II Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie     28 grudnia 2010r.

  

 

 

Protokół Nr II/ 2010

z obrad II Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w  Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z I sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

b)       powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie;

c)        powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie;

d)       ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

e)        ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

f)        zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

g)       ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010;

h)       utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku;

i)         wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2010;

j)         uchwalenia  programu  współpracy Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr II/2010

z obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

28.12.2010r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

                              W posiedzeniu II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 28.12.2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. A. Łopata.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                       Mirosław Adam Orliński

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Janusz Ciura

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 w/z Marek Wójcik

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           w/z Mirosław Gorzki

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             w/z Marianna Kalisiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                               Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie                                  Joanna Kamińska

Dyrektor PUP                                                                                             Krzysztof Wasilewski

p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji                                      Danuta Kozłowska

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

p.o. Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu                              Krystyna Dybiec

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i  Gospodarki Nieruchomościami                                                              Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                          Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                     Wojciech Czubatka

                                   

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.     Otwarcie obrad  

 

 

Otwarcia  obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  Halina Pędziejewska  stwierdzając "Otwieram obrady II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciura, wszystkich radnych Rady Powiatu, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media oraz szczególnie tych, których być może pominęła.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 19 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu, a zatem obrady  II sesji Rady Powiatu są prawomocne.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez radcę prawnego.

 

 

Ad. pkt 2.          Przyjęcie porządku obrad     

     

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad  II Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad  II sesji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Na sesję przybył Radny J. A. Łopata. Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska proponowany porządek obrad  II sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

"Za"                              głosowało  20  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z I sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

b)       powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie;

c)        powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie;

d)       ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

e)        ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

f)        zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

g)       ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010;

h)       utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku;

i)         wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2010;

j)         uchwalenia  programu  współpracy Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

Ad. pkt 3.     Przyjęcie protokołu z I  sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad I Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             2 Radnych

Protokół z obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 4a)    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo Radnego Rady Powiatu Pana Piotra Osieckiego, które następnie odczytała.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż wybór na Burmistrza skutkuje wygaśnięciem mandatu z mocy prawa. Rada stwierdza tylko to wygaśnięcie w formie uchwały, którą następnie przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu aby ten mógł wskazać następnego kandydata z tej samej listy.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję odnośnie projektu uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"                                        głosowało  20 Radnych

" Przeciw"                                                  ---------------

" Wstrzymało się"                                     ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4b)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż powołanie Komisji Rewizyjnej wynika z art. 16 Ustawy o samorządzie powiatowym, Rada wybiera przewodniczącego jak i zastępcę przewodniczącego Komisji.

Przewodnicząca w imieniu Prezydium Rady Powiatu, po konsultacji z Radnymi chciałaby zaproponować następujący skład Komisji Rewizyjnej:

1/ Andrzej Grabarek              - Przewodniczący Komisji;

2/ Zbigniew Pakuła                - Zastępca Przewodniczącego;

3/ Szymon Ziółkowski                       - członek;

4/ Bogdan Jakubowski                      - członek;

5/ Tadeusz Przywoźny           - członek.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała przedstawionych kandydatów czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

 

Wszyscy Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne propozycje.

 

Innych propozycji Radni nie zgłosili.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję odnośnie projektu uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało      20 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta  20 głosami "Za", przy braku głosów "Przeciwnych" i "Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4c)   Podjęcie uchwały ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski odniósł się do § 2 projektu uchwały. Nadmienił,  iż jeśli ustalenie 5 osobowego składu komisji wynika z troski o to, aby nie było mniej osób w komisji to jest jak najbardziej „za”. Natomiast radny nie rozumie dlaczego skład komisji miałby być tylko 5 osobowy, a gdyby zdarzyło się tak, że więcej niż 5 osób chciałoby uczestniczyć w pracach którejś z komisji. Obowiązkiem nas wszystkich jest angażowanie się w tę pracę i w związku z tym tego ograniczenia tutaj być nie powinno, zwłaszcza, gdyby miało stać się tak, że w wyniku ustaleń w punkcie następnym dzisiejszego posiedzenia ktoś kto chciałby być w którejś z komisji a okazałoby się że nie mógłby być dlatego, że jest tłok i zamykamy chętnym osobom udział w pracach komisji stałych. Radny poprosił o wniesienie tutaj poprawki i sformułowanie tego paragrafu np. ustala się, że skład komisji stałych będzie wynosił min. 5 osób.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że przygotowując ten projekt uchwały kierowano się głównie doświadczeniem z poprzednich kadencji, że 5 osobowa komisja sprawnie działająca w zupełności wystarczy do opiniowania projektów uchwał. Do tej pory to się sprawdzało, dlatego też w projekcie, który został przedstawiony jest zapis, iż ustala się 5 osobowy skład komisji rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciura.

 

Wicestarosta J. Ciura poinformował, że z doświadczenia wynika, iż 7, 8 czy 9 osobowe składy komisji nie dają efektu gdyż duża część radnych nie przychodzi wtedy na te komisje, nie są aż tak zainteresowani. Nikomu nikt nie zabrania, aby brać udział w komisjach. Radny Sz. Ziółkowski może brać udział w każdej komisji, nikt tego nie zabrania. Jeśli będzie miał życzenie przyjść na posiedzenie jakiejś komisji to może zawsze przyjść i w niej uczestniczyć bez względu na to, czy jest członkiem, czy nie jest członkiem, tylko nie może głosować.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski poinformował, że nie przeczy, iż doświadczenia radnych są dobre. Moje będą dobre o ile propozycje naszego klubu, które złożyliśmy do Przewodniczącej Rady zostaną uwzględnione i w takim zakresie moi koledzy i koleżanki z klubu PiS znajdą się w komisjach stałych Rady Powiatu w Sochaczewie. Radny nie widzi żadnej przeszkody, która miałaby powodować, że ten skład nie byłby szerszy. Państwa doświadczenia są takie, a moje doświadczenia są takie, że jeśli ktoś ma wolę uczestniczyć w czymś, co jest jego statutowym prawem i obowiązkiem to powinien z tego prawa i obowiązku móc skorzystać. Ponieważ do sedna mojej wypowiedzi i prośby Państwo się nie odnieśliście tylko mówiliście o własnych doświadczeniach to ja jednak proszę o wniesienie poprawki do § 2 projektu uchwały w brzmieniu:  ustala się liczebność stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie na minimum 5 osób.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu J. Chocianowi.

