Protokół Nr XLVI/ 2009

 

 

z obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2009 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

4.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

5.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia radnych.

8.       Sprawy różne.

9.       Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLVI / 2009

 

Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 30. 12. 2009 r. o godz. 14 00

 

 

W obradach XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 30.12. 2009r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny Wiesław Domagalski, Radny Tadeusz Głuchowski  i Radny Wojciech Zbytniewski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                            Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                    Piotr Osiecki

Sekretarz Starostwa                                                                                Zofia Romanowska

       Skarbnik   Starostwa                                                                              Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                         Grażyna Błaszczyk

Dyrektor PUP w Sochaczewie                                                               Krzysztof Wasilewski

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                        Franciszek Pasiak

       Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska                                                                             Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

 i Gospodarki Nieruchomościami                                                           Bogusław Marcinkowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                         Waldemar Orliński

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej                                     Monika Radwańska-Komosa

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLVI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, media, wszystkich gości znajdujących się na sali oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 15 Radnych.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny Wiesław Domagalski, Radny Tadeusz Głuchowski  i Radny Wojciech Zbytniewski.

 

 

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego T. Głuchowskiego  w załączeniu – Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego W. Zbytniewskiego  w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLVI sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLVI Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Na sesję przybył Radny Józef Gołębiowski i Radna Halina Pędziejewska. Od tej chwili Rada obraduje w 17 osobowym składzie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLVI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                           --------------

"Wstrzymało się"                               --------------

 

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

4.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

5.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Wnioski i oświadczenia radnych.

8.      Sprawy różne.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3                    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Na sesję przybyła Radna Urszula Pawlak. Od tej chwili Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok i przedstawienie autopoprawki Zarządu do tych zmian.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe polegają na urealnieniu planu dochodów i wydatków.

 • Zmniejszony został plan dochodów o kwotę 900.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Sprzedaż ta została przesunięta w czasie,  na 2010 rok. Aby tego można było dokonać musimy mieć po stronie wydatków środki niewydatkowane.
 • Dla urealnienia planu wykorzystano niewydatkowane środki w inwestycjach przeznaczone na budowę DPS w Młodzieszynie i ZSS w Erminowie. W związku z tym dokonano zmniejszenia planu o 700.000zł.
 • Dla urealnienia planu dokonano zwiększenia o kwotę 200.000zł m.in. z tytułu uzyskanych odsetek, użytkowania wieczystego.
 • Pozostałe zmiany zostały dokonane poprzez przesunięcia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, tak aby wydatki zostały pokryte zgodnie z przewidzianym planem na 2009 rok.
 • Dokonano zmiany w załączniku inwestycyjnym o kwotę 758 zł zwiększono środki na zadanie pod nazwą „ Zakup zestawu komputerowego”, jest to dotacja.
 • Urealniono również plany rachunków dochodów własnych i funduszy specjalnych.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do proponowanych zmian:

Autopoprawka

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono zmniejszenie dochodów i wydatków w Rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Brakujące środki Zarząd Powiatu proponuje pokryć z niewydatkowanych środków w Rozdziale 75020 tj. Starostwo Powiatowe.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawki.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok oraz autopoprawką Zarządu Powiatu.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały jak i autopoprawkę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.


Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  wraz z autopoprawką poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

Ad. pkt 4.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni nie otrzymali pisemnej informacji, gdyż w okresie między sesjami do czasu wysyłania materiałów nie odbyło się posiedzenie Zarządu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu dzisiejszym a zatem Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia informacji.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu:

- została przyjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

- została przyjęta uchwała Zarządu w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie dotycząca utworzenia kolejnego działu w PUP tj. powołania Centrum Aktywizacji Zawodowej.

-  Zarząd przyjął wyjaśnienie dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie odnośnie skargi Zakładu Pogrzebowego „ARKA” w Sochaczewie.

 

Starosta stwierdził, iż jeśli są pytania, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań i głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w:

-       Spotkaniu Wigilijnym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

- pismo Starosty Tadeusza Korysia skierowane do Wójta Gminy Nowa Sucha w sprawie mostu w Kozłowie Szlacheckim następującej treści. Przewodniczący odczytał treść pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 7.

- pismo-odpowiedź dyrektora SP ZOZ w Sochaczewie w sprawie skargi Zakładu Pogrzebowego „ARKA” s.c. w Sochaczewie. Skarga z dnia 10.11.2009r. została przedstawiona Radnym na sesji w dniu 27.11.2009r. a następnie została przekazana wg właściwości do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący odczytał treść odpowiedzi na skargę. Odpowiedź w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od:

 • Andrzeja Franciszka Dziuby Biskupa Łowickiego,
 • Parlamentarzystów: Adama Bielana Wiceprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,
 • Władz samorządowych:

- Dariusza Piątka Wicewojewody Mazowieckiego,

- Romana Kujawy Wójta Gminy Iłów,

- Albiny Doroba Przewodniczącej Rady Gmniy w Młodzieszynie i Joanny Szymańskiej    Wójta Gminy Młodzieszyn,

- Danuty Radzanowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochaczewie i Burmistrza Miasta          Sochaczewa Bogumiła Czubackiego,

- Zenona Kaźmierczaka Wójta Gminy Kiernozia,

- Pawła Kubiaka Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,

 • Od jednostek organizacyjnych powiatu:

- Justyny Nowak-Sobotta dyrektora DPS w Sochaczewie,

- Adama Radożyckiego dyrektora i społeczności szkolnej Gimnazjum Powiatowego     i Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie,

- Dyrektora, Rady Pedagogicznej, uczniów i pracowników ZS im. J. Iwaszkiewicza                w Sochaczewie,

 • - instytucji i organizacji:

            -   Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej,

-   Firmy MARS Polska

-   Dyrekcji i pracowników Miejskiego Klubu Sportowego „ORKAN” w Sochaczewie,

-   Jerzego Misiaka Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego,

- Danuty Smak z Warszawskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” dział eksportu      w Pruszkowie,

- Tadeusza Szymańczaka Członka Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej,

- Klubu Maratończyka „Aktywni” w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 6                   Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja.

Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 7                       Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad . pkt 8                     Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

Ad. pkt 9

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach

 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 20.

 

Protokołowała: A. Szymańska.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:09:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:09:36
 • Liczba odsłon: 1402
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449142]

przewiń do góry