Protokół  Nr XIX/ 2012

 

 

z obrad  XIX Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  28 listopada 2012 r. o godz. 1600

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka  Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012;

c)      uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie;

d)     wyboru biegłego  rewidenta dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2012;

e)      uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

5.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2012roku.

6.       Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu od 11.04.2012r. do 28.09.2012r.

7.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XVII/ 2012

 

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

28.11.2012 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 28.11.2012 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Sekretarz  Starostwa                                   Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                   Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                              w/z Paweł Dubielecki

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    w/z  

Powiatowy Lekarz Weterynarii                             Teresa Wojda

Dyrektor PZD                                              Małgorzata Dębowska

Dyrektor PUP                                              Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie             Julia Jakubowska

Dyrektor PZE                                              Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                        Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu               Paweł Masłowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki              Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                           Barbara Bogiel

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej    

ZOZ SP w Sochaczewie                               Barbara Konopacka

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Sławomir Burzyński

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                  Jerzy Szostak                       

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w chwili obecnej w sesji udział bierze 18 Radnych.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XIX sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.

 

Nieobecność na Sesji usprawiedliwił Radny Józef Chocian.

 

Usprawiedliwienie Radnego Józefa Chociana w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad XIX Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad.

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012;

c)      uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie;

d)     wyboru  biegłego  rewidenta dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2012;

e)      uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

5.      Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2012roku.

6.      Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu od 11.04.2012r. do 28.09.2012r.

7.      Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.      Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wnioski i oświadczenia radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 3)     Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Na sesję przybył Radny Szymon Ziółkowski Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak nadmieniła, że omówi zmiany, które Zarząd Powiatu proponuje dokonać w WPF na lata 2012-2032 a mianowicie:

- proponuje się usunąć, z WPF przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” na kwotę 2.100.000zł ze względu na brak możliwości na pozyskanie środków na tę inwestycję. W momencie pojawienia się takich możliwości w każdej chwili można wpisać zadanie do WPF. Ze względu na brak możliwości składania wniosków na rok 2013 na pozyskanie z Unii Europejskiej środków finansowych na inwestycje drogowe – wszystkie zapisane inwestycje drogowe ulegają przesunięciu na okres realizacji 2014-2015.

Zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” otrzymuje nazwę „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie. Urealniona zostaje również wartość zadania na kwotę 1.395.120zł zgodnie z podpisanym arkuszem negocjacyjnym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota ta urealniona będzie po rozstrzygniętym przetargu na to zadanie.

Zgodnie z podjętą Uchwałą intencyjną w WPF na lata 2013-2015 pojawia się nowe zadanie pn. „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – wartość dofinansowania 1.000.000zł rozłożona została na 3 lata tj. 2013- 300.000zł, 2014 – 300.000zł i 2015 – 400.000zł. Źródłem finansowania tego zadania będą dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Omawianych zmian należy dokonać w miesiącu listopadzie, ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa – wykaz przedsięwzięć musi być zgodny z projektem budżetu na 2013 rok i wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2015.

Uaktualniając zapisy w WPF dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych, które muszą być zgodne z wpisami w uchwale budżetowej a więc jednocześnie omówię zmiany w budżecie.

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę 508.038zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 1.799.926zł i zmniejszeniu planu wydatków na sumę 1.291.888zł.

W planie przychodów był plan zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.799.926zł na planowaną realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS RCKU w Sochaczewie. Zadanie to zostało przesunięte na rok 2013 zgodnie z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem, do NFOŚiGW na dofinansowanie.

Na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim o udzielenie z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji na dofinansowanie zadania na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie wprowadza się kwotę 500.000zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3838 W odcinek Iłów-Budy Iłowskie-Młodzieszyn” – I etap tj. Budy Iłowskie-Stare Budy.

W celu urealnienia planu dochodów zmniejsza się dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 241.889zł, które to stanowiły wkład własny do wniosku na termomodernizację ZS RCKU w Sochaczewie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów na kwotę 308.109zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków w związku z podniesieniem składki rentowej 2% - 8.550zł.

- wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 63.316zł.

- opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych z naszego powiatu – 155.979zł.

- składkę za wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie – 835zł.

- w dziale pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 79.429zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych oraz wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników socjalnych (dodatek po 250zł) oraz refundację kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (10.000zł).

W celu prawidłowego zabezpieczenia środków finansowych tam, gdzie brakuje na bieżącą działalność dokonano przesunięć środków między paragrafami jak również działami na wniosek dyrektorów jednostek.

Dokonano również urealnienia planów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych.

 

Na sesję przybył Radny Jerzy Żelichowski. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2012-2032 jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny Dariusz Dobrowolski i skierował pytanie do Pana Starosty i Zarządu. Nadmienił, iż z przedstawianego przez p. Skarbnik projektu uchwały dotyczącym WPF wynika, że „wycinamy w pień”  wszystkie inwestycje planowane ze środków własnych.

Radny Dobrowolski zapytał:

- czy w najbliższych latach Zarząd planuje jakiekolwiek inwestycje drogowe ze środków własnych, które jak wiemy są „piętą achillesową” na naszym terenie czy tylko będziemy czekali na jakieś środki finansowe, na to co uda nam się  pozyskać z zewnątrz i wtedy będziemy takie inwestycje realizować?

- co mamy odpowiadać mieszkańcom? Czy są jakiekolwiek szanse na  najbliższe lata, aby jakąś inwestycję drogową zrealizować ze środków własnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Odpowiedzi udzielił Starosta Tadeusz Koryś. Powiedział, że „to, co p. Skarbnik przedstawiła w WPF na najbliższe lata pokazuje, że na tyle samorząd powiatowy stać na ile zostało przedstawione, aby można było realizować jakąkolwiek poważną inwestycję drogową ze środków własnych. Uważam, że kształt budżetu obecnego i na lata najbliższe pokazuje, że na pewno takich możliwości nie będzie”.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       12 Radnych

" Przeciw"                                                                                            4 Radnych 

" Wstrzymało się"                                 4 Radnych

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 12 głosami „za”, przy 4 głosach„ wstrzymujących się” i 4 głosach „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Skarbnik i poprosiła o uzasadnienie przedstawionego projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawiła proponowane zmiany  podczas omawiania zmian zawartych w poprzednim projekcie uchwały dotyczącym zmian w WPF a obecnie przedstawi dwie autopoprawki Zarządu Powiatu.

Autopoprawka 1 – Zarząd Powiatu proponuje urealnić zapisy po stronie dochodowej i wydatkowej tj. zmniejszenie o kwotę 234 tys.zł po obydwu stronach. Ta kwota po stronie wydatkowej była zapisana, jako poręczenie dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Szpital wywiązał się ze swoich zobowiązań i w związku z powyższym tak jak powiedziałam wcześniej urealniamy nasze plany i mamy tu  tę możliwość, że zdejmujemy po stronie wydatkowej, nie zwiększamy wydatków lecz urealniamy zapisy po stronie dochodowej. W tym przypadku analizując wpływy (odpłatności) od pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie, które są dużo niższe niż zakładano w budżecie na rok 2012 proponuje się tę kwotę po stronie dochodów w DPS zdjąć.   

 

Autopoprawka 2 – Powiat otrzymał dodatkowe środki dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – II edycja w wysokości 21tys.zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń związanych z tą działalnością dla koordynatorów i wszystkich ponoszonych kosztów. Będą zapisane po stronie dochodowej i wydatkowej w odpowiednim dziale pomocy społecznej. Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski powiedział, że ma pytanie odnośnie autopoprawki 1. Nadmienił, iż „kwota 234 tys.zł była zarezerwowana dla szpitala powiatowego a teraz w nagrodę, że szpital wywiązał się ze swoich zobowiązań zabieramy mu 234 tys.zł zamiast uważam zostawić pieniądze w szpitalu, bo nie jest tam sytuacja finansowa „za różowa” i przesuwamy w nagrodę dla DPS-u, który nie wykonał budżetu. Czy tak to można rozumieć?”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Skarbnik w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Pani Skarbnik poinformował, iż kwota 234 tys.zł nie była zarezerwowana dla szpitala, jako wydatki, lecz wynika ona z poręczenia powiatu zobowiązań szpitala. „w sytuacji, kiedy nie mamy realizacji dochodów a tu chodzi o odpłatności pensjonariuszy. „Proszę Państwa. Plan na rok 2012 zakładał, że od 1 stycznia będzie przeniesiona placówka do Młodzieszyna i będzie funkcjonowała w pełnej obsadzie 99 osób razy odpłatność  razy 12 miesięcy. Jak wiemy placówka została przeniesiona od 1 kwietnia a więc jest różnica. Było wówczas 45 pensjonariuszy a planowano 99. Zatem mięliśmy o 50 osób mniejsze odpłatności, po stronie dochodowej. Oczywiście budżet musi być zrównoważony i nie może być takiej sytuacji, że nie zrealizuje dochodów, gdyż mam plan. Wydatki realizujemy, jest koniec roku. Ja rozumiem wypowiedź Pana Radnego, że pieniądze dla szpitala, dlaczego nie pomożemy szpitalowi? Niestety my mamy do zrealizowania nasz budżet. W momencie, kiedy nie zrealizuję dochodów  to na koniec roku zamkniemy się deficytem i Szanowna Rado przed 1 stycznia staniecie przed faktem, że ten deficyt trzeba skądś pokryć”.

 

Radny D. Dobrowolski  podziękował p. Skarbnik za wyjaśnienia i powiedział, iż on w takim układzie zada dwa dodatkowe pytania do Pana Starosty.

1.      Ile powiat środków finansowych z budżetu przeznaczył na wspomożenie szpitala w tym roku 2012 i ewentualnie ile zamierza w roku 2013 wspomóc, aby się budżet szpitala zamknął?

2.      Jakie podjęto „kroki” w DPS w Młodzieszynie od połowy roku, aby zminimalizować wydatki, kiedy wiedziano już, że nie zostanie zrealizowany budżet?

 

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta J. Ciura.  Powiedział, że odpowie na drugie pytanie, krótko. „Myślę, że każdy to rozumie. Dziwię się  Panu Dobrowolskiemu, że jeżeli placówka funkcjonuje od miesiąca maja a nie od stycznia a budżet był planowany od stycznia roku ubiegłego to logiczne jest, że w starej placówce było 45 osób a tu jest przeliczane 99 osób. 