 

Radny J. Chocian poinformował, że obawia się, aby nie było tak jak damy dowolność, że w jednej komisji będzie 9 osób, a w drugiej 2 czy 3 osoby, bo takie przypadki były w Urzędzie Miasta. Zdaniem radnego propozycja prezydium jest właściwa. To nikomu nie zamyka drogi jeśli ktoś chce pracować  w komisji w której będzie się czuł najlepiej i w której uważa, że będzie najbardziej przydatny. Zdaniem radnego propozycja prezydium jest uzasadniona i porządkuje prace komisji. 5 osób w komisji jest wystarczająca, oby tylko komisja pracowała merytorycznie i chciała pracować na rzecz powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radcy prawnemu G. Błaszczyk.

 

Radca prawny G. Błaszczyk odczytała § 44 pkt 5 statutu powiatu sochaczewskiego: Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

Jeśli rada ustali sobie, że komisje mają być min. 5 osobowe, czyli mogą być 6,7,8,9 itd., to w tym momencie przewodnicząca ustalając skład osobowy musi wiedzieć, ile tych osób ma być w komisji, bo składa propozycje. Wobec tego nie wiedząc jakie ilości radnych oczekują radni w tych komisjach przewodnicząca ma po prostu dylemat. Zapis minimum 5 osób naprawdę koliduje potem z ustaleniem składu osobowego komisji. Więc rada jeśli chce może przegłosować 6 czy 7 osobowe Komisje jeśli uważa, że lepiej będzie jeśli te komisje będą liczniejsze. Natomiast moim zdaniem nie można dawać przewodniczącej takiego nieostrego zapisu, który stawia ją przed niemożliwością ustalenia składu osobowego i określenia go konkretnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski poinformował, że interpretacje jego przedmówców są dla niego niezrozumiałe. Jaki to ma związek ze sprawą i z tym, co powiedziałem, nie ma żadnego. Radny nie mówił o 2 osobach w komisjach tak jak pan radny tylko min. 5, nie mówię 9,10, ani 12. Chociaż jeżeli będzie chciało w komisji pracować 12 radnych to powinni mieć takie prawo. Radny mówił min. 5 i być może na 5 się skończy. Radny nie chciałby, aby za 10 min., gdy będzie głosowany następny punkt programu wniosek, który złożyli do Pani Przewodniczącej klubu radnych PiS był demolowany dlatego, że jest zbyt wielu chętnych, żeby zmieścić ich w 5 osobowej komisji. Tylko o to mu chodzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komisja miała min. 5 osób. Prawdopodobnie te komisje będą miały tylko po 5 osób, bo wie, że tak bardzo radni nie będą się palili do tego, aby na siłę być w iluś komisjach. Nic nie stoi na przeszkodzie, ćwiczmy dobrą wolę, to jest wynik tylko dobrej woli i pozwolenia radnym wykonywać swoje statutowe prawa i obowiązki.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu J.A. Łopata.

 

Wiceprzewodniczący J.A. Łopata zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wniosek Wiceprzewodniczącego J.A. Łopaty o zamknięcie dyskusji poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało      20 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Wniosek został przyjęty  20 głosami "Za", przy braku głosów "Przeciwnych" i "Wstrzymujących się".

 

Dyskusja nad projektem uchwały została zamknięta.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wniosek radnego Sz. Ziółkowskiego  o zapis w § 2 uchwały: ustala się min. 5 osobową liczebność stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, o których mowa w § 1 uchwały  poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało        5 Radnych

" Przeciw"                            15 Radnych

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Wniosek został odrzucony.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało      15 Radnych

" Przeciw"                              5 Radnych

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta  15 głosami "Za", przy 5 głosach "Przeciwnych" i braku głosów "Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

Ad. pkt 4d)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu i wyboru ich przewodniczących i zastępców

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt  uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż do kompetencji Rady Powiatu należy powoływanie stałych Komisji Rady i ich przewodniczących zgodnie z § 44 Statutu Powiatu Sochaczewskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż w imieniu Prezydium Rady Powiatu i po konsultacjach telefonicznych z Radnymi proponuje Radzie powołanie Komisji w następujących składach osobowych:

 

1.      Komisja Statutowo – Regulaminowa

 

1/       Anna Ulicka                    - Przewodniczący;

2/       Sylwester Lewandowski - Zastępca;

3/       Janusz Ciura;

4/       Ryszard Ambroziak;

5/       Jan Łopata.

           

2.      Komisja Budżetowa

 

1/       Zbigniew Pakuła              - Przewodniczący;

2/       Jan Łopata                       - Zastępca;

3/       Bogdan Dobrzyński;

4/       Beata Fastyn;

5/       Jerzy Żelichowski.

 

 

3.      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

1/       Tadeusz Głuchowski       - Przewodniczący;

2/       Andrzej Grabarek                        - Zastępca;

3/       Tadeusz Koryś;

4/       Jolanta Popiołek;

5/       Anna Ulicka.

 

 

 

 

 

 

4.      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1/       Jerzy Żelichowski            - Przewodniczący;

2/       Tadeusz Głuchowski       - Zastępca;

3/       Przemysław Gaik;

4/       Wanda Dragan;

5/       Beata Fastyn.

 

5.      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

1/       Tadeusz Przywoźny        - Przewodniczący;

2/       Józef Chocian                  - Zastępca;

3/       Sylwester Lewandowski;

4/       Ryszard Ambroziak;

5/       Wanda Dragan.

 

6.      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1/       Bogdan Jakubowski        - Przewodniczący;

2/       Przemysław Gaik             - Zastępca;

3/       Tadeusz Przywoźny;

4/       Józef Chocian;

5/       Szymon Ziółkowski.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że ze wszystkimi radnymi rozmawiała telefonicznie. Wpłynął wniosek, o którym mówił radny Sz. Ziółkowski. W większości wniosek został zrealizowany i przedstawiony Państwu.

 

Przewodnicząca zapytała wszystkich kandydatów wymienionych do pracy w poszczególnych Komisjach czy wyrażają zgodę.

 

 

Głos zabrała radna W. Dragan, która poinformowała, że Przewodnicząca informowała, iż  były konsultacje z radnymi. Radna nadmieniła, że nie była to konsultacja na zasadzie, czy Pani odpowiada ta komisja, tylko uzgodniliśmy i taką proponujemy. Radna prosiła Przewodniczącą o Komisję Oświaty, niestety Przewodnicząca nie uwzględniła tej prośby. Może któryś z proponowanych członków komisji Oświaty zamieniłby się ze mną, zapytała. Radna nie ukrywa, że chciałaby w tej komisji pracować.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne propozycje radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzielił głosu radnej B. Fastyn.

