Protokół Nr V/ 2006

z obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 29 grudnia 2006 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,
 2. powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 3. zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu.

 1. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2007 rok.
 2. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.
 3. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2007 rok.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Protokół Nr V/2006

z obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

29. 12. 2006 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 29. 12. 2006 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Powiatowy Lekarz Weterynarii         Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor DPS Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSS w Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie Zdzisław Pandel

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu A. Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców, związków zawodowych a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 20 Radnych.

Nieobecność usprawiedliwił Radny Zbigniew Pakuła – usprawiedliwienie w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady V sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż proponowany porządek obrad V Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,
 2. powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 3. zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu.

 1. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2007 rok.
 2. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.
 3. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2007 rok.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3 a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek poinformował, iż w związku z tym, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na stypendia dla uczniów i studentów zachodzi potrzeba przyjęcia tych środków przez Radę i naniesienie tej zmiany w uchwale.

W związku powyższym Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę od godz. 13.10 do godz. 13.20, w czasie której Komisja Budżetowa zapozna się z autopoprawką Zarządu Powiatu dotyczącą dodatkowych środków na stypendia i wyrazi swoją opinię w tej sprawie.

Jednocześnie Przewodniczący poprosił Komisję Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby w czasie tej przerwy zajęły się pewnymi uwagami, co do planów pracy tych Komisji. Niewielkie przeoczenia w planach należy uzgodnić w obecności całych składów Komisji a o szczegółach poinformowani są Przewodniczący tych Komisji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały a następnie autopoprawkę Zarządu Powiatu do powyższego projektu.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały i autopoprawki.

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano na kwotę 100.676zł. Są to urealnienia planów finansowych jednostek polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Zwiększono dochody budżetowe na kwotę 900 zł. w tym:

 • 800zł. – wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 – rozdz. placówki opiekuńczo-wychowawcze – Dom Dziecka w Giżycach.
 • 100zł. – zwiększono dochody w placówkach oświatowych tj. w szkołach zawodowych – polegające na zwiększeniu wpływów z tytułu odsetek. Kwota ta zwiększa wydatki w Starostwie Powiatowym.

Następnie p. Skarbnik poinformowała o autopoprawce Zarządu Powiatu do budżetu roku 2006, która polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 99.250zł. Są to środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i studentów w roku kalendarzowym 2006/2007 zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Z-cy Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. J. Łopacie i poprosił o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały i autopoprawki Zarządu Powiatu.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetowej J. Łopata poinformował, iż Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu w dniu 22.12.br. wysłuchała propozycji zmian w budżecie powiatu na 2006 rok i pozytywnie je zaopiniowała. W dniu dzisiejszym Komisja zapoznała się z autopoprawką Zarządu Powiatu do tejże uchwały, autopoprawka dotyczy przyznania nam dodatkowych środków na stypendia. Tę autopoprawkę Komisja również zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu sochaczewskiego na 2006 rok wraz z naniesioną autopoprawką poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu sochaczewskiego na 2006 rok została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 3b)   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Pani Sekretarz Powiatu Z. Romanowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Powiatu Z. Romanowska poinformowała, iż zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji konsumentów, zadania w dziedzinie interesów konsumentów wykonuje m.in. samorząd powiatowy a w jego imieniu Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Rzecznika Konsumentów zgodnie z Ustawą powołuje Rada Powiatu. Powołuje go z osób z wyższym wykształceniem, najlepiej prawniczym bądź ekonomicznym i co najmniej 5 letnią praktyką zawodową. Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym a czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rzecznika wykonuje Starosta natomiast Rada Powiatu określa warunki pracy i płacy Rzecznika, czyli wymiar czasu pracy i składniki wynagrodzenia. W Starostwie Powiatowym nie było powołanego Rzecznika ale jego obowiązki wykonywał p. Ireneusz Góralczyk.

Pan I. Góralczyk ma wykształcenie prawnicze, natomiast dopiero w grudniu mija mu 5 letni okres pracy zawodowej.

