UCHWAŁA NR XIV/59/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2007 ROKU

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - “Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2007 – 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLVIII/310/2002 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku opracowuje projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, natomiast w myśl art. 12 pkt 9d Rada Powiatu uchwala ten program.

Realizując w/w zapisy ustawy Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 15 lipca 2002 roku uchwałą Nr XLVIII/310/2002 przyjęła do realizacji "Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu sochaczewskiego".

W dniu 25 października 2006 roku w czasie obrad Rady Powiatu dokonano oceny realizacji "Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli", która wykazała realizację ponad 90% przyjętych zadań.

Mając powyższe na uwadze Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przedkłada Radzie Powiatu w Sochaczewie do zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji załączony Program "Bezpieczny Powiat Sochaczewski na lata 2007-2010".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/59/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 14 września 2007r.

Powiatowy

program zapobiegania przestępczości

oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

 

 

 

 

“BEZPIECZNY POWIAT SOCHACZEWSKI”

NA LATA 2007 – 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCHACZEW, Czerwiec 2007r.

 

 

 

 

 

 1. Cele programu “Bezpieczny powiat sochaczewski”

Założenia “Programu” to wdrożenie na terenie powiatu sochaczewskiego idei “zintegrowanej polityki bezpieczeństwa”, której fundamentem są lokalne strategie, tworzone na poziomie gmin i powiatu.

Analiza zagrożeń na terenie powiatu sochaczewskiego pozwoliła na sprecyzowanie następujących celów programu:

 1. Ochrona dzieci i młodzieży przed patologiami.
 2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu.
 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej.
 4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Realizacja programu przewiduje między innymi działania zapobiegawcze w zakresie:

 • Przestępczości i demoralizacji nieletnich:

 1. tworzenie miejsc możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki internetowe,
 2. propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych form spędzania czasu wolnego,
 3. objęcie opieką rodzin patologicznych i nieletnich wywodzących się ze środowisk przestępczych oraz osób potencjalnie predysponowanych do popełniania przestępstw,
 4. zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na zachowania chuligańskie oraz przestępcze, zwłaszcza na terenie szkół,
 5. włączenie organizacji młodzieżowych oraz pozarządowych do działań profilaktycznych i edukacyjnych,
 6. propagowanie właściwego zachowania w czasie imprez masowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych,
 7. zdecydowana reakcja zainteresowanych instytucji na łamanie zakazu sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów,
 8. zwiększenie aktywności szkół w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.

 

- Zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu:

 1. organizowanie stref bezpieczeństwa m.in. w oparciu o informację mieszkańców,
 2. zdecydowaną i natychmiastową reakcję na przestępstwa, wykroczenia i zachowania o charakterze chuligańskim,
 3. rozpoznawanie i monitorowanie formalnych oraz nieformalnych grup młodzieżowych (m.in. blokersów i pseudokibiców),
 4. tworzenie na osiedlach o wysokim stopniu przestępczości i patologii świetlic dla dzieci i klubów młodzieżowych,
 5. propagowanie wśród społeczności lokalnej zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej w myśl zasady “Najlepsze zabezpieczenie przed złodziejem to dobry sąsiad”
 6. popularyzowanie i promowanie technicznego zabezpieczenia obiektów szczególnie narażonych na dokonanie przestępstwa (zabezpieczenia mechaniczne, alarmy, monitoring)- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa,
 7. tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych,

 • Ochrony rodziny:

 1. zapobieganie uzależnieniom m.in. poprzez reakcję na łamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii,
 2. prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach w zakresie wczesnego rozpoznawania i zapobiegania uzależnieniom,
 3. organizowanie pomocy socjalnej i medycznej osobom uzależnionym,
 4. prowadzenie przedsięwzięć opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych m.in. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi, terapii zajęciowej, organizowanie czasu wolnego dla podopiecznych,
 5. włączenie społeczności lokalnych w proces resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu,
 6. rozszerzenie współpracy Policji z podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień,
 7. prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży (np. dyskotek), elementu przestępczego młodzieży, melin itp.,