 

Radna B. Fastyn przychyliła się do wniosku swojej przedmówczyni. Poinformowała, że wielkie zdziwienie wywołała w nich forma konsultacji, o której Pani Przewodnicząca mówiła. Nie wie czy dobry zwyczaj nakazuje, aby przeprowadzane one były w ten sposób i ma w tym zakresie sporo wątpliwości. Zgodnie z dokumentami, ustawami regulującymi pracę samorządu to radni występują z propozycją, zgłoszeniem swoich kandydatur do komisji, w których chcieliby pracować, co na pewno czynią w związku ze swoimi kompetencjami, doświadczeniem zawodowym, zainteresowaniami. Co jest również spełnieniem w znacznym stopniu deklaracji przedwyborczych złożonych swojemu elektoratowi. Bo bardzo często deklarowali pracę nad konkretnymi zagadnieniami już przygotowując się do wyborów samorządowych. W tym momencie doszliśmy do sytuacji, w której stało się faktem to, o czym w poprzednim punkcie głosowania mówił radny Sz. Ziółkowski. Ktoś, kto zgłosił Pani Przewodniczącej wolę pracy w konkretnej komisji czyniąc to zgodnie z przepisami regulującymi pracę samorządu, wyraził taką wolę w formie ustnej podczas rozmowy telefonicznej i pisemnej we wniosku złożonym przez klub zgodnie z ustaleniami klubowymi klubu PiS, znajduje się w takiej sytuacji, że swoich zamierzeń nie jest w stanie realizować przez ustalenia poprzednie, limitujące skład osobowy komisji. Radną dziwi tego typu praktyka, zgodnie z cytowanym wcześniej przez radcę prawnego artykułem, który jeszcze raz podkreślił to, w jaki sposób radni mają się zgłaszać do komisji – to radni wychodzą z tego typu propozycją. W tym momencie odmawia im się tego prawa i radnej wydaje się, że jest to naruszeniem nie tylko dobrych obyczajów, ale również kompetencji Przewodniczącej. Radni chcieliby wierzyć, że zaistniała pewna niezręczność, nie ma tutaj złej woli i oczekują działania w ramach kompetencji związanej ze stanowiskiem piastowanym w Radzie. Przewodnicząca Rady ma reprezentować radnych, ich interesy, ma organizować pracę rady. Radnej wydaje się, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś dzwoni i mówi, że widzimy panią, postanowiliśmy albo stwierdziliśmy, że pani się nadaje do takich komisji, być może wbrew swoim zapatrywaniom, woli, doświadczeniu i temu co dani radni przyjęli na starcie próbując zmieniać oblicze samorządu w Sochaczewie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ustosunkowała się do wypowiedzi dwóch radnych. Poinformowała, że przygotowując projekty uchwał rzeczywiście wykonała telefony do radnych z propozycją udziału i pracy w komisjach. Uważa, że do Przewodniczącej należy organizacja i prawidłowy przebieg posiedzeń rady i tym tylko się kierowała. Uważała, że nic złego  nie zrobiła wykonując do radnych telefon, rozmawiając i przedstawiając propozycje. Jeśli kogoś uraziła to bardzo przeprasza.

Przewodnicząca ustosunkowała się również do wypowiedzi radnej B. Fastyn. Poinformowała, że z wniosku, który został skierowany przez radnego Sz. Ziółkowskiego Pani propozycje zostały uwzględnione. W Komisji Budżetowej jest Pani Fastyn, w Komisji Zdrowia jest również Pani. Uważam, że kierowałam się  naprawdę aby wszyscy Państwo mogli brać udział w tych komisjach i żeby ta praca komisji przebiegała sprawnie, abyśmy mogli jak najszybciej opiniować projekty uchwał i przystąpić do pracy.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski poinformował, że uraziła go Przewodnicząca przed chwilą przedkładając taką propozycję. Uraziła, nie dlatego, że są między nami jakieś osobiste kwestie tylko dlatego, że Pani nie przestrzega statutu powiatu. Pani radca prawny przytaczała pkt 5 § 44 Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji. Wniosek nasz został złożony na piśmie i proszę nie mówić, że Pani uwzględniła wniosek Pani Beaty, Pani Wandy i jeszcze mój, bo będę w jednej komisji. Pani nie uwzględniła wniosku klubu radnych PiS. Parę minut temu przewidywałem taką sytuację, za chwilę radny Łopata wstanie i przerwie dyskusję. Ale nie musiałby przerywać dyskusji, ani ja bym nie musiał zabierać głosu, gdyby radnym pozwoliło się tutaj pracować tak jak to przewiduje statut. Uraziła mnie Pani łamiąc statut i proszę tego nie robić.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącej J. Popiołek.

 

Wiceprzewodnicząca J. Popiołek poinformowała, że chciałaby odpowiedzieć Pani W. Dragan. Ustalając skład komisji oświaty i przydzielając Panią do komisji zdrowia braliśmy pod uwagę to, że Dom Dziecka w którym Pani pracuje nie należy do kompetencji komisji oświaty, a należy do komisji zdrowia. Dlatego Panią daliśmy do tej komisji, żeby Pani wiedziała, o co może Pani walczyć w swojej placówce. Natomiast w komisji oświaty są wszyscy związani z oświatą. Jeśli Pani Ulicka w ramach klubu zamieni się z Panią, to nie widzę żadnego problemu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu J.A. Łopata.

 

Wiceprzewodniczący J.A. Łopata zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji.

 

Głos zabrała radna W. Dragan, która poinformowała, że nie wyraża zgody na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wniosek Wiceprzewodniczącego J.A. Łopaty o zamknięcie dyskusji poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało      15 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                  5 Radnych

 

Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty  15 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i 5 głosach " Wstrzymujących się".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Radna A. Ulicka zgłosiła się do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za radną W. Dragan, nie rezygnując z pracy w Komisji Oświaty, natomiast nie wyraziła zgodny na bycie Przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnego S. Lewandowskiego czy wyraża zgodę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 

Radny S. Lewandowski nie wyraził zgody na objęcie stanowiska Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciura.

 

Wicestarosta J. Ciura poinformował, że sytuacja stała się patowa, ponieważ w tej Komisji, nikt nie może być przewodniczącym oprócz radnej Ulickiej i radnego Lewandowskiego. Ponieważ radna Ulicka zrezygnowała z Przewodniczącej Komisji w związku z tym na miejsce Pani Ulickiej proponuje, jako Przewodniczącego Komisji radnego J. Chociana.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnego J. Chociana czy wyraża zgodę.

 

Radny J. Chocian poinformował, że wyraża zgodę na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej, ale rezygnuje z członkostwa w Komisji Rozwoju.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciura.

 

Wicestarosta J. Ciura do Komisji Rozwoju za Pana Chociana zaproponował Pana Dobrzyńskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnego B. Dobrzyńskiego czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rozwoju.

 

Radny B. Dobrzyński wyraził zgodę.