Zadania Rzecznika były przez niego wykonywane, czego dowodem były coroczne sprawozdania z działalności za mijający rok, a z którymi Rada zapoznawała się na sesji. Sprawozdanie takie było również przekazywane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zdaniem Zarządu Powiatu Pan Ireneusz Góralczyk sprawdził się na tym stanowisku, co potwierdza ilość załatwionych spraw, pomaga on konsumentom, mieszkańcom naszego powiatu. Ilość tych spraw stale wzrasta i wzrasta ilość spraw pozytywnie załatwionych, mieliśmy nawet przypadki podziękowań ze strony konsumentów, którym ta pomoc okazała się niezbędna.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w pewien sposób pełni nadzór nad pracą Rzecznika, organizował bezpłatne szkolenia dla Rzeczników, w których uczestniczył p. Góralczyk. W ostatnim czasie, na jesieni został wylosowany spośród innych i uczestniczył w szkoleniu w Brukseli, które dotyczyło ochrony praw konsumentów w świetle prawa unijnego. Urząd ten przekazał również p. Rzecznikowi sprzęt komputerowy do wykorzystania w pracy Rzecznika.

Ponieważ obecnie p. I. Góralczyk spełnia wymogi kwalifikacyjne wskazane Ustawą, Zarząd proponuje Radzie Powiatu podjęcie uchwały w sprawie powołania na to stanowisko, zgodnie z przepisami p. Ireneusza Góralczyka.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyńskiemu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały, który został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie konsumentów i jednogłośnie, pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek poprosił p. Ireneusza Góralczyka o zaprezentowanie swojej osoby przed Radą Powiatu. Nadmienił, iż dotychczasowego Rzecznika nie wszyscy Radni znają i jest w tym momencie sytuacja, kiedy może on powiedzieć o sobie kilka słów.

Pan Ireneusz Góralczyk stwierdził, iż jest mu niezmiernie miło, że może stanąć przed takim gronem.

Przedstawiając swoją osobę poinformował, iż jest mgr prawa, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w tutejszym Starostwie pełniąc obowiązki Rzecznika Konsumentów świadcząc pomoc prawną mieszkańcom powiatu sochaczewskiego. W większości były to sprawy konsumenckie ale zdarzały się też inne sprawy i wówczas starałem się pokierować osoby zainteresowane do odpowiednich instytucji w celu znalezienia potrzebnych porad np. z zakresu prawa pracy czy postępowania karnego i innych spraw.

W drugiej części mojej pracy zatrudniony jestem w Wydziale Gospodarki Mieniem i zajmuję się tam przede wszystkim zamówieniami publicznymi. Zatem ½ etatu, to etat Rzecznika a drugie ½ etatu, to praca w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Jeśli chodzi o pracę Rzecznika, to z roku na rok spraw jest coraz więcej, niektórzy z Państwa mieli już okazję wysłuchać moich corocznych sprawozdań, które już od 5 lat przedstawiam. Sprawozdanie za 2006 rok będzie przedstawione Radzie w miesiącu marcu 2007 rok. Spraw w roku 2006 było prawie 200, gdzie zachodziła konieczność występowania formalnego do przedsiębiorców natomiast udzielonych porad było ok. 1500. Liczba spraw jest znaczna a w promowaniu tej instytucji pomagają lokalne media tj. radio, gazety lokalne – na których łamach wyjaśniam pewne kwestie, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Oprócz tego miałem okazję uczestniczyć w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje. Szkolenia te organizował głównie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak również inne instytucje poświęcone ochronie konsumentów t.j. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federacja Konsumentów. W ostatnim czasie miałem okazję przebywać na 4-dniowym szkoleniu w Brukseli, z zakresu prawa unijnego, gdzie jako jedyny Rzecznik Konsumentów zostałem zaproszony przez Komisję Europejską do zapoznania się z materiałami w tym zakresie.

To tyle, co mogę powiedzieć o sobie, liczę, że Państwo Radni zaakceptują moją kandydaturę a ja w przyszłości będę nadal starał się wywiązywać ze swych obowiązków na tym stanowisku.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu, który poparł kandydaturę Pana Ireneusza Góralczyka na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Pogratulował Panu Staroście za przedstawienie tej właśnie kandydatury na to stanowisko. Proponowana kandydatura to osoba młoda, dynamiczna, wszechstronnie wykształcona, o której opinia naszych mieszkańców jest niezwykle pozytywna, bowiem wiele spraw udało mu się załatwić i co jest poparte faktami. Myślę, iż jest to słuszna decyzja kadrowa. Radny zwrócił się do Starosty z prośbą, iż jeśli sytuacja finansowa pozwoli w przyszłości na podniesienie uposażenia Rzecznika, to należałoby to rozważyć, tym bardziej, że jest to osoba z wykształceniem prawniczym a wiemy ile prawnicy zarabiają.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o inne głosy.