 • Przemocy w rodzinie:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród nauczycieli, rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 2. propagowanie m.in. poprzez lokalne media informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy domowej,
 3. optymalne wykorzystanie sieci punktów interwencji kryzysowej dla ofiar przestępstw,
 4. szkolenie policjantów z zakresu interwencji kryzysowej i współpracy międzyinstytucjonalnej,

 

 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 1. eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach w celu przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,
 2. skuteczne ujawnianie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innych środków odurzających uczestników ruchu drogowego,
 3. organizowanie “bezpiecznych parkingów” (w tym dla samochodów ciężarowych i przewożących materiały niebezpieczne),
 4. edukacja i profilaktyka uczestników ruchu drogowego w zakresie unikania zagrożeń,
 5. zdecydowana walka z “piractwem drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych i okolic szkół,
 6. doskonalenie ratownictwa drogowego,
 7. poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej (m.in. prywatne busy, ZKM, PKS),
 8. poprawa infrastruktury drogowej.

 

2. Zadania do realizacji.

Mając na uwadze cele programu “Bezpieczny powiat sochaczewski” oraz wskazane obszary aktywności społecznej, koniecznym jest określenie i wykonanie przez wskazane instytucje następujących przedsięwzięć:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Zamierzony cel

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna za realizację - koordynator

Realizatorzy

Podmioty współpracu-jące

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach i ich otoczeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowa-nie się wagarującą młodzieżą i nieletnimi pozostającymi bez opieki oraz nieformalnymi grupami młodzieżowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie i ograniczanie przestępczości pospolitej i dokuczliwych wykroczeń.

Eliminowanie wandalizmu i zachowań chuligańskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

Likwidacja miejsc niebezpiecz-nych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona ofiar przestępstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie narkomanii i alkoholizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja użytkowników dróg w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze

 

 

 

 

Wymuszenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego wśród kierowców i pieszych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa organizacji ruchu i infrastruktury drogowej

 

  1. Aktywny udział Policji w profilaktyce i zwalczaniu przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży (Szkolne Grupy Wsparcia, prelekcje spotkania, współpraca z “ochroną” szkół);
  2. Zwalczanie źródeł przestępczości (ściganie dealerów narkotykowych, członków agresywnych grup nieformalnych, współpraca z pedagogami szkolnymi);
  3. Zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez powiązanie “patroli szkolnych” z określonymi rejonami placówek szkolnych i oświatowych.

  1. Udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz zwiększenie liczby godzin na zajęcia poza lekcyjne;
  2. Współpraca i współdziałanie organizacji sportowych i młodzieżowych w zakresie organizowania form spędzania wolnego czasu;
  3. Tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie osiedli, np. boiska do minikoszykówki, place zabaw itp.

 

 

 

 1. Kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży (np. piwnice, klatki schodowe, rejony lokali gastronomicznych, parków) i jej legitymowanie;
 2. Skuteczne zabezpieczanie imprez masowych (mecze piłkarskie, festyny, koncerty);
 3. Współdziałanie z klubami sportowymi i klubami kibica w celu eliminowania negatywnych zachowań;
 4. Informowanie placówek oświatowych oraz prawnych opiekunów o naruszeniu przez nieletnich obowiązujących norm prawnych lub zachowań mogących powodować demoralizację lub ich zagrożenie;
 5. Podejmowanie wobec dzieci i młodzieży nie realizujących obowiązku szkolnego i zagrożonych demoralizacją środków profilaktycznych i prawnych;
 6. Prowadzenie systematycznych działań prewencyjno-represyjnych np. “Blokersi”, “Wagarowicz”;