 

Przewodnicząca zapytała wszystkich kandydatów wymienionych do pracy w poszczególnych Komisjach po naniesieniu zmian do propozycji Prezydium czy wyrażają zgodę.

 

Radni nie zgłosili sprzeciwu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady  Powiatu i wyboru ich przewodniczących i zastępców poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało      18 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                  2 Radnych

 

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady  Powiatu i wyboru ich przewodniczących została przyjęta  18 głosami "Za", przy braku głosów "Przeciwnych" i 2 głosach "Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż w dalszej części obrad sesji będą podejmowane uchwały, które powinny być zaopiniowane przez stałe Komisje Rady. Skoro powołane zostały już Komisje, zatem proszę Komisję Statutowo-Regulaminową, Komisję Budżetową i Komisję Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o zaopiniowanie projektów uchwał, które zostały przygotowane na dzisiejszą sesję, a merytorycznie wiążą się z tematyką pracy tych Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 30 minutową przerwę od godz. 1300 do godz. 1330 w celu zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że wystrój stołów na dzisiejszą sesję  został przygotowany przez młodzież z MOW „Dom na szlaku” w Załuskowie. Za to na ręce Pani dyrektor Joanny Kamińskiej złożyła serdeczne podziękowania.

 

 

Ad. pkt 4e)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Pani Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2008r. i załącznikiem do tego rozporządzenia został przygotowany projekt uchwały z ustalonymi poszczególnymi składnikami wynagrodzenia dla Pana Starosty. To znaczy z wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem funkcyjnym, dodatkiem specjalnym, jak również dodatkiem stażowym wynikającym ze stażu pracy. Proponowane wynagrodzenie jest na poziomie, które było ustalone dla Pana Starosty w poprzedniej kadencji w czerwcu 2008 roku. Ustalanie poszczególnych składników wynagrodzenia jak również wysokości ryczałtu, który można też ustalić, jako formę wynagrodzenia należy do kompetencji Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej Panu J. Chocianowi w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji  Statutowo-Regulaminowej J. Chocian poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarza Powiatu projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

" Za"               głosowało      18 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                  2 Radny

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego została przyjęta  18 głosami "Za",  przy braku głosów "Przeciwnych" i  2 głosach "Wstrzymujących się "

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 4f)                 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu                            Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków na kwotę 362.152zł, na którą to składają się następujące pozycje:

-          na zakup wyposażenia w placówkach oświatowych Powiat otrzymał dotację w kwocie 326.671zł (dla ZS im. J. Iwaszkiewicza i ZSS w Erminowie);

-          na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wysokości 9.885zł;

-          na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiat otrzymał dotację w kwocie 25.596zł.

Pozostałe zwiększenia, zmniejszenia planu wydatków budżetowych wynikają z przesunięć środków pomiędzy paragrafami wynikającymi z zakończenia roku budżetowego, jako dostosowanie planów finansowych do realnych wydatków.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 2 autopoprawki do projektu uchwały.

Autopoprawka Nr 1

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 23 grudnia 2010r. zwiększa się plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Zmianę wprowadza się w Dziale – 754 Bezpieczeństwo publiczne, Rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć kwotę 33.536zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu.

 

Autopoprawka Nr 2

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat. Zmianę wprowadza się w Dziale – 754 Bezpieczeństwa publiczne, Rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć kwotę 19.142zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakuła w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt. 4g)               Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w projekcie uchwały wkradł się błąd i zamiast 2010 rok jest 2009 rok, także poprosiła o poprawienie. Następnie udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że są to wydatki, które nie mogły być zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami do końca roku. Żeby środki nie przepadły i zamierzenia, które zostały rozpoczęte zostały zakończone, to jest taka możliwość tzn. podjąć uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem danego roku. W załączniku do projektu uchwały jest wykaz przedsięwzięć, które nie zostały dokończone, a na które są środki.

1)      Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W, kwota 476.000zł. Powiat pozyskał te środki z Ministerstwa Infrastruktury ze względu na niemożność wykonania zadania do końca roku z powodu warunków atmosferycznych jest możliwość kontynuacji tego zadania w roku 2011 i termin jest do końca czerwca. Mamy zgodę Ministerstwa Infrastruktury na ujęcie tego zadania, jako wydatki nie wygasające.

2)      Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy-Bargowie również ze względu na warunki pogodowe nie można dokończyć tego zadania w związku z powyższym dokończone będzie w roku 2011.

3)      Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3824-3855W w miejscowości Kozłów Biskupi, wartość zadania 120.000zł. Są to środki z Urzędu Gminy w wysokości 60.000zł i 60.000zł z Powiatu. Termin realizacji tego zadania 30 czerwca 2011r.

4)      Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla DPS w Młodzieszynie. Ze względu na złożoność tego zadania, gdzie mamy rozbudowę, jak również wyposażenie jest przesunięcie realizacji tego zadania do 30 czerwca 2011r. Tym bardziej, że dopiero na koniec roku mogliśmy ogłosić przetarg na zakup wyposażenia dla tej jednostki.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

 

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Zarząd Powiatu z Sochaczewie proponuje zapisać kwotę 40.000zł w Uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Kwotę 40.000zł stanowi dotacja celowa z Gminy Teresin wprowadzona do budżetu Powiatu na 2010 rok Uchwałą Nr LIV/199/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Paprotnia-Teresin-Szymanów”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały wraz z autopoprawką w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt 4h)                Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2010r. funkcjonują rachunki dochodów własnych. Na tych rachunkach placówki oświatowe gromadziły dochody np. z wynajmu, dzierżawy, zapisów czy darowizny. Ta ustawa daje możliwość kontynuacji prowadzenia tych rachunków nie pod nazwą, jako rachunki dochodów własnych tylko, jako wyodrębnione rachunki. W związku z powyższym został przedstawiony projekt takiej uchwały, żeby te placówki, które do tej pory miały takie rachunki mogły w dalszym ciągu kontynuować. Wykaz jednostek stanowi załącznik Nr 1. Jeśli jakaś placówka szkolna otrzyma darowiznę, a nie ma takiego wyodrębnionego rachunku, to nie znaczy że te środki im przepadną. Po prostu wpłyną na konto powiatu, ale jak każda darowizna jest darowizną celową i te środki wrócą do danej placówki, czy ewentualnie jakiekolwiek inne środki. Ta ustawa pozwala otworzyć te wyodrębnione rachunki tylko i wyłącznie w placówkach oświatowych, w żadnych innych jednostkach już takiej możliwości nie ma. W związku z powyższym wszystkie należności z tytułu najmu, dzierżawy czy też inne wpływają na konto powiatu. Ale to nie znaczy, że będą skonsumowane przez powiat, bo wiadomo, że jeśli jakaś placówka wypracowała sobie środki więc one wrócą na potrzeby tej placówki.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady J. Popiołek, która zapytała o § 4 ust 2 projektu uchwały: Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Wiceprzewodnicząca zapytała, czy nie można tego zrobić jako środki, które nie wygasają.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Pani Skarbnik.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że zapis jest zgodny z ustawą, a środki wrócą do placówki.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne głosy w dyskusji.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Ad. pkt 4i)                 Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2010