Innych głosów Radni nie zgłosili.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Ad. pkt 3c).   Podjęcie uchwały zmianiającej uchwałę Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia                          wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych                          przysługujących radnym powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż w dotychczasowej uchwale osoba upoważniona do podpisywania zgody na podróże służbowe Przewodniczącego Rady Powiatu nie zasiada w obecnej Radzie. Zatem zachodzi potrzeba uaktualnienia i wpisania Wiceprzewodniczącego obecnej III kadencji. Prezydium Rady proponuje, by to upoważnienie Rada Powiatu udzieliła Wiceprzewodniczącej Halinie Pędziejewskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i jednogłośnie, pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 4.   Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2007 rok

                       

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż przedstawiony projekt Harmonogramu jest propozycją, który nawet po przyjęciu może ulec zmianie w ciągu roku, jeśli będzie taka konieczność.

Następnie zaproponował Radzie, aby nie odczytywać treści Harmonogramu oraz planów pracy Komisji, które będą tematem dalszych obrad. Przewodniczący stwierdził , iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to uzna, iż Rada wyraża zgodę na tę propozycję. Natomiast na tematy te można będzie wypowiadać się w czasie dyskusji.

Rada wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek poinformował, iż do Harmonogramu w czasie jego konstruowania, wniosek złożyła Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki i został on uwzględniony.

W Harmonogramie proponowane jest odbycie kilku merytorycznych dyskusji na temat np.: szpitala i poradni specjalistycznych, oświaty oraz sytuacji na rynku pracy, co wynika z ustawy a także na temat dróg i mostów, w kontekście sprawozdania za rok 2006.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej p. B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z Harmonogramem pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2007 rok, który zawiera obowiązkowe tematy pracy Rady oraz sugestie Komisji. Jeśli życie przyniesie nam dodatkowe tematy to zostaną one wprowadzone pod obrady. Harmonogram został zaopiniowany przez Komisję jednogłośnie, pozytywnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski zaproponował w imieniu Komisji, aby w IV kwartale 2007 roku zaplanować temat dotyczący Ochrony Środowiska w Powiecie Sochaczewskim. Nie musiałby to być temat główny sesji, ale w miesiącu październiku chcielibyśmy, aby jeden z punktów sesji dotyczył ochrony środowiska w naszym powiecie. Chcielibyśmy zająć się tematem dotyczącym współdziałania ze służbami w zakresie leśnictwa, postępowania z odpadami (sprawa azbestu), gdyż rola powiatu jest tu znacząca. Komisja objęła również patronatem konkurs plastyczny, który organizuje Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wówczas na tej sesji nagrodzilibyśmy zwycięzców z poszczególnych gmin naszego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż został złożony wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska polegający na tym, by w IV kwartale umieścić następujący punkt, jako 4 – Ochrona Środowiska w Powiecie Sochaczewskim a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Wniosek został przyjęty 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu na 2007 rok wraz z naniesioną poprawką poddał pod głosowanie:

 

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Harmonogram pracy Rady Powiatu na 2007 rok został przyjęty 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Harmonogram w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 5. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję                        Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. A. Chełpińskiemu i poprosił o przedstawienie planu kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński odczytał roczny planu kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjna Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o pytania odnośnie planu kontroli.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie rocznego planu kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Plan kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie został zatwierdzony 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Roczny planu kontroli na 2007 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 6. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek podziękował wszystkim Komisjom za terminowe przygotowanie planów pracy Komisji na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż Radni otrzymali w materiałach na sesję plany pracy stałych Komisji Rady i zaproponował Radzie, aby nie czytać planów pracy, chyba, że Rada zadecyduje inaczej i będą głosy sprzeciwu.

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej Panu Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się planami pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Plany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Niemniej w planie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowano - zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli prywatyzacji części Szpitala Powiatowego-Laboratorium Analitycznego a taką kontrolę może zlecić tylko Rada Powiatu. Zatem należy dokonać poprawy tego zapisu, który będzie brzmiał: Zwrócenie się do Rady Powiatu z prośbą o kontrolę prywatyzacji części Szpitala Powiatowego- Laboratorium Analitycznego.