A jakie „kroki”? O tym pisano w internecie, Pan śledzi dokładnie, były spotkania z posłami, były spotkania ze wszystkimi placówkami na Mazowszu, GOPS-ów, MOPS-ów, warszawskich PCPR-ów i powiatowych. Wielkim efektem tego jest osiągnięcie efektu założonego w projekcie. W tej chwili placówka liczy 99 mieszkańców. Czy to jest efekt? Czy naprawdę trzeba się chwalić? To jest ogromne osiągnięcie, dlatego, że w okolicy Warszawy nie ma placówki, która miałaby taką ilość miejsc ilu mieszkańców. Myślę, że w roku przyszłym do DPS-u nie trzeba będzie dopłacać wręcz odwrotnie, gdy się taka tendencja utrzyma. Tutaj jest osiągnięcie ogromne, bo to się rzeczywiście rzadko zdarza, jeśli chodzi o Domy Pomocy Społecznej. A różnicę między styczniem a marcem czy kwietniem proszę sobie przeliczyć. Kwota 2.900zł razy 50 osób razy ilość miesięcy. I tak została nadrobiona ta kwota. Kwota 200tys.zł to jest mała kwota, w ogóle nie ma, o czym mówić.

Jeżeli chodzi o szpital, to zobaczymy, jaka będzie kondycja szpitala. Na dzień dzisiejszy nie wiemy. Jesteśmy umówieni na wtorek z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedziemy z Panem starostą, dyrektorem Szenkiem i mamy swoje założenia tego wyniku. Zobaczymy, co się wydarzy. Na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, że placówka będzie deficytowa. Na pewno naszego szpitala nie zamkniemy i nie przekształcimy”.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski. Zwrócił się do Wicestarosty J. Ciury i powiedział, że „przykro mi, ale wtedy chyba do tej samej szkoły nie uczęszczaliśmy i dlatego może na innych poziomach nadajemy. Ja zadałem konkretne pytania. Było wiadome od kwietnia, że placówka DPS nie zamknie budżetu po stronie dochodów. Pytanie brzmiało – jakie podjęto działania w celu zminimalizowania kosztów? Drugie pytanie brzmiało – jakimi środkami wspomogło starostwo i powiat własną placówkę, szpital powiatowy. Każda złotówka jest w szpitalu potrzebna, czy na zakup sprzętu czy na dodatkowe prace remontowe. Pytanie brzmiało – jakimi środkami w 2012 roku starostwo wspomogło Szpital Powiatowy w Sochaczewie i ewentualnie jakie środki planuje na wspomożenie w 2013 roku.

 

Wicestarosta J. Ciura zwrócił się do Radnego Dobrowolskiego i powiedział, że naprawdę tu wszyscy rozumieją, o co chodzi. To jest takie proste, że nie wiem o co Panu  chodzi.  Dawaliśmy jeść mieszkańcom, nie było problemu.  W związku z tym nie rozumiem, nie rozumiem pytania w ogóle. Jak zmniejszyć koszty? Nie dać jeść, nie ubrać, nie dać lekarstw?  Mamy w kadrze zatrudnienia w naszym Domu, zapraszam... Nie wiem czy jest tu miejsce na roboczą dyskusję na ten temat? Wskaźnik zatrudnienia 0,6, jeżeli Pan wie. Przynajmniej wskaźnik 0,2 zastąpiony jest wolontariuszami. To jest ogromne zmniejszenie kosztów. Zapraszam do mnie albo do DPS-u bezpośrednio, może się Pan więcej dowie, bo naprawdę jest, o czym mówić a zmniejszenie kosztów ma może polegać na tym, że nie damy pielęgniarki, lekarza, obsady, no nie wiem, kogo? No bez przesady. Niech Pan nie szuka tego typu oszczędności w DPS, bo to jest bez sensu po pierwsze a po drugie uważam, iż w sprawie szpitala wyjaśniłem wystarczająco. Jeśli będzie taka potrzeba to będziemy na ten temat dyskutowali. Jeszcze na ten temat jest czas. Zobaczymy, jakie będą prognozy, jeśli chodzi o NFZ w przypadku zapłaty za nadwykonania. Zobaczymy, co się będzie działo w szpitalu. Jak Pan wie i czyta gazety to w całej Polsce sytuacja służby zdrowia jest dosyć trudna. Powoli, spokojnie nasz szpital nie jest zadłużony tak jak inne szpitale. Na dzień dzisiejszy myślę, że dyrektor Szenk obszernie dosyć wypowiada się w Pańskiej gazecie czy tam w Ziemi Sochaczewskiej. Myślę, że wiedzy ma Pan dużo na ten temat. Niewiele mogę dodać do tego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zwróciła się do Radnych i powiedziała „proszę Państwa bez złośliwości, apelowałabym do Państwa czy to nasza gazeta, czy samorządowa, jest też prywatna różnego typu są gazety i każdy może czytać to, co chce z tej gazety”.

 

Radny D. Dobrowolski  zwrócił się do Wicestarosty i powiedział, że nie jest właścicielem gazety i nie jest w jej posiadaniu. Nadmienił, iż jak się wejdzie do szpitala to po lewej stronie jest taka „fajna ściana” i tam są wymienione samorządy, które wspomogły szpital w działaniach statutowych. Ja tylko chciałem usłyszeć, ja nie chciałem słyszeć, co z NFZ, jakie rokowania, jaki budżet, bo o tym będziemy rozmawiali na sesji. Ja zadałem proste pytanie – jakimi środkami, my jako samorząd powiatowy wspomogliśmy naszą placówkę.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       14 Radnych

" Przeciw"                                                                                          ----------------

" Wstrzymało się"                                6 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 14 głosami „za”, 6 głosami  „ wstrzymującymi się" przy braku głosów „przeciwnych” .

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.


Ad. pkt 4c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Pani Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Sekretarz Powiatu Z. Romanowska poinformowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania Starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu, na wniosek Zarządu Powiatu.

Dotychczasowy regulamin i jego zasady funkcjonowania było określone regulaminem organizacyjnym uchwalonym przez Radę Powiatu w Sochaczewie 18 lutego 2011 roku. Od tego czasu regulamin ten stracił swoją aktualność i należało dokonać w nim zmian. Zmiany proponowane przez Zarząd  Powiatu, Wysokiej Radzie dotyczą:

- dodatkowo trzeba wprowadzić dwa stanowiska: etatowego członka zarządu powiatu i specjalisty ds. bhp. W tym przypadku dodam, że nie została zatrudniona nowa osoba (jest to na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy), lecz Pani, która wykonywała zadania z zakresu bhp w Wydziale będzie na ½ etatu wykonywała tę pracę a na drugie ½ etatu będzie wykonywała pracę inspektora w Wydziale.

Natomiast, jeśli chodzi o etatowego członka zarządu to wynikało to ze zmiany statutu powiatu;

- dalsze zmiany dotyczą:

·         nowych zadań nałożonych ustawami m.in. kontrola zarządcza, to również wynikało z kontroli NIK-u, który zobowiązał nas do uzupełnienia stosownych zapisów w regulaminie. Te zadania zostały dopisane specjaliście ds. funduszy;

·         aktualizacji dotychczasowych zadań na podstawie wniosków, które wpłynęły z poszczególnych Wydziałów Starostwa. Tu były wykreślane zadania, te, które nie są już realizowane jak również były dodawane nowe, które wynikają z ustaw. Zmiany zaproponowały takie Wydziały jak: Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki; Komunikacji i Transportu; Głównego Specjalisty ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej; Architektury i Budownictwa; Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Celem ułatwienia korzystania z tego regulaminu jak również zapewnienia jego czytelności zasadnym było zaproponowanie przez Zarząd wersję tekstu jednolitego a nie wprowadzenie zmian do istniejącego regulaminu. Zatem uchylany jest poprzedni regulamin.

Kompetencja do uchwalania należy do Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Sylwestra Lewandowskiego w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej S. Lewandowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie pozytywnie go zaopiniowała w głosowaniu: 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski zapytał:

 1.  co jest to właściwe czy to, że najpierw tworzy się etaty a potem „dorabia się” do tego regulamin organizacyjny czy najpierw tworzy się regulamin organizacyjny i zgodnie z nim zatrudnia się na określone stanowiska.
 2. Radny nadmienił, iż obowiązki sekretarz czy skarbnika są przedstawione w regulaminie przejrzyści, ale dwa stanowiska wicestarosty i etatowego członka zarządu niewiele nam mówią. W obydwu przypadkach są zapisy „kompetencje w zakresie określonym przez Starostę”. Radny zapytał Starostę, jaki to jest zakres obowiązków, być może nie musi to być w regulaminie i pewnie tak jest, ale myślę, że każdy chciałby się dowiedzieć po dwóch latach jak to jest.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż „p. Sekretarz powiedziała, że regulamin przedstawiony jest w całości, jako „nowy” i mnie brakuje tu wskazania szczegółowych elementów, które uległy zmianie. Może na komisjach to było mówione, ale ja nie wiem. Jeśli można przedstawić taką listę to poproszę a na przyszłość prośba, aby to stanowiło załącznik do uzasadnienia wówczas będziemy wiedzieli, na czym te zmiany polegają”.

„Druga rzecz dotyczy kontroli zarządczej – p. Sekretarz powiedziała, że powiązano ten obowiązek ze specjalistą ds. funduszy natomiast w regulaminie powiązane to jest z etatowym członkiem zarządu powiatu.  Proszę o wyjaśnienie tego oraz o przedstawienie w kilku zdaniach, na czym polega ta kontrola zarządcza”. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Sekretarz w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Pani Sekretarz odnośnie kontroli zarządczej poinformowała, iż jakie zadania wykonuje się w kontroli zarządczej  jest trudno wyjaśnić najprostszymi słowami. Nie „czuję się na siłach”. Reguluje to ustawa o finansach publicznych. Są również rozporządzenia, które uszczegóławiają standardy kontroli zarządczej i wymogi przy realizacji tych zadań.

