UCHWAŁA   NR IX/51/2011

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację w  partnerstwie z  Gminą  Sochaczew przedsięwzięcia pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka Czyste” dofinansowanego  ze  środków

Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5  czerwca  1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Sochaczewski w partnerstwie z Gminą Sochaczew  przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę
drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka Czyste”
dofinansowanego w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą „”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  -
Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

 

 

§ 2

 

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 zabezpieczone  będą  w budżecie Powiatu  Sochaczewskiego  na  2012 rok.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

06 września 2011 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”  Program realizowany będzie w latach 2012-2015.

Wojewoda mazowiecki wyznaczył termin naboru wniosków o dofinansowanie  przebudowy  dróg lokalnych  na  rok 2012 od 7 września 2011 r. do 5 października 2011 r.

 

Celem głównym (strategicznym) Programu jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

 

Ustalono kryteria oceny złożonych wniosków:

·         wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·         znaczenie inwestycji dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych
na obszarze województwa,

·         współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji,

·         znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej,

·         znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich,

·         wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy,

·         wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych
i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli
do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych
m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej,

·         wpływ realizacji inwestycji na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wybrano niżej wymieniony projekt:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 381136W Wójtówka Czyste”

Planowany koszt w/w zadania zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim wyniesie 1.294.459,14  zł brutto.

Powiat będzie Partnerem Gminy Sochaczew w realizacji zadania.

Udział finansowy realizacji  przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:
Gmina Sochaczew 899.121,40 zł brutto,
Powiat Sochaczewski ( partner ) -  10.000 zł brutto,
pozostała  wysokość  kosztów realizacji zadania zostanie dofinansowana w ramach „Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” (nie więcej niż 30% wartości zadania).

Uchwała będzie stanowić załącznik do  wniosku o dofinansowanie zadania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-24 10:51:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 10:51:28
  • Liczba odsłon: 1285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449049]

przewiń do góry