Następna uwaga dotyczy planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja ta zaplanowała zorganizowanie konkursu plastycznego lub wiedzy na temat ochrony środowiska a Komisja nie jest uprawniona do organizowania, ale może objąć patronatem taki konkurs.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski już zaakceptował naniesienie poprawki do planu Komisji a następnie poprosił o wypowiedź Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej co do wniosku Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia I Polityki Społecznej A. Papierowski przychylił się do propozycji Komisji Statutowo-Regulaminowej i naniesienie zmiany zapisu w planie Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, polegającej na zastąpieniu wyrazów “zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli” wyrazami “Zwrócenie się do Rady Powiatu z prośbą o kontrolę”.

Przewodniczący Komisji poprosił również o poprawienie zapisu “Laboratorium Ambulatoryjne” na “Laboratorium Analityczne”.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował, aby zatwierdzenia wszystkich planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie na 2007 rok dokonać poprzez jedno głosowanie.

Rada nie zgłosiła głosów sprzeciwu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poddał pod głosowanie zatwierdzenie planów następujących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie na 2007 rok wraz z naniesionymi poprawkami:

 1. Komisji Rewizyjnej
 2. Komisji Statutowo-Regulaminowej
 3. Komisji Budżetowej
 4. Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki
 5. Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 6. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 7. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" -------------

Rada Powiatu w Sochaczewie zatwierdziła Plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2007 rok 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i  " Wstrzymujących się "

Plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt 7) Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni tym razem nie otrzymali pisemnej informacji z prac Zarządu, gdyż w momencie wysyłania materiałów właśnie odbywało się posiedzenie Zarządu.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o przedstawienie Informacji z prac Zarządu Powiatu.

Starosta T. Koryś poinformował, że:

 • Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, poinformował, iż wpłynęła opracowana ekspertyza stanu technicznego mostu w ciągu ul. Młynarskiej, która nie przedłuża terminu użytkowania mostu dla ruchu kołowego. W związku z powyższym dyrektor wystosował pismo do Zarządu, policji, straży i Urzędu Miejskiego informujące, że z dniem 2.01.2007r. zostaje zamknięty ruch na tym moście a konsekwencją tego, jest zmiana organizacji ruchu na tym odcinku drogi. Jeśli chodzi o ruch pieszy to jest zgoda na przedłużenie terminu użytkowania do końca 2007 roku, jeżeli stan techniczny nie ulegnie pogorszeniu. W otrzymanej ekspertyzie jest również zapis, że na pogorszenie stanu technicznego mostu wpłynął także podczepiony pod konstrukcję wodociąg.
 • Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej, którą będą reprezentować Wicestarosta Piotr Osiecki, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury Sportu i Turystyki p. Tadeusz Głuchowski i dyrektor Wydziału Oświaty p. Marek Fergiński.
 • Dyrektor Wydziału Oświaty poinformował Zarząd o przeprowadzonych egzaminach o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie cztery postępowania zakończyły się powodzeniem a nauczyciele otrzymali dyplomy. Akty nadania są już przygotowane.
 • Zarząd zatwierdził proponowany porządek dzisiejszej sesji.
 • Dokonano wyboru dwóch ofert złożonych przez gazety lokalne, na umieszczenie informacji ze Starostwa w gazecie Express Sochaczewski oraz Ziemia Sochaczewska. W Expresie będzie wykupiona cała strona a w Ziemi Sochaczewskiej – pół strony.
 • Zarząd uzgodnił treść ogłoszenia o naborze ofert na stanowisko dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 stycznia 2007 roku do godz. 16.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego.
 • Z uwagi na pęknięcie gzymsu w ZS im. J. Iwaszkiewicza Zarząd zdecydował o pilnym wykonaniu prac remontowych na tym obiekcie.
 • Zapoznano się i zatwierdzono autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
 • W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego dyrektora szpitala p. W. Gajdę, Starosta i Wicestarosta spotkali się wczoraj z załogą szpitala. Na spotkaniu było b. dużo osób. Pełnienie obowiązków dyrektora szpitala zostało przekazane Panu Franciszkowi Pasiakowi, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego dyrektora szpitala.
 • Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie na 2006 rok.

 • udzielenie pełnomocnictwa p. Wicestaroście na wykonywanie praw z udziałów Powiatu Sochaczewskiego w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • używania herbu Powiatu Sochaczewskiego przez Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                            sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w sesji Rady Gminy w Iłowie.