Natomiast, co do zapisów w zdaniach:

- u p. Gaika – etatowego członka zarządu jest zapisane w ten sposób: „w szczególności odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej”. Dlatego taki zapis, gdyż musi to być nadzorowane przez szefa lub w jego imieniu zastępcy szefa jednostki.

- specjalista ds. funduszy ma zapisane: „koordynacja zadań w zakresie organizacji i monitorowania systemu kontroli zarządczej w jednostce”. Sama organizacja kontroli zarządczej wymaga przygotowania określonej ilości dokumentów, przekazania ich do Wydziału, jeśli są to zarządzenia  do akceptacji przez szefa jednostki to do niego, do monitorowania: tu różne kontrole w zakresie czy realizowane są zadania nałożone na Wydziały w Starostwie w zakresie kontroli zarządczej czyli opracowywane są procedury, regulaminy i czy to jest aktualizowane kiedy zmieniane są przepisy.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zaproponowała Radnemu Ziółkowskiemu umówienie się na spotkanie z p. Gaikiem i wspólnie przeanalizujecie, powiedziała. Jest to naprawdę problem zawiły. Proszę mi wierzyć.

 

Radny Sz. Ziółkowski wtrącił, iż nie ma czasu.

 

Przewodnicząca kontynuując powiedziała, że myśli, że Pan znajdzie trochę czasu, aby się spotkać z Panem Radnym.

 

Następnie p. Sekretarz udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego T. Głuchowskiego, czy najpierw etaty czy zmiany w regulaminie?  Domyślam się, że chodzi o etatowego członka zarządu, powiedziała.

Na pewno najpierw musiała być zmiana w statucie. Zmiana w statucie umożliwiała zatrudnienie. Jeśli dzisiaj zmienią się przepisy to nic się nie stanie, gdy zmiany w regulaminie dostosowujące będą zrobione za miesiąc czy dwa. W tym przypadku nie ma sprzeczności i nie było to naruszeniem prawa. Gdyby było zatrudnienie przed zmianą w statucie takim naruszeniem prawa by było.

Natomiast zadania wicestarosty i etatowego członka zarządu są określone w zakresach czynności.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski. Powiedział, iż nie chciałby, aby takie wrażenie powstało, że Radni to praktycznie nie mają żadnej wiedzy na temat wymogów, jakie funkcjonują w samorządach, nie od wczoraj. Ten element jest coraz powszechniej w samorządach realizowany zwłaszcza w tych, które przyjmują systemy zarządzania, jakością. Przyjmuje się, że samorząd, który realizuje wymogi systemu zarządzania, jakością spełnia już te główne kryteria, które są wymagane przy realizowaniu kontroli zarządczej. Natomiast proces ten dotyczy nie tylko samorządu w sensie starostwa, urzędu gminy czy miasta, ale również wszystkich kierowników jednostek w danym samorządzie i mówimy tu o kontroli wewnętrznej jak i zewnętrznej, która musi być realizowana i nadzorowana przez organ, jaki sprawuje bezpośrednio nad tymi wszystkimi jednostkami. W tej jednej części wszyscy dyrektorzy odpowiadają z mocy tej ustawy  ale również odpowiada kierownictwo samorządu. To tak najogólniej mówiąc. Myślę, ż Panu Radnemu nie chodziło o to, aby jakiś referat na temat kontroli zarządczej prezentować.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu i zapytała „oczywiście pytanie Panie radny, tak?

 

Radny Sz. Ziółkowski powiedział, iż „w związku z tym, że usłyszałem opinię p. Sekretarz, z którą się kategorycznie nie zgadzam muszę wypowiedzieć swoją. Moje przekonanie jest takie, że ten regulamin powinien być zmieniony wcześniej. Owszem może statutu nie „złamaliśmy”, ale regulamin bez wątpienia został „złamany”. Powinniście Państwo zmienić statut na tej sesji i regulamin. Może niech zabierze głos w tej sprawie p. mecenas.

Ja nie wiem czy trzeba jednocześnie czy nie, ale jeśli w regulaminie jest coś nieprzewidziane a to się robi tzn., że przepisy regulaminu nie zostały dopełnione. A teraz robimy to „post factum” a tak się w mojej ocenie nie powinno”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski. Nadmienił, iż „zgadza się z przedmówcą, że pewne uporządkowane procedowanie jest faktycznie dla radnych… niż takie przeciąganie w czasie o miesiąc, dwa, trzy, pięć poszczególnych aktów prawnych. Zgadzam się, że w momencie zmiany statutu na najbliższej sesji  czy na tej samej powinien być również zmieniony regulamin i byłoby to przejrzyście”.

 

Na głosy z sali Radny odpowiedział „ja zejdę na ziemię, ponieważ na dzisiejszej sesji okazuje się, że ta „kołderka” pod postacią finanse jest bardzo króciutka, że mizeria budżetowa w powiecie aż „piszczy”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wtrąciła, nie tylko u nas, takie czasy przyszły.

 

Radny Dobrowolski odpowiedział, że „nie tylko u nas, zgadza się całkowicie, takie czasy przyszły, dlatego wszyscy powinniśmy dbać o to, aby te finanse były jak najlepsze, zoptymalizowane, racjonalne itd.”

Radny zapytał „od kiedy Pan Przemysław Gaik  jest zatrudniony jako etatowy członek zarządu. Mam pytanie do Pana  Przemysława Gaika bezpośrednio czy prawdą jest, że w tym samym czasie zatrudniony Pan był na drugim etacie, jeżeli tak to bardzo bym prosił o wskazanie mi godzin, w jakich Pan pracował w  Starostwie i ewentualnie na tym drugim etacie. Jeżeli jest to prawda Oczywiście”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu P. Gaikowi, powiedziała proszę odpowiedzieć to dotyczy Pana.

 

Przewodnicząca zwracając się do Radnego Dobrowolskiego powiedziała, będziemy liczyć godziny, we wszystkich samorządach.

 

Radny P. Gaik  poinformował, iż „w momencie powołania mnie na funkcję etatowego członka zarządu rozwiązałem poprzedni stosunek pracy. Ten stosunek pracy na dzień dzisiejszy nie jest świadczony. W związku, z czym pracuję na jednym etacie, Panie Radny”.

 

Radny D. Dobrowolski zabierając głos z sali zapytał „nie zachodziły na siebie?”

 

Radny P. Gaik  odpowiedział, „formalnie rzecz biorąc przez pewien czas, tak. To wynikało z okresu rozliczenia się z dokumentacji i pobrania odprawy, itd. Natomiast nie zachodziły w formie istotnej i nie wpływały w żaden sposób na czas pracy. Co więcej takie zachodzenie tych etatów miało miejsce przez krótki okres od powołania. Czy zaspokoiłem Pańską ciekawość? Proszę bardzo”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       11 Radnych

" Przeciw"                                                                                            8 Radnych

" Wstrzymało się”                                 1 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 11  głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 1 głosie „ wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wyraziła swoją refleksję, iż fajne były czasy, gdy ktoś mógł pracować tylko na jednym etacie. To było naprawdę zdrowe dla wszystkich, ale to pozostawmy.

 

 

Ad. pkt 4d)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyboru  biegłego  rewidenta dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2012

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście Januszowi Ciurze w celu uzasadnienia przedstawionego projektu uchwały.

 

Wicestarosta Janusz Ciura poinformował, że zgodnie z przepisami organem, który zatwierdza sprawozdanie szpitala jest Rada i w związku z tym Rada wybiera rewidenta zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Z czterech oferentów została wybrana wskazana w projekcie uchwały firma, która ewentualnie zbada finanse szpitala. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż rola Komisji była tu czysto formalna. Informacje, które były przekazane nam przez p. Sekretarz, iż Zarząd przeglądu tych ofert dokonał  pozwoliły Komisji  pozytywnie zaopiniować przedstawiony wybór. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyboru  biegłego

rewidenta dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego ZOZ  Szpitala Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2012 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7 .

 

Ad. pkt 4e)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Zbigniewowi Madejowi w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej  Z. Madej poinformował, iż zgodnie

z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedstawiono Radzie projekt programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Program ten wcześniej został poddany konsultacjom społecznym i wszelkim procedurom zawartym w ustawie, czyli konsultacje poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Starostwa. Wyniki konsultacji również zostały opublikowane na stronie BIP.  Jest to procedura, która zgodnie z dyspozycją ustawy będzie powtarzana, co roku a sprawozdanie z realizacji programu jest przedstawiane Radzie do końca kwietnia przyszłego roku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały, ale nie jednogłośnie, lecz w głosowaniu: 2 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”. W imieniu Komisji chciałbym zaapelować do Zarządu, aby ta skromna kwota, która jest przeznaczona na współpracę z organizacjami wróciła przynajmniej do dotychczasowego poziomu, bo będzie to obszar nadmiernie skorygowany w dół a chyba takich porównywalnych przykładów w budżecie na 2013 rok nie będzie. W związku z tym apel do Zarządu, aby rozważyć jeszcze raz poziom finansowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Te pozytywne głosy wynikały z faktu, że już proces konsultacji był przeprowadzony, jakąś znaczącą część pracy wykonano w tych relacjach i konsultacjach bezpośrednio z organizacjami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.


Głos zabrała Radna A. Ulicka. Radna odniosła się do proponowanego Programu. Wyraziła zadowolenie, że były prowadzone konsultacje, „to jest b. ważne abyśmy to uwzględniali. Część rzeczy jest tu takich, które są w ustawie i one muszą być”.

Zapytała:

 odnośnie Rozdziału III – zasady współpracy - pomocniczość. Jaki to będzie rodzaj pomocy? „Rozumiem, że są tam priorytety, które Państwo będziecie realizować tak wynika z dalszej części. Natomiast brakuje mi w Rozdziale V, gdzie są priorytety, konkretów, dlatego, że tu Radna przytoczyła pkt 2 Rozdziału – „Jako zadania priorytetowe powiatu w roku 2013 określa się zadania z zakresu 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: a) szkolenie specjalistyczne oraz udział w sportowym współzawodnictwie w różnych dyscyplinach” jeżeli będzie taka sytuacja i tu prosiłabym o dopisanie np.: tak jak jest w dalszych punktach, bo później przy weryfikacji tego jak Państwo zaproponowaliście badanie dalszej efektywności itd., bo ja nie widzę możliwości zweryfikowania nawet tego punktu bo na jakiej podstawie. Tutaj tych konkretów brakuje”.