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciura w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta J. Ciura poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe ZOZ Szpitala Powiatowego musi też zatwierdzić wybór biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdanie finansowe. Do postępowania w trybie zapytania o cenę przystąpiły 3 firmy. Wygrała firma najtańsza za kwotę 5.100zł.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się z 3 ofertami i pracując w 4 osobowym składzie jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2010 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Ad. pkt 4j)     Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia  programu  współpracy Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej poinformował, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedstawiono projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w ustawie na rok 2011. Program ten wcześniej poddany został wszelkim procedurom zawartym w w/w ustawie, czyli konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie go w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jest to procedura, która zgodnie z dyspozycją ustawy będzie powtarzana każdego roku, czyli co roku będzie uchwalany nowy program, a sprawozdanie z jego realizacji będzie przedstawiane też zgodnie z ustawą do 30 kwietnia każdego roku.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej J. Chocian poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym analizowała projekt uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pracując w 4 osobowym składzie zapoznała się z  projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie. Komisja wyraziła nadzieję, że środki które są wymienione w projekcie uchwały w ciągu roku ulegną zwiększeniu i obszar współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie przez Zarząd Powiatu również mocniej doceniony.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie uchwalenia  programu  współpracy Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta uzupełnił informację o jedno posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd zajmował się:

-          rozwiązaniem problemu ul. XX Lecia w Teresinie,

-          dokończeniem budowy DPS w Młodzieszynie.

Starosta  poinformował, że w dniu wczorajszym zamknięty został most w Kozłowie Szlacheckim. Opinia rzeczoznawcy była jednoznaczna, że most nie nadaje się do użytku kołowego i pieszego.

Starosta nadmienił, że również III kadencję powiat rozpoczynał od zamknięcia mostu na ul. Młynarskiej, teraz nam przyszło zamykać most w Kozłowie Szlacheckim. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Wójtem Gminy Nowa Sucha, z Wojewodą Mazowieckim.

Starosta poinformował, że jeśli będą jakieś pytania do przedstawionej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 14.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 Ad. pkt 6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                      Sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż w okresie od pierwszej sesji Rady Powiatu jako Przewodnicząca Rady Powiatu reprezentowała całą Radę Powiatu uczestnicząc w uroczystościach przede wszystkim przed okresem Świąt Bożego Narodzenia, a więc:

-          koncercie gwiazdkowym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie;

-          spotkaniu wigilijnym w ZSS w Erminowie;

-          spotkaniu bożonarodzeniowym w Powiatowej Izbie Gospodarczej;

-          spotkaniu wigilijnym w WTZ;

-          spotkaniu bożonarodzeniowym w DPS;

-          spotkaniu z pracownikami szkoły podstawowej Nr 4;

-          spotkaniu wigilijnym w KPPSP i KPP w Sochaczewie;

-          wspólnym kolędowaniu w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej.

 

Pani Wiceprzewodnicząca Jolanta Popiołek i Wiceprzewodniczący Jan Łopata uczestniczyli w odsłonięciu tablicy poświęconej 100-leciu Harcerstwa Polskiego w Niepokalanowie oraz w spotkaniu wigilijnym w ZSS w Erminowie oraz WTZ przy Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka”.

 

Przewodnicząca poinformowała również, iż w imieniu całej Rady Powiatu podpisała wraz z Panem Starostą T. Korysiem życzenia świąteczne, które zostały przesłane okolicznym samorządom, jednostkom organizacyjnym i instytucjom współpracującym  oraz mediom.

 

 

Wpłynęły także życzenia dla wszystkich radnych od:
-          Dyrekcji i pracowników MOSiR w Sochaczewie;

-          Zarządu i Rady Nadzorczej „Jutrzenka” oraz pracowników WTZ;

-          Mieszkańców i pracowników DPS;

-          Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie;

-          Wójta Gminy Brochów;

-          Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy Młodzieszyn;

-          Biblioteki Publicznej w Sochaczewie;

-          Dyrekcji i pracowników MOK;

-          Grona Pedagogicznego, pracowników ZS w Teresinie;

-          Dyrektora PCPR w Sochaczewie;

-          Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy Nowa Sucha;

-          Dyrekcji ZS CKP w Sochaczewie;

-          Pełnomocnika Dyrektora ZOZ p. Marianny Kalisiak;

-          Dyrektora MOW w Załuskowie;

-          Dyrekcji, rady pedagogicznej ZS RCKU;

-          Dyrektora Waldemara Orlińskiego;

-          Dyrekcji i pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sochaczewie;

-          Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Ludwika Rakowskiego;

-          Dyrekcji i pracowników Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie;

-          Pana Tadeusza Szymańczaka wraz z rodziną;

-          Dowódcy jednostki wojskowej 2380;

-          Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

-          Redakcji Fundusze Europejskie;

-          Senatora RP p. Michała Boszko;

-          Posła na Sejm RP p. Aleksandra Soplińskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że na ręce Przewodniczącej Rady wpłynęły pisma dotyczące utworzenia klubów radnych. Pisma te wpłynęły 23 grudnia 2010r. Następnie Przewodnicząca odczytała  w/w pisma.

Pismo Klubu Radnych „Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej” w załączeniu – Załącznik Nr 15.

Pismo Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w załączeniu – Załącznik Nr 16.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Biura Rady wpłynęła skarga p. Mirosława Wasilewskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku na Rzecznika Konsumentów. Pismo to zostało skierowane do Pana Starosty.

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęła również odpowiedź Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie na wystosowane pismo jak również stanowisko poprzedniej Rady Powiatu dotyczące ceny punktu rozliczeniowego ustalonej dla świadczeń opieki zdrowotnej. Następnie poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady J. Łopatę o odczytani w/w pisma.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata odczytał pismo odpowiedź Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 17.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że kserokopia tego pisma została  skierowana do dyrekcji  ZOZ SP w Sochaczewie.

 

Następnie Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczących Komisji z propozycją, aby do końca stycznia 2011 roku przygotowali plany pracy komisji stałych, ponieważ te plany będą przedstawiane na posiedzeniu Rady Powiatu na następnej sesji. Przewodnicząca zwróciła się również do Komisji Rewizyjnej o przygotowanie rocznego planu kontroli na 2011 rok.
Następnie Przewodnicząca Rady przypomniała wszystkim radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. W terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radni składają oświadczenia majątkowe, jak również oświadczenie o zaprzestaniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
W Biurze Rady jest książeczka informacyjna  dotycząca prawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego. Termin złożenia oświadczenia upływa 2 stycznia 2011 roku, jest to niedziela, więc proszę o złożenie oświadczeń majątkowych do końca tego tygodnia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania.