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bieżące aktualizowanie “map przestępczości” wskazujących miejsca publiczne i czas, w których najczęściej dochodzi do przestępstw pospolitych;
 2. Monitorowanie społecznych oczekiwań, co do dyslokacji służb patrolowych w miejscach niebezpiecznych – społeczne mapy zagrożeń;
 3. Tworzenie stref bezpieczeństwa w miejscach publicznych (np. dworce, pasaże handlowe, targowiska itp.) poprzez nasycenie ich służbami patrolowymi;
 4. Zwiększenie ilości pełnionych służb patrolowych poprzez: organizowanie wspólnych patroli prewencyjnych np. patrole piesze, wspólne patrole z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, Straży Ochrony Kolei, organizowanie dodatkowych płatnych służb patrolowych;
 5. Skrócenie czasu reakcji na zdarzenie m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, poprawienie i unowocześnienie wyposażenia technicznego stanowisk kierowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tworzenie systemu dowodzenia z wykorzystaniem rozwiązań na bazie systemów komputerowych, GPS, monitoringu itp.
 6. Uzyskiwanie informacji od społeczeństwa przy wykorzystaniu telefonu zaufania Policji;
 7. Upowszechnianie informacji na temat możliwości kontaktu z dzielnicowym bądź właściwą jednostką Policji;
 8. Prezentacja dzielnicowych społecznościom lokalnym poprzez: publiczną informację w administracjach osiedli, internecie, lokalnych mediach;
 9. Nagradzanie wniosków i inicjatyw społecznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa (nagrody za ujawnianie wandali, przestępców, propozycje rozwiązań);

 

 1. Budowa i rozwijanie systemu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w oparciu o “mapy przestępczości” oraz organizowanie profesjonalnego dozoru umożliwiającego szybkie i skuteczne reagowanie na przestępstwa i wykroczenia;
 2. Rozbudowa stanowiska obsługi monitoringu o nowoczesne urządzenia techniczne podnoszące jego możliwości;
 3. Wykorzystywanie zapisów z monitoringu do typowania i identyfikacji sprawców;

 

 

 1. Określenie miejsc sprzyjających popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 2. Tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych;
 3. Doświetlenie poprzez montaż latarni w wytypowanych miejscach;
 4. Egzekwowanie od właścicieli i administratorów właściwego zabezpieczenia obiektów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami;
 5. Dostosowanie obiektów sportowych i użyteczności publicznej do wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz bezpieczeństwa publicznego;

 

 1. Poprawa jakości obsługi interesantów – ofiar przestępstw; tworzenie pomieszczeń przystosowanych do przesłuchiwania małoletnich świadków oraz ofiar przestępstw i przemocy;
 2. Ścisła współpraca instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy psychologicznej, prawnej oraz finansowej ofiarom przestępstw;

 

 

 

 

 

 

 1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
 2. Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. Upowszechnianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie;
 4. Upowszechnianie procedur postępowanie w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie;
 5. Współdziałanie instytucji i organizacji w zakresie wczesnego rozpoznania i monitorowania zjawisk dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci (np. sprawdzanie stron internetowych, monitorowanie osób skazanych za pedofilię);
 6. Aktywna współpraca instytucji i organizacji pozarządowych podejmujących działania zapobiegające przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej jej ofiarom;
 7. Propagowanie telefonów zaufania (Niebieska Linia, Linia Braterskich Serc, telefon PCPR);
 8. Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób zajmujących się ograniczaniem tego zjawiska;
 9. Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla wsparcia ofiar przemocy w rodzinie;
 10. Współdziałanie wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie w celu oddziaływania na osoby stosujące przemoc;
 11. Wykorzystywanie Punktu Informacji Obywatelskiej;

 

 1. Kontrola podmiotów zajmujących się sprzedażą i podawaniem alkoholu;
 2. Cofanie koncesji na sprzedaż alkoholu wobec podmiotów sprzedających alkohol nieletnim lub naruszających inne przepisy;
 3. Ujawnianie nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków i podejmowanie w takich przypadkach dalszych działań restrykcyjnych wobec osób udzielających dzieciom i młodzieży tych środków;
 4. Leczenie i terapia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych;
 6. Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób zajmujących się problematyką narkomanii i alkoholizmu;

 

 

 

 1. Działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych ukierunkowane na bezpieczne poruszanie się po drodze;
 2. Promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów;
 3. Opracowywanie i kolportaż materiałów profilaktycznych;
 4. Współdziałanie w tym zakresie z lokalnymi mediami;

 

 1. Prowadzenie intensywnych działań zmierzających do wyeliminowania osób nietrzeźwych z ruchu drogowego;
 2. Eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych technicznie pojazdów w szczególności dokonujących przewozu osób – prywatne busy, autobusy ZKM PKS;
 3. Prowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na przekraczanie dopuszczalnej Prędkości jazdy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Utworzenie układu komunikacyjnego i opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych ulic miasta;
 2.  