Radna odnośnie Rozdziału IV - podmioty współpracy, przytoczyła pkt 2) zarząd powiatu podejmujący decyzję o priorytetach współpracy z podmiotami programu zapytała – „jak będą weryfikowane te priorytety, na jakiej zasadzie, czy jest jakiś klucz, czy będzie to wynik danego momentu, chwili czy tego, co uda się zrealizować?”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej  Z. Madej poinformował, że „projekt Programu jest dość „szeroki”. Są wymienione różne zadania i chodzi o to, aby nie „zamykać drogi” Zarządowi. Potem pytamy dyrektorów Wydziałów, PCPR czy POIK-u, jakie oni chcieliby zlecić zadania organizacjom pożytku publicznego a następnie Zarząd weryfikuje te potrzeby i na tej podstawie wyznacza, co roku, jakieś inne działania. One są różne.

Jeżeli chodzi o pomocniczość to nie tylko chodzi o finansową pomoc, ale i w innych sytuacjach. Czasami organizacje proszą aby ich wspomóc w wynajęciu sali czy  organizują różne szkolenia, w których  my bierzemy udział”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy odnośnie projektu uchwały.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       14 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                 6 Radnych

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 14  głosami „za”, 6 głosami „ wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych” .

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8 .

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 10 min. przerwę od godz. 1720  do  godz. 1730.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 5            Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2012roku

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż radni otrzymali obszerną Informację przygotowaną przez dyrektora PUP

 

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2012 roku i materiały z tym związane w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy p. Krzysztofowi Wasilewskiemu w celu przedstawienia Informacji.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy K. Wasilewski nadmienił, iż „rzeczywiście materiały są obszerne, jeden z nich dotyczy I półrocza a mamy miesiąc listopad, zatem w wypowiedzi będę skupiał się na trochę innych sprawach”.

„Na koniec czerwca br. gdybyśmy porównywali tak analogicznie do roku ubiegłego to bezrobocie wzrosło w całym kraju a w naszym powiecie  o 0,5%. Wprawdzie wzrosło, ale nie jest to duży wzrost w porównaniu do innych obszarów naszego kraju. To, co zawsze powtarzam powiat sochaczewski leży w pobliżu Warszawy i to ma największy wpływ na to, jaki jest poziom bezrobocia w naszym powiecie. Jeżeli porównamy bezrobocie w powiecie szydłowieckim na terenie naszego województwa, które wynosi ponad 40% to możemy powiedzieć, że nie jest tak źle, chociaż nie jest dobrze. Bezrobocie mamy wpisane jakby w całą tę sytuację i myślę, że ono się będzie jeszcze zwiększało, na koniec października było o 01% wyższe niż na koniec czerwca br. W miesiącach październik, listopad bezrobocie na ogół wzrasta ok. 1-2%, choć jest nie duże, gdyż pomogły w tym środki, jakie udało się dodatkowo pozyskać w miesiącach sierpień, wrzesień i październik. Te dodatkowe środki z funduszu pracy otrzymaliśmy w wyniku złożonych 3 wniosków. Otrzymaliśmy do tej pory ok. 400tys.zł. Środki wykazane za I półrocze to 2.300.000 zł z funduszu pracy, 1.200.000zł z EFS oraz 150.000zł z PFRON-u. Jeśli uda nam się zrealizować wszystkie zamierzenia oprócz tych 400tys.zł to kwota ta wzrośnie do ok. pół miliona złotych. To spowodowało, że w październiku liczba osób (bezrobotnych) zarejestrowanych w Urzędzie  trochę się zmniejszyła co nie znaczy, że nie będzie tendencji wzrostowej tak jak w innych regionach naszego kraju.

W I półroczu udało nam się zakończyć realizację projektu Centrum Aktywizacji Zawodowej, na który Państwo wyrazili zgodę w październiku 2011 roku. Na podstawie tej zgody wystąpiłem o środki do Ministerstwa Pracy i je otrzymałem. Te środki można było pozyskać w latach 2009, 2010 i 2011 już w tym roku takich środków nie będzie, zapis ustawowy obowiązywał w tych latach. Zatem wystąpienie o środki i ich pozyskanie było na „ostatnią chwilę”, ale się udało. Zgodnie z tym projektem wykonaliśmy szereg prac w budynku Urzędu, oprócz tego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została przeniesiona w inne miejsce i ta praca została wykonana b. dobrze. Urząd Pracy i Poradnia mają teraz b. dobre warunki lokalowe. Prace te były wykonywane w bardzo dużym tempie, był tu przeprowadzany przetarg, prace budowlane i zakup sprzętu  w tym komputerowego oraz mebli. Całe piętro Urzędu zostało wyposażone z tych pozyskanych środków. Co to dało? Wreszcie osiągnęliśmy standardy. Wprowadzone zostały kilka lat temu i każda kontrola, jaka była w Urzędzie Pracy zaczynała od tego, że te standardy są niewypełniane. Jeśli chodzi o ilość osób zatrudnionych to mieściliśmy się w standardach, ale warunki obsługi ludzi i warunki pracy doradców i pośredników niestety nie były spełniane. Dopiero po realizacji tego projektu osiągnęliśmy odpowiednie warunki dla ludzi, którzy przychodzą do urzędu i dla pracowników. W pokoju jest jeden doradca a przedtem było trzech a jak obsługiwano trzech bezrobotnych to trudno było rozmawiać z ludźmi w obecności innych osób. Te warunki zostały spełnione, kontrola, która odbyła się w kwietniu br. zakończyła się protokołem, który otrzymał p. Starosta i w protokole było zdanie stwierdzające, że Starostwo wywiązało się z realizacji zapisu ustawowego, iż cel został wykonany.

Inna miła sprawa to oprócz rozliczenia się z tego projektu mieliśmy też badania na zlecenie  Ministerstwa Pracy, gdzie wszystkie CAZ-y w Polsce były w pierwszym  półroczu badane i po tych badaniach Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zajął trzecie miejsce. Mam satysfakcję, że to, co zostało zrobione dobrze zostało ocenione, choć trochę jestem zaskoczony, bo wszystko robiliśmy w ostatniej chwili, ale najważniejsze, że dobrze się to zakończyło”.

Dyrektor K. Wasilewski poprosił o ewentualne pytania.

  
Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy są pytania odnośnie Informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała dyrektorowi PUP za przygotowanie merytorycznych materiałów. Pogratulowała i życzyła dalszych sukcesów.

 

 

Ad. pkt 6            Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu od 11.04.2012r. do 28.09.2012r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Panu Staroście Tadeuszowi Korysiowi.

 

Pan Starosta T. Koryś poinformował, iż  Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu z trzech kolejnych sesji została przedstawiona Radzie na piśmie. Uchwały zostały zrealizowane przez Zarząd. Jeśli są pytania odnośnie tej Informacji, to proszę.

 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu od 11.04.2012r. do 28.09.2012r. w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy są pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości Informację Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu  za okres od kwietnia do września 2012 roku.

 

 

Ad. pkt 7        Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Panu Staroście Tadeuszowi Korysiowi w celu przedstawienia Informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie powiatowym przedstawiam Wysokiej Radzie informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych w 2012 roku.

 1. Oświadczenia majątkowe złożyło 61 osób zobowiązanych tj. dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, skarbnik i sekretarz powiatu, dyrektorzy Wydziałów Starostwa i osoby podpisujące decyzje w imieniu Starosty.
 2. Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2011 roku. Nowo zatrudnieni pracownicy zobowiązani złożyć oświadczenia w ciągu 30 dni od zatrudnienia oraz pracownicy odchodzący z pracy również złożyli oświadczenia.
 3. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości w ich wypełnianiu.
 4. W dniu 31 października br. wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie z informacją o wynikach przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostę Sochaczewskiego. W analizowanych oświadczeniach nie stwierdzono przypadków, w których w zaistniałym stanie faktycznym, zachodzi podejrzenie, iż osoba składająca oświadczenie podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę.
 5. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiła konieczność podjęcia działań wskazanych w ustawie tj. rozwiązania umowy o pracę lub odwołania pracowników.
 6. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu i pracowników zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania do przedstawionej Informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 8            Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska powiedziała, że „zgodnie z art. 25c ust 12 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, Przewodniczący Rady Powiatu do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych, co w dniu dzisiejszym czynię.

-          Oświadczenia majątkowe złożyło 20 radnych tj. wszyscy Radni zobowiązani do złożenia oświadczeń Przewodniczącemu Rady do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

-          Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała istotnych nieprawidłowości w ich wypełnieniu.

-           Oświadczenia majątkowe zostały przekazane Staroście Sochaczewskiemu celem publikacji w BIP i Urzędowi Skarbowemu w Sochaczewie celem kontroli.

 

- Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Starosty Powiatu i Przewodniczącej Rady Powiatu, które odczytam.

Na podstawie art. 25c ust 12 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, przedstawiam wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2011 rok.

1.Starosta Pan Tadeusz Koryś złożył oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia – bez uwag.

2. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Halina Pędziejewska złożyła oświadczenie w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia – bez uwag.

Z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego podpisał dyrektor Biura Ochrony.

 

- Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego w Sochaczewie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Radnych i pracowników Starostwa zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady nie był zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w ustawie, ale są pewne nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych za 2011 rok złożonych przez Państwa,  przez poszczególne osoby. Wzorem roku ubiegłego przekażemy Państwu, każdemu z osobna, do kogo skierowane są uwagi odnośnie nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu.

Zainteresowani Radni otrzymali na piśmie uwagi Urzędu Skarbowego w Sochaczewie odnośnie swoich oświadczeń.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy Radni mają jakieś pytania do przedstawionej informacji.

 

Głosów i pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 9        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 11.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

 

Następnie Starosta poprosił o pytania odnośnie przedstawionych informacji.

 

Radna J. Popiołek zapytała odnośnie pkt 16 Informacji:

- na jakiej podstawie zachodzi konieczność przekształcenia Domu Dziecka w Giżycach w jednostkę organizacyjną Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych?

-  na czym będzie polegała praca tego Centrum i jakie będzie skupiała placówki?

