2017
XXIV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 7 lutego 2017 roku
Uchwała Nr XXIV/129/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXIV/130/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXIV/131/2017 w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”
Uchwała Nr XXIV/132/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji  wspólnej obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej
Uchwała Nr XXIV/133/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego reformą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
XXV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 28 marca 2017 roku
Uchwała Nr XXV/134/2017 w  sprawie  odwołania  członka  Zarządu  Powiatu  w Sochaczewie
Uchwała Nr XXV/135/2017 w  sprawie  wyboru  członka  Zarządu  Powiatu  w Sochaczewie
Uchwała Nr XXV/136/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXV/137/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXV/138/2017 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Uchwała Nr XXV/139/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski                                           
Uchwała Nr XXV/140/2017 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr XXV/141/2017 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku
Uchwała Nr XXV/142/2017 w  sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXVI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 maja 2017 roku
Uchwała Nr XXVI/143/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
Uchwała Nr XXVI/144/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXVI/145/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVI/146/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXVI/147/2017 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  w  Powiecie Sochaczewskim za 2016 rok  
Uchwała Nr XXVI/148/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXVI/149/2017 w sprawie odrzucenia stanowiska związków zawodowych dotyczącego, przekazanego im do zaopiniowania, projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć  w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
Uchwała Nr XXVI/150/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość   
Uchwała Nr XXVI/151/2017 w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Miasto Sochaczew przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie”
XXVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 30 czerwca 2017 roku
Uchwała Nr XXVII/152/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVII/153/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXVII/154/2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XXVII/155/2017 w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2016 - 31.12.2016r.
Uchwała Nr XXVII/156/2017 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie
XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 11 września 2017 roku
Uchwała Nr XXVIII/157/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVIII/158/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXVIII/159/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku
XXIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 30 października 2017 roku
Uchwała Nr XXIX/160/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXIX/161/20172017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXIX/162/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIX/163/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
Uchwała Nr XXIX/164/2017 w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Powiecie Sochaczewskim
Uchwała Nr XXIX/165/2017 zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala  Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIX/166/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Uchwała Nr XXIX/167/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie
Uchwała Nr XXIX/168/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w Branżową Szkołę I stopnia im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIX/169/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIX/170/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIX/171/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
XXX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 4 grudnia 2017 roku
Uchwała Nr XXX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXX/173/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXX/174/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XXX/175/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie
Uchwała Nr XXX/176/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr XXX/177/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie
Uchwała Nr XXX/178/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
Uchwała Nr XXX/179/2017 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Uchwała Nr XXX/180/2017 w  sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2017
Uchwała Nr XXX/181/2017 w  sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
XXXI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 grudnia 2017 roku
Uchwała Nr XXXI/182/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXI/183/2017 Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
Uchwała Nr XXXI/184/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXXI/185/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXXI/186/2017 w sprawie przekazania nieruchomości Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie w nieodpłatne użytkowanie
Uchwała Nr XXXI/187/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania  Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”  w Sochaczewie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-09 10:05:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 13:50:53
  • Liczba odsłon: 1992
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460565]

przewiń do góry