   

 3. Instalowanie urządzeń technicznych w postaci fotograficznych rejestratorów wykroczeń i wyświetlaczy prędkości na trasie nr 2 i drodze nr 50;
 4. Przystosowanie cykli sygnalizacji świetlnej na wszystkich skrzyżowaniach do aktualnej sytuacji ruchu kołowego z uwzględnieniem ruchu pieszego;
 5. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych;
 6. Usytuowanie przejść dla pieszych w miejscach o możliwie najkrótszym odcinku jezdni do przekraczania;
 7. uspakajanie i spowalnianie ruchu ulicznego szczególnie w rejonach szkół i dużego skupiska ludzi;
 8. Oświetlenie przejść dla pieszych;
 9. Tworzenie “bezpiecznych parkingów”

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Dyrektor MOSiR

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego

Kierownik Referatu Patrolowo – Interwencyjnego

 

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KPP Sochaczew

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

Burmistrz Miasta Sochaczew

 

 

 

 

Dyrektor PCPR w Sochaczewie

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Sekcji Prewencji KP Policji w Sochaczewie

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowia,

Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego

 

 

Dyrektor PCPR

Dyrektor MOSiR

 

Dyrektor PCPR

 

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

 

 

Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP Sochaczew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP

Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

KP Policji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zespół Edukacji,

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

KP Policji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP Policji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta, KP Policji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP Policji, Urząd Miasta Sochaczew,

 

 

 

 

 

 

Dyr. MOSiR

 

 

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,

PCPR,

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP Policji w Sochaczewie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu, Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie, lokalne media, ITD.

 

 

 

KP Policji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmy ochroniarskie, placówki szkolne i oświatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin, placówki szkolne i oświatowe, MOSiR, kluby sportowe, Policja spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Prokuratura, placówki szkolne i oświatowe, Urząd Miasta Sochaczew, kluby sportowe, kluby kibica, MOSiR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żandarmeria Wojskowa, SOK, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin, lokalne media, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Sochaczew, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urzędy Gmin, Stowarzyszenie “Bezpieczny Sochaczew” Policja, banki, firmy ubezpieczeniowe

 

 

Urzędy Gmin, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, MOSiR, firmy ubezpieczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin, Policja, PCPR, placówki szkolne i oświatowe, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) , Policja, placówki szkolne i oświatowe,

MOPS, GOPS-y, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby AA, Poradnia Odwykowa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Sochaczew, Sąd, Prokuratura, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) , placówki szkolne i oświatowe, MOPS, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych., kluby AA, kluby abstynenta, Poradnia Odwykowa,

Placówki szkolne i oświatowe, Policja, Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin,

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Inspekcja Transportu Drogowego,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta w Sochaczewie, Urzędy Gmin, Policja,

 

3. Ocena.

Ocena programu i monitorowanie prowadzone będą poprzez:

 • coroczną ocenę programu podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Sochaczewskiego,
 • analizowanie danych statystycznych dotyczących zagrożeń przestępczością i patologiami w cyklach rocznych,
 • monitorowanie ocen i oczekiwań społecznych m.in. na podstawie badań socjologicznych prowadzonych przez niezależne ośrodki badań publicznych,
 • omawianie realizacji podczas posiedzeń Powiatowych, Miejskich i Gminnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • omawianie realizacji podczas sesji Rady Powiatu, Rady Miasta i Rad Gmin.

 1. Postanowienia końcowe.

Dla właściwej realizacji programu “Bezpieczny powiat sochaczewski” na lata 2007 – 2010 powołuje się Radę Programową w skład, której wchodzą Starosta Sochaczewski, Komendant powiatowy Policji w Sochaczewie, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Sochaczewie i koordynatorzy określonych w programie celów. Zadaniem Rady programowej jest wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz sprawdzenie i monitorowanie sposobu wykonania.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 12:36:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 12:36:13
 • Liczba odsłon: 1317
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459381]

przewiń do góry