 

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta J. Ciura. Poinformował, iż „zgodnie z ustawą placówka Domu Dziecka nie może istnieć w większej liczbie dzieci niż 30. Aby nie likwidować placówki zostanie ona podzielona na dwie części. W jednej z nich (w głównym budynku) będzie 30 dzieci a w drugim (w tym do przysposobienia dzieci starszych) będzie 14 dzieci. Administracja będzie ta sama. Praktycznie nic się w Domu nie zmieni, dyrekcja będzie jedna tylko nazwa się zmieni zgodnie z ustawą. Nic nie wymyślamy. Dąży się do tego, aby Domy Dziecka zlikwidować, to również miało miejsce 5-6 lat temu, gdy „szło się” w kierunku rodzin zastępczych teraz wraca się do tego. My na razie proponujemy utworzenie Centrum. Chcemy utrzymać tyle dzieci ile ich jest, potrzeby są duże. Na dzień dzisiejszy to wszystko a do tematu wrócimy w swoim czasie”.

 

Radny J. Żelichowski zapytał odnośnie pkt 3 Informacji, który mówi o zamiarze przystąpienia do procedury sprzedaży mienia powiatowego w drodze rokowań. Mam nadzieję, że to nie będzie taka forma jak jeden z samorządów próbuje swoje mienie sprzedać obniżając w drodze rokowań cenę o 50%. Ja myślę, że Zarząd takich zamiarów nie ma, ale mimo wszystko proszę o informację, bo zdaję sobie sprawę, że utrzymywanie obiektów, które nie spełniają żadnej funkcji, kosztuje. Mimo wszystko to nie jest argument, żeby się za wszelką cenę pozbywać takiego mienia, gdyż ono za jakiś czas być może będzie przedmiotem procedury sprzedaży i może nawet pozwoli zrekompensować koszty, które teraz przychodzi ponosić. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwy temat, ale też wydaje mi się, że za wszelką cenę pozbywanie się mienia też nie może mieć miejsca.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski odnośnie pkt 3 Informacji zapytał o aktualizację operatu szacunkowego. Nadmienił, iż  jeżeli został zaktualizowany operat to rozumie, iż zostało dokonane nowe szacowanie wartości  tych nieruchomości. Zapytał o ile przeszacowano te nieruchomości.

Drugie pytanie Radny zadał odnośnie pkt 8,9 i 10 Informacji.

- Punkt 8 – „mamy tu do czynienia z wnioskiem o przebudowę skrzyżowania ulic: Kościńskiego, Inżynierskiej, 15-Sierpnia i Boryszewskiej. Dwie z nich są nasze powiatowe, jedna wojewódzka a jedna gminy-miasto Sochaczew. Radny zapytał, na czym miałaby polegać pomoc merytoryczna? Rozumiem, że pomoc merytoryczna nie na niewiele się przyda, jeżeli potrzebne są środki finansowe, aby ten punkt miasta przebudować, podkreślam są tam dwie drogi powiatowe”.

Odnośnie, pkt 9 – Radny powiedział, że „rozumiem, iż chcemy się pozbyć drogi, aby wójt sobie z nią sam radził. Czyli kolejne pytanie z serii, co ze środkami na drogi?  Radny zapytał czy sposobem na remonty i modernizację dróg powiatowych jest pozbycie się problemu?”

- odnośnie pkt 10 – Radny poprosił, że „chcę poznać te odpowiedzi i w którym kierunku one szły?”

 

Odpowiedzi na pytania udzielił dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz.

Odnośnie pkt 3 – „została wykonana aktualizacja wartości tych nieruchomości, ponieważ zgodnie z prawem cena ustalona przez rzeczoznawcę, jeżeli nie zachodzą jakieś istotne zmiany jest aktualna przez rok czasu. Przez ten okres możemy posługiwać się tą ceną, jeśli ogłaszamy przetargi. W tym roku na rynku nieruchomości mamy dość dużą zmianę, bo jest zastój. Proszę się nie martwić to nie zostało zaktualizowane b. nisko. Zespół Szkół Specjalnych jest oszacowany na kwotę 1.100.000zł, czyli niecałe 100.000zł jest zaktualizowana wartość tej nieruchomości.

Wartość Domu Pomocy Społecznej wynosi 2.300.000zł i jest tu obniżka 200.000zł. Natomiast obawy, że Zarząd ma zamiary sprzedać tanio te nieruchomości to powiem Państwu, że Zarząd przy sprzedaży DPS przy ul. Gawłowskiej, ponieważ jest to obiekt zabytkowy mógł w swoim ogłoszeniu od razu zastosować, bez zgody Rady, bonifikatę 50%.  Zarząd jednak stoi na stanowisku, że nie skorzysta z tego uprawnienia dążąc do uzyskania jak najwyższej kwoty. Przypominam, że już odbyło się kilka przetargów na sprzedaż tych nieruchomości, jest to robione zgodnie z procedurą, były przetargi nieograniczone, gdzie potencjalny nabywca po przedstawieniu mu ceny w ogłoszeniu, jeżeli chce nabyć tę nieruchomość to musi zapłacić tę cenę plus jedno minimalne postąpienie, bo w innym przypadku przetarg się unieważnia. Niestety w tych wszystkich procedurach nie było ani jednego chętnego na zakup tej nieruchomości. Można domniemywać, że oszacowanie wartości tej nieruchomości było zbyt wysokie. Dlatego też było to przyczyną do aktualizacji wartości nieruchomości. Przetarg jest ogłoszony, rokowania do 7 grudnia br. Jeżeli pojawią się potencjalni nabywcy mogą złożyć ofertę natomiast otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia br. jak również w tym terminie trzeba wpłacić zaliczkę. Zobaczymy jak to się rozstrzygnie? Obawy, że Zarząd chce za zbyt  niską cenę sprzedać to przedstawiłem, iż Zarząd nie zastosował tego przepisu z ustawy o gospodarce nieruchomościami obniżając cenę o 50%”.  

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu dyrektorowi PZD p. M. Dębowskiej w celu udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie dróg.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnego D. Dobrowolskiego i powiedziała, że Pan wie, w jakim samorządzie funkcjonuje, że jest to Starostwo, które nie ma dochodów i środków własnych. Musi pozyskiwać środki, aby cokolwiek móc w powiecie sochaczewskim zrobić. Myślę, że o tym Pan pamięta, ale tak wracając, jakby był Pan w innym samorządzie niż naszym. Proszę o tym pamiętać.

 

Dyrektor PZD M. Dębowska odpowiedziała:

- odnośnie punktu 8 – „skrzyżowanie ulic: Kościńskiego, Inżynierskiej, 15-Sierpnia i Boryszewskiej jego zarządcą są drogi wojewódzkie. W myśl ustawy o drogach publicznych to drogi wojewódzkie odpowiadają za przebudowy, remonty, modernizacje i utrzymanie tego skrzyżowania. Może być taka sytuacja, że inny zarządca drogi wyraża chęć przebudowy takiego skrzyżowania wówczas on finansuje i przebudowuje to skrzyżowanie bądź zmienia organizację ruchu. W związku z tym, że na skrzyżowaniu tym krzyżują się dwie drogi powiatowe, będzie na pewno przedstawiany do akceptacji projekt budowlany my będziemy konsultować projekt budowlany w zakresie włączeń ulic powiatowych w to skrzyżowanie, będzie projekt organizacji ruchu, nad którym będzie pracował organ zarządzający ruchem czyli Wydział Komunikacji  naszego Starostwa. Tak sobie wyobrażamy pomoc merytoryczną. Powiat na dzień dzisiejszy nie dysponuje środkami na dofinansowanie realizacji tej inwestycji”.

 

- odnośnie pkt 9 – „droga gminna przebiega przez teren gm. Rybno i Iłów. Ta droga w dalszej części przebiega przez teren powiatu łowickiego. Jest ona drogą gminną. Odcinek, o którym mowa jest na działkach Starostwa Powiatowego. Nie jest to droga kategorii powiatowej. Na dzień dzisiejszy jest ona drogą  wewnętrzną.  Ponieważ leży ona w ciągu dróg gminnych zasadnym byłoby, aby Rada Gminy Rybno podjęła uchwałę i zaliczyła ją do kategorii dróg gminnych, dlatego, że droga ta nigdy nie została zaliczona do kategorii dróg gminnych. W momencie, kiedy drogi były w 2000 roku zaliczane do kategorii dróg powiatowych to był rozsyłany do wójtów gmin przebieg dróg powiatowych. Wójt Gminy w Iłowie miał zastrzeżenia a Wójt Gminy w Rybnie nie miał zastrzeżeń. Droga powiatowa krzyżuje się z tym odcinkiem drogi, o którym mowa, ale nie ma kategorii drogi powiatowej. Trwają rozmowy z Wójtem. Mamy nadzieję, że Pan Wójt przychyli się do naszej propozycji i przejmie tę drogę. Jest to droga dojazdowa do pól i obsługuje gospodarstwa rolne na tym odcinku. Natomiast my mamy swoją drogę powiatową, przy reformie administracyjnej drogi wojewódzkie stały się na mocy ustawy drogami powiatowymi. Właśnie ta droga nigdy nie była drogą wojewódzką i nie było podstaw do zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych, był to zresztą krótki odcinek. Nie wiem czy wyczerpująco wyjaśniłam?” 

 

- odnośnie punktu 10 – „pisma dotyczyły na pewno inwestycji, o które wnioskowali  mieszkańcy. O ile sobie przypominam to chodziło o drogę:

- Iłów-Młodzieszyn, odpowiedzieliśmy, że I etap został zrealizowany w tym roku, jeśli pojawią się środki to będzie to kontynuowane.

- droga w gm. Nowa Sucha – Mizerka – Okopy, tu podobna sytuacja na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy będzie budowana czy nie.

- droga Kiernozia – Wszeliwy.

Nie pamiętam, jakie to były jeszcze drogi. Mogę się przygotować na następną sesję”.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała czy są dalsze pytania.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski.