Pani Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska uczestniczyła:

 • w uroczystości otwarcia sztucznego lodowiska w Sochaczewie.
 • w spotkaniu opłatkowym w DPS w Sochaczewie.

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 • pismo radnych i sołtysów gm. Iłów o zabezpieczenie środków na modernizację drogi powiatowej Wszeliwy – Kiernozia – pismo to przekazałem do Zarządu Powiatu.
 • pismo od Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, które pozwolę sobie odczytać. Pismo w załączeniu – Załącznik 10
 • pod koniec poprzedniej kadencji do Rady Powiatu wpłynął projekt programu Bezpieczny Powiat Sochaczewski na lata 2006-2010. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa otrzymał projekt Programu i chciałbym, aby Komisja zajęła się jego analizą i wypracowała stosowną opinię i wnioski.

Przewodniczący przypomniał także o harmonogramie prac nad budżetem na 2007 rok.

Do 10 stycznia 2007 r. Komisje powinny wypowiedzieć się merytorycznie, co do projektu budżetu, głównie w swoim dziale ale również i w innych zakresach tak, by Komisja Budżetowa do dnia 15 stycznia mogła sformułować własną opinię na temat wniosków oraz wnioski do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący odniósł się do uchwały, która reguluje sprawę usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach sesji i komisji. Radni powinni usprawiedliwić nieobecność pisemnie na 2 godz. przed wyznaczonym terminem sesji bądź komisji. Usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną, dopuszcza się jednak możliwość by była to forma ustna uzupełniona oświadczeniem w ciągu 7 dni po zakończeniu sesji czy komisji. Usprawiedliwień nieobecności na sesji dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu a na komisji Przewodniczący Komisji. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje potrąceniem z diety: za sesję 400zł. a za komisję 200 zł.

Jeżeli jest taki okres nieobecności, który uniemożliwia pełnienie obowiązków radnego i jest on dłuższy niż 1 miesiąc np. wyjazd radnego za granicę, to wówczas za ten okres dieta nie przysługuje.

Ad. pkt 9. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

 

Ad. pkt 10. Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski nadmienił, iż media lokalne donoszą, iż samorząd miejski organizuje w tym roku z okazji sylwestra imprezę otwartą. Podane jest do publicznej wiadomości, iż na tej imprezie będzie pokaz sztucznych ogni. Radny zwrócił się do p. Starosty, aby nasze służby sprawdziły czy wszystkie samorządy na terenie powiatu dokonały stosownych zarządzeń regulujących tę kwestię. Radny poinformował, iż w roku ubiegłym w m-cu lipcu Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu jednoznacznie wskazał, iż każdy samorząd odpowiada za wszelkiego rodzaju imprezy, które się na terenie danej gminy odbywają, obojętnie kto jest organizatorem. Jednocześnie zwrócono uwagę, że sztuczne ognie oprócz pięknych błysków powodują ogromne zanieczyszczenie dla środowiska wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Zatem dlatego zwracam się z takim wnioskiem, aby przed fajerwerkami dokonać stosownych zapytań ewentualnie pouczyć czy też interweniować aby odbyło się to w sposób bezpieczny.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze wnioski

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 11. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysiowi.

Starosta T. Koryś w imieniu własnym, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu oraz zaproszonych gości podziękował Panu Wiktorowi Gajdzie dyrektorowi szpitala, za to co zrobił dla szpitala podczas pełnienia swojej funkcji.

Pan Wiktor Gajda nadmienił, iż nie myślał, że będzie tu dzisiaj zabierał głos. Myślę, że najlepszym podsumowaniem, co zrobiłem dla szpitala, będzie odpowiedź pracowników szpitala. Byłem dzisiaj na dwóch oddziałach i w administracji i usłyszałem, że ludzie ci mieli pewny komfort psychiczny, nie było podchodów, działań pozakulisowych i nikt nikogo nie urażał. A naciski były. Nie wiem, kto będzie po mnie ale myślę, że wczorajsze spotkanie Starostów z załogą daje duże nadzieje, iż w przyszłości los szpitala się poukłada dobrze i tego życzę Państwu i sobie na rok 2007.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 12. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad V został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz.1410.

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:09:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:09:30
 • Liczba odsłon: 1367
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460368]

przewiń do góry