 

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 7.       Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła na piśmie interpelacje złożona przez radnego Sz. Ziółkowskiego skierowana do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącej Rady. Przewodnicząca odczytała w/w interpelację.

Interpelacja radnego Sz. Ziółkowskiego w załączeniu – Załącznik Nr 18.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zgodnie ze statutem przekazała interpelację radnego Panu Staroście, nadmieniając iż w ciągu 14 dni udzieli pisemnej odpowiedzi radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski poinformował, że rozumie iż Przewodnicząca interpelację przekazała Panu Staroście dopiero teraz i Pan Starosta nie wiedział o niej wcześniej. Nadmienił, że statut określa, że interpelacja złożona na 5 dni przed sesją upoważnia do oczekiwania, że odpowiedź ustna zostanie udzielona na najbliższej sesji. Radny poprosił o ogólne określenie tej sytuacji zwłaszcza w kontekście uchwały, którą podejmowano o środkach nie wygasających, radny rozumie, że ta inwestycja ma być zakończona w bieżącym roku. Radny poprosił o odpowiedź w kilku słowach jak w tej chwili wygląda sytuacja. Radny słyszał, że w dniu wczorajszym lany był tam asfalt, co technologicznie niepokojąco wygląda. Radny nadmienił, że na odpowiedź pisemną poczeka czy na szersze sprawozdanie na następnej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że interpelacja wpłynęła 23 grudnia tuż przed świętami, a więc każdy z nas miał święta i przygotowania do nich. W związku z tym, w dniu dzisiejszym interpelacja została przekazana. Przewodnicząca nadmieniła, iż myśli, że w dniu dzisiejszym Pan Starosta udzieli kilka słów informacji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Panu Staroście.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że nie można mówić, iż Zarząd Powiatu nie zajmuje się tematem. Na pewno się zajmuje i nam również leży na sercu, żeby tą inwestycję w tym roku skończyć. Wykonawca zapewnia używając nowych technologii, podgrzewając podłoże,  że tą inwestycję wykona i będzie możliwe jej rozliczenie z zapewnieniami gwarancji finansowych. Zarząd uważa, że temat jest do zrealizowania do dnia 30 grudnia 2010r.  Inwestycja jest realizowana ze środków Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Teresin i Starostwa Powiatowego. Jeżeli inwestycja nie będzie zrealizowana, to dotacja najprawdopodobniej może nam przepaść. Inne środki można przekazać, jako środki nie wygasające, natomiast środków od Wojewody nie można przekazać jako nie wygasające. Starosta myśli, że w ciągu 2 tygodni będą mogli Pani Przewodniczącej i Radnemu odpowiedzieć na tą interpelację w szczegółach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o głosy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnej B. Fastyn.

 

Radna B. Fastyn poinformowała, że jako radna spotyka się z zapytaniami i sama również jest ciekawa, jeżeli chodzi o osoby, które będą się zajmować bardzo konkretnymi sprawami w Zarządzie Powiatu. Radna chciałaby się dowiedzieć o kompetencje Wicestarosty p. J. Ciury tzn. wykaz studiów podyplomowych, skończone uczelnie, które i w jakim roku. Chodzi o takie kompetencje, przygotowanie merytoryczne, jak również doświadczenie zawodowe, które predysponują radnego do zajmowania się tak odpowiedzialnymi funkcjami w tej kadencji, która się rozpoczyna.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że na I sesji przedstawiano kandydatury radnych i nie było wówczas pytań.

 

Głos jeszcze raz zabrała radna B. Fastyn, która poinformowała, że te kandydatury, które przedstawione były na poprzedniej sesji przedstawione były w pakiecie. W związku z tym, to pytanie powinno zostać rozszerzone na cały Zarząd. Dodała, że te pytania spływają od mieszkańców naszego powiatu. Sylwetki radnych były przedstawiane w mediach, lokalnej prasie, ale tego typu informacji nie można było znaleźć. Radna poprosiła o przedstawienie swoich kompetencji przez wszystkich członków Zarządu Powiatu w formie ustnej i pisemnej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciura.

 

Wicestarosta J. Ciura poinformował, że jest z wyboru. Wybrany został po pierwsze przez elektorat, czyli przez mieszkańców Sochaczewa ilością ok. 600 głosów, po drugie przez większość Rady Powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie. W związku z tym jego wykształcenie aż tak nie miało wpływu na wybór. Ma doświadczenie samorządowe 12 letnie, jako radny powiatowy, przez 8 lat był członkiem Zarządu Powiatu. Jeżeli chodzi o doświadczenie to myśli, że jej ma. Posiada wykształcenie techniczne. Jeśli chodzi o to, czym będzie się zajmował, to jeszcze ze Starostą nie podzielili zadań.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu B. Dobrzyńskiemu.

 

Radny B. Dobrzyński poinformował, że ma 52 lata, skończył sochaczewskie liceum, później Wydział Organizacji i Zarządzania Finansów na Uniwersytecie Warszawskim, posiada również studia podyplomowe samorządowe na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarzem Gminy Brochów jest od 1987 roku, wcześniej pracował w Wydziale Komunikacji. Jego wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej predysponują go do udziału w pracach Rady Powiatu, a także Zarządu Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu P. Gaikowi.

 

Radny P. Gaik poinformował, że jest absolwentem m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobył specjalizację - zarządzanie publiczne. Jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe to jest ono do tej pory w sektorze komercyjnym, również w organach statutowych spółek prawa handlowego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu R. Ambroziakowi.

 

Radny R. Ambroziak poinformował, że pracuje ponad 40 lat w samorządach. Był radnym Gminy Iłów, radnym I, II i III kadencji Rady Powiatu. Zajmuje stanowisko w PSL, jest członkiem powiatowego zarządu i wojewódzkiego. Ukończył rolniczą zasadniczą szkołę zawodową. Był wieloletnim pracownikiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Iłowie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Starosta T. Koryś przedstawiał się na I Sesji Rady, także chyba nie ma dziś takiej potrzeby.

 

Radna B. Fastyn poinformowała, że Starosta przybliżył swoją osobę na I Sesji i teraz nie ma takiej potrzeby.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o głosy.

 

Radny Sz. Ziółkowski poinformował, że dziś ustalono wynagrodzenie Starosty, w związku z tym zapytał, czy moglibyśmy także dowiedzieć się, jakie jest wynagrodzenie pochodzącego z wyboru Wicestarosty. Czy to jest już ustalone, czy to jest tajemnica, czy możemy takie informacje uzyskać.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radcę prawnego czy możemy udzielić takiej informacji.