Odnośnie pkt 3 powiedział, iż „miałem takie same obawy jak Radny Żelichowski, iż może to zostać zmarnowane a dlaczego? Otóż dwie kadencje wstecz też miała być sprzedaż DPS-u i wtedy jeszcze w kompetencji Rady leżało ustalenie bonifikaty. Wówczas Zarząd wystąpił do Rady o udzielenie 50% bonifikaty na DPS. Pani Przewodnicząca pewnie to pamięta. Nie było wtedy żadnego rozwiązania, co zrobić z mieszkańcami DPS-u i mieszkającymi obok niego. Dobrze się stało, że nie sprzedaliśmy DPS-u, bo nie wiem, co by się stało. Podejrzewam, że dzisiaj nie mięlibyśmy tego pięknego DPS-u w Młodzieszynie”.

Radny odnośnie punktu 13 zapytał  „co to za dodatkowe roboty. Jaki kosztorys i mam nadzieję, iż to roboty, które w trakcie wyszły a których nie można było przewidzieć przy ogłaszaniu przetargu?.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Dyrektor S. Grefkowicz powiedział, iż obecnie dach na budynku MOW w Załuskowie, świetlicy i łącznika został już wykonany. Komisja go odebrała, prace są dokończone.

Jeśli chodzi o prace dodatkowe to „oczywiście niektórych prac nie można było przewidzieć. W momencie rozebrania dachu okazało się, że przewody medialne i zasilające, które biegły po stropie tego budynku nie były w żadnych „korytkach”, chyba były robione bez żadnej dokumentacji, gdyż były poprzecinane i łączone od tak „ręką pracownika gospodarczego”, była, więc groźba zwarcia instalacji lub pojawienia się innego niebezpieczeństwa. Dlatego zostało zlecone firmie wykonanie nowych zasileń medialnych. Następnym elementem, którego nie można było przewidzieć, gdyż tam był stropodach wykonany z płyt komórkowych a te należało zdjąć, bo była zmiana konstrukcji tego dachu, kominy były osadzone na tych płytach komórkowych. Kominy wentylacyjne źle wykonane, niedziałające wentylatory, niespełniające swojej roli to właśnie prace konieczne do wykonania od nowa a trudne do przewidzenia.  Kolejna sprawa dotyczy przecieków na dachu podczas remontu dachu. Prace dodatkowe na wskutek tego to wykonanie nowej warstwy izolacji. Było robione również dużo więcej dodatkowych prac, na których uznanie, jako dodatkowe Zarząd się nie zgodził. Jeśli chodzi o szczegóły to zapraszam do siebie i wyjaśnię. Koszt robót dodatkowych to kwota ok. 65.000zł zgodnie ze sprawdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego kosztorysem”.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek. Odnośnie punktu 9 Informacji nadmienił, iż „droga ta jest wewnętrzna, ale wcześniej była drogą wojewódzką potem z drogi wojewódzkiej stała się drogą gminną  a tera jest wewnętrzną a obecnie to jest już jak dróżka i tak naprawdę nie da się przejechać rowerem, jest b. ciężko. Chcę powiedzieć tak, to jest prawdą, że gmina nie zgłosiła żadnych uwag, jest to traktowane, iż jest to droga gminna. Gmina Iłów przejęła ¾ części drogi, gmina Rybno nie przejęła a tak naprawdę pierwszy raz wójt, gm. Iłów wyrównał tę drogę do samego końca, innym razem wyrównał tę drogę wójt z gminy Rybno a teraz nie chce jej równać ani wójt gm. Iłów ani z gm. Rybno, ponieważ jest to droga Starostwa Powiatowego. Twierdzi, że kto jest właścicielem ten powinien tę drogę równać, odśnieżać i ją udrożnić. Myślę, że pod tym względem trudno z nim dyskutować, bo rzeczywiście tak to jest. Ostatnio, p. wójt ze mną rozmawiał i mówi, że on nie przejmie tej drogi, dlatego, iż ta droga spełnia funkcję drogi powiatowej. Po pierwsze łączy dwie drogi powiatowe, po drugie łączy trzy gminy: gm. Iłów, gm. Rybno i gm. Kiernozia w powiecie łowickim. W moim pojęciu nasiliło się to ze strony mieszkańców wtedy, kiedy wójt gm. Iłów z jednej strony zaczął robić asfalt a z drugiej strony jest to naprawdę dróżka. Mieszkańcy widząc, jaka jest sytuacja zwracają się z prośbą, aby ten stan drogi uregulować. Moja prośba w imieniu mieszkańców jest taka, aby poczynić wszelkie starania żeby uzyskać konsensus z gm. Rybno by ta droga w całym ciągu była drogą gminną. Jeżeli się to nie uda to Panie Starosto niestety nie ma wyjścia, musi to Pan równać i odśnieżać. Jakiś porządek być musi. Co prawda nie ma tam rzeszy mieszkańców, nie wiadomo ile, ale ileś tych ludzi jest i mają prawo przychodzić. Ja sobie nie wyobrażam, aby w XXI wieku była droga, którą się nikt nie zajmuje”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski.

Odnośnie pkt 7 nadmienił, iż rozumie, że „po części jest to pokłosie mojej interpelacji z jednej z poprzednich sesji i zapytał czy ten przegląd stanu technicznego to był wizualny czy wiąże się z tym jakiś dokument wykonany przez rzeczoznawcę, za którym to dokumentem szłyby jakieś konkrety. To pierwsze pytanie w tej kwestii. A drugie takie konkretne być może jest w tym odpisie, który istnieje odpowiedź na to, czy Zarząd zamierza zabezpieczyć to przed tym największym uniedogodnieniem, jakie istnieje, czyli przed zalewaniem przez deszcz i wodę?

Odnośnie pkt 13 – instalacja elektryczna nie była uzgodniona, wentylatory nie, kominy nie to tak jakby Panie dyrektorze wycena tego remontu była realizowana li tylko z zewnątrz, przez ogląd zewnętrzny. Czy nikt tam nie wchodził  czy tam nie można się było dostać? Pytanie moje jest takie, kto robił wycenę tych napraw i inwentaryzację przed wykonaniem tego zadania? Czy wiąże się z tym jakaś odpowiedzialność, bo w moim odczuciu gdyby to było robione dobrze to powinny być wszystkie te elementy, które wchodzą w skład robót dodatkowych uwzględnione?.

Odnośnie punktu 17. „Rozumiem, że jest wycena ubezpieczyciela, jest wycena naszego rzeczoznawcy one są rozbieżne i tu jest napisane, że zostaną przekazane do brokera. Chciałem się dowiedzieć czy to jest konieczność, na jakich zasadach i czy to kosztuje powiat. Czy niewystarczyłoby, że negocjacje prowadziłby rzeczoznawca lub przedstawiciel Zarządu w tej kwestii? Tak na pierwszy rzut wydaje mi się to zbyteczne.

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu udzielenia odpowiedzi. 

 

Dyrektor S. Grefkowicz odpowiedział:

- kosztorys robiła firma, która wykonuje dachy na budynku MOW w Załuskowie, ale na tej inwestycji jest zatrudniony również inspektor nadzoru budowlanego z branży budowlanej i on te kosztorysy sprawdza zgodnie z ustawą i procedurami, jakie obowiązują. Kosztorysy były wykonywane w oparciu o stawki, które były przedstawione w przetargu, czyli odpowiednie stawki roboczogodziny i narzutów.

- pkt 17 dotyczył szkód po zalaniu budynków MOW w Załuskowie i ZS RCKU w Sochaczewie. Na poprzedniej sesji odnosiłem się do tego tematu, ale Pan Radny akurat wyszedł. Powiem to jeszcze raz. Szkoda została zgłoszona, ubezpieczenie naszego majątku odbywa się za pośrednictwem brokera i on organizuje przetarg, zbiera oferty i wybiera najlepszą a następnie przedstawia ją Zarządowi, który ją przyjmuje bądź nie. Tutaj została przyjęta. Praca brokera nie kończy się tylko na zebraniu ofert i przedstawieniu Zarządowi, ale jeżeli nastąpią jakieś przypadki gdzie ponieśliśmy szkodę to broker wkracza i wykonuje swoją pracę. Kiedy nastąpiło zalanie został sporządzony protokół, następnego dnia szkoda została zgłoszona do brokera. Niektóre działania podejmuje broker, został wezwany wykonawca i ustalono, że ubezpieczenie będzie wypłacone z ubezpieczenia wykonawcy. Takie zgłoszenie do Towarzystwa wykonawcy zostało wykonane. Dalsza procedura wygląda następująco, przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego szacuje szkody i wykonuje kosztorys tych szkód. Przedstawiciel Towarzystwa był w ZS RCKU w Sochaczewie i w MOW w Załuskowie sporządził dokumentację. Nie posiadamy jeszcze od Towarzystwa informacji, jaka jest wartość i które elementy zostały uznane przez nie a które nie. Głównie nam chodzi o informację, jaka jest wartość tych szkód. Mięliśmy podobny przypadek 5 lat temu podczas remontu budynku ZS CKP w Sochaczewie, gdzie doszło do zalania pomieszczeń. Nauczeni doświadczeniem jak towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą  i próbują realizować wypłatę odszkodowania, wtedy nie mięliśmy takich doświadczeń ale zleciliśmy wykonanie kosztorysów, szacowanie przez nasze służby czy inspektorów nadzoru budowlanego i taką dokumentację w momencie przedstawienia oferty przez Towarzystwo mięliśmy. Niestety rozbieżność cen była b. duża. Nie zgodziliśmy się na wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w takiej wysokości, jaką nam zaproponowali. Były negocjacje uzyskaliśmy naprawdę odszkodowanie, w którym różnica była ogromna. Nauczeni tym doświadczeniem chcąc się zabezpieczyć i mieć argumenty w rozmowie z Towarzystwem również szacujemy przez nas.  W momencie, kiedy otrzymamy informację od Towarzystwa będą negocjacje odnośnie wielkości odszkodowania.

Usługa brokerska jest nieodpłatna.

 

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura,  poinformował, iż zgodnie z zapisem w Informacji z prac Zarządu nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży, niebawem zostanie wyceniona dlatego, że nie opłaca się tego remontować. Jest to budynek w stanie nieciekawym.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do starosty i powiedział, że stara się jak najprościej formułować pytania. Odnośnie pkt 7 były sformułowane jednoznacznie. „Czy istnieje dokument z przeglądu technicznego czy tylko Państwo pojechaliście, obejrzeliście to i podjęliście decyzję, iż to się nie nadaje  i czy będziemy coś z tym robili?”

