WYDAWANIE ZEZWOLENIA

NA IMPREZĘ POWODUJĄCĄ SZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA W RUCHU


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny – złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia zawierający w szczególności:

· imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

· rodzaj i nazwę imprezy,

· informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,

· informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

· wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy,

· podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):

a) szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,

c) program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników imprezy,

d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący:


· listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,

· pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,

· rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:

ü znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,

ü liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,

ü bariery, płotki lub przegrody służące do ogrodzenia miejsca imprezy oraz miejsce ich rozlokowania,

ü rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym państwowej straży pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

ü sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

ü oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

ü rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,

ü organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,

ü sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania.

e) pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

f) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych,

g) projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli występuje taka konieczność).

Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy do:

· właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,

· komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynosi 48 zł.

2. Osoba składająca wniosek o wydanie zezwolenia zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych – dopuszcza się termin dłuższy).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji, Transportu w Sochaczewie.

Starosta wydaje decyzję – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powodującej szczególne utrudnienie na drogach publicznych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65.

Kontakt: Paweł Masłowski tel.046 864 18 39, pokój nr 2.

Poniedziałek w godz. 10.00 - 17.30, pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

· w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii,

· w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy,

· Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,

· Marszałek województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,

· Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,

· Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

2. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Do tych imprez nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.

3. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.

4. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

· miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu,

· istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

· jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


PODSTAWA PRAWNA:

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 266 ze zm.).

· Ustawa z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz.23).

· Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U z 2015  poz. 783.)


Wniosek

wniosek_ws_wykorzystania_drog_w_sposob_szczegolny.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Szewczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 10:41:26
  • Liczba odsłon: 1701
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460593]

przewiń do góry