 

Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała, że wynagrodzenie podawane jest w oświadczeniu majątkowym, które publikowane jest w BIP. Jest to informacja publiczna, więc można jej udzielić.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała Starostę czy jest dziś przygotowany, aby udzielić takiej informacji.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne głosy.

 

 

Więcej głosów nie było.

 

Ad. pkt 8.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

 

Wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 9.       Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że 13 grudnia obchodziliśmy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W związku z powyższym poprosiła wszystkich o uczczenie minutą ciszy tych, którzy stracili swoje życie. Chciałaby abyśmy, jako mieszkańcy powiatu sochaczewskiego pamiętali, że nigdy więcej takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca. Uczcijmy tych, którzy stracili życie w okresie stanu wojennego minutą ciszy.

 

Wszyscy obecni na sali powstali i uczcili minutą ciszy tych, którzy stracili życie w okresie stanu wojennego.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy w tym punkcie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu.

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński na wstępnie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję, że mogłem tutaj wspólnie z państwem uczestniczyć, przyglądać się tej pracy. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować, ponieważ ja, jako mieszkaniec tego powiatu, jako radny wojewódzki powiatu sochaczewskiego będę starał się dbać o interesy mieszkańców całego naszego regionu, całego województwa, ale ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu sochaczewskiego, w którym się wychowałem, w którym żyję, mieszkam, gdzie mam przyjaciół, znajomych, który jest bliski mojemu sercu. Ponieważ jestem po raz pierwszy na sesji rady Powiatu, jako przedstawiciel samorządu województwa, jako radny wojewódzki pragnę bardzo państwu serdecznie pogratulować zwycięstwa w wyborach samorządowych, dostania się do rady powiatu i dzierżenia tego mandatu zaufania społecznego. Mandatu, którym wyborcy zdecydowali się obdarzyć państwa, kiedy podczas wyborów samorządowych wyborcy oddali na państwa głosy i chcą abyście to państwo rządzili powiatem i reprezentowali ich interesy, ich potrzeby, ich i państwa, jako mieszkańców tego powiatu wspólne wartości. Jako radny sejmiku województwa mazowieckiego pragnę pokrótce zakreślić sytuację jak ona ukształtowała się w samorządzie województwa. Otóż ukształtował się zarząd województwa na czele, którego stoi marszałek od 9 lat ten sam Adam Struzik, który był jedynym kandydatem na funkcję marszałka województwa. Zdobył on najlepszy wynik w Polsce w wyborach samorządowych do sejmików ponad 85 tys. głosów, pobił rekord w skali kraju, a także drugi raz pobił swój własny rekord, bo w poprzednich wyborach także zdobył najlepszy wynik w Polsce były to 72 tys. głosów, a teraz o 13tys. głosów więcej. Także widać, że wyborcy darzą go ogromnym zaufaniem, ogromnym szacunkiem i popierają jego działania, jako marszałka tego województwa. Jest także 4 członków zarządu oprócz pana marszałka w tym 2 wicemarszałków z Platformy Obywatelskiej, dotychczasowy wicemarszałek Marcin Kierwiński i nowy wicemarszałek (do dej pory dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy) Pan Krzysztof Strzałkowski, a także 2 członków zarządu - jedna Pani z Siedlec Pani marszałek Ewa Orzełowska z PSL oraz drugi członek zarządu z Radomia Pan Leszek Ruszczyk z PO. Tak wygląda 5 osobowy zarząd, 3 członków z PO, 2 członków z PSL. Taka nawiązała się już trwająca od 4 lat koalicja na Mazowszu. Koalicja posiadająca znaczącą większość 30 radnych na 51. Z PO jest 17 radnych i 13 Radnych z PSL.

Skład Prezydium Sejmiku: Przewodniczącym został dotychczasowy wicemarszałek Pan Ludwik Rakowski. Jest również trzech zastępców: Wiceprzewodnicząca z PSL Pani Bożenna Pacholczak, Wiceprzewodniczący Pan Tomasz Kucharski z PO i Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Piekarska z SLD.

Także tak wygląda samorząd wojewódzki. Myślę, że te informacje radnym się przydadzą, ponieważ wiem, że często następują spotkania samorządu powiatowego z wojewódzkim. Musimy wszyscy razem starać się współpracować, działać, bo ta współpraca między samorządami jest niezwykle ważna poczynając od najniższego szczebla, czyli samorządu gminnego, poprzez samorząd powiatowy i wojewódzki.

Radny M.A. Orliński złożył podziękowania na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu, Pana Starosty, Pana Wicestarosty jak i wszystkich członków Porozumienia Ziemi Sochaczewskie, które go w tych wyborach bardzo mocno wsparło, poparło, z którym radny działał, a także wiele komitetów lokalnych. W ramach dzisiejszej sesji, gdzie zostałem zaproszony, jako gość po wyborach pragnę podziękować za to wsparcie, poparcie, za blisko 6.600 głosów, które udało mi się uzyskać z pozycji odległej, bo była to pozycja 10. Także nie było to łatwe, ale wspólnymi siłami, trudem mieszkańców tego powiatu zwłaszcza się udało. W tym powiecie otrzymałem ogromne zaufanie społeczne, dostałem blisko 6.000 głosów, co nigdy w historii tego powiatu na kandydata z listy PSL się nie wydarzyło. Jestem niezmiernie tym zaskoczony i bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. W dniu dzisiejszym przyjęliście państwo uchwałę dotyczącą komisji rady, była burzliwa dyskusja. Ja, jako radny wojewódzki mogę państwu służyć pomocą zwłaszcza w trzech komisjach, bo jestem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która odpowiada za funkcje kontrolne. Natomiast w dwóch komisjach jestem zwykłym członkiem, jest to Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a także Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej. Także tutaj ktoś z państwa radnych czy osób, z którymi państwo jesteście w kontakcie będzie potrzebował pomocy, wsparcia jestem otwarty i myślę, że zawsze będziemy mogli znaleźć jakiś kompromis, porozumienie i porozmawiać.