Drugie pytanie – „czy będzie to zabezpieczone przed wodą, proszę odpowiedzieć czy Zarząd zdecydował się zabezpieczyć to czy nie. Niech leje na to dalej, niech gnije aż się samo rozleci. Tak jak widać przy sprzedaży nieruchomości to one się nie sprzedają. Trzeba się liczyć z tym, że to tak z roku na rok, najpierw się zawali dach później ściany a Wy Państwo nic z tym nie będziecie robić”. Radny poprosił o odpowiedź.

Odnośnie punktu 13 – „ja nie pytałem, kto robił wycenę tych wentylatorów, kominów, instalacji, o to jak odkryliście, że tego nie ma. Pytałem, kto robił wycenę i kosztorys tej inwestycji przed przetargiem?  Chyba nie robił tego wykonawca, bo nie wiadomo było, kto będzie wykonywał. Czy robił to wykonawca a potem wygrał przetarg, mam tak rozumieć, iż tak było? Proszę mi odpowiedzieć, kto robił projekt tej modernizacji i jej wycenę przed rozstrzygnięciem przetargu?”.

 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż nie słuchamy się nawzajem i dlatego tak jest, że nie dociera Pan do informacji.

 

Dyrektor S. Grefkowicz wyjaśnił, iż mówił, że dokumentację projektową jak i kosztorys robiła firma, która wykonywała dokumentację projektową, nazwy firmy w tej chwili nie pamiętam. Jeżeli Pan chce to Panu ją podam, ale obecnie nie pamiętam. Powiedziałem, że kosztorysy robót dodatkowych robił wykonawca ale kosztorysy wyjściowe  robiła jedna firma, która się tym zajmowała przed  przetargiem wyłonienia wykonawcy.    

Na pytanie, kto wyceniał roboty dodatkowe też Panu odpowiedziałem, może Pan nie zauważył a może Panu to umknęło, robił to wykonawca na podstawie danych dokosztorysowania, które przedstawił w ofercie podstawowej.  

Na pytanie odnośnie punktu 7 Informacji – nadmienił, iż w budynku WTZ byliśmy i była tam też Komisja Rozwoju … Następnie dyrektor wyjaśnił, iż „w poprzednim okresie budynek WTZ decyzją Wojewody Mazowieckiego na wniosek Powiatu Sochaczewskiego został przekazany na cele związane z ochroną zdrowia i na rehabilitację. Ten budynek przez pewien czas, gdy nie były zagospodarowane wszystkie pomieszczenia był wydzierżawiony Stowarzyszeniu „Aga”, które prowadziło tam działalność z dziećmi niepełnosprawnymi. Stowarzyszenie znalazło sobie nową siedzibę. Ten budynek to jest część całości zespołu budynków Zakładu Włókien Chemicznych. Tam nie należy wydawać pieniędzy i robić ekspertyzy, gdyż my wiemy, co tam jest źle. Instalacje wodno-kanalizacyjne są połączone z budynkami, które nie są nasze, gdzie nie mamy wejścia, aby udrożnić np. system kanalizacyjny. Aby to zrobić należy wejść na teren budynków byłego  Zakładu Włókien Chemicznych a tego nie możemy zrobić. Jeżeli zrobimy jakieś prace na swoim odcinku to będzie to sztuka dla sztuki, gdyż żadnego efektu nie uzyskamy a wydamy pieniądze. Stan budynku jest taki jak widzieliśmy. Był ten temat porudzony na posiedzeniu Zarządu, aby zlecić ekspertyzę. Oceniono, że mija to się z celem i postanowiono rozpocząć prace związane ze sprzedażą tego budynku. Została zlecona wycena tego budynku i jak będziemy mięli wycenę budynek zostanie przeznaczony do sprzedaży i rozpocznie się procedura związana ze sprzedażą. 

 

W odpowiedzi na głos Radnego Ziółkowskiego z sali dyrektor odpowiedział, że „jeżeli budynek zostanie szybko sprzedany to, po co wydawać pieniądze na dach. Ja nie znam takiej „pozycji”, Pan ma budżet, ja nie dostaję budżetu, może Pan znajdzie tam jakąś „pozycję”, że są zapisane środki. Na pewno w sytuacji drastycznej trzeba będzie poszukać środków i jakoś ten dach zabezpieczyć, ale nie zrobić. To nie ma sensu”. 

 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Radnemu R. Ambroziakowi. Radny zwrócił się do Radnego A. Grabarka i zapytał. „Od kiedy odnalazł Pan tę drogę, był Pan tam Radnym od początku kadencji a teraz po 14 latach każe Pan odśnieżać polne drogi. To jest troszeczkę poniżej krytyki. W związku z tym jak Pan wskazał tę drogę to ja pojechałem tam i z ledwością przejechałem osobowym samochodem, bo to jest wprost „granica”. Ja mam taką propozycję  dla Wysokiej Rady, aby Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pojechała na tę drogę i zobaczyła jaka to jest droga. Czy ona jest przejezdna i czy łączy. To jest polna droga, którą rolnicy dojeżdżają ciągnikami i wozami konnymi. Teraz my  i mieszkańcy Iłowa zarazem mają problem z drogami powiatowymi, dziury są jak Pan zna tę sytuację np. Młodzieszyn-Iłów. Panie Radny Grabarek, tam było ciężko przejechać, tam żeśmy włożyli troszeczkę roboty własnym gospodarskim sposobem również od strony Iłowa a teraz proponuje się Pani dyrektor by w okresie zimowym odśnieżała. Komu to odśnieżanie się zda? ”     Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż każdy Radny ma prawo zadać pytanie do Pana Starosty dotyczące dróg na terenie gminy, którą reprezentuje. Myślę, że Zarząd rozważy sprawę a Przewodniczący Komisji Rozwoju … jest i się wybierze.

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Radnemu A. Grabarkowi. Radny wyjaśnił, iż „do póki był przekonany, że jest to droga gm. Rybno  nie występowałem o nią. Doskonale ją znam i wiem, że jest to dróżka. Ja nie powiedziałem, że to ma być droga powiatowa, ale skoro właścicielem tej drogi jest Starosta Sochaczewski to ktoś tę drogę musi w jakiś sposób „porównać”. Tylko o to chodzi. Trzeba przyspieszyć prace, aby gm. Rybno przekonać by przejęła tę drogę i równała ją. Tam ludzie nie potrzebują czegoś „wielkiego”. Jeżeli mają oni przejechać ciągnikiem z przyczepą czy samym ciągnikiem to jest potrzebny kawałek drogi. Może nie dla rzeszy mieszkańców, ale trzeba się tą drogą jakoś zająć. Uważam to za stosowne, aby ludzie mieli możliwość wyjechania. Oni o to chodzą i chodzić będą”.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 10.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w Biurze Rady.

 

W okresie między sesjami, Prezydium Rady reprezentowało całą Radę uczestnicząc w wielu spotkaniach i imprezach m.in.:

-  święcie z okazji Niepodległości 11 listopada uczestnicząc we Mszy Św. i koncercie w kościele św. Wawrzyńca w Sochaczewie,

- koncercie B. Morki i Camerata Mazovia;

- koncercie noworocznym w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie;

- biegach niepodległości organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż uczestniczyła w uroczystości miejskiej z okazji Dnia Edukacji;

Odbyło się wręczenie stypendiów Starosty dla uzdolnionej młodzieży z naszych szkół powiatowych, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za uzdolnienia artystyczne i sportowe.  

W dniu wczorajszym byłam w Związku Emerytów i Rencistów.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata uczestniczył w debacie nt. bezpieczeństwa, która odbywała się w Starostwie.

Wiceprzewodnicząca Rady J. Popiołek uczestniczyła w koncertach XX Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu oraz święcie seniorów.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 11        Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny Szymon Ziółkowski nadmienił, iż w tym punkcie chciałem się odnieść do odpowiedzi na interpelację, jaką składałem w lipcu br., która dotyczy budżetowania za 2011 rok i pominięcia w budżecie inwestycji, jaką była Al. XX-lecia. Radny zwrócił się do Starosty i powiedział, Pan udzielił mi odpowiedzi na interpelację, to już była moja prośba o poprawkę a Pan wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom, gdyż ja prosiłem o opinię prawną, taką opinię do mnie skierował jednak z ubolewaniem muszę stwierdzić, że ta opinia prawna dotyczy roku 2010 i 2012. Moja interpelacja dotyczy roku 2011. Wszystkie cztery pytania zawarte w interpelacji z dnia 26 lipca br. wiążą się z rokiem 2011.  Pan Oczywiście pisze, co Panu wygodne, co Pan chce, ale niestety to nie jest na temat. Radca prawny wychwala tu Pana, że wszystko jest cudownie. Niemniej odpowiedział Pan nie na temat. Ja już nie proszę Pana o trzecią poprawkę, przyjmuje za stan faktyczny, że wszystkie wątpliwości, które wyrażałem w swojej interpelacji odbieram, że były tu nieprawidłowości zarówno odnośnie braku umieszczenia tego w budżecie,  do procedury jakiegoś tam zawieszenia. To były kolejne Pańskie błędy szkoda, że Pan nie potrafi stanąć w prawdzie i mówić o tym tak jak jest naprawdę a nie używać jakiś propagandowych „trików”, do których angażuje Pan coraz szersze rzesze zatrudnionych przez siebie pracowników.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radnego Ziółkowskiego i stwierdziła, iż to nie była interpelacja i następnym razem nie udzielę Panu głosu. Może się Pan śmiać. Każdy z nas jest świadomy, rozsądny i myślący, więc wyciągnie wnioski.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski. Nadmienił, iż w ostatnim czasie raczej z mediów się dowiadujemy, jakie zaangażowanie powiatu będzie miało miejsce w przyszłe inwestycje. Zapewne w materiałach, które otrzymamy będzie to uwzględnione, ale myślę, że jest to dobre forum, aby Pan Starosta czy członek Zarządu, na jakie dzisiaj już pewne środki, które udało się pozyskać do inwestycji przyszłorocznych można liczyć. To się wiąże z pytaniem czy z tą uwagą Radnego Dobrowolskiego czy zrobić jedną inwestycję czy dwie, bo na tyle budżet pozwala czy też podzielić to i „pukać” w wiele miejsc, aby zdobyć środki zewnętrzne. Myślę, że ta filozofia mi zdecydowanie bardziej odpowiada, bo jak się popatrzy na budżet na początku roku i na koniec to widać, jakie pieniądze udaje się w ciągu roku pozyskać. Jest to b. słuszny kierunek.

