Uchwała Nr XX/107/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2032

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)  oraz art. 169 – 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające o ustawę o finansach publicznych.

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej                       i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.      Zaciągania zobowiązań:

a)      związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

 

2.      Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których ,mowa w ust. 1

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XII/62/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

 

Załączniki:

wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf
zbiorczo_przedsiewziecia.pdf
laczne_naklady_finansowe_i_limity_zobowiazan.pdf
limity_wydatkow_na_przedsiewziecia.pdf
objasnienie_wpf.docx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 11:55:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 11:55:53
  • Liczba odsłon: 1566
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460403]

przewiń do góry