Z okazji okresu świąteczno-noworocznego w imieniu własnym jak i całego samorządu województwa mazowieckiego na czele z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem i Panem Przewodniczącym Ludwikiem Rakowskim pragnę Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, żeby ten nowy rok 2011 przyniósł państwu spełnienie wszelkich marzeń, żebyście zwłaszcza państwo radni w tej pracy samorządowej potrafili znaleźć język ze swoimi mieszkańcami, wyborcami, z całą społecznością tego powiatu tak rozległego i tak potężnego, a także potrafili rozmawiać ze sobą i wspólnie działać, bo przy wspólnej współpracy, wspólnym działaniu możemy naprawdę wiele zrobić. Uzyskać wymierne korzyści nie tylko dla nas samych, ale dla tych mieszkańców, dla blisko 85tys. mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Jest to powiat naprawdę duży, z dobrymi perspektywami na przyszłość, ale także z ogromnymi potrzebami. Dlatego na ręce Zarządu Powiatu, a także wszystkich radnych raz jeszcze życzę wszystkiego najlepszego, szczęścia w tym nowym roku, dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli mamy zdrowie to wszystko inne możemy próbować wypracować. Także zdrowia, szczęścia, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego najlepszego dla państwa na tej drodze samorządowej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska również Panu radnemu życzyła samych sukcesów w pracy zawodowej, w życiu osobistym i liczymy, że jeśli będzie jakikolwiek problem będziemy mogli liczyć na wsparcie i pomoc Pana w sejmiku wojewódzkim, dodała.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi PUP p. K. Wasilewskiemu.

 

Dyrektor PUP p. K. Wasilewski poinformował o sytuacji, jaka będzie miała prawdopodobnie miejsce w przyszłym roku, jeśli chodzi o fundusz pracy. Otóż w tym roku z funduszu pracy obligatoryjnie otrzymaliśmy ok. 4 mln zł, a wydaliśmy prawie 11mln zł. Różnica w tej kwocie to były pieniądze pozyskane z różnych źródeł poprzez składanie wniosków na fundusze unijne i inne fundusze. Udało nam się tyle uzyskać poprzez realizację kilku projektów. Dyrektor nadmienił, że na 2011 rok już we wrześniu otrzymaliśmy wstępną informację, że będą środki te z urzędu dużo niższe, mówiło się, że będą na poziomie ok. 25% środków z roku  2010. W ubiegłym tygodniu otrzymałem symulację, czyli zapowiedź tego, co będzie w przyszłym roku i na przyszły rok mamy przewidzianą kwotę 1.572.100zł. Jest to ok. 30% środków, które w tym roku otrzymaliśmy. Te informacje z września i potwierdzone teraz w grudniu spowodowały, że przestałem podpisywać umowy już w listopadzie i grudniu przestałem przedłużać umowy stażowe, czyli staże, które trwały 3-4 miesiące (najkrócej jak mogą trwać), które kończą się w grudniu, styczniu, lutym nie będą przedłużane, ponieważ ustawa mówi, że możemy wchodzić w zobowiązania do 30% środków tegorocznych, ale tych środków przyznanych z urzędu. W związku z tym kwota 1.572.100zł jest trochę większa niż zobowiązanie, jaki mamy. Na przyszły rok mamy zobowiązania w umowach na poziomie ok. 1,4 mln zł, czyli z pieniędzy które dostaniemy prawdopodobnie w przyszłym roku zostaje nam 172 tys. zł. Dlaczego o tym mówię, dlatego że sporo mam skierowanych uwag, telefonów, próśb na piśmie o przedłużenia staży, w związku z tym do państwa pewnie też takie głosy dotrą. Odpowiadam z całą odpowiedzialnością, że nie ma możliwości na dzień dzisiejszy, żeby te umowy stażowe przedłużać. Oczywiście nie czekamy na rozwój sytuacji, że może jednak coś się zmieni i dadzą pieniądze, przystępujemy w tej chwili do pisania projektów prawdopodobnie przy pomocy, których uda się pozyskać środki. Ale to są sytuacje, że taki projekt będzie zaakceptowany albo nie. Poza tym te pieniądze, które dostawialiśmy z urzędu były też po to, że część z nich przeznaczaliśmy na tzw. wkład własny. Przystępując do projektów unijnych, czy innych projektów musieliśmy taki wkład własny posiadać. W związku z tym próbujemy znaleźć rozwiązania, które umożliwią nam przystępowanie do projektów, mimo że te środki na wkład własny są w tej chwili jeszcze niezabezpieczone.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne głosy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu radnemu J. Żelichowskiemu.

 

Radny J. Żelichowski poinformował, że z dużym optymizmem przysłuchiwał się wypowiedzi radnego Adama Orlińskiego i wierzy, że jest to rzeczywiście dla naszego powiatu i ziemi sochaczewskiej bardzo duża szansa na zdynamizowanie naszych uzasadnionych starań w niektórych obszarach. Chciałbym zwrócić uwagę na szczególny temat, mianowicie na naszych drogach powiatowych w pobliżu dworca odbywa się bardzo zakłócony ruch poprzez obecność pojazdów parkujących osób dojeżdżających do pracy z Sochaczewa. Wiem, że w planach samorządu wojewódzkiego jest parking park&ride, który już w wielu miejscach został zrealizowany. W Sochaczewie miał być robiony w 2010 roku, ale ze względu na janosikowe, które dosięgnęło naszego samorządu wojewódzkiego, temat ten musiał być odłożony. Otóż radny przez 1,5 roku bardzo starał się tym tematem interesować, jeszcze funkcjonując w samorządzie miejskim i najbardziej obiecujące rozmowy były prowadzone w relacjach z Panią Prezes Haliną Sekitą, która potem niestety niefortunnie dla naszego starania została zmieniona. Potem jeszcze kolejno w ciągu 2010 roku zmieniali się dwukrotnie prezesi kolei mazowieckich. Także te niekorzystne okoliczności spowodowały, że do dzisiaj temat, który znany jest władzom województwa mazowieckiego i kolejom mazowiecki, a uznawany za najbardziej chyba w województwie drastyczny, bo tutaj przyjechali i mieli w godzinach szczytu możliwość policzyć ile tych samochodów parkuje w najbliższym sąsiedztwie na naszych powiatowych drogach. Jest to, z całą pewnością stwierdzono, najbardziej sytuacja trudna w całym województwie. Stąd liczę bardzo na dynamikę Pana radnego. Ponieważ jest to początek roku praktycznie budżetowego, gdzie również władze województwa mazowieckiego będą w tej chwili intensywnie planowały budżet na 2011 rok.  Sądzę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby Pan radny mógł już teraz na początku zwrócić uwagę na ten bardzo pilny temat dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Na pewno będziemy starali się Pana w tych działaniach wpierać, wierzymy, że będą to działania skuteczne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 10.     Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu Pana Starosty jak również własnym zaprosiła na spotkanie noworoczne, lampkę szampana tuż po zakończeniu sesji. Nadmieniła, że wszyscy radni otrzymali kalendarze na 2011r., są one z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad II Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „Zamykam obrady II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady zakończono o godz.1520.

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 13:51:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 13:51:03
 • Liczba odsłon: 1337
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460571]

przewiń do góry