Drugie pytanie dotyczy czy Zarząd podjął już na tę chwilę jakieś stanowisko dotyczące udziału powiatu sochaczewskiego w partnerstwie, które przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego o środki z funduszu norweskiego. To jest b. ważny kierunek. Pierwsza taka próba dla samorządów, aby wspólnie występować o środki, gdyż ta nowa perspektywa finansowania z unijnych pieniędzy czy norweskich zdecydowanie preferuje takie wspólne wnioski  przy czym mam świadomość, iż to nie wymaga absolutnie zaangażowania finansowego ze strony powiatu. To może być tylko wsparcie merytoryczne. Padło tu pytanie, co to znaczy? W poprzedniej kadencji samorząd miejski pozyskiwał środki i korzystał z merytorycznego wsparcia Powiatowego  Zarządu Dróg, który jeśli mógł to jakieś skromne środki do inwestycji dokładał a jeśli nie to tylko był w tym wspólnym staraniu się o środki i to w zupełności wystarczało. 

Trzecie pytanie. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Sochaczewskiej to formuła, która została zapoczątkowana w poprzedniej kadencji i myślę, że ona jest formułą wyprzedzającą  zdecydowanie jak widać już dzisiaj tę potrzebę wspólnych działań i przystępowania oraz starania się o środki zarówno w norweskim funduszu w kolejnych ogłoszeniach i naborach konkursowych jak i w tym okresie finansowania w 2014-2020.  

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka. Powiedziała, że w związku z debatą nt. bezpieczeństwa chce zapytać Pana Starostę (wcześniej prosiłam o to, zwracałam uwagę na taki problem) czy została podjęta współpraca z „Falkiem” w związku z terenami, którym grozi zalanie, w sytuacjach kryzysowych. Zapytała czy taka współpraca została już podjęta?

 

 

Odpowiedzi udzielił Starosta T. Koryś:

- odnośnie inwestycji roku 2013, najpoważniejszą inwestycją będzie termomodernizacja obiektów oświatowych, ZS RCKU w Sochaczewie, 1 obiekt ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, MOW w Załuskowie i solary w DPS w Młodzieszynie.

Jesteśmy na liście rankingowej, podpisaliśmy protokół uzgodnień a obecnie czekamy na podpisanie umowy z NFOŚiGW.

- inwestycje drogowe. Na tę chwilę są na b. dobrym miejscu na liście rankingowej dwie inwestycje: przebudowa ul. Staszica w Sochaczewie i odcinek drogi w Lubiejewie, gm. Sochaczew. Na tę chwilę nie ma rozporządzenia Rady Ministrów określającego kwotę, jaką przeznaczono na realizację programu pn. narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeżeli zostanie utrzymany ten stan rzeczy to te dwie inwestycje będą realizowane wspólnie w ramach partnerstwa, jedna z miastem druga z gminą Sochaczew.

- odnośnie pytania Radnej Ulickiej Starosta odpowiedział, iż mamy wyznaczony termin posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście z Komisją Bezpieczeństwa Rady Powiatu (w grudniu) i spróbujemy tę tematykę bezpieczeństwa medycznego postawić na tej Komisji.

- odnośnie partnerstwa norweskiego – wyraziliśmy swój akces w partnerstwie lokalnym na piśmie. Została wydelegowana osoba od nas do stałych kontaktów. 

- odnośnie Stowarzyszenia – temat jest trochę „uśpiony”, wójtowie różnie podchodzą do tego tematu, jeżeli będzie konsensus wszystkich samorządów to nie widzimy przeszkód, ta sama osoba zajmie się tym tematem. To partnerstwo jest trochę zawężone, ale jeśli będzie potrzeba to Stowarzyszenie trzeba będzie trochę „ożywić”.

 

 

Ad. pkt 12.     Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski poinformował, iż ma dwa wnioski:

1.      Wniosek ten łączy się z tematyką przyszłych starań o środki unijne. „Na dzień dzisiejszy już jest opublikowana krajowa strategia korzystania ze środków unijnych na lata 2014-2020. Jeden z priorytetów, który będzie stosowany w tym okresie mówi o takich obszarach miejskich, wyznaczone one są wstępnie, nie są obszarami zamkniętymi skoncentrowanych wokół dużych miast, tych wojewódzkich. Powiat sochaczewski był dotychczas rozważany w obszarze metropolitalnym warszawskim. Obawiam się, że w tych nowych propozycjach może być powiat pominięty, co w praktyce spowoduje, iż nie będzie możliwości dla żadnych z tych gmin, miasta i powiatu z tej puli środków, która będzie przyznana dla tego priorytetowego obszaru tzw. zintegrowanej interwencji terytorialnej. Myślę, że jest to dobry moment, aby korzystając z tych relacji, jakie ma Pan Starosta i rozmawiać z samorządem Województwa Mazowieckiego by wspólnie miasto, gminy i powiat w tej chwili zdecydowanie, może nawet w formule Stowarzyszenia zabiegały o to by powiat w tym obszarze metropolitalnym został uwzględniony, bo wówczas w następnym okresie będzie szansa na duże środki”.

2.      „W nawiązaniu do ubiegłorocznego mojego wystąpienia, widząc trudności finansowe budżetu powiatowego i skromną kwotę dla organizacji pozarządowych chciałbym wrócić z wnioskiem abyśmy, jako Rada spróbowali odejść od formuły papierowej, jaką na każdą sesję każdy w pakiecie dostaje. Myślę, że jest to dla Biura Rady uciążliwe zadanie, potem to trzeba jeszcze rozwozić. Wnioskuję, aby z diety Radnego można było w tych kosztach zaplanować sobie te 30-50zł miesięcznie na utrzymywanie prostego narzędzia informatycznego, jakim można się posługiwać, na co dzień w naszej pracy Radnego. Sądzę, że dla Biura byłaby to bardzo łatwa forma przekazywania (i tak to wszystko jest kserowane i pakowane), gdyż wystarczy elektronicznie przesłać te wszystkie pakiety projektów uchwał i innych dokumentów, które dostajemy. Zdaję sobie sprawę, że ten wniosek nie jest taki wprost do zastosowania łatwy, gdyż najprawdopodobniej w naszym statucie takiej formy informowania nie ma, ale w dzisiejszych czasach, kiedy ta informatyzacja tak powszechnie wchodzi (również i do administracji) byłoby wskazane, aby równolegle pomyśleć o tym, aby w statutowym zapisie informowania, przekazywania i dostarczania dokumentów Radnym na 7 dni przed sesją, taka możliwość się znalazła. Ja w każdym razie chciałbym oświadczyć, aby od następnej sesji i o to proszę Biuro Rady przekazywało mi formą elektroniczną. Proszę  mi nie kserować i przygotowywać pakietu.  Mając świadomość, że to nie jest formalnie uregulowane żadnych z tego tytułu uwag i pretensji nie będę wnosił niemniej chciałbym już taką cząstkę do obniżenia kosztów proponować a jeżeli wśród koleżeństwa Radnych będą również osoby gotowe do takiego funkcjonowania to proponuję, aby te oszczędności od razu przekładać na stronę dla NGO-sów, które mogłyby mieć więcej pieniędzy.

 

 

Ad. pkt 13.     Sprawy różne


Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zwróciła się do przewodniczących Komisji by pracowali nad planami pracy na rok 2013.

W najbliższych dniach otrzymacie Państwo projekty budżetu na 2013 rok i będziecie mieć swoje posiedzenia Komisji. Bardzo proszę o przygotowanie planów jak również sprawozdań za rok 2102. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski nadmienił, iż jesteśmy reprezentantami naszych wyborców i do Rady Powiatu na moje ręce mieszkańcy moich okręgów złożyli pismo następującej treści i odczytał je:

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Radny powiedział, że gm. Sochaczew b. dużo dokłada do inwestycji drogowych powiatowych na terenie gminy, chociażby od terenu gm. Sochaczew zaczęła się budowa ulicy Gawłowskiej jak Państwo pamiętacie. Stąd tutaj jest rozżalenie mieszkańców gminy Sochaczew, że gmina dołożyła środki, został zrobiony pewien odcinek, co tak naprawdę niewiele pomogło, bo nadal jeżdżą po drodze w fatalnym stanie.

Pismo zostało do mnie skierowane dopiero 9 listopada br. i było za późno aby wnieść do projektu budżetu. Niemniej jednak myślę, że przy pojawieniu się jakiś środków ta ulica leży „nam na sercu”, bo wiemy, jaka jest cała ul. Trojanowska i co było jak nieczynny był most.

Pismo to przekazuję Pani Przewodniczącej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Miejskiemu Panu Jakubowi Wojewodzie.

 

Pan Jakub Wojewoda nadmienił, iż dzisiaj występuje w charakterze pracownika Muzeum Ziemi Sochaczewskiej a nie Radnego i powiedział, iż chce wystosować do Państwa szczególne zaproszenie. Następnie odczytał treść zaproszenia.

 

 

Radny J. Żelichowski nadmienił, iż należy się małe sprostowanie do tej Informacji, którą Pan Jakub przeczytał, bo wynikałoby z niej, że dopiero od 2011 roku zaczęto jakąś interwencję, jeśli chodzi o te problemy z odwodnieniem obiektu czynić. Chcę powiedzieć, że jeszcze za Burmistrza Pana Szulczyka była pierwsza interwencja, gdzie piwnice zaczęto wykorzystywać dla celów muzeum, a potem za następnego Burmistrza Pana Czubackiego  była kolejna interwencja tylko, że one się okazały po czasie niewystarczającymi. Stąd należało pójść w zdecydowane działania polegające na wykopie i zrobieniu opaski.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 14.     Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1915.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 13:22:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 13:22:17
 • Liczba odsłon: 1464
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459925]

przewiń do góry