł się do pkt 1 informacji dotyczącego ogłoszenia przetargów na budowę DPS i ZSS. Starosta dodał, że otwarcie ofert dla DPS nastąpi 5 lutego 2009 r., a dla ZSS 12 lutego 2009r.

Następnie Pan Starosta poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd zatwierdził:

-          Harmonogram pracy aptek na terenie powiatu sochaczewskiego.

-          Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego dla Starostwa, jednostek i szkół powiatowych. Starosta dodał, że z Powiatu Sochaczewskiego i okolic nie wpłynęła żadna oferta. Na dostawę oleju opałowego najniższą cenę zaproponowała firma z Siedlec. Porównując  z cenami oleju obowiązującymi  u nas różnica na dostawie na sezon grzewczy wynosi 150.000zł na korzyść dla nas.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 18.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu. 

 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad pkt  9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i spotkaniach:

-       Spotkaniu wigilijnym ze strażakami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

-       Spotkaniu wigilijnym z policjantami w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie.

-       Spotkaniu wigilijnym z pensjonariuszami i pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

-       Uroczystości otwarcia dziennego oddziału rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie.

-       Posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

W niektórych spotkaniach uczestniczyli też Radni.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od:

-       Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby,

-       Księdza Józefa Kwiatkowskiego proboszcza i dziekana Parafii Boryszew w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w związku z planowaną sesją w dniu 30.01.2009r. zwraca się do wszystkich Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu o odbycie posiedzeń i przygotowanie sprawozdań z działalności Komisji w roku 2008 – do dnia 20.01.2009r.

 

Przewodniczący po zakończeniu sesji zaprosił wszystkich w imieniu swoim, całego Prezydium, Starostów i Zarządu na lampkę szampana, gdyż jest to ostatnia sesja w tym roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.                Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 11.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska przypomniała, że 11 stycznia 2009 roku gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Corocznie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury kwestują Radni Rady Miasta, Rady Powiatu jak również pracownicy Starostwa i Miasta. W związku z tym Radna zachęciła do wzięcia udziału w kwestowaniu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne pytania i głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 13 40.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:39:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:39:01
  • Liczba odsłon: 1357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441619]

